Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Resmî Gazete
12 Eylül 2014 CUMA
Sayfa 1 / 2
Sayı : 29117
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 115)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3 üncü madde kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu ile
gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi
amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
İhtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1)
0801.31 ve 0801.32 tarife alt pozisyonlarındaki kaju cevizi,
0802.31 tarife alt pozisyonundaki kabuklu ceviz,
0802.32 tarife alt pozisyonundaki ceviz içi,
0802.12 tarife alt pozisyonundaki kabuksuz badem,
09.04 tarife pozisyonundaki biber,
09.06 tarife pozisyonundaki tarçın,
1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam,
40.15 tarife pozisyonundaki eldiven,
41.01 tarife pozisyonundaki sığır derisi,
44.20 tarife pozisyonundaki ahşap süs eşyası,
6802.23 ve 6802.93 tarife alt pozisyonlarındaki granit taşı,
69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcik ve diğer süs eşyası,
70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana kavanoz şişe,
70.13 tarife pozisyonundaki cam sofra/mutfak eşyası,
70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar ve taklit inciler,
82.11 ve 82.15 tarife pozisyonundaki bıçak,
82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140912-7.htm
12.09.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 2 / 2
82.03 tarife pozisyonundaki eğeler ve törpüler,
82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri
ve
9503.00 tarife alt pozisyonundaki oyuncak
cinsi eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde aşağıda
belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilerek serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılır.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
Adana Gümrük Müdürlüğü
Ankara Gümrük Müdürlüğü
Bursa Gümrük Müdürlüğü
Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü
Erenköy Gümrük Müdürlüğü
Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
Halkalı Gümrük Müdürlüğü
İskenderun Gümrük Müdürlüğü
İzmir Gümrük Müdürlüğü
İzmit Gümrük Müdürlüğü
Kayseri Gümrük Müdürlüğü
Malatya Gümrük Müdürlüğü
Samsun Gümrük Müdürlüğü
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
Trabzon Gümrük Müdürlüğü
Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması
sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140912-7.htm
12.09.2014
Download

Gümrük İşlemleri