DERS BĠLGĠLERĠ
Dersin Adı
Siyasî Tarih I
Kodu
Yıl
Yarıyıl
Haftalık
T+U+L Saati
Kredi
AKTS
0303110
0353110
1
Güz
3+0+1
3
4
Bölümü
Uluslararası İlişkiler
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Dili
Türkçe
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Sistemi
Örgün Eğitim
Dersin Ön KoĢulu Olan Ders(ler)
Yok
Ders Ġçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersi Veren Öğr. Elemanı
Doç. Dr. H. Bayram Soy
Yardımcı Öğr. Elemanları
Yok
Staj Durumu
Yok
Öğretim Metotları
Anlatım, öğrenci ödevi, görsel malzeme.
Dersin Amacı
Uluslararası İlişkiler disiplininde hemen her konudaki siyasi gelişmelerin bütüncül ve
kronolojik olarak tarihi bilmek, yorum ve fikir üretebilmek, teorilerle pratiklerin
uyumunu test edebilmek için her uluslararası ilişkiler öğrencisinin mutlaka edinmesi
gereken 17. – 20. yüzyıl arasındaki döneme ait siyasi tarih bilgi altyapısını sunmak.
1648 Westphalia Antlaşmasından, Birinci Dünya Savaşına kadarki dönemde var
olan uluslararası sistemler, uluslararası ilişkilerin seyri ve büyük devletlerin
geçirdikleri siyasal evrimleri açıklayabilecek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dünya tarihinin şekillenmesinde büyük izler bırakan olayları kavrayabilecek.
Tarihte yaşanan olayların kronolojik analizini yapabilecek.
Günümüz uluslararası yapıyı tarihsel gelişmeler ışığında değerlendirip, sunabilecek.
Dersin Ġçeriği
1648 Westphalia Antlaşmasından, 1914'te Birinci Dünya Savaşının başlamasına
kadarki dönemde var olan uluslararası sistemler, uluslararası ilişkilerin seyri, büyük
güçlerin geçirdikleri siyasal evrimler ve bunların devletlerarası ilişkilere, dış
politikalara yansıyışı ana başlıkları halinde verilmektedir.
DERS AKIġI
Hafta Konular
1
Dersin tanıtımı, tarih ve siyasî tarih kavramlarının açıklanması.
Ön Hazırlık
İlgili kaynaklardan bir
sonraki haftanın konusuna
hazırlanılması.
1
2
İlkçağlardan 1648 Westphalia Antlaşması’na kadar geçen sürecin değerlendirilmesi.
İlgili kaynaklardan bir
sonraki haftanın konusuna
hazırlanılması.
3
Batı’nın yükselmesinin temel nedenleri: Feodalizm, ticaretin gelişmesi, kentlerin
yükselişi.
İlgili kaynaklardan bir
sonraki haftanın konusuna
hazırlanılması.
4
Batı’nın yükselmesinin temel nedenleri: Hristiyanlık, Rönesans, Reformasyon.
İlgili kaynaklardan bir
sonraki haftanın konusuna
hazırlanılması.
5
17. ve 18. yüzyıllarda büyük güçlerin mücadeleleri.
İlgili kaynaklardan bir
sonraki haftanın konusuna
hazırlanılması.
6
Büyük güçlerin mücadeleleri: Zayıflayan ve yükselen güçler.
İlgili kaynaklardan bir
sonraki haftanın konusuna
hazırlanılması.
7
Amerikan ve Büyük Fransız devrimleri.
Sınava hazırlık.
8
Ara Sınav.
İlgili kaynaklardan bir
sonraki haftanın konusuna
hazırlanılması.
9
“Viyana Düzeni”, 1830 ve 1848 devrimleri.
İlgili kaynaklardan bir
sonraki haftanın konusuna
hazırlanılması.
10
Avrupa’da ulusçuluk hareketleri ve İtalyan siyasî birliğinin kurulması.
İlgili kaynaklardan bir
sonraki haftanın konusuna
hazırlanılması.
11
Alman siyasî birliğinin kuruluşu ve uluslararası politikaya etkileri.
İlgili kaynaklardan bir
sonraki haftanın konusuna
hazırlanılması.
12
Birinci Dünya Savaşı’na giden süreçte büyük güç mücadeleleri ve bloklaşmalar.
İlgili kaynaklardan bir
sonraki haftanın konusuna
hazırlanılması.
13
Avrupa dışı dünya: Kuzey ve Güney Amerika, Çin, Japonya ve Hindistan.
İlgili kaynaklardan bir
sonraki haftanın konusuna
hazırlanılması.
14
Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin Birinci Dünya Savaşı’na giden sürece etkisi:
Berlin Antlaşması ve sonuçları.
Sınava hazırlık.
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Sander, Oral, Siyasi Tarih. İlkçağlardan 1918’e, İmge Yayınevi, Ankara, 2010.
Armaoğlu, Fahir H., 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914), Alkım Yayınevi, İstanbul, 2010.
Heaton, Herbert, Avrupa İktisat Tarihi. İlkçağdan Sanayi Devrimine, çev. Mehmet Ali Kılıçbay,
İmge, Kitabevi, Ankara, 1995.
Hobsbawm, Eric J., Devrim Çağı, 1789-1848, çev. Jülide Ergüder – Alâeddin Şenel, V Yayınları,
Ankara, 1989.
Önerilen Kaynaklar
Hobsbawm, Eric J., Sanayi ve İmparatorluk, çev. Abdullah Ersoy, Dost Kitabevi, Ankara, Ankara,
1998.
İnalcık, Halil, Devlet-i ‘Aliyye. (Klasik Dönem, 1302-1606), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul,
2009.
İnalcık, Halil ve Mehmet Seyitdanlıoğlu (Ed.), Tanzimat. Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu,
Phoenix Yayınevi, Ankara, 2006.
Kennedy, Paul, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, çev. Birtane Karanakçı, Türkiye İş Bankası
2
Yayınları, Ankara, 1994.
Lee, Stephen J., Avrupa Tarihinden Kesitler, 1789-1980, çev. Savaş Aktur, çev. ed. Mehmet Ali
Kılıçbay, Dost Kitabevi, Ankara, 1982.
Tilly, Charles, Avrupa’da Devrimler, 1492-1992, çev. Özden Arıkan, AFA Yayıncılık, İstanbul,
1995.
Uçarol, Rifat, Siyasî Tarih, 1789-2001, Der Yayınları, 2008.
Arnold, David, Coğrafi Keşifler Tarihi, çev. Osman Bahadır, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2001.
Carr, Edward Hallet, Tarih Nedir, çev. Misket Gizem Gürtürk, İletişim, İstanbul, 1993.
Diamond, Jared, Tüfek, Mikrop ve Çelik, çev. Ülker İnce, TÜBİTAK, Ankara, 2004.
Ferguson, Niall, İmparatorluk. Britanya’nın Modern Dünyayı Biçimlendirişi, çev. Nurettin
Elhüseyni, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2011.
Ferguson, Niall, Paranın Yükselişi. Dünyanın Finansal Tarihi, çev. Barış Pala, Yapı Kredi Yayınları,
İstanbul, 2011.
Ferro, Marc, Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine Sömürgecilik Tarihi, 13. Yüzyıl – 20. Yüzyıl, çev.
Muna Cedden, İmge Kitabevi, Ankara, 2002.
Diğer Kaynaklar
Forbes, Jack. D., Kolomb ve Diğer Yamyamlar. Beyaz Yağmacılığın Gölgesinde Sömürü ve
Emperyalizm, çev. Işıl Özbek, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2009.
Luraghi, Raimondo, Sömürgecilik Tarihi, çev. Halim İnal, E Yayınları, İstanbul, 2000.
McEvedy, Colin, Modernçağ Tarih Atlası, 1483’ten 1815’e Avrupa, çev. Ayşen Anadol, Sabancı
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005.
McEvedy, Colin, Yakınçağ Tarih Atlası, çev. Ayşen Anadol, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul,
2005.
Nevins, Alan – Henry Steele Commager, ABD Tarihi, çev. Halil İnalcık, Doğu Batı Yayınları,
Ankara, 2005.
Soy, H. Bayram, Almanya’nın Osmanlı Devleti Üzerinde İngiltere ile Nüfuz Mcadelesi (1890-1914),
Phoenix Yayınevi, Ankara, 2004.
Tosh, John, Tarihin Peşinde, çev. Özden Arıkan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2005.
MATERYAL PAYLAġIMI
Dokümanlar
Ders notları.
Ödevler
Ödev açıklaması.
Sınavlar
Sınav soruları.
DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ
YARIYIL ĠÇĠ SINAVLAR
SAYISI
KATKI YÜZDESĠ
Yıl Ġçi Sınavının (Ara Sınav) BaĢarıya Oranı
1
40
Yarıyıl /Yıl Sonu Sınavının (Final) BaĢarıya Oranı
1
60
Toplam
2
100
DERSĠN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
3
1 2 3 4
5
1
Uluslararası İlişkilerin işleyişine dair yapısal unsurların tarihî boyutunu kapsayıcı nitelikte
öğrenme.
X
2
Devletler, uluslararası örgütler ve gruplar gibi Uluslararası İlişkilerde rol oynayan aktörleri ve
etkilerini bilme.
X
3
Uluslararası siyasal gelişmeleri takip edebilme, olaylar arasında bağlar kurabilme ve bunları
mukayeseli olarak açıklama yeteneğini geliştirebilme.
X
4
Türkiye’nin dünyadaki yerini mukayeseli şekilde kavrayabilme.
X
5
Uluslararası İlişkilerdeki gelişmeleri gerek edindiği bilgiler gerekse disiplinler arası veriler
desteğiyle sorgulayıcı bir mantıkla değerlendirme becerisini yazılı ve sözlü olarak başkalarına
aktarabilme.
X
6
Uluslararası İlişkilerin yapısı ve devletlerin davranışlarını analiz ederek yorumlayıcı ve
açıklayıcı bilgiler üretebilme.
X
7
İyi bir Uluslararası İlişkiler uzmanı olarak gözlemleme, eleştirel bakış, yorumlama,
değerlendirmeler yapabilme.
X
8
9
10
11
12
AKTS / Ġġ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ödevler
2
5
10
Sunum / Seminer Hazırlama
-
-
-
Yarıyıl İçi Sınav (Ara Sınav)
1
5
5
Yarıyıl Sonu Sınav (Final)
1
10
10
Toplam ĠĢ Yükü
36
30
105
Etkinlik
Toplam ĠĢ Yükü / 30 (s)
4
Dersin AKTS Kredisi
4
4
Download

Sİ - Uluslararası İlişkileri Bölümü