AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.UYG.2015/88-2390
C Şekeri
Mersin, 18/03/2015
SİRKÜLER
Sayın ; Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği,
Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Üyelerimiz.
İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 17/03/2015 tarih, 36254 sayılı talimatta;
“Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB)
düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat: 2006/12 saydı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne
istinaden düzenlenen İhracat: 2011/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi
Genelgesi” ile belirlenmiştir.
Bu kapsamda, mezkûr Genelge’de 16/03/2015 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca,
23/02/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli
Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına
Dair Tebliğ"in Ek~-2’sinde yer alan ürünler hariç olmak üzere, şekerli mamul İhracatının
gerçekleştirilmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda 1701.99.10.00.11 Gümrük
Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan kristal şeker ithalatı öngören DİİB başvurulan
değerlendirmeye alınmaktadır.
Diğer taraftan, DİİB Merin kapatılmasında, şeker kullanım oranlarına ilişkin olarak T.C.
Şeker Kurumunca hazırlanan uygunluk yazısı aranacak olup, ihraç ürün bünyesinde kullanılan
şekere ilişkin olarak %3 fire oranı esas alınacaktır. ” denilmektedir.
Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.
Saygılarımla,
Canan AKTAN ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter V.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanun
gereğince
CANAN
Ayrıntılı
bilgi için:
ERTAN RAHAT - ÖZEL HİZMET SÖZLEŞMELİ
AKTAN ERDOĞMUŞ (18.03.2015
16:58:04) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:10452924562015318112546
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:10452924562015318112546. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

c şekeri hakkında - Akdeniz İhracatçı Birlikleri