KBH’de Anemi ve
Tedavisi
Hazırlayan: Dr. Tuba T. Duman
Moderatör:Doç.Dr.Muhittin Ertilav
ARALIK 2014
KBH’de Anemi



Anemi, ilerleyici kronik böbrek hastalığında
(KBH) komorbid bir durumdur.
KBH anemisi, böbreğin eritropoetin üretiminin
belirgin oranlarda yetersizliğinden
kaynaklanır.
Azalmış eritrosit yaşam süresi ve demir
eksikliği yardımcı diğer faktörlerdir.
KBH’de Anemi

Renal fonksiyonlar azaldıkça anemi daha
yaygın bir hale gelmektedir.

GFR 60 ml/dk/1.73m3 düzeyinden daha az
olan hastaların büyük bir kısmında
eritropoetin, hemoglobini 12 g/dl üzerinde
tutacak kadar yeterli değildir.
Anemi ve KVH

Gözlemsel çalışmalarda Hb düzeyinin <10-11
g/dl olmasının SVH gelişmesi ve
kardiyovasküler mortalitenin artışı ile ilişkili
olduğu gösterilmiştir.
Anemi ve KVH
Anemi ve KVH
KBH’da anemi etyolojisi

Epo eksikliği

Azalmış ertrosit yaşam süresi
Kanama diyatezi
Demir eksikliği
Hiperparatiroidizm/kemik iliği fibrozisi
Kronik inflamasyon
Folat ve b12 eksikliği
Hemoglobinopati
Ko-morbid durumlar:hipo/hipertiroidizm,gebelik,HIV ilişkili
hastalık,otoimmün hastalık,immünsüpresif ilaçlar.







Anemi tedavisinin yararları
KBH ve anemi tedavisi
KBH ve anemi tedavisi
Hb konsantrasyonu sürekli 11 gr/dl’nin
altında olan ve diğer anemi nedenleri
dışlanan kronik böbrek hastalıklı bütün
hastalara eritropoezi stimüle eden ajanlar
verilmelidir.
ESA tedavisi




Epo-alfa
Epo-beta
Darbepoetinalfa (DA)
Epo-zeta(EPO-alfa biyobenzeri)

EritropoetinAlfa-Beta-Zeta
tedaviye başlama dozu 25-50 U/kg/hft
idame dozu 25-75 U/kg/hft

Darbepoetin
tedaviye başlama dozu 0.25-0.75
mcg/kg/hft
idame dozu 0.13-0.35 mcg/kg/hft
ESA yan etkileri





Hipertansiyon
Vasküler giriş yolunda pıhtılaşmalar
Hiperpotasemi
Konvülsiyonlar
Saf eritrosit aplazisi
ESA doz artımı
Epo direnci

Yeterli depoları olan bir hastada 6 ay
boyunca maksimum dozda* EPO kullanımına
rağmen hedef hemoglobin konsantrasyonuna
ulaşılamaması

*Maksimum doz:300 IU/kg/hafta (SC)
450 IU/kg/hafta (İV)
Epo direnç nedenleri






Demir eksikliği
İnfeksiyon ve inflamasyon
Hiperparatiroidism
Hemoglobinopatiler
Talasemi
Malnutrisyon ve kofaktör eksikliği
KBH ve DEA
Serum ferritindüzeyi: < 100 μg/dl
Transferrin satürasyonu: <%20
Daha düşük ESA
dozları ile hedefe ulaşma
Enfeksiyon riski
Oksidatif stres
KV Hastalık
SONUÇ




Hastalar bireysel olarak ele alınmalı
Hb 11-12 g/dL hedeflenmeli
Hb değişkenliğine dikkat edilmeli
Gerektiğinde Demir tedavisi ile birlikte
ılımlı dozlarda ESA uygulanmalı.

Hastalarda ESA tedavisinin başlatılacağı
Hb düzeyi ile hedeflenen Hb düzeyi
belirlenirken tedavinin hastaya özel
potansiyel yarar (yaşam kalitesinin
iyileşmesi,transfüzyondan kaçınılması vb)
ve potansiyel zarar (yaşamı tehdit edici
istenmeyen etkiler) oluşturabilecek etkileri
göz önünde bulundurulmalıdır.



Hedef Hb değeri: 11.0 -12.0 g/dL
Hedef Hb değeri 13.0 g/dL’den daha
yüksek olmamalıdır.
KDOQI CLINICAL PRACTICE GUIDELINE ANDCLINICAL PRACTICE
RECOMMENDATIONS FORANEMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE:2007
UPDATE OF HEMOGLOBIN TARGET

Teşekkürler.
Download

KBH`de Anemi ve Tedavisi