AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.UYG.2015/51-1517
Dahilde İşleme Rejimi Hakk. (Süre)
Mersin, 23/02/2015
(ÖNEMLİ-İVEDİ)
SİRKÜLER
Sayın Üyemiz;
İhracat Genel Müdürlüğümüzden alınan 20/02/2015 tarih, 24349 sayılı talimatta;
“Son zamanlarda Bakanlığımıza vaki bazı müracaatlarda, ihracatçı firmalarımızın, Irak,
Suriye, Libya ve Ukrayna genelinde vuku bulan iç karışıklıkların halen çözüme
kavuşturulamamasından ötürü, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) ihracat taahhütlerini
gerçekleştirmede sıkıntı yaşadığı ifade olunmakta, DİİB ihracat taahhütlerinin kapatılabilmesini
teminen ek süre talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının ‘Yetki’ başlıklı 26 ncı
maddesi ‘Bakanlık bu Karar hükümlerine istinaden, dahilde işleme rejimi ile ilgili usul ve esaslara
ilişkin tebliğ ve genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip
sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yönden çözümlemeye yetkilidir’
hükmünü amirdir.
Bahse konu mevzuat hükümleri çerçevesinde, 18/11/2014 tarihinden önce düzenlenmiş ve
bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine,
-Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilmeyen ihracatın Ukrayna, Irak,
Suriye, Libya ve Mısır’a yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir
belgeyle tevsik edilmesi veya,
-Belge sahibi firmaların son iki takvim yılı itibarıyla ihracatının ya da son dört takvim yılı
içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri
kapsamındaki ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti,
Kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlığımıza müracaat
edilmesi halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren
sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanabilmesini teminen, İhracat:2006/12 Sayılı
Tebliğ’in 25 inci ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 3 (üç) ay ek süre verilmesi uygun
görülmüştür.” denilmektedir.
Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.
Saygılarımla,
İsmail ÇETİN
Genel Sekreter
E.R.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanun
gereğince
İSMAİL
Ayrıntılı
bilgi için:
ERTAN RAHAT - ÖZEL HİZMET SÖZLEŞMELİ
ÇETİN (23.02.2015 12:45:01)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:374431649201522311216
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:374431649201522311216. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Dahilde İşleme Rejimi Hakk. (Süre)