Kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair
yönetmelik
Resmî Gazete
14 Ağustos 2014 PERŞEMBE
Eski
Yeni
ç) Tahsis yapacak veya
devredecek kamu idaresi ile
tahsis yapılacak veya
devredilecek kamu idaresi
dışında üçüncü bir paydaşı
bulunan paylı taşınmazlar,
MADDE 3 –
Aynı Yönetmeliğin
20 nci maddesinin birinci
fıkrasının (ç) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sayı : 29088
Açıklama
MADDE 1 –
Paylı taşınmazların
Hisseli taşınmazların tahsisi diğer
10/10/2006
tarihli
ve
26315
tahsisi
paydaşın tahsis talebinde bulunan
MADDE 5 – (1) Kamu sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan idare olması başka hisse sahibi
idarelerinin paydaş bulunduğu Kamu İdarelerine Ait
bulunmaması halinde uygun
Taşınmazların
Tahsis
ve
Devri
taşınmazların tahsisi yapılmaz.
görülüyordu
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
(2) Ancak, diğer
Yeni düzenleme ile diğer paydaşın
maddesinin
ikinci
paydaşın, tahsis talebinde
diğer hissedar olma şartı kaldırıldı
fıkrası aşağıdaki şekilde
bulunan kamu idaresi olması
sadece diğer hissedarların tahsise
değiştirilmiştir.
ve başka paydaş bulunmaması
muvafakat vermeleri halinde
durumunda, tahsis işlemi
tahsis yapılabilmesi imkanı getirildi
“(2) Ancak, diğer
yapılabilir
paydaş veya paydaşlar tarafından
uygun görülmesi halinde
taşınmazın tahsisi yapılabilir.”
MADDE 2 –
Hazinenin özel
(2) Hazineye ait
Aynı Yönetmeliğin 11 inci
mülkiyetinde veya devletin
taşınmazlar ile Devletin
maddesinin
ikinci
fıkrasının
son
hüküm ve tasarrufu altındaki
hüküm ve tasarrufu altındaki
cümlesinde yer alan “genel
yerlerin genel yönetim
yerler için ise; Maliye
yönetim”ifadesi
“genel
kapsamındaki idareler
Bakanlığı yerel birimince ilgili
bütçe”
şeklinde
değiştirilmiştir.
tarafından tahsissiz olarak
mevzuatına göre tespit edilen
kullanılması halinde de ecrimisil
ecrimisil alınır. Rızaen
alınmayacağı hükmü sadece
ödenmeyen ecrimisil,
genel bütçeli idareler tarafından
21/7/1953 tarihli ve 6183
tahsissiz kullanılan yerlerde
sayılı Amme Alacaklarının
ecrimisil alınmaması şeklinde
Tahsil Usulü Hakkında Kanuna
düzenlenerek genel bütçe
göre tahsil edilir. Ancak,
dışındaki idarelerin tahsis
Hazineye ait taşınmazlar ile
olamadan hazine taşınmazlarını
Devletin hüküm ve tasarrufu
kullanmaları halinde ecrimisil
altındaki yerler için genel
alınması esası benimsendi
yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinden ecrimisil
alınmaz.
“ç) Diğer paydaş veya
paydaşları tarafından tahsisine
veya devrine muvafakat edilmeyen
paylı taşınmazlar,”
MADDE 4 –
Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
Tahsis yapılamayacak ve
bedelsiz devredilemeyecek
taşınmazlar arasında sayılan idare
dışındaki hissedarlara tahsis yada
devir yapılamayacağı hükmü;
sadece diğer hissedarların
muvaffakatına bağlandı
“Tahsis yapılmadan
kullanılan
taşınmazlarda ecrimisil
GEÇİCİ MADDE 1 – (1)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce genel bütçe
kapsamındakiler hariç genel
yönetim kapsamındaki kamu
idareleri tarafından tahsis işlemi
yapılmadan kullanılan Hazineye ait
taşınmazlar ile Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki yerlerden,
görmekle yükümlü oldukları kamu
hizmetleri için kullanılanlar
hakkında bir yıl içinde Bakanlığa
tahsis talebiyle başvuruda
bulunulması ve Bakanlık
tarafından da tahsisin uygun
görülmesi halinde, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten
sonra ecrimisil alınmaz, ancak bu
taşınmazlardan belirtilen
amaç dışında ve gelir getirici
faaliyetlerde
kullanılanlardan ecrimisil alınır.”
yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarih itibariyle Genel
bütçe dışındaki idarelerin
kullanımında bulunan tahsis
yapılmamış yerlerden ecrimisil
alınmaması için kullanıcı
idarelere görmekle
yükümlü oldukları kamu hizmetleri
için 1 yıllık tahsis talebinde
bulunma süresi tanındı
Tahsisi uygun görülürse
ecrimisil alınmayacak
Uygun görülmezse ecrimisil
alınacak
Ayrıca, Tahsis amacı
dışında ve gelir getirici
faaliyetlerde kullanılması
halinde de ecrimisil istenileceği
esası getirildi
a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan,
merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareleri,
b) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer
alan kamu idarelerini,
Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin
bütçesidir.
Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan,
gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla
düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir
c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumları,
d) Sosyal güvenlik kurumları: Bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,
e) Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren
belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri, (1)
Kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmıştır
yapılan değişiklik 4 Ağustos 2014 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır
Yapılan değişiklik sonucu;

Hisseli yerlerin tahsisinde, diğer hissedarın talep eden idare olma şartı kaldırıldı
Hisseli taşınmazların tahsisi diğer paydaşın tahsis talebinde bulunan idare olması başka hisse sahibi
bulunmaması halinde uygun görülüyordu
Yeni düzenleme ile diğer paydaşın diğer hissedar olma şartı kaldırıldı sadece diğer hissedarların tahsise
muvafakat vermeleri halinde tahsis yapılabilmesi imkanı getirildi

Genel bütçe dışındaki kamu idareleri tarafından tahsis olarak kullanılan yerlerden ecrimisil
alınması esası getirildi
Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin genel yönetim
kapsamındaki idareler tarafından tahsissiz olarak kullanılması halinde de ecrimisil alınmayacağı hükmü
sadece genel bütçeli idareler tarafından tahsissiz kullanılan yerlerde ecrimisil alınmaması şeklinde
düzenlenerek genel bütçe dışındaki idarelerin tahsis olamadan hazine taşınmazlarını kullanmaları halinde
ecrimisil alınması esası benimsendi

Hissedarın muvafakati halinde tahsis yada devir yapılabilmesi imkanı getirildi
Tahsis yapılamayacak ve bedelsiz devredilemeyecek taşınmazlar arasında sayılan idare dışındaki
hissedarlara tahsis yada devir yapılamayacağı hükmü; sadece diğer hissedarların muvaffakatına bağlandı

Tahsis yapılmadan kamu idarelerinin kullanımında bulunan yerlerden ecrimisil talep
edilmemesi 1 yıllık talepte bulunma ve tahsisin uygun görülme şartına bağlandı.
yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Genel bütçe dışındaki idarelerin kullanımında bulunan
tahsis yapılmamış yerlerden ecrimisil alınmaması için kullanıcı idarelere görmekle yükümlü oldukları kamu
hizmetleri için 1 yıllık tahsis talebinde bulunma süresi tanındı
Tahsisi uygun görülürse ecrimisil alınmayacak
Uygun görülmezse ecrimisil alınacak
Ayrıca, Tahsis amacı dışında ve gelir getirici faaliyetlerde kullanılması halinde de ecrimisil
istenileceği esası getirildi
Download

Kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkında