KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
TIBBĠ HĠZMETLER BAġKANLIĞI
HASTA SEVKLERĠ
10.09.2014- YONCALI
Uz.Dr.Sabahattin ALTINTAġ
HASTA SEVKLERĠ
 Hastaneden baĢka bir sağlık kuruluĢuna sevk edilen
hasta sayısı ve oranı hastanenin yeterlilik ve
verimlilik göstergesidir. (Verimlilik kriterleri T-02)
 Tıbbi cihaz ,donanım ve personel eksikliklerini
tamamlayarak; sevk nedeni olan eksikliklerin giderilip
sevk sayılarını azaltmak hedeflenmelidir.
SEVKLER
VERĠMLĠLĠK KARNESĠ T-02
EVLİYA TAVŞA
ÇELEBİ N-LI
binde
binde
SİMAV
binde
GEDİZ
binde
EMET
binde
YONCA ADSM
LI
yüzde
MUAF
2
0
1
2
S
O
2,88
3,41
10,55
13,89
21,27
H
1,20
3,71
5,22
7,19
41,53
0.01
P
100
66,2
100
100
0/100
200
2
0
1
3
S
O
2,18
3,63
9,28
10,06
20,71
1.2
1,63
3,86
8,11
7,32
20,36
0.48
100
68,7
100
100
76,7/10
0
200
2
0
1
4
S
O
0,74
1,50
2,88
4,71
2,23
1.2
H
0,13
0,17
1,26
0,0
0,0
0.57
H
P
1.2
SEVK SAYISI
(Acilden)
HASTANE ADI / AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
il içi
il dışı
il içi
il dışı
il içi
il dışı
il içi
il dışı
il içi
il dışı
il içi
il dışı
EMET DEVLET HASTANESİ
29
2
18
2
24
2
56
2
47
3
57
3
GEDİZ DEVLET HASTANESİ
39
30
39
28
41
30
40
32
45
22
57
28
Doç. Dr. Mustafa KALEMLİ
TAVŞANLI DEVLET HASTANESİ
59
22
38
10
49
13
66
9
53
10
55
17
Doç. Dr. İsmail KARAKUYU
SİMAV DEVLET HASTANESİ
23
34
30
27
32
28
34
26
30
35
41
31
D.P.Ü.EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
17
51
4
35
8
25
7
26
6
25
5
50
0
YATAKLI Sağlık Tesisleri Acil Servis Hizmetleri Uygulama Usul ve
Esasları Tebliği ( 16.10.2009 / 27378 sayılı Resmi Gazete)
 Acil servisten diğer sağlık tesislerine sevk ve
nakil esasları

MADDE 15 – (1) Acil servise baĢvuran
hastaların ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, ilgili
sağlık tesisinin uzman tabip, tıbbi donanım ve boĢ
yatak bakımından hastanın tıbbi durumunun
gerektirdiği tetkik, müdahale, bakım ve tedaviyi
sağlayabilecek Ģartları taĢıması hâlinde hastanın
baĢka bir sağlık tesisine sevk edilmemesi ve gerekli
sağlık hizmetinin ilgili sağlık tesisinde verilmesi
esastır.
YATAKLI Sağlık Tesisleri Acil Servis Hizmetleri Uygulama
Usul ve Esasları Tebliği ( 16.10.2009 / 27378 sayılı Resmi
Gazete)
 (2) Durumu stabil olmayan hastalar, nakil
Ģartlarında, hemodinamik durumlarını sabit tutacak
düzeye gelmedikleri sürece sevk edilmez. Ancak
hastanın acil tedavi iĢlemleri kurumca sağlanamıyor
ve mutlak surette sevki gerekiyor ise uygun koĢullar
sağlanarak ilgili sağlık tesisine sevki sağlanır. Hasta
sevk ve nakil kararının ilgili dal uzmanı veya acil
servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince
verilmesi ve onaylanması zorunludur.
YATAKLI Sağlık Tesisleri Acil Servis Hizmetleri Uygulama
Usul ve Esasları Tebliği ( 16.10.2009 / 27378 sayılı Resmi
Gazete)
 (3) Yeterli Ģartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve
tedavi için baĢka bir sağlık tesisine sevk gerektiren
hâllerde hastanın sevk edileceği sağlık tesisinin
belirlenmesi, sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve
nakil iĢlemlerinin koordinasyonundan ve
yürütülmesinden 112 KKM yetkili ve sorumludur.
Sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil
iĢlemlerinde Ek-9’daki Sağlık Tesisleri Arası Vaka
Nakil Talep Formu kullanılır.
YATAKLI Sağlık Tesisleri Acil Servis Hizmetleri Uygulama
Usul ve Esasları Tebliği ( 16.10.2009 / 27378 sayılı Resmi
Gazete)
 (4) Sevki yapılan hasta, hastanın tedavisinin
gerçekleĢtirileceği bir sağlık tesisine kabulü
sağlanana kadar sevki yapan sağlık tesisinin
sorumluluğundadır. Hastanın sevk edildiği sağlık
tesisi, hastanın kabulü için gerekli tedbirleri almak ve
bekletmeksizin tedavisini baĢlatmak ile yükümlüdür.
YATAKLI Sağlık Tesisleri Acil Servis Hizmetleri Uygulama
Usul ve Esasları Tebliği ( 16.10.2009 / 27378 sayılı Resmi
Gazete)
 Uygunsuz sevklerin önlenmesi için komisyon
kurulması

MADDE 16 – (1) Ġllerde üçüncü basamak sağlık
tesislerine diğer illerden ve il içinden, gerekli
koordinasyon sağlanmadan ve uygun Ģartlar
oluĢturulmadan, uygunsuz olarak yapılan sevklerin önüne
geçilebilmesi ve acil vakayı kabul etmeyen sağlık tesisleri
için; müdürlükçe ASKOM bünyesinde Sevk
Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu oluĢturulur. Bu
komisyon il sağlık müdürünün baĢkanlığında, ildeki
kamuya ait mevcut sağlık kurumlarının baĢtabipleri,
acilden sorumlu tabipler ve il ambulans servisi
baĢtabibinin de katılımıyla ayda en az bir defa toplanır.
YATAKLI Sağlık Tesisleri Acil Servis Hizmetleri Uygulama
Usul ve Esasları Tebliği ( 16.10.2009 / 27378 sayılı Resmi
Gazete)
 (2) Komisyon il dıĢına ve il içinde yapılan sevkler ile acil
vakayı kabul etmeyen ve ambulansta bekleten sağlık
tesislerini değerlendirir ve endikasyon dıĢı yapılan
uygunsuz ve gereksiz sevkler ile endikasyonu olduğu
halde kabul edilmeyen vakaları tespit eder, sebeplerini
sorgular ve çözüme kavuĢturur. Alınan kararlar tutanak
altına alınır ve ilgili sağlık tesisi baĢtabibine yazılı olarak
bildirilerek gerekli önlemleri alması istenir. Tekrarı hâlinde
ilgili baĢtabip ve diğer sorumlular hakkında ilgili mevzuat
hükümlerine göre idari soruĢturma baĢlatılır. Komisyonun
sekretaryası ASKOM tarafından yürütülür. Gerektiğinde
bu iĢlemler müdürlüğün uygun göreceği ilçelerde, sağlık
grup baĢkanları baĢkanlığında oluĢturulacak alt
komisyonlar marifetiyle aynı usulle yürütülebilir.
 Hasta Nakil ve Sevk Esasları Hakkında Genelge
(2010/46)
HASTA SEVKLERĠ Ġġ AKIġI
Acilde gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılması
Ġlgili uzman(Ġcap) konsültasyonu
Sevk kararı( uzman)
Hasta sevk analiz formunun doldurulması
Kriz koordinasyon birimi ile görüĢülmesi
Gereğinde sevk edilen uzman ile görüĢülmesi
Epikriz yazılması
Ġl dıĢı sevk ise 112 ye bildirilmesi
Sevk formunun doldurulması
Ambulans ve sağlık personeli görevlendirmeleri
Sevk için gerekli tedbirlerin alınması
Hasta sevki
Sevklerin Değerlendirilmesi
 HASTA SEVK ANALĠZ FORMU

Her sevk vakasında sevk eden hekim tarafından
doldurulup; acilden sorumlu baĢ hekim yardımcısı
tarafından kontrol edilecek.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
……….………………………….……..Hastanesi
HASTA SEVK ANALĠZ FORMU
Kod:
S.N:1/1
Yayın Tarihi:
HASTA BĠLGĠLERĠ (1)
Revizyon No:
ACĠL SERVĠS □
Revizyon Tarih:
YATAN HASTA □
HASTA ADI SOYADI
T.C. KĠMLĠK NO
ANAMNEZ HĠKÂYE (2)
YAPILAN TETKĠK ve TEDAVĠLER (3)
TANI (4)
UZMAN HEKĠM
LABORATUVAR
GÖRÜNTÜLEME
YATAK
SEVK NEDENĠ
(EKSĠKLĠK)
(5)
YOĞUN BAKIM
CĠHAZ
SARF
ĠLAÇ
DĠĞER
SEVK EDĠLEN YER
(6)
SEVK EDĠLEN
HASTANE ADI
(7)
ĠL ĠÇĠ (ĠLÇE ADI)
ĠL DIġI (ĠL ADI)
KAMU
ÖZEL
KRĠZ KOORDĠNASYON BĠRĠMĠNDE GÖRÜġÜLEN KĠġĠ (8)
SEVK TARĠHĠ:
HASTA SEVK ANALĠZ FORMUNUN DOLDURULMASINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
1- Hastanın Acil Servisten mi, Yataklı Servisten mi sevk edildiğine dair ilgili kutucuk iĢaretlenecektir.
2- Hastanın müracaat nedeni, hikayesi yazılacaktır.
3- Hastaya yapılan tetkik ve tedaviler (tahlil, BT, MR, Grafi, EKG, vb. gibi) yazılacaktır.
4- Sevke neden olan hastalık tanısı yazılacaktır.
5- Sevk nedeni olan eksiklik ilgili haneye (…… uzmanı olmadığından, ……… cihazı olmadığından, vb. gibi)
yazılacaktır.
6- Hastanın sevk edildiği yer il içinde ise ilçe adı (Merkez, TavĢanlı, Simav vb. gibi) yazılacaktır.
Ġl dıĢında ise il adı (EskiĢehir, UĢak, vb. gibi) yazılacaktır.
7- Hastanın sevk edildiği hastane kamu hastanesi ise ilgili haneye hastanenin adı (DPÜ Kütahya Evliya Çelebi E.A.H.,
TavĢanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi vb. gibi) yazılacaktır.
Hastanın sevk edildiği hastane özel hastane ise ilgili haneye hastanenin adı (Özel Kent Hastanesi, Özel Medikal Park
Hastanesi vb. gibi) yazılacaktır.
8- Hastanın sevk edilmesinden önce DPÜ Kütahya Evliya Çelebi E.A.H. Bünyesindeki Ġl Kriz Koordinasyon
Biriminden görüĢülen kiĢinin ismi ve unvanı yazılacaktır.
Hasta sevk listesi
 Ay içerisinde sevk edilen hastaların listesi aylık olarak hazırlanıp
sevk inceleme komisyonuna verilecek
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
HASTA SEVK LĠSTESĠ
Kod: THB.FR.003
Yayın Tarihi: 01.09.2014
Revizyon No: 0
Revizyon Tarih:
S.N:1/1
HASTANE ADI:
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sevk Tarihi
DÖNEMİ: 2014 ……………….. Ayı
Hastanın Adı Soyadı/
T.C. Kimlik Numarası
Sevk Tanısı
Sevk Nedeni
Sevk Edilen Hastane
Sevk Edilen Bölüm
İl İçi
İl Dışı
Kamu
Özel
Sevk Eden Bölüm / Doktor
Analiz Sonucu
Sevk Ġnceleme Ve Değerlendirme Komisyonu
 Hastane sevk inceleme ve değerlendirme komisyonu ( Acilden
sorumlu baĢhekim yardımcısı, acil sorumlu hekimi, cerrahi branĢ
sorumlusu, dahili branĢ sorumlusu, gereğinde diğer branĢ hekimleri,
acil servis sorumlusu……) aylık olarak toplanmalı.
 Komisyon hasta sevk analiz formları, sevk edilen hastaların listesi ile
birlikte son dört aylık sevkleri değerlendirerek;
 Yapılan sevklerin nedenleri
 Sevklerin uygun olup olmadığı,
 Ġlgili uzmanların hastaları değerlendirip değerlendirmediği,
 Sevk nedeni olan eksikliğin ortadan kaldırılması için yapılacak iĢlemlerin
belirlenmesi ve yapılması için idareye bildirilmesi
 Önceki toplantılarda alınan kararların gözden geçirilmesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
SEVK ĠNCELEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU
Kod: THB.FR.002
Yayın Tarihi: 01.09.2014
Revizyon No: 0
Revizyon Tarih:
S.N: 1/1
SON DÖRT AYLIK SEVK VERĠLERĠ VE ORTALAMASI
SEVK BĠLGĠLERĠ
…..…… AYI
….…… AYI
…….… AYI
……...… AYI
ORTALAMA
ACĠL SERVĠS HASTA SAYISI (1)
SEVK SAYISI (2)
SEVK ORANI (3)
Ġl Ġçi Kamu (4)
SEVK EDĠLEN
YERE GÖRE SEVK
SAYILARI
Ġl DıĢı Kamu (5)
Ġl Ġçi Özel (6)
Ġl DıĢı Özel (7)
YATAN HASTA SAYISI
SEVK SAYISI
SEVK ORANI
Ġl Ġçi Kamu
SEVK EDĠLEN
YERE GÖRE SEVK
SAYILARI
Ġl DıĢı Kamu
Ġl Ġçi Özel
Ġl DıĢı Özel
SEVK NEDENĠ
UZMAN HEKĠM
LABORATUVAR
GÖRÜNTÜLEME
YATAK
YOĞUN BAKIM
TIBBĠ CĠHAZ
TIBBĠ SARF MALZEMESĠ
ĠLAÇ
DĠĞER
BĠR ÖNCEKĠ TOPLANTI
KARARLARININ GÖZDEN
GEÇĠRĠLMESĠ (12)
ALINACAK ÖNLEMLER (13)
SAYI
(8)
ORAN
(9)
AÇIKLAMA (10)
YAPILACAK ĠġLEM (11)
SEVK ĠNCELEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORUNUN DOLDURULMASINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
1- Sevk Bilgileri bölümünde yer alan Acil Servis Hasta Sayısı kısmına; Ġlgili ayda Acil Servise müracaat eden toplam hasta sayısı yazılacaktır.
2- Sevk Bilgileri bölümünde yer alan Sevk Sayısı kısmına; Ġlgili ayda Acil Servise baĢvuran hastalardan sevk edilenlerin toplam sayısı yazılacaktır.
3- Sevk Bilgileri bölümünde yer alan Sevk Oranı kısmına; Ġlgili ayda Acil Servisten sevk edilen toplam hasta sayısının, aynı ay içerisinde Acil Servise müracaat eden toplam hasta sayısına oranı yazılacaktır.
4- Acil Servise baĢvuran hastalardan, ilgili ayda il içindeki kamu sağlık tesislerine sevk edilenlerin toplam sayısı yazılacaktır.
5- Acil Servise baĢvuran hastalardan, ilgili ayda il dıĢındaki kamu sağlık tesislerine sevk edilenlerin toplam sayısı yazılacaktır.
6- Acil Servise baĢvuran hastalardan, ilgili ayda il içindeki özel sağlık tesislerine sevk edilenlerin toplam sayısı yazılacaktır.
7- Acil Servise baĢvuran hastalardan, ilgili ayda il dıĢındaki özel sağlık tesislerine sevk edilenlerin toplam sayısı yazılacaktır.
NOT: "SON DÖRT AYLIK SEVK VERĠLERĠ VE ORTALAMASI" bölümüne; Ortalama hanesinden önce en son ay gelecek Ģekilde sırasıyla geriye dönük dört aylık veriler (Örneğin; Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ortalama) ayrı ayrı yazılacaktır.
NOT: "Yatan Hasta Sayısı" bölümü; "Acil Servis Hasta Sayısı" bölümündeki açıklamalar yatan hastalara uyarlanarak aynı Ģekilde doldurulacaktır.
8- Sevk Nedeni bölümünde yer alan SAYI kısmına; ilgili ayda sevk edilen toplam hasta sayısından kaçının hangi gerekçeyle (kaçının uzmanı hekim eksikliğinden, kaçının tıbbi cihazı olmadığından, vb. gibi) sevk edildiği yazılacaktır.
9-Sevk Nedeni bölümünde yer alan ORAN kısmına; 8 numaralı açıklamada belirtilen sayıların ilgili ayda sevk edilen toplam hasta sayısına oranı yazılacaktır.
10- Açıklama kısmına sevk nedeninin detayı (hangi uzman hekimlerin eksikliğinden, hangi tıbbi cihazların eksikliğinden, vb. gibi) yazılacaktır.
11- Yapılacak ĠĢlem bölümüne; söz konusu eksikliğin giderilmesi için sağlık tesisince yapılması gereken iĢlemler yazılacaktır.
12- Bir önceki toplantıda alınan kararlardan uygulanan ve uygulanamayanlar değerlendirilerek gerekli açıklama yazılacaktır.
13- Genel olarak sağlık tesisinde gerçekleĢen sevklerin azaltılması için yapılması gerekenler değerlendirilerek gerekli açıklama yazılacaktır.
BĠRLĠK HASTA SEVKLERĠ DEĞERLENDĠRME
KOMĠSYONU
 Komisyon Tıbbi Hizmetler BaĢkanı, Ġl kriz koordinasyon





merkezi sorumlu hekimi, hastanelerin acilden sorumlu
baĢhekim yardımcılarından oluĢturulacak.
3 ayda bir toplanacak.
Hastanelerin sevk inceleme ve değerlendirme komisyonu
raporları değerlendirilecek.
Birlik genelinde yapılan sevklerin uygun olup olmadığı,
sevk nedenleri, yapılan faaliyetler değerlendirilecek.
Sevklerde karĢılaĢılan sıkıntılar, bildirilen uygunsuzluklar
değerlendirilecek.
Alınan kararlar ve öneriler Genel Sekreterliğe bildirilecek.
HEDEFLER
 Hastaların tedavilerinin müracaat edilen hastanede
yapılmasını sağlayarak hastane dıĢına hasta sevk
sayılarını azaltmak
 Hastaların tedavilerinin Birlik (Ġl) içinde yapılmasını
sağlayarak Ġl dıĢı hasta sevk sayısını azaltmak
 Sevki gereken hastaların sevk edilen sağlık
kuruluĢuna en kısa sürede emniyetli bir Ģekilde
naklini sağlamak.
Download

Sevk Sunum - Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği