T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 24/10/2013
TOPLANTI NO
: 2013/45
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Ali Uğur EMRE
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALĠHOĞLU
(Dekan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Mustafa AYDIN BaĢkanlığında 24/10/2013 tarihinde saat
14:15’te Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aĢağıdaki gündemi görüĢmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 08.10.2013 tarih ve 17267245-2443 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
Mehmet Ali KURÇER’in, 27/10/2013-31/10/2013 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan
“16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi”ne konuĢmacı olarak katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39.
Maddesi uyarınca yol hariç 5 (beĢ) gün süreyle yolluklu, yevmiyeli ve maaĢlı olarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
2-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 08.10.2013 tarih ve 17267245-2442 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.
Nejat DEMĠRCAN’ın, 14/11/2013-16/11/2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi ile Türk
Tıp Eğitimi Derneği tarafından Ankara’da düzenlenecek olan “II. Sağlık Bilimlerinde Klinik ve
ĠletiĢim Beceri Eğitimleri Kongresi”ne katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca
yol hariç 3 (üç) gün süreyle yolluklu, yevmiyeli ve maaĢlı olarak görevlendirilmesine ve
Rektörlük Makamına arzına,
3-
Fakültemiz Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı BaĢkanlığı’nın 08.10.2013 tarih, 48680909-138 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı öğretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim YILDIRIM’ın, “Vitamin D Eksikliği Bulunan Kronik Böbrek Yetmezlikli
ve Böbrek Yetersizliği Olmayan Hastalarda Ġnflamasyon Belirteçleri: C-Reaktif Protein, Eritrosit
Sedimantasyon Hızı ve Lökosit Sayısı” konulu bilimsel araĢtırma projesinin “Bülent Ecevit
Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi”nin Proje Türleri
ve Nitelikleri baĢlıklı 5/h maddesi uyarınca “Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri”
kapsamından yararlandırılmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 24/10/2013
TOPLANTI NO
: 2013/45
4-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 11.10.2013 tarih ve 17267245-2428 sayılı
yazısı okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Fatma ERBOY’un görev süresinin 31.10.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaĢıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın yazısı ve Bilimsel Yayınları Değerlendirme
ve Ġnceleme Komisyonu Kararı ile Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna
yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Yrd. Doç. Dr. Fatma ERBOY’un görev
süresinin 2547 Sayılı Yasa’nın 23. Maddesine göre 31.10.2013 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre
ile uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
5-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 22.10.2013 tarih ve 17267245-2464 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosunda
görev yapan ve 28.10.2013 tarihinde görev süresi dolacak olan Öğr. Gör. Dr. Ülkü ÇINAR’ın
bilimsel dosyasının incelenmesi sonucunda 2547 sayılı Yasa’nın 31. maddesi uyarınca 2 (iki) ay
süre ile Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim görevlisi
kadrosuna yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
6-
Fakültemiz Yönetim Kurulu’nun 31/07/2013 tarih, 2013/33 sayılı kararı ile 2547 sayılı Yasa’nın
39. Maddesi uyarınca 2010.20.3908 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kararına istinaden “YurtdıĢına
Gönderilecek Öğretim Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere ĠliĢkin
Usul ve Esaslar” uyarınca, öğretim üyelerine verilen destekler kapsamında “GiriĢimsel Radyoloji
(GiriĢimsel Onkoloji)” konularında gözlemci olarak çalıĢmalar yapmak üzere Amerika BirleĢik
Devletleri Missouri Saint Louis University School of Medicine Department of Radiology’de
01/10/2013-27/12/2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz ve maaĢlı olarak 88
(seksensekiz) gün süreyle görevlendirilmesi kabul edilen Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim Ġlker ÖZ’ün yazıĢmlarının gecikmesi
nedeniyle görevlendirme tarihlerinin 28/10/2013-23/01/2014 tarihleri arasında 88 (seksensekiz)
gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaĢlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına
arzına,
7-
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 30.09.2013 tarih, 526-272 sayılı yazısı
okundu.
Fakültemiz 2. Sınıf öğrencisi 110107101061 numaralı Meltem MUHCU’nun, 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı’nda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıfına yatay geçiĢ yapması
nedeniyle kaydının silinmesine, dosyasının gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
8-
GaziosmanpaĢa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 30.09.2013 tarih, 2099 sayılı yazısı
okundu.
Fakültemiz 2. Sınıf öğrencisi 110107101092 numaralı Zehra Merve BOZATLI’nın, 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı’nda GaziosmanpaĢa Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıfına yatay geçiĢ yapması
nedeniyle kaydının silinmesine, dosyasının gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 24/10/2013
TOPLANTI NO
: 2013/45
9-
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 09.10.2013 tarih, 4278 sayılı
yazısı okundu.
Fakültemiz 2. Sınıf öğrencisi 120107101048 numaralı Ġpek GÖRÜġEN’in, 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı’nda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıfına yatay geçiĢ
yapması nedeniyle kaydının silinmesine, dosyasının gönderilmesine ve Rektörlük Makamına
arzına,
10-
Üniversitemiz Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’nın 07.10.2013 tarih ve 46148110-1711-15778
sayılı yazısı ve ekleri okundu.
a) Fakültemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ek yerleĢtirme ile gelen Yabancı Uyruklu
öğrencilere Hazırlık Sınıfı için 01.10.2013 tarihinde yapılan Seviye Tesbit Sınavı
sonucunda baĢarılı olan ve aĢağıda isimleri belirtilen öğrencilerin 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı’nda Hazırlık Sınıfından muaf tutularak Fakültemiz 1. Sınıfından
baĢlatılmasına,
ÖĞRENCİ NO
ADI
SOYADI
MUAF
NOTU
1
137107101026
NESRİN
AKSOY
72
2
137107101025
SEDA
YILMAZ
68
b) Fakültemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ek yerleĢtirme ile gelen Yabancı Uyruklu
öğrencilere YDL-1 ve YDL-2 dersi için 01.10.2013 tarihinde yapılan Seviye Tesbit Sınavı
sonucunda baĢarılı olan ve aĢağıda isimleri belirtilen öğrencilerin 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı’nda YDL-1 ve YDL-2 derslerinden muaf tutulmasına ve Rektörlük Makamına
arzına,
ÖĞRENCİ NO
ADI
SOYADI
YDL-1 NOTU
1
137107101026
NESRİN
AKSOY
88
2
137107101025
SEDA
YILMAZ
76
ÖĞRENCİ NO
ADI
SOYADI
YDL-2 NOTU
137107101025
SEDA
YILMAZ
60
1
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 24/10/2013
TOPLANTI NO
: 2013/45
11-
Fakültemiz 1. Sınıf öğrencisi 120107101047 numaralı Handenur TAN’ın 11.10.2013 tarihli
dilekçesi okundu.
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Hazırlık muafiyet Sınavından 62 (AltmıĢiki) puan alarak YDL
I ve YDL II derslerinden muaf olan 120107101047 numaralı Handenur TAN’ın ortalama
yükseltmek istediği için bu dersleri 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda almasının uygunluğuna
ve Rektörlük Makamına arzına,
12-
Fakültemiz 6. sınıf öğrencisi 2005010701032 numaralı Mustafa YETĠġEN’in 22.10.2013 tarihli
dilekçesi okundu.
Adı geçen öğrencinin mazereti’nin kabulüne, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payını
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 5. Maddesi
gereğince yatırmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
13-
Fakültemiz BaĢkoordinatörlüğü’nün 22.10.2013 tarih ve 99256544-368 sayılı yazısı ve ekleri
okundu.
Fakültemiz 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Hazırlık muafiyet sınavına giren aĢağıda isimleri
belirtilen öğrencilerin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda YDL I ve YDL II derslerinden muaf
tutulmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
120112101043
120107101073
120107101023
2012011101013
120107101070
120107101068
2012011101016
120107101097
2012011101017
120107101040
120107101051
SÜMEYYE
RABIA
DICLE
SERIF TUGBERK
OGUZHAN
NUR SEMA
ÖMER
YASIN
BURCU
FUAT
KEMAL CAN
YAGCIOGLU
DURNALI
KARACA
GEZMEZ
KOÇYIGIT
KILIÇ
ALTUN
ÖNAL
SÜRENSOY
TOZAN
TURHAN
63
62
62
62
62
61
61
61
60
60
60
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 24/10/2013
TOPLANTI NO
: 2013/45
14-
Fakültemiz BaĢkoordinatörlüğü’nün 22.10.2013 tarih ve 99256544-369 sayılı yazısı ve ekinde
yer alan 22.10.2013 tarih, 2013/10-3 sayılı Koordinatörler Kurulu Kararı ve ekleri okundu.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemiz I. sınıf’a kayıt yaptıran 137107101006 numaralı
Roshanak ROUZEHKHAHAZAD’ın, Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde almıĢ olduğu derslerden
muaf tutulmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
Dersin Adı
Türk Dili I
Türk Dili II
Atatürk Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi I
Atatürk Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi II
15-
Ders Notu
70
70
87
87
Fakültemiz BaĢkoordinatörlüğü’nün 22.10.2013 tarih ve 99256544-369 sayılı yazısı ve ekinde
yer alan 22.10.2013 tarih, 2013/10-2 sayılı Koordinatörler Kurulu Kararı ve ekleri okundu.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemiz I. sınıf’a kayıt yaptıran 130107101079 numaralı
Necla Gökçe ġENOCAK’ın, Ġstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
programında almıĢ olduğu aĢağıdaki derslerden muaf tutulmasına ve Rektörlük Makamına
arzına,
Dersin Adı
Türk Dili I
Türk Dili II
Atatürk Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi I
Atatürk Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi II
16-
Ders Notu
AA
AA
AA
AA
Fakültemiz BaĢkoordinatörlüğü’nün 22.10.2013 tarih ve 99256544-369 sayılı yazısı ve ekinde
yer alan 22.10.2013 tarih, 2013/10-2 sayılı Koordinatörler Kurulu Kararı ve Karabük Üniversitesi
Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinden 130107101518 numaralı Nubihar Zeynep HALLAÇ’ın
03.10.2013 tarihli dilekçesi ve Ankara Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi’nden annesi için
alınan 18.09.2013 tarihli Epikriz Raporu incelendi.
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinden 130107101518 numaralı Nubihar
Zeynep HALLAÇ’ın, annesine bakma zorunluluğu nedeni ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda
öğrenimine devam edemeyeceğinden, “Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği” nin 13. maddesi uyarınca kaydının dondurulmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
5
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 24/10/2013
TOPLANTI NO
: 2013/45
17- F Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 24.10.2013 tarih, 84644672-2598 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı ArĢ. Gör. Dr. Demet
SÜMER’in “Resolvin E1’in Ratlarda Cerulein Ġle OluĢturulan Akut Pankreatite ve Bağlı Akciğer
Hasarı Üzerine Etkisi”olarak belirlenen tez konusunun “Resolvin D1’in Ratlarda Cerulein Ġle
OluĢturulan Akut Pankreatite ve Bağlı Akciğer Hasarı Üzerine Etkisi” olarak değiĢtirilmesine ve
ilgiliye tebliğine,
Oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan
Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Doç. Dr. Ali Uğur EMRE
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU
Üye
6
Download

24/10/2013 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı