Dokuz Eylül Üniversitesi
Öğrenim Yönetim Sistemi Kılavuzu
(Eğitmenler)
2.2
2014
1. UZAKTAN EĞİTİM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2
1.1 UZAKTAN EĞİTİMİN AVANTAJLARı -------------------------------------------------------------------------------------- 2
1.2 UZAKTAN EĞİTİMİN ÇEŞİTLERİ ------------------------------------------------------------------------------------------ 2
1.2.1 Senkron Eğitim --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
1.2.2 Asenkron Eğitim -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
1.2.3 Karma Eğitim ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
1.3 DÜNYADA UZAKTAN EĞİTİM ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3
1.4 TÜRKİYE DE UZAKTAN EĞİTİM ------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ’NDE UZAKTAN EĞİTİM ------------------------------------------------------- 4
2.1 TARİHÇESİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
2.2 MERKEZİN AMAÇLARı ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4
2.3 HAKKıMıZDA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
3. EĞİTMENLER İÇİN ÖYS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
3.1 EĞİTMENLERİN GÖREVLERİ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6
3.2 DERS İÇERİKLERİ HAZıRLANıRKEN DİKKAT EDİLECEKLER -------------------------------------------------------- 6
4. ÖYS KULLANIMI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
4.2 ÖYS’YE ERİŞİM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
4.3 HOŞGELDİN EKRANı -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
4.4 OTURUM AÇMA VE KAPAMA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7
4.5 GEZİNME İPUÇLARı --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
4.6 ÖYS ÇALıŞMA ALANıM (EĞİTMEN MODU) ----------------------------------------------------------------------------- 9
4.6.1 Anasayfa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
4.6.2 Profil -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
4.6.3 Üyelik ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
4.6.4 Ders Programı --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
4.6.5 Kaynaklar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
4.6.6 Duyurular -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
4.6.7 Çalışma Alanı Kurulumu --------------------------------------------------------------------------------------------- 15
4.6.8 Tercihler ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
4.6.9 Hesap ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
4.6.10 Yardım ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
4.7 ÖYS ÖRNEK DERS SAYFASı (EĞİTMEN) -------------------------------------------------------------------------------- 18
4.7.1 Ana Sayfa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
4.7.2 Ders İzlencesi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
4.7.3 Ders Programı --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
4.7.4 Duyurular -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
4.7.5 Kaynaklar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
4.7.6 SCORM Oynatıcı ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23
4.7.7 Medya Galeri ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
4.7.8 Ödevler ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
4.7.9 Kısa Sınav ve Testler ------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
4.7.10 Sohbet Odası --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
4.7.11 Sanal Sınıf ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33
4.7.12 Mesajlar --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
4.7.13 Site Bilgisi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 35
4.7.14 Yardım ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36
1
1. UZAKTAN EĞİTİM
Uzaktan eğitim, ekonomik, mesafesel yada benzeri nedenlerden dolayı örgün öğretimden mahrum
kalan bireylere, posta, radyo, televizyon, bilgisayar, internet gibi teknolojik araçlar vasıtasıyla eğitim ve
öğretimin sağlanması olarak belirtilebilmektedir. Günümüzde uzaktan eğitim, popülaritesi gittikçe artan,
çok sayıda saygın üniversite ve firma tarafından alternatif bir eğitim sistemi olarak yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır.
1.1 Uzaktan Eğitimin Avantajları
Uzaktan eğitim sistemi sağladığı avantajlar nedeniyle geleneksel eğitim ve öğretime alternatif
olarak uygulanmaktadır.
Genel anlamda uzaktan eğitim sisteminin sağladığı avantajlar şöyle sıralanabilir;
• Esnek eğitim ve öğretim sürelerini sağlaması,
• Uzak bölgelerdeki kimselere eğitimin teslim edilebilmesini sağlaması,
• Çalışanlara aynı zamanda eğitimlerini sürdürebilme imkânını sağlaması,
• Engelli olan kimselerin bulundukları yerden eğitim almalarını sağlaması,
• Daha çok ve kolay yoldan eğitim materyallerinin paylaşılabilmesini sağlaması,
• Bilgiye ulaşmayı kolaylaştırması,
• Eğitim maliyetlerini azaltması,
• Yetişkin insanlara yeniden eğitim alabilmeleri için fırsatlar sağlaması,
• Bireysel çalışmaya olanak sağlaması,
• Ulaşım maliyetlerinin azaltılmasına olanak sağlaması.
1.2 Uzaktan Eğitimin Çeşitleri
Uzaktan eğitim günümüzde senkron (eş zamanlı), asenkron (eş zamansız) ve karma olarak
gerçekleştirilmektedir.
1.2.1 Senkron Eğitim
Aynı zamanlı olarak eğitmen ve öğrencilerin etkileşimli şekilde dersleri yürütmeleri anlamına
gelmektedir. Senkron eğitim sayesinde eğitmen ve öğrenciler arasındaki etkileşim daha yoğun olarak
gerçekleştiğinden, eğitimin başarıya ulaşmasında etkili bir yöntemdir. Genellikle internet konuşmaları
ve video konferanslar gibi interaktif şekilde gerçekleşmektedir.
1.2.2 Asenkron Eğitim
Eğitmenler ve öğrenciler arasında aynı zamanlı iletişime gerek duyulmaksızın gerçekleşen uzaktan
eğitim sistemidir. Öğrenciler diledikleri zamanlarda eğitimleri sürdürebilirler. Asenkron uzaktan eğitim
sisteminde eğitmen tarafından hazırlanan eğitim materyalleri, öğrencilere posta, radyo, televizyon,
internet gibi araçlarla teslim edilir. Öğrenciler bu materyaller üzerinden eğitimlerini sürdürebilmektedir.
Esnek çalışma saatlerine imkan sağladığı için tercih edilen bir uzaktan eğitim sistemidir.
2
1.2.3 Karma Eğitim
Karma uzaktan eğitim sistemi, senkron ve asenkron eğitimin karma olarak gerçekleştirilmesidir.
Bu eğitim sisteminde eğitim materyalleri belli bir sisteme entegre edilir. Öğrenciler bu materyallere
istedikleri zamanlarda ulaşabilmekte ve eğitimlerini sürdürebilmektedir. Ayrıca eğitmenler,
belirledikleri zamanlarda canlı olarak dersleri radyo, televizyon ya da internet ortamında canlı olarak
anlatarak eğitimi desteklemektedir. Bu canlı konferanslarda öğrenciler, eğitmenlere eş zamanlı olarak
sorular sorabilmekte ve karşılığında cevap alabilmektedir. Ayrıca karma uzaktan eğitimi sağlayan
kurumlar öğrencilere, belli zamanlarda kendi belirledikleri merkezlerde geleneksel eğitimle de ders
sağlamaktadır. Tüm bu eğitim yöntemlerinin kullanıldığı sisteme karma uzaktan eğitim sistemi
denilmektedir.
1.3 Dünyada Uzaktan Eğitim
Uzaktan eğitimin tarihçesi 1800’lü yıllara kadar uzanmaktadır. O tarihlerde eğitim fırsatlarından
yararlanamayan topluluklar için geliştirilen bir yöntem olan uzaktan eğitim posta servisleri ile
gerçekleştirilmiştir. Radyo ve televizyonun icadıyla birlikte, eğitimsel düşünürler bu araçların uzaktan
eğitim sisteminde kullanılmasıyla eğitimin daha interaktif şekilde yürütüleceğini savunmuş ve bu
düşünceleri uygulamaya konulmuştur. 1969 senesinde İngiliz Açık Üniversitesi’nin kurulmasıyla,
uzaktan eğitim geniş kapsamlı bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. 1990’lı yıllarda bilgisayar ve
internet teknolojinin gelişmesiyle, dünya genelinde birçok saygın üniversite ve firma, uzaktan eğitimi
kullanma yolunu seçmiştir. Günümüzde çok sayıda üniversite lisans, ön lisans, lisans tamamlama,
yüksek lisans ve birçok sertifika programını uzaktan eğitim ile sağlamaktadır.
1.4 Türkiye de Uzaktan Eğitim
Türkiye’de uzaktan eğitim çalışmaları 1920’li yıllara değin uzanmaktadır. 1949 yılında toplanan 4.
Milli Eğitim Şurası’nda geniş halk kitlelerinin okul dışında eğitilebilmeleri üzerine fikirler ileri
sürülmüş ve bu tarihten itibaren çeşitli çalışmalarla bu fikir güçlendirilmeye çalışılmıştır. 1961
senesinde kurulan “Mektupla Öğretim Merkezi”, Eğitim Bakanlığı’nın bir alt kurumu olarak
faaliyetlerini başarılı şekilde yürütmüştür. Bu kurum 1966 senesinde radyo, otelcilik, beslenme,
elektrikçilik, kooperatifçilik gibi alanlarda eğitimleri öğrencilere başarılı şekilde sağlamıştır. 1975
senesine gelindiğinde kısaca “YAYKUR” olarak bilinen “Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu”, Milli
Eğitim Bakanlığı’nca kurulmuştur. Faaliyetlerini başarılı şekilde yürütmüş olsa da çeşitli sebeplerden
dolayı 1980’lerde işlerliği durdurulmuştur. 20 Temmuz 1982 tarihinde çıkarılan 41 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Türkiye’de uzaktan eğitim uygulama görevi Anadolu Üniversitesi’ne
verilmiştir. Anadolu Üniversitesi, uzaktan eğitim sağlayarak birçok öğrenciye eğitim imkanı sağlamıştır.
Anadolu Üniversitesinin kurulmasıyla ilk sene 29.500 öğrenci İktisat ve İş İdaresi Bölümlerine
başvurmuştur. 1990 yıllarda Fırat Üniversitesi bölgedeki halka eğitim sağlamak amacıyla bir eğitim
televizyonu kurmuş ve bununla uzaktan eğitim çalışmalarına başlamıştır. Bilgisayar ve internet
teknolojisinin gelişmesiyle uzaktan eğitime olan dünya genelindeki ilgi Türkiye’de de kendini göstermiş
ve birçok üniversite bu yönde çalışmalarına başlamıştır. Özellikle Sakarya Üniversitesi ve ODTÜ’deki
uzaktan eğitim çalışmaları ülkemizde kayda değer şekilde bu sistemi geliştirmiştir. Bugün Türkiye’de
birçok üniversite uzaktan eğitim sağlayarak ön lisans, lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans, doktora
ve birçok sertifika programını öğrencilerine sunmaktadır. 2014 Temmuz ay itibariyle, Türkiye’de 80
üniversitede uzaktan öğretim yoluyla eğitim verilmektedir.
3
2. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ’NDE UZAKTAN EĞİTİM
2.1 Tarihçesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEUZEM) 26
Kasım 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak faaliyetlerine başlamıştır. Merkez, Dokuz Eylül
Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm uzaktan eğitim faaliyetlerinin (ön lisans,
lisans, yüksek lisans, sertifika programları, kurslar, kurum içi eğitimler vb.) planlanması, yürütülmesi
ve iyileştirilmesi amacı ile kurulmuştur. Kısa adı ile DEUZEM’in görevleri arasında sadece uzaktan
eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu olmamakla beraber, bu faaliyetlerin hayata geçmesinde hayati
öneme sahip altyapı donanımı sürekliliğini sağlamak ve amaca yönelik yazılım geliştirme süreçlerini
üstlenmek de bulunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi olarak vizyonumuz “Mevcut eğitim faaliyetini yer, zaman ve diğer fiziksel kısıtları ortadan
kaldırarak, mümkün olan en geniş kitlenin kullanımına hazırlamaktır”.
2.2 Merkezin Amaçları
•
•
•
•
•
Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar
yapmak,
Üniversitede uzaktan eğitim amaçlı açılacak olan veya var olan ön lisans, lisans ve lisansüstü
eğitimlerinde öğrenme tabanlı ders veya program açmak, internet destekli öğretim çalışmaları
yapmak, geliştirmek ve gerekli akademik ve teknik desteği vermek,
Zaman ve mekandan bağımsız olarak yükseköğretimin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak,
İletişim ve bilgi teknolojilerinin sağladığı imkanlardan yararlanarak eğitim ve öğretim başarısını
arttırmak,
Uzaktan eğitimle ilgili bilgi birikimini kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktır.
4
2.3 Hakkımızda
DEUZEM, Prof. Dr. Vahap TECİM Müdürlüğünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez
bünyesinde çekirdek ekip olarak; masaüstü yayıncılık ve web tasarımı, veritabanı yönetimi, yazılım
geliştirme, donanım, eğitim ve içerik düzenleme konularında tecrübeli personel görev almaktadır.
Ekip içerisinde ilgili konularda öğrenim gören 2 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisi bulunmaktadır.
Merkez Müdürü
Prof. Dr. Vahap TECİM
Merkez Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. M. Güven KOÇAK
Merkez Çalışanları
Uzm. Cem YILDIZ
Uzm. Emre KARAGÖZ
Uzm. L. Özge ORAL
Uzm. Ömür D. DALAN
Uzm. Erkan SAPMAZ
Gonca BALABAN
Dicle KAYHAN
Ahmet Volkan ERGÜL
Okan GÜLTEPE
İletişim Adresi
Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü Buca, İZMİR 35160
Tel: (232) 301 07 77
Faks: (232) 420 10 25
Web: http://deuzem.deu.edu.tr
E-Posta: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/deuzem
Twitter: http://www.twitter.com/deuzem
5
3. EĞİTMENLER İÇİN ÖYS
Uzaktan eğitim programlarında görev alacak eğitmenler bu alanda eğitim vermiş, deneyimli
ve teknolojik gelişmelere yabancı olmayan akademisyenler olmalıdır. Ders verecek olan eğitmenlerin
klasik ortamda verilen bir ders ile “Uzaktan Öğretim” ile verilecek dersin arasında farklılıklar
olduğunun bilincinde olması ders materyallerinin hazırlanmasında etkin rol oynayacaktır.
3.1 Eğitmenlerin Görevleri
Uzaktan eğitim sisteminde yer alan eğitmenlerin görevleri şunlardır;
• Ders tanıtım bilgilerini oluşturmak,
• Ders planını belirlemek,
• Ders materyallerini ders planına uygun bir şekilde ve anlaşılır yapıda hazırlamak,
• Online sınavları planlamak ve zamanında yapmak,
• Ödev, proje, tartışma konusu vermek ve değerlendirmek,
• Öğrencilerin mesajlarını yanıtlamak,
• Senkron derslere belirlenen saatlerde katılmak,
• Sınav bankası için soru hazırlamak.
3.2 Ders İçerikleri Hazırlanırken Dikkat Edilecekler
Aşağıda belirtilen eğitmenlerin ders içeriklerinin hazırlanmasında dikkat edeceği hususlar
dersin anlaşılabilirliğini önemli derecede arttıracaktır;
• Dersin hazırlanmasında bol ve değişik kaynaklardan faydalanılması,
• Kullanılacak sunum içeriklerinde konunun önemli yönlerini belirten özlü, açık ve etkili ifadeler
yer alması,
• Sunum içeriklerinde grafik ve şekillerden faydalanılması,
• Sunum içeriklerinde gereksiz ayrıntılara girilmemesi,
• Hazırlanan ders içeriklerinde yapılması düşünülen sunumlar için bir şablon hazırlanması ve tüm
sunumların aynı şablon üzerinden yapılması,
• Ders anlatımı sırasındaki sunumlar için çok uzun zamanlar harcanmaması (Ort. 20 Dk).
6
4. DE-ÖYS KULLANIMI
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenim Yönetim Sistemi (DE-ÖYS), geleneksel öğretim
yöntemlerine ek olarak çevrimiçi ders materyalleri sunmak, eğitmenler ve öğrenciler arasında
işbirliğini kolaylaştırmak için kullanılan bir öğrenme ortamıdır.
4.2 ÖYS’ye Erişim
Aşağıdaki web tarayıcılardan herhangi birini kullanarak http://oys.deu.edu.tr adresine
girebilirsiniz:
Kullanıcı adı ve parolanız, DEUZEM Sistem yöneticileri tarafından verilecektir. Kullanıcı adı
ve parolanızı kullanarak oturum açabilirsiniz. Kullanıcı adınızı veya parolanızı unuttuysanız ya da
başka bir nedenden dolayı oturum açamıyorsanız lütfen “Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile iletişim kurunuz.
4.3 Hoşgeldin Ekranı
http://oys.deu.edu.tr adresinden erişmiş olduğunuz karşılama ekranının sol tarafında bulunan “Menü
Çubuğu” sayesinde aşağıda belirtilmiş olan bazı tanıtıcı bilgilere ulaşabilirsiniz. ÖYS yöneticisi
tarafından yayınlanan “Günün Mesajı”, yeni özellikler hakkında güncelleştirmeler, hizmet sorunları,
kesinti ve bakım uyarıları vb. Ayrıca sistem hakkında kısa bir bilgilendirme yazısı çıkmaktadır. Giriş
sayfasında sol tarafında birkaç araçtan oluşan menüye ulaşılmaktadır. Bunlar;
• Hakkımızda: Merkezimiz çalışanları hakkında kısa bir bilgilendirme yazısı
• İletişim: Merkezimize ait iletişim bilgileri
• Parolamı Kaybettim: Sistemi kayıtlı öğrencilerimizin parolalarını kaybetmeleri halinde eposta
adreslerine yeni şifreleri gönderilmektedir.
• Sıkça Sorulan Sorular: Sistem kullanıcıları tarafından en çok sorulan sorulara
ulaşılabilmektedir.
• Yardım: Öğrenim Yönetim Sistemi içerisindeki araçların kullanımına ait yardım menüsü
4.4 Oturum Açma ve Kapama
Sisteme giriş yapabilmek için, http://oys.deu.edu.tr sayfasının sağ üst köşesinde bulunan
“Kullanıcı Adı” ve “Şifre” bölümüne bilgilerinizi yazarak “Giriş” butonuna basınız. Bunun
sonucunda “Çalışma Alanım” bölümüne erişme izniniz olacaktır.
Not: DE-ÖYS de kullanıcı adınız, öğrenci numarası şeklindedir.
7
Şekil 1: Kullanıcı Adı ve Şifre Girme Bölümü
Çıkış
Şekil 2: OYS Sisteminden Çıkış Bölümü
Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “Çıkış” butonuna basarak sistemden çıkabilirsiniz.
Çalışmalarınızı bitirdiğinizde “Çıkış” butonuna basarak sistemden ayrıldığınıza emin olunuz. Sisteme
yetkisiz erişimleri engellemek amacıyla açmış olduğunuz tüm tarayıcı pencerelerini kapatınız.
4.5 Gezinme İpuçları
Ders veya Proje siteleri içerisinde gezinme;
Aşağıda, özellikler içerisinde nasıl gezineceğinize dair kısa bir bakış mevcuttur:
• Eğer “Gezinti Barı” üzerinde herhangi bir ders veya proje görmüyorsanız, gezinti barı üzerinde
sağ tarafta bulunan "daha fazla" aşağı açılır menü okuna tıklatın ve görüntülemek istediğiniz “Ders”
veya “Proje”nin adını seçiniz,
• Açılır menüler içinde ilerlemek için, aşağı yukarı tuşlarını kullanabilirsiniz,
• Sayfanın en başına gitmek için “Yukarı” tuşunu kullanabilirsiniz
• İptal gibi düğmeleri görebilmek için “Aşağı” tuşunu kullanarak sayfanın en altına gidebilirsiniz,
8
• Ders ve proje siteleri “Site Gezinme Çubuğu”nun üst kısmında sekmeler olarak görünür. İlgili
siteye gitmek için bir sekmeyi tıklatın. Ders siteleri derslerle ilişkilendirilmişken; proje siteleri ve
projeler diğer işbirliği içinde yapılan faaliyetlerle ilişkilidir.
Not: Henüz herhangi bir ders ya da proje sitesinin bir üyesi değilseniz, sadece “Çalışma Alanım”
sekmesini göreceksiniz. Ders sekmeniz siteye kayıt olduktan sonra belirecektir.
• Menü çubuğu, ekranın sol tarafında yer alan ve mevcut araçlar için bağlantılar içeren sütundur.
(Örn; Duyurular, Tartışmalar, Kaynaklar v.b.). Menü çubuğu içerisindeki araçların sayısı, siteyi
oluşturan kişiye göre farklılık gösterebilir. İlgili araca gitmek için araç adını tıklatabilirsiniz.
4.6 ÖYS Çalışma Alanım (Eğitmen Modu)
ÖYS çalışma alanım bölümü, “sakai” tarafından tüm öğrenci, eğitmen ve yönetici rollerine
sağlanan geniş bir kullanım alanıdır. Kullanıcılar bu bölümde kendi kişisel bilgilerini
düzenleyebilmekte, video, pdf, powerpoint sunuları gibi birçok ders materyalini depolayabilmekte ve
bunlar gibi daha birçok araçtan yararlanabilmektedir.
ÖYS, her kullanıcının aşağıdaki özelliklerden yararlanabilmesini sağlamaktadır;
• Kişisel özelliklerin yönetimi,
• Yeni çalışma alanlarına katılabilme,
• Kullanıcıların sahip oldukları çalışma alanlarının yönetimi ve düzenlenmesi,
• Kişiye özel ajanda bilgilerinin düzenlenmesi,
• Tüm kullanıcıların entegre olduğu bir ajandanın görüntülenebilmesi,
• Kaynaklar adındaki araç sayesinde birçok materyalin depolanabilmesi,
• ÖYS içerisindeki tüm kullanıcılardan gelen duyuruların görüntülenmesi,
• Kullanıcıların sahip oldukları sitelerin görüntülenmesi.
4.6.1 Anasayfa
Anasayfa bölümü, kullanıcıların en sık şekilde kullandığı araçları içermektedir. Bu bölümde
günün mesajı, çalışma alanı bilgi ekranı, takvim, son duyurular, mesajlar gibi bilgilendirme bölümleri
yer almaktadır.
9
Çalışma Alanım
Takvim
Ana sayfa
Çalışma Alanı Bilgi Ekranı
Son Duyurular
Mesaj
Bildirimleri
Şekil 3: Çalışma Alanım>Anasayfa
4.6.2 Profil
Profil, ÖYS’deki kullanıcılar kişisel bilgilerini girdiği ve diğer kullanıcılarında görebilmeleri
için bu bilgilerin yayınlandığı bölümdür. Kullanıcılar bu bölüme girdiklerinde “kişisel bilgiler”,
“iletişim bilgileri”, “sosyal ağlar” gibi bölümler bulunmaktadır. Ayrıca “profilim”, “resimlerim”,
“bağlantılarım”, “mesajlarım”, “arama”, “gizlilik” ve “tercihler” bölümleri bulunmaktadır.
Şekil 4: Çalışma Alanım>Profil
Resimler bölümüne girildiğinde, bu alana resim eklememize olanak sağlayan bir araç
görüntülenmektedir. Buraya JPEG, GIF ya da PNG formatında resimler eklenebilmektedir.
Bağlantılar bölümünde kullanıcıların bağlantıda olduğu kişiler görüntülenmektedir. Ayrıca kişileri
arama işlemi, aranılan kişinin ismine, e-mail’ine ya da ortak ilgilerine göre gerçekleşebilmektedir.
Mesajlar bölümünde, kullanıcılar mesajlarını görüntüleyebilmekte ve yeni mesaj yazabilmektedir.
Arama bölümünde kişileri isme, eposta adresine ya da ortak ilgilerine göre aranabilmektedir. Gizlilik
bölümü de hangi profil bilgilerinin diğer kullanıcılar tarafından görülebileceği belirlenmektedir. Bu
10
sayede kullanıcılar kişisel bilgilerinin gizliliğini sağlayabilmektedir. Tercihler bölümünde e-mail
bildirimleri ayarları, twitter entegrasyonu ayarları ve widget ayarları gerçekleşebilmektedir.
4.6.3 Üyelik
Bu bölümde “mevcut sitelerim” ve “katılınabilecek siteler” isminde iki bölüm bulunmaktadır.
Bu bölümlerden, kullanıcılar üye oldukları siteleri görüntüleyebilmektedir. Kullanıcılar üye
olabilecekleri siteleri yine bu bölümlerden görebilmektedir.
Üyelik
Katılabilinecek Siteler
Mevcut Sitelerim
Üye olunmuş bir siteden çıkmak için, site seçilir
ve ‘üyelikten ayrıl’ komutu kullanılır.
Şekil 5: Çalışma Alanım>Üyelik
4.6.4 Ders Programı
Bu bölümde, kullanıcıların üye oldukları derslerle ilgili aktivitelerini görebilecekleri bir
ajanda görüntülenmektedir. Burada ekle, birleştir, alanlar ve yetkiler bölümleri bulunmaktadır.
Ekle, Birleştir, Alanlar, Yetkiler
Şekil 6: Çalışma Alanım>Ders Programı – Ana Görünüm
Ekle bölümüne girildiğinde etkinliğin başlığı, tarihi, başlangıç zamanı, süresi gibi seçenekler
ayarlanarak etkinlik oluşturulabilmektedir.
11
Etkinliğin Başlığı,
Tarihi, Başlangıç
zamanı
Faaliyetin sıklığının ayarlandığı bölüm
Faaliyetin türünün belirlendiği bölüm
Şekil 7: Çalışma Alanı>Ders Programı(Eklenti ekleme)
Birleştir bölümünden ajandada görüntülenmesi istenilen dersler seçilerek tüm ders
etkinlikleri bir ajanda da görüntülenebilmektedir. “Kaydet” tuşuna basılarak değişiklikler kalıcı
olarak kaydedilmektedir.
Ajandada
beraber
görüntülenmesi
istenilen
derslerin
seçilme bölümü
Şekil 8: Çalışma Alanım>Ders Programı(Birleştir)
12
Alanlar bölümünden yeni bir alan ismi oluşturabilir ya da mevcut alan isimlerinden istenilenler
çıkartılabilmektedir. İşlemler gerçekleştirildikten sonra “Alan Değişikliklerini Kaydet” butonuna
basılmalıdır.
Yeni alan ekleme bölümü
Kaldırmak istediğimiz alanları
buradan seçilmektedir
Şekil 9: Çalışma Alanım>Ders Programı(Alanlar)
Yetkiler bölümünde, kullanıcıların izinleri belirlenmektedir. Bu bölümde çeşitli değişiklikler
yapılarak izinler yada kısıtlamalar gerçekleştirilebilmektedir.
İzin
ayarları
bölümü
Şekil 10: Çalışma Alanım>Ders Programı (Yetkiler)
13
4.6.5 Kaynaklar
Kaynaklar bölümü, kullanıcıların ders materyalleri yada diğer kaynakları depolayabilecekleri
bir alandır. Kaynakların bu şekilde depolanabilmesi, cd-rom, usb disk gibi alternatif depolama
araçlarının kullanımına gerek bıraktırmaz.
Şekil 11: Çalışma Alanım>Kaynaklar
Çalışma alanına herhangi bir kaynak eklemek için şu adımlar izlenmektedir:
1. Sisteme girildikten sonra ‘Çalışma Alanım’ sekmesi aktif hale getirilir,
2. Sol taraftaki araçlar içinde bulunan ‘Kaynaklar’ bölümü seçilir,
3. ‘Ekle’ bölümü seçilir ve daha sonra ‘Dosyaları Yükle’ aktif hale getirilir,
4. ‘Yüklenecek Dosyalar’ bölümüne dosyanın ismi yazılır. ‘Choose File’ yardımıyla dosyanın
konumu belirlenebilmektedir,
5. ‘Görünür İsim’ bölümünden kaynağın görüntülenmesi istenilen ismi belirlenir,
6. ‘Dosyaları Şimdi Yükle butonuna basarak işlem tamamlanır. (İstenirse ‘Başka Dosya Ekle’
bölümünden başka kaynakta eklenebilmektedir.)
‘Choose File’ den eklemek istenilen kaynağın
konumu belirlenir. Görünür isim bölümünden
kaynağın görüntülenmesi istenilen isim tayin
edilmektedir. Daha sonra Dosyaları Şimdi
yükle butonuna basılır.
Şekil 12: Çalışma Alanım>Kaynaklar(Dosya yükleme)
‘Ekle’ bölümünden Klasörleri oluştur, Web Bağlantılarını(URL) Ekle, HTML Sayfası Oluştur, Metin
Dosyaları Oluştur, Atıf listesi ekle bölümlerinden çeşitli kaynaklar eklenebilmektedir.
‘Ekle’ kutusunun yanındaki ‘Eylemler’ içerisinde Kopyala, Detayları düzenle, Taşı, Sil ve Klasör
İzinlerini Düzenle seçenekleri bulunmaktadır.
Bir kaynak dosyasını silmek için şu adımlar izlenmektedir;
1. Sisteme girildikten sonra ‘Çalışma Alanım’ sekmesi aktif hale getirilir,
2. Sol taraftaki araçlar içinde bulunan ‘Kaynaklar’ bölümü seçilir,
3. Silmek istenilen kaynak klasörün yanındaki kutu işaretlenir,
14
4.
5.
6.
‘Eylemler’ bölümüne gelinip bir kere basılır,
Çıkan menüden ‘Kaldır’ seçeneği seçilir,
Yeni gelen pencerede de ‘Kaldır’ seçeneği seçilerek işlem tamamlanır.
Silinmesi istenilen klasör yada dosya
yanındaki
kutucuk
işaretlenir,
Eylemler
bölümünden
Kaldır
denilerek silme işlemi gerçekleştirilir.
Şekil 13: Çalışma Alanım>Kaynaklar (Dosya Silme)
4.6.6 Duyurular
Bu bölümde kullanıcılar, mevcut olan duyuruların her birini görüntüleyebilmektedir. Bu bölümde
‘Görünüm’ kısmında ‘tümü’, ‘genel’ ve ‘grup olarak’ isminde 3 şekilde duyurular
görüntülenmektedir.
Tüm Duyurular bu alanda
görüntülenmektedir.
Şekil 14: Çalışma Alanım>Duyurular
4.6.7 Çalışma Alanı Kurulumu
Bu bölüm, çalışma alanının düzenlendiği, yeni araçların eklenebildiği ve tüm mevcut sitelerin
görüntülenebildiği alandır. Eğer ÖYS yöneticisi, eğitmen olan kullanıcılardan bu yetkileri
kaldırmadıysa, eğitmen kullanıcılar kendi çalışma alanlarında çeşitli değişiklikler
gerçekleştirebilmektedir.
15
Tüm mevcut siteler burada
görüntülenmektedir.
Şekil 15: Çalışma Alanım>Çalışma Alanı Kurulumu
4.6.8 Tercihler
Kullanıcılar bu bölümden duyurular, e-mail bildirimleri, dil seçenekleri, dünya zaman
seçenekleri gibi değişiklikler gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca kullanıcılar ‘Favorite Sites’, ‘Active
Sites’ ve ‘Archived Sites’ bölümlerinden ana ekranda görüntülenmesini istedikleri ya da
istemedikleri sitelerin mouse yardımıyla atamalarını gerçekleştirilebilmektedir. Değişiklikler
yapıldıktan sonra ‘Tercihleri Güncelle’ seçeneği tıklanmalıdır.
Bildirimler, Bölge zamanları, Dil
seçenekleri
bu
alanlardan
gerçekleştirilmektedir.
Ana ekranda Sitelerin Menüde görüntülenmesi
isteniyorsa ‘Active Sites’ içerisine, Direk Üst
Menüde adının görüntülenmesi isteniyorsa
‘Favorite Sites’ sitesinin içine, görüntülenmesi
istenmiyorsa ‘Archived Sites’ bölümünde
konumlandırılmalıdır. Mouse yardımıyla bu
işlemler gerçekleştirilmektedir.
Şekil 16: Çalışma Alanım>Tercihler
4.6.9 Hesap
Bu bölümde kullanıcıların hesap detayları görüntülenmektedir. Bunların altında bulunan
detayları düzenle bölümüne girilerek kullanıcı hesap detayları üzerinde değişiklikler
gerçekleştirilebilmektedir.
16
Kullanıcı Hesap Bilgileri bu
alanda görüntülenmektedir.
Kullanıcı detaylarını düzenlemek için ‘Detayları
Düzenle’ butonundan yararlanılmalıdır.
Şekil 17: Çalışma Alanım>Hesap
4.6.10 Yardım
Bu
bölümde
sistem,
kullanıcılara
sistemle
ilgili
gerekli
bilgileri
sunmaktadır.
Karşılaşılabilecek çeşitli problemlere çözüm bilgilerine buradan ulaşabilmektedirler.
Şekil 18: Çalışma Alanım Yardım
17
4.7 ÖYS Örnek Ders Sayfası (Eğitmen)
Öğrenciler, öğrenim yönetim sistemi içerisindeki derslere girdiklerinde, sayfanın sol tarafında
bulunan şu menü araçlarını görüntülemektedirler:
• Ana Sayfa
• Ders İzlencesi
• Ders Programı
Menü araçları bu bölümde
• Duyurular
görüntülenmektedir.
• Kaynaklar
• SCORM Oynatıcı
• Medya Galeri
• Ödevler
• Kısa Sınav ve Testler
• Sohbet Odası
• Mesajlar
• Sanal Sınıf
• Site Bilgisi
• Yardım
Şekil 19: Örnek Ders Menüsü Araçları
Dersin içerisindeyken sağ üst köşede Rol Seç menüsü bulunmaktadır. Buradan Öğrencinin siteyi
nasıl gördüğünü görebilmek için ‘Öğrenci(Student)’ görünümüne geçilmektedir. Yine aynı menüden
‘Eğitmen(Instructor) rolüne geri dönülebilir.
4.7.1 Ana Sayfa
Ana Sayfa bölümünde şu bölümler yer
almaktadır:
• Dersin Adı
• Dersin Amacı
• Duyurular
• Takvim
• Mesaj Merkezi Bildirimleri
• Son Sohbet Mesajları
Dersin adı, genel bilgileri ve
dersin amacı bu bölümde
görüntülenmektedir.
Şekil 20: Örnek Ders Menüsü Araçları: Ana Sayfa
18
Bu bölümde mevcut dersle ilgili genel bilgiler ve dersin amacı yer almaktadır. Dersi veren ilgili
öğretim üyesinin öğrencilere gönderdiği duyurular, dersle ilgili aktiviteler yine bu bölümde
görüntülenmektedir. Dersin kayıtlı öğrencilerinden sizlere gönderilen mesajlar ve sohbet odasındaki
mesajlar bu bölümde görüntülenmektedir. Ayrıca, mevcut derse ilişkin önceden ilan etmiş olduğunuz
sınav ve ödev teslim tarihleri gibi aktiviteleri gösteren takvimde bu alanda görüntülenmektedir.
4.7.2 Ders İzlencesi
Bu bölümde öğrencilerinizin görmesi için oluşturulmuş, mevcut ders ile ilgili daha ayrıntılı bir
tanıtım bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm, mevcut dersle ilgili şu bilgileri içermektedir:
• Dersin Adı
• Dersi veren Birim
• Dersin Düzeyi
• Ders Koordinatörü
• Dersi Alan Birimler
• Dersin Amacı
• Dersin Öğrenme Kazanımları
• Dersin Öğretim Türü
• Dersin Önkoşul(lar)ı
• Dersin İçeriği
• ...
Dersle ilgili bilgiler bu alanda
görüntülenmektedir.
Şekil 21: Örnek Ders Menüsü Araçları: Ders İzlencesi
DEUZEM tarafından oluşturulan başlıkların altına dersle ilgili bilgiler, Oluştur/Düzenle butonu
kullanılarak girilir.
Ders İzlencesi Öğeleri listesinden bir öğe seçildikten sonra açılan sayfada metin editörü kullanılarak
bilgiler girilir. Her bir öğe için bu işlem tekrar edilir. Sistemdeki herkesin ders izlencesini görmesi
isteniyorsa, “Ders izlencesi öğelerini herkes görebilir” işaretlenmelidir. İstenirse ilgili öğe, derse
kayıtlı olan herkesin eposta adresine bildirim olarak gidebilir. Tüm bilgiler girildikten sonra, taslak
olarak kalması istenen öğeler için Taslağı Kaydet yada herkes tarafından görülebilir olması için İlet
butonuna basılmalıdır.
19
Ders İzlencesi Öğeleri listesinde, oklar yardımıyla öğelerin yerleri değiştirilebilir. Bir öğeyi
kaldırmak için en sağdaki Kaldır sütunundaki ilgili kutucuk işaretlenir ve Güncelle butonuna basılır.
Ders İzlencesi aracında gösterilmek istenen tanıtım bilgileri, Üniversitemiz bünyesinde Bologna
Sürecinde oluşturulan ders içeriklerindeki başlıklarla aynıdır. Dolayısıyla, DEU Web Sayfasındaki
Bilgi Paketi Ders Kataloğu bölümünde ilgili programa ve derse ait ders içerikleri bulunmaktaysa,
ilgili web sayfasına link verilerek ders hakkında bilgiler paylaşılabilir. İlgili linki vermek için
www.deu.edu.tr adresindeki Bilgi Paketi Ders Kataloğu menüsü seçilmelidir.
Bilgi paketi ders kataloğu içerisinde, ilgili dersin bilgilerinin olduğu sayfanın linkini kopyalayın.
Ders izlencesi aracı içindeki Oluştur/Düzenle tuşundan sonra Yönlendir tuşuna basılır.
Bilgi paketi ders kataloğu sayfasından kopyaladığınız linki, url adresi bölümüne yapıştırın.
Kaydet tuşuna bastıktan sonra, Ders İzlencesi aşağıdaki şekilde görülecektir.
20
4.7.3 Ders Programı
Bu bölümde dersinizle ilgili mevcut ders aktiviteleri günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak
görüntülenir. Aşağıda yer alan ekran görüntüsü üzerinde sembollerin ne anlama geldiği
belirtilmektedir. Sağ üst taraftaki bölümden önceki sayfa, bugün ve sonraki hafta düğmeleri
kullanılarak gezinme gerçekleştirilebilmektedir.
Bu bölümden günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak
ders programı ve aktiviteler görüntülenebilmektedir.
Bu alandan önceki ya da sonraki
zamanlara geçiş yapılabilmektedir.
Ders programı ve derse ilişkin aktiviteler bu
alanda görüntülenmektedir.
Şekil 22: Örnek Ders Menüsü Araçları: Ders Programı
21
4.7.4 Duyurular
Bu bölümden öğretim üyesi tarafından öğrencilere gönderilen mevcut dersle ilgili çeşitli
duyurular görüntülenmektedir. Görünüm
bölümünden tümü, genel olarak yada grup
olarak duyurular görüntülenebilmektedir.
Derse ilişkin duyurular bu
Dersin eğitmeni bu aracı kullanarak
alanda görüntülenmektedir.
Duyuru yapabilir. Üst menüdeki Ekle
tuşuyla, duyuruları yapabilir.
Şekil 23: Örnek Ders Menüsü Araçları: Duyurular
4.7.5 Kaynaklar
Kaynaklar bölümünde, mevcut dersle ilgili öğretim üyesinin (pdf, word, excel dokümanları,
sunular, videolar gibi) çeşitli eğitim materyallerini, öğrencilerin ulaşması için yüklediği alandır. Bu
alanda eğitim materyalleri çeşitli kategorilere ayrılmıştır ve öğrenciler buradan eğitim materyallerine
ulaşabilmektedir. Öğrenciler ve öğretim üyeleri bu bölümden dilerlerse eğitim materyallerini kendi
bilgisayarlarına indirebilmektedirler. Öğretim üyesi bu bölüme dosya ekleme ve silme hakkına
sahiptir, öğrenciler ise sadece sizlerin yüklemiş olduğunuz dosyaları bilgisayarlarına indirip kullanma
hakkına sahiptir.
Eğitim
materyalleri
burada
çeşitli
kategorilere ayrılarak depolanabilir. Bu
klasörlerin içerisinde girildiğinde materyaller
görüntülenmektedir.
Şekil 24: Örnek Ders Menüsü Araçları: Kaynaklar
Örneğin videolar klasörüne girildiğinde öğretim üyesi tarafından yüklenen video dosyalarına
ulaşılmaktadır. Bu sayfa aracılığı ile yeni video dosyalarının sisteme yükleyebilir, daha önce olan
videoları silebilirsiniz. Öğrenciler sizler tarafından yüklenmiş bu videoları kendi bilgisayarlarından
istedikleri zaman izleyebilirler. Bu sayfa aracılığı ile öğretim üyesi de daha önce yüklemiş olduğu
videoları izleyebilir. Kaynaklar aracının kullanımı, Çalışma Alanım içerisindeki Kaynaklar aracının
kullanımı ile aynıdır.
22
Videoyu
açma
doğrudan
Videoyu kaydetme
Şekil 25: Kaynaklar Menüsünden Videoları Görüntüleme
4.7.6 SCORM Oynatıcı
SCORM paketi olarak düzenlenmiş olan ders materyallerini, ilgili derse yüklemek için SCORM
Oynatıcı aracı kullanılmaktadır. SCORM dosyasını yüklemek için öncelikle Upload tuşuna basmanız
gerekmektedir.
Şekil 26: SCORM Oynatıcı
Yükleyeceğiniz .zip uzantılı dosyayı bilgisayarınızdan seçtikten sonra alt satırda yer alan Validate this
archive as a SCORM 2004 3rd Edition Content Package yazısı işaretlenir. Eğer bu ders içeriğinin sisteme
yüklendiğini belirten bir eposta tüm katılımcılara gönderilmek istenirse Yüksek (High) öncelikle Email notification seçeneği seçilir ve daha sonra Upload File tuşuna basılır. Yükleme işlemi
tamamlandıktan sonra yüklediğiniz ders materyali listede görülecektir.
SCORM Oynatıcı aracının anasayfasına geri dönüldüğünde, listede yüklediğiniz paket içerik
listelenmiş olacaktır.
23
Ders materyalinin ismine tıklatıldığında SCORM içerik yeni pencerede açılacaktır.
Bu ders materyalinin hangi zaman aralığında görülür olacağını ve kaç defa izlenebileceğini
ayarlayabilmek için Configure tuşuna basılır. Zaman ayarlamaları yapıldıktan sonra Submit tuşuna
basılır.
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
Kabul Edilebilir Tarih
İzleme Sayısı
İzlenme sonuçlarını görmek için Result tuşuna basılır.
4.7.7. Medya Galeri
Medya Galeri aracı, üç bölümden oluşmaktadır. Ders Kütüphanesi, Koleksiyon ve Benim Medyam.
Bu araç kullanılarak derse ait medyalar (video, fotoğraf ve ses kaydı) ders içerisine
yüklenebilmektedir. Medya Galerisi içerisindeki her üç alanda da Upload New Media menüsü
kullanılarak medya yükleme işlemleri gerçekleştirilebilir. Açılan medya yükleme penceresi
içerisinde, video, fotoğraf ve ses kaydı yüklenebilmektedir.
24
Şekil 27: Medya Galeri aracında Medya Yükleme
Video yükleme kısmında; isterseniz masaüstünden isterseniz de webcam üzerinden çekeceğiniz video
görüntülerini yükleyebilirsiniz. Upload menüsünden, öncelikle masaüstünüzdeki videoyu seçip
Upload tuşuna basınız. Sonraki tuşuna bastıktan sonra, yüklenen dosyanın ismini değiştirebilir yada
açıklama ekleyebilirsiniz. En Son Bitir tuşuna basarak yüklemi işlemini tamamlayabilirsiniz.
Videonun dönüştürme işlemi bir süre devam edebilir. Videoyu görüntülemek için bu sürenin
geçmesini bekleyiniz.
Webcam ile kaydedip videoyu yüklemek için, öncelikle bilgisayarınızda bağlı olan web kamerasını
seçmeniz gerekmektedir.
Mikrofon ayarları için, açılan Adobe Flash Player penceresinde onaylama işlemini gerçekleştirin.
25
Daha sonra çıkan pencerede Record tuşuna basılıp kaydetme işlemine başlanır. İşlemin sonunda
oluşan videoya başlık verildikten sonra yükleme işleminin tamamlandığını gösteren pencere
açılacaktır.
Fotoğraf ve Ses Kaydı yüklemek içinde Photo ve Audio menüleri üzerinden yükleme işlemini
gerçekleştirebilirsiniz.
Medya Galeri aracı, medya yüklemesi yapabileceğimiz, görüntüleyebileceğimiz ve düzenleme
yapabileceğimiz Ders Kütüphanesi, Koleksiyon ve Benim Medyam bölümlerinden oluşmaktadır.
Ders Kütüphanesi (Site Library) alanında, tüm katılımcılarla paylaşmak istediğiniz derse ait
medyaları yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda ilgili dersinizdeki diğer eğitmenlerinde bu alana
yükledikleri medyaları görebilirsiniz. Bu araç içerisinde medyalar yüklenme sırasına göre
gösterilmektedir.
Benim Medyam (My Media) alanında sadece kendi yüklediğiniz medya dosyaları görülmektedir.
Sizin dışınızda kimse bu medyaları görememektedir.
26
Koleksiyonlar (Collections) alanında, yüklenen medyaların belirli başlıklar halinde gruplanması
sağlanmaktadır.
Öncelikle Add Collection tuşuna tıklamanız gerekmektedir. Açılan pencerede, koleksiyonun adını,
varsa açıklamasını girebilirsiniz. Koleksiyonu yönetme yetkisinin kimlere ait olacağını Management
kısmından yönetebilirsiniz. Koleksiyon yönetim türleri aşağıda belirtildiği gibidir.
Instructor
Tüm ders eğitmenleri yönetebilir.
Community
Tüm ders katılımcıları yönetebilir.
Personal
Kullanıcılar sadece kendi yüklediklerini
yönetebilir.
Owner
Sadece koleksiyonu yaratan kişi yönetebilir.
27
Koleksiyon oluşturduktan sonra, koleksiyonun adının yazdığı kutucuk üzerinden var olan
medyalardan yüklemek için Add Item ya da yeni bir medya yüklemek için Upload new media to
the collection linklerine tıklayınız.
Add Item yazısına tıkladığınzda, Benim Medyam kısmında daha önce sizin
tarafınızdan yüklenmiş medyalar içerisinden dosya yükleyebilirsiniz. İlgili
medyanın üstüne geldiğinizde
işareti görülecekitr. Bunu tıkladıktan
sonra ilgili medya, koleksiyonun içine eklenecektir. Medya, koleksiyondan
kaldırılmak istendiğinde, videonun altındaki Remove tuşuna basılarak
koleksiyondan kaldırılabilir. Benim Medyam kısmında hala görülebilecektir.
Koleksiyonun içine
yapılabilmektedir.
girilip
medya
yükleme,
düzenleme
ve
koleksiyon
silme
işlemleri
4.7.8 Ödevler
Öğretim üyesi tarafından oluşturulan ödevler bu bölüm aracılığı ile öğrencilere ulaştırılır.
Ödevleri tamamladıktan sonra öğrenciler bu bölümden ödevleri öğretim üyesine gönderebilirler. Bu
bölümde ödevin açıklanma tarihi ve ödevin son teslim tarihi gibi bilgilerde yer almaktadır.
Ödevler bu alanda
görüntülenmektedir.
Şekil 28: Örnek Ders Menüsü Araçları: Ödevler
28
Mevcut bir ödevin üzerine tıklatıldığında ödevin başlığı, konusu, teslim tarihi gibi bilgiler
görüntülenmektedir.
Ödevlerin
özellikleri
bu
alanda görüntülenmektedir.
Şekil 27: Örnek Ders Menüsü: Ödevin İçerik Sayfası
4.7.9 Kısa Sınav ve Testler
Ders içerisinde katılımcılara kısa sınav ve testler uygulanmak istendiğinde bu araçtan
faydalanılabilir. Sınav oluşturma işlemleri, yeni sınav oluşturma veya daha önceden oluşturulmuş bir
sınavı derse yükleme olarak iki farklı şekilde yapılabilmektedir.
Yeni Sınav Oluşturma
Daha önceden
oluşturulmuş bir sınavı
derse yükleme
Oluşturulmuş, Yayınlanmış ve Sonuçlanmış
Tüm Sınavların Listesi
Şekil 29: Kısa Sınav ve Testler Aracı
Yeni Sınav Oluşturma kısmında öncelikle sınava bir isim belirlenmesi gerekmektedir.
Değerlendirme oluşturun kutucuğuna, sınavın isminin girilmesi gerekir. Değerlendirme türü isteğe
bağlı seçilebilir. Sınavı yaratmak için Oluştur butonuna basınız.
29
Sınav oluştuğunda ekranda yeni bir pencere görülecektir. Sınavı bölümler halinde uygulayacaksanız,
Bölüm Ekle kısmında bölüm oluşturabilirsiniz. Bölüm Ayarlarında, bölüme bir başlık
belirleyebilirsiniz. Yeni soru oluşturabilir yada daha önceden soru havuzuna girmiş olduğunuz
sorular varsa, Soru havuzundan Rasgele Seçim yapabilirsiniz. Bölüm içinde soruların sıralanma
şeklini, listelendiği gibi ya da bölüm içinde rasgele olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Şekil 30: Sınav Bölüm Ayarları
30
Bölüm ayarları yapıldıktan sonra bölüm içerisine soru girişlerini yapabilirsiniz. Bunun için
öncelikle Yeni Soru Ekle metninin yanındaki listeden soru türünü seçmeniz gerekmektedir.
Soru Türleri
Çoktan Seçmeli
Anket
Survey-Matrix of Choices
Kısa Cevap/Yazılı
Boşluk Doldurma
Sayısal Cevap
Eşleştirme
Doğru Yanlış
Tek doğrulu, birden fazla doğru tek seçim ve birden fazla doğru birden fazla
seçim olmak üzere seçimlik sorular hazırlanabilir.
Farklı cevap seçenekleri sunan anket soruları hazırlanabilir
Tablo şeklinde anket sorularının hazırlanmasına imkan verir.
60000 karakteri geçmeyecek şekilde öğrencinin kısa metinle cevap girmesi
istenen sorular içindir.
Metin içerisinde boşluk bırakılan alanlara cevap girilmesi istenen sorular
içindir.
Sayısal cevapların girilmesi gereken sorular içindir.
2 farklı sütundaki metinlerin birbirleriyle eşleştirilmesi için hazırlanan
sorulardır.
Cevabı sadece Doğru veya Yanlış olarak belirtilen sorular içindir.
Ses Kaydı
Sorunun cevabı öğrenciden ses kaydı olarak alınmak isteniyorsa
kullanılabilir.
Dosya Yükleme
Soru cevabının, ek bir dosya yüklenerek alındığı sorular içindir.
Soru Havuzundan Kopyala
Önceden soru havuzunda oluşturulmuş soruların, oluşturulan sınava
eklenmesi istendiğinde kullanılabilir.
Tüm sorular girildikten sonra sınavın tarihinin, süresinin, teslim miktarının, not yayınlanma tarihleri
gibi ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bu ayarları yapmak için iki yol vardır;
1. Sınavın içindeyken; üst satırdaki Ayarlar menüsüne girilebilir.
2. Sınavlar listesindeyken; ilgili sınavın soluna yer alan Eylem Seçin menüsünden Ayarlar
seçilebilir.
31
Sınavlar, sizin belirlediğiniz tarih ve saatte aktif hale gelecektir. Öğrenciler bu bölümden
sınava girip sizin belirlediğiniz (süreli, süresiz, test, boşluk doldurma, paragraf ve benzeri) kurallar
ile oluşturulmuş sınavı cevaplayacaklardır. Sınav başladıktan sonra öğretim üyesi sınav üzerinden
değişiklik yapamaz, öğrenciler de sınavı teslim ettikten sonra sınavın cevaplarına müdahale
edemezler.
Hazırlık Aşamasında olan sınavlar bu
alanda görüntülenmektedir.
Yayınlanmış olan sınavlar bu alanda
görüntülenmektedir.
Şekil 31: Örnek Ders Menüsü: Kısa Sınav ve Testler
Sınavlarla ilgili ayarlar ve sınavın yayınlanması konusunda DEUZEM ofisinden destek
alınabilmektedir. Sınavlar sırasında herhangi bir problem yaşanmaması için sınav yapacak
eğitmenlerin sınav tarihlerini önceden DEUZEM’e bildirmesi gerekmektedir.
4.7.10 Sohbet Odası
Bu bölümde dersinizin öğrencileri ile mesaj yardımıyla iletişim kurulabilmektedir. Ekranın
sağ köşesinde sohbetteki kullanıcılar görüntülenmektedir. Orta bölümde kullanıcıların yazdığı
mesajlar görüntülenmektedir. Bir ileti yazılmak istenildiğinde sayfanın altında bulunan “sohbet
mesajı gir” bölümü kullanılmaktadır.
32
Tüm iletiler bu alanda
görüntülenmektedir.
Sohbete
katılan
mevcut
kullanıcılar
bu
alanda
görüntülenmektedir.
Kullanıcılar iletileri bu
alana yazmaktadırlar.
Şekil 32: Örnek Ders Menüsü Araçları: Sohbet Odası
4.7.11 Sanal Sınıf
Sanal sınıf uygulaması ile öğretim üyesi öğrencileri ile karşılıklı olarak mikrofon ve web
kamera yardımıyla online ders yapabilmektedir. Bu uygumla da isterseniz sadece sizin web
kameranızı öğrencileriniz görür, isterseniz sizde karşılıklı olarak onları da görebilirsiniz. Sınıfın orta
kısmında yer alan geniş alan belgelerinizi (Word, Powerpoint, Excel, PDF vb.) yüklemek için
oluşturulmuştur.
Sanal
sınıfın
özellikleri bu alanda
görüntülenmekte.
Şekil 33: Örnek Ders Menüsü Araçları: Sanal Sınıf
Mevcut dersin üzerine tıkladığımızda toplantı detayları görüntülenmektedir. Burada
“Toplantıya Katıl” kısmına tıklanıldığında sanal sınıfa giriş yapılır
Sanal sınıfa girmek için “Toplantıya
Katıl” butonuna basılmalıdır.
Şekil 34: Örnek Ders Menüsü Araçları: Sanal Sınıf
33
Dersin sanal sınıfına girildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenmektedir. Burada öğretim üyeleri ve
asistanlar öğrenciler ile sesli ve görüntülü olarak sesli ve görüntülü olarak internet üzerinden ders
işleyebilmektedir. Sol üst tarafta sanal sınıf içerisindeki mevcut kullanıcılar listelenir.
Kullanıcılar alanı
Sohbet alanı
Kamera
Görüntüsü
Sunum Dosyası Alanı
Şekil 35: Örnek Ders Menüsü Araçları: Sanal Sınıf Ekran Görüntüsü
Öğretim üyesi izin verirse katılımcı öğrenciler kameralarını ve mikrofonlarını açarak derse
dahil olup kamera, mikrofon ve sunum alanlarını öğretim üyesine ve öğrencilere geçici olarak
ulaştırabilirler. Orta bölümde sunum alanına yüklediğiniz dersle ilgili içerik görüntülenmektedir.
Word, Excel, Powerpoint, PDF ve benzeri dosya türleri desteklenmektedir. Sağ tarafta bulunan
“sohbet” bölümünde katılımcılar yazılı olarak birbirleriyle mesajlaşabilirler. Sol altta bulunan
kısımda ise kamera görüntüsü bulunmaktadır. Öğrenciler söz almak istediklerinde “Kullanıcılar”
bölümünde bulunan “el kaldırma butonunu” ile sizlerden söz isteyebilirler. Bu sayede öğrencilerinize
soru sorma iznini verebilirsiniz. Kamera ve mikrofon açmak için sol üstte bulunan “kamera ve
mikrofon ikonları” kullanılmaktadır. Sistemden çıkmak için sağ üst köşede bulunan “çıkış” butonu
kullanılmaktadır.
Sanal Sınıf Kayıtları: Canlı olarak izlenilen derslerin kayıtlarına ulaşmak ve tekrardan izlemek için
Sanal Sınıf aracı içerisinde Recordings Bölümüne tıklayınız.
34
Daha sonra açılan pencerede ilgili derse ait kayıtlara ulaşabilirsiniz. Bu kayıtları izlemek için
presentation tıklayınız.
Ekrana derse ait sunum, eğitmenin sesi ve ders sırasındaki sohbet odası penceresi gelecektir. Dersle
ilgili tüm kayıtları bu şekilde izleyebilirsiniz.
4.7.12 Mesajlar
Mesajlar bölümünde eğitmenler, derse
kayıtlı diğer öğrenciler ile karşılıklı
mesajlaşabilmektedir. Burada gelen mesajlar,
gönderilen mesajlar, silinmiş mesajlar ve taslak
halindeki mesajlar bölümleri bulunmaktadır.
Alınan
mesajlar,
Gönderilen
mesajlar, Silinen mesajlar ve Taslak
mesajları
bu
bölümde
görüntülenmektedir.
Şekil 36: Örnek Ders Menüsü Araçları: Mesajlar
4.7.13 Site Bilgisi
Eğitmenler bu bölümde dersin bulunduğu
site
ile
ilgili
çeşitli
bilgiler
görüntülenmektedir.
Mevcut ders sitesinin
bilgisi bu bölümde
görüntülenmektedir.
Şekil 37: Örnek Ders Menüsü Araçları: Kullanıcı Listesi
35
4.7.14 Yardım
Bu bölümden eğitmenler sistemle ilgili çeşitli bilgilere erişebilmektedir.
Şekil 38: Örnek Ders Menüsü Araçları: Yardım
36
Download

Eğitmen Kılavuzunu indirmek için tıklayınız. - deuzem