T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 06/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/52
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
(Dekan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 06/12/2013 tarihinde saat
14:00’de Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji (İleri yaş grubunda bellek fonksiyonları ile ilgili
çalışması olmak) Anabilim Dalı’nda açık bulunan yardımcı doçent kadrosuna müracaat eden Uzm.
Dr. Mustafa AÇIKGÖZ’e ait yabancı dil sınav tutanakları, bilimsel yayınlarına ait jüri raporları ve
takdim dersi jüri tutanakları incelendi.
Başarılı olduğu tutanaklardan ve jüri raporlarından anlaşılan Uzm. Dr. Mustafa AÇIKGÖZ’ün,
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna 2547
sayılı Yasa’nın 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 8.
maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
2-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji (Epilepsi hastalarında monoterapi ilaç tedavisinin
etkileri üzerine çalışması olmak) Anabilim Dalı’nda açık bulunan yardımcı doçent kadrosuna
müracaat eden Uzm. Dr. Abidin ERDAL’a ait yabancı dil sınav tutanakları, bilimsel yayınlarına ait
jüri raporları ve takdim dersi jüri tutanakları incelendi.
Başarılı olduğu tutanaklardan ve jüri raporlarından anlaşılan Uzm. Dr. Abidin ERDAL’ın,
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna 2547
sayılı Yasa’nın 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 8.
maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
3-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 02.12.2013 tarih, 99256544/411 sayılı yazısı ile ekinde yer
alan 02.12.2013 tarih ve 2013/13 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı okundu.
Fakültemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 6 yıllık eğitimini bitirerek stajlarını başarıyla
tamamlayan aşağıda adı geçen öğrencinin 02.12.2013 tarihi itibariyle mezun olmasına ve
Rektörlük Makamına arzına,
MEZUN OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Sıra
No
1
Öğrenci No
2004010701027
Adı Soyadı
Hakan ERTİLAV
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 06/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/52
4-
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 25.11.2013 tarih, 90994112-300-156 sayılı yazısı
okundu.
Fakültemiz 130107101049 numaralı Gizem CİNEL’in, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Ordu
Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıfa yatay geçiş yapması nedeniyle kaydının silinmesine, dosyasının
gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
5-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 27.11.2013 tarih, 46148110-2030-18103 sayılı
yazısı ile eki Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 12.11.2013 tarih,
24441622-1601-5031 sayılı yazısı okundu.
Fakültemiz 2010010702067 numaralı Nur Begüm ÖZCAN’ın, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıfa yatay geçiş yapması nedeniyle kaydının
silinmesine, dosyasının gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
6-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 05.12.2013 tarih, 84644672-2741 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Arş. Gör.
Dr. Hatice Kübra ERGEN’in tıpta uzmanlık eğitim süresi içinde 04-06.11.2013 tarihleri arasında 3
(üç) gün rapor kullandığı anlaşıldı.
Arş. Gör. Dr. Hatice Kübra ERGEN’in, eğitim süresi içinde almış olduğu raporlarının Tıpta ve Diş
Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği’nin 21. Maddesi uyarınca 3 (üç) gün olarak eğitim
süresine eklenmesine ve 16.12.2013 tarihinde sona erecek olan eğitim süresinin 19.12.2013
tarihine kadar uzatılmasına,
7-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 05.12.2013 tarih, 17267245-2748 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Yönetim Kurulu’nun 21.11.2013 tarih, 2013/50 sayılı kararı ile Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince uzmanlık sınavının 06
Aralık 2013 Cuma günü saat 10:00’da yapılması belirlenen Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç
Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ayfer ALTAŞ’ın Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi İç Hastalıkları Polikliniğinden 04.12.2013 tarihinden itibaren 31 (otuzbir) gün
süreyle sağlık kurulu raporu alması nedeniyle uzmanlık sınav tarihinin 06.01.2014 tarihine
ertelenmesine, uzmanlık sınav jürisinin Fakültemiz Yönetim Kurulunun 21.11.2013 tarih, 2013/50
sayılı kararı ile belirlenen asil ve yedek jüri üyelerinden oluşmasına ve ilgiliye tebliğine,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 06/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/52
8-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 13.11.2013 tarih, 46148110-1931 sayılı yazısı ile
eki Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 31.10.2013 tarih, 87934640-1576-3887 sayılı
yazısı okundu.
Karabük Üniversitesi adına Fakültemizde eğitim gören 130107101520 numaralı Serhat DAYAN’ın,
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıfa yatay geçiş yapması
nedeniyle kaydının silinmesine, dosyasının gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
Oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan
Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU
Üye
3
Download

06/12/2013 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı