AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.GSK.TEŞVİK.2014/3473-12907
Dahilde İşleme Rejimi Hakk. (Süre)
Mersin, 26/11/2014
(ÖNEMLİ - İVEDİ)
SİRKÜLER
Sayın Üyemiz;
İhracat Genel Müdürlüğümüzden alınan 25/11/2014 tarih, 887 sayılı talimatta;
“Son zamanlarda Bakanlığımıza müracaatta bulunan Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi ve
Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi olan bazı firmalar ile belgesiz ihracat kredisi kullanan bazı
firmalar Ukrayna, Irak, Suriye, Libya, Mısır’da yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle, bu ülkelere
yönelik gerçekleştirecekleri ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri belge/kredi taahhüt
süresi içerisinde tamamlayamadıklarını belirterek ilave süre talebinde bulunmaktadırlar.
Bu çerçevede, 18/11/2014 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı
kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine,
-Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilmeyen ihracatın Ukrayna, Irak,
Suriye, Libya ve Mısır’a yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir
belgeyle tevsik edilmesi veya,
-Belge sahibi firmaların son iki takvim yılı itibarıyla ihracatının ya da son dört takvim yılı
içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri
kapsamındaki ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti,
kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlığımıza müracaat
edilmesi halinde, ilave süre talebini Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren
sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanabilmesini teminen, İhracat 2006/12 sayılı
Tebliğ’in 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 3 (üç) ay ek süre verilmesi uygun görülmüştür.
Ayrıca; Irak, Suriye, Libya, Mısır ve Ukrayna’da vuku bulan karışıklıklar yüzünden,
18/11/2014 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılamayan vergi,
resim, harç istisnası belgelerine ve 18/11/2014 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat
kredilerine; vergi, resim, harç istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin Irak, Suriye,
Libya, Mısır veya Ukrayna ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat kredileri kapsamında Irak, Suriye,
Libya, Mısır veya Ukrayna’ya yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir
belgeyle tevsiki kaydıyla, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi
sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç
kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya
müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin
taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim, harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen
İhracat:2008/6 sayılı Tebliğ’in 17 ve 21 nci maddeleri çerçevesinde 6 (altı) ay ek süre verilmesi
uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Saygılarımla,
İsmail ÇETİN
Genel Sekreter
E.R.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanun
gereğince
İSMAİL
Ayrıntılı
bilgi için:
Derya YILMAZ-Özel Hizmet Sözleşmeli Personel
ÇETİN (26.11.2014 15:27:40)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:73157072620141126141648
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:73157072620141126141648. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Dahilde İşleme Rejimi Hk. (Süre)