T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
26 Haziran 2014
PERŞEMBE
Sayı : 29042
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-5100
25 Haziran 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Türk Dostluk Hastanesinin açılışına katılmak üzere; 26 Haziran 2014 tarihinde Pakistan’a
gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-166-345
25 Haziran 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 25/6/2014 tarihli ve 69471265-305-5100 sayılı yazınız.
Türk Dostluk Hastanesinin açılışına katılmak üzere, 26 Haziran 2014 tarihinde Pakistan’a
gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 112. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
YÖNETMELİKLER
Türk Akreditasyon Kurumundan:
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU MUHASEBE UYGULAMA
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/9/2006 tarihli ve 26298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Akreditasyon Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
23/9/2006
26298
—— • ——
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT
İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/1/1999 tarihli ve 23572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Artık yıl öğrencisi: Kurum yurtlarında barınıp, devam ettiği yüksek öğretim kurumunu normal süresinde bitiremeyenleri,
b) Ay başı: Her ayın ilk işgününü,
c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
d) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
e) Beslenme yardımı: Merkezi yönetim bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenek ile yurtta kalan öğrencilerin beslenmesine yapılan katkıyı,
f) Depozito: Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak tutulan parayı,
g) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
h) İşletici: Küçük işletmeleri sözleşme şartlarına göre çalıştıran gerçek veya tüzel kişileri,
ı) İşletici depozitosu: İşleticiye verilen demirbaş eşya ve zamanında ödenmeyen zaruri
masraf bedelleri ile Kurumun diğer alacaklarına karşılık alınan parayı,
j) Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,
k) Küçük işletme : Yurtlardaki lokanta, kantin, kafeterya, terzi, kuru temizleyici, berber,
kuaför, butik, büfe, manav, ayakkabı tamircisi ve benzeri işletmeleri,
l) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,
m) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını,
n) Misafir: Bu maddenin (p) bendinde tanımlananların dışında geçici olarak yurtlarda
barınanları,
o) Normal öğrenim süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün öğrenim süresini (hazırlık sınıfları, bilimsel hazırlık, yabancı dil destek birimi ve benzerleri dâhil),
p) Öğrenci: Bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olup, Kurum yurtlarında barındırılan
geçici veya kesin kayıtlı öğrencileri, yüksek öğretim kurumlarının sınavlarına girmek üzere
gelip, yurtlarda geçici olarak barındırılan aday öğrencileri, Türkçe Öğretim Merkezi öğrencilerini,
r) Öğretim yılı : Yüksek öğretim kurumlarının eğitim ve öğretim takvimine göre yurtların hizmete açıldığı ve kapandığı tarihler arasındaki süreyi,
s) Ön Lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan
nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden
bir yükseköğretimi,
t) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam
etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,
u) Yönetim Kurulu: Kurum Yönetim Kurulunu,
v) Yurt: Kurum tarafından işletilen öğrenci yurtlarını,
y) Yurt ücreti: Yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan ücreti,
z) Zaruri Masraf: İşleticilerden demirbaş eşya ve sabit tesislerin amortismanı ile elektrik,
su, sıcak su ve benzeri giderlerine karşılık aylık olarak alınan parayı,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yükseköğretim kurumlarının yeri ve öğrenci sayıları, mevcut yurtların kapasitesi, talebi karşılama oranları, binaların fiziki durumları ile sosyal ve bölgesel faktörler dikkate alınarak ülke
genelinde yurt ihtiyacı belirlenir.”
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Yurtlara başvuru ve barınma
şartları” olarak, birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiştir.
“a) Örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olmak.”
“b) Şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir
veya iki kolu veya bacağı olmayan, skolyoz hastaları olan öğrenciler hariç, öğrencinin ailesinin
yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Ancak büyükşehir belediyeleri sınırları içinde bulunan yurtlara, ailesinin ikamet durumuna göre başvuru alınabilecek
yerleşim yerleri Kurumca belirlenir).”
“f) Tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışan veya ücretli staj yapanlar
dışında, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışmaması veya sürekli geliri olmaması.”
“g) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı
hastalığı olmaması.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Başvuru, kayıt, kabul, değerlendirme ve yerleştirme usul ve esasları
Madde 8 – Gerçek ve tüzel kişilerle Kurum arasında yapılan protokoller ile Bakanlıkça
imzalanan uluslararası anlaşma ve protokollere göre yerleştirilecek öğrenciler, 24/3/2010 tarihli
ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat uyarınca burslu uluslararası öğrenciler, Yükseköğretim
Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değişim programlarından yararlanacak öğrenciler ve
her öğretim yılında; doğal afet, sosyal olay, ekonomik kriz, öğrenim sırasında ekonomik ve
sosyal durumunda değişiklik ve benzeri herhangi bir nedenle Bakanlıkça yurda yerleştirilmesi
uygun görülen öğrenciler için yurt bazında boş yatak ayrılır.
Bu çerçevede yurtlara başvuru, kayıt, kabul, değerlendirme ve yerleştirme usul ve esasları Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunca belirlenir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak ve (c),
(d), (g) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mülga (h) bendi aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiş, (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“c) Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda ise
günlük ücret hesabı yapılır. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de
ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.”
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
“d) Yurt ücretleri en geç ayın son günü saat 21.00’a kadar banka aracılığıyla ödenir. İlk
kayıtta yurt ücreti ve depozito ücreti kayıt sırasında yurt kasasına yatırılacaktır. Öğrenci, kayıt
tarihine göre ödeyeceği yurt ücretini ve depozito miktarını, yayınlanması halinde Kurum internet sitesinden veya kaydolacağı yurt müdürlüğünden öğrenir.”
“g) Kayıt sildirme durumunda ücret ve depozito iade işlemleri ile depozito tamamlama
işlemleri yurt kasasından yapılır.”
“ı) Yurtta barınmakta iken kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat yurt ücreti alınarak yeniden
yurda kayıtları yapılır.”
“h) Yaz okulu, staj gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler, asıl
kayıtlı bulunduğu yurdun ücretini ödemeye devam eder.”
“j)Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden
depozitosu talep edilmesi halinde varislerine iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu
5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.”
“k) Artık yıl öğrencileri % 50 fazla yurt ücreti öderler.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10 – Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) Yurt ücretini ayın son gününe kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti takip eden ayın
ilk işgünü depozitosundan mahsup edilir. Depozitosunu tamamlaması için ayın 10’u mesai bitimine kadar (ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar) süre verilir. Bu sürenin sonunda depozitosunu tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talep
edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.
b) Öğrenciler (a) bendinde belirtilen depozito tamamlama hakkından öğretim dönemi
ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilirler. Üçüncü tekrarında öğrencinin
yurt ücreti depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade
edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.
c) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı,
kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan
veya verilen sürede depozitosunu tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Sağlık raporlarının geçerli olması için, aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır.”
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “öğrencilerden,” ibaresinden sonra gelmek üzere “anne ve babası vefat etmiş olanlar,” ibaresi eklenmiş ve (b) bendindeki “Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.
“f) Artık yıl öğrencileri % 50 fazla depozito öderler.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Barınma hak ve süreleri
Madde 13 – Öğrencilerin barınma hak ve süreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a) Öğrenciler yurtlarda, öğrenim gördükleri bölümün normal öğrenim süresi kadar kalabilirler.
b) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı il/ilçede
üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun
normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam ederler.
c) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ilçede
üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya
ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun
normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.
d) Yurtta barınmayan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı veya
farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa, yurtta kalmaya hak kazanması durumunda yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar
yurtta kalabilirler.
e) Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak normal öğrenim süresi kadar barındırılır.
f) Bir öğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayacakları takdirde yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrencilerin başvuruları ara sınıflar gibi değerlendirilir.
g) Bir lisans programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrencinin, diğer bir lisans programında çift anadal veya yandal eğitimi alması halinde, anadal normal öğrenim süresinin bitiminden sonra bir öğretim yılı daha normal öğrenci statüsünde barındırılır.
h) Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim
yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
ı) Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimlerini bitirememiş yurt öğrencilerinden,
ihtiyaç sahibi oldukları ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilenlere, bir öğretim yılı
daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır.
j) Aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak normal öğrenim süresince barındırılır.
k) Lisansüstü öğrencilerinin barınma süreleri, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğine göre belirlenir.
l) Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde eğitim görecek yurt öğrencileri, boş yer olması durumunda öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara yerleştirilir. Dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlarda boş
yer olması durumunda, yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler. Yurt öğrencisi olmayan değişim programı öğrencileri ise ara sınıf gibi başvururlar.
m) Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören
öğrenciler, dönüşlerinde yurtlarda boş yer olması durumunda yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) ve
(g) bentleri eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Yurdun bulunmasına esas Üniversite veya birimlerinin faaliyetine son verilmesi.”
“g)Yurtta barınmakta olan öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine açık, aykırı davranışta bulunmaları.”
“Kapatma kararı vermeye ve süresini tespite Bakanlık yetkilidir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına (k) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“l) Basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencileri ile Kurum veya diğer kamu kurum
ve kuruluşları aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak,”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı adresine” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar
veya herhangi birini sonradan kaybetmiş olanlar ile taksirli suçlar hariç, haklarında mahkumiyet
kararı verilenlerin yurtla ilişkileri süresiz olarak kesilir.”
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yer alan “alınmaması için karar
vermeye Genel Müdür yetkilidir” ibaresi “ alınmamasına Bakanlıkça karar verilebilir” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürü yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİNİN UNVANININ
DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2014/4)
Unvan değişikliği
MADDE 1 – (1) Antalya’da kurulu Antalya İhracatçılar Birliği’nin unvanı Batı Akdeniz
İhracatçılar Birliği olarak değiştirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/15)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 1 – (1) Hindistan menşeli “polyester tekstürize iplikler” için 27/6/2000 tarihli
ve 24092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2000/7) ile CIF bedelin %6,8’i ila %20,3’ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemlere ilişkin olarak ilk nihai gözden
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
geçirme soruşturması 21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/31) ile tamamlanmış ve önlemlerin devamına karar verilmiştir. Yürürlükteki önlemlere ilişkin en son nihai gözden geçirme
soruşturması ise 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22) ile tamamlanmış ve önlemlerin
değiştirilmeden devam etmesine karar verilmiştir.
(2) Söz konusu nihai gözden geçirme soruşturması sonrasında Hindistan’da yerleşik
bulunan Wellknown Polyester Limited (Wellknown) firması ile Dodhia Synthetics Ltd. (Dodhia)
firmalarının yaptıkları başvuru üzerine 26/4/2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/7) ile başlatılan
yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması, Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelik (Yönetmelik)’ten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat
hükümleri çerçevesinde yürütülen yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan karara esas teşkil eden bilgi ve tespitleri içermektedir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 3 – (1) Soruşturma açılışını müteakip Hindistan’da yerleşik yukarıda adı geçen üretici/ihracatçılarına ve Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına soru formlarına erişimlerini
mümkün kılmak üzere bildirimde bulunulmuştur. Ayrıca Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliğine
de soruşturma açılışına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(3) İhracatçı Wellknown firması soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir.
Söz konusu firma ayrıca, soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
(4) Dodhia firması soru formuna verdiği yanıtları süresi içinde Bakanlığa sunmuştur.
Bununla beraber, firmanın üretim tesisleri ile idari merkezinde yapılan incelemeler esnasında
maliyetlere ilişkin verilerin yıllık verileri yansıtmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, ürün tipi
bazında sunulan bükme, tekstüre etme ve boyama işlemlerine ilişkin maliyetlerin 2013 yılının
Mart ayına ilişkin olarak sunulduğu, talep edilen bilgilerin yıllık ortalama maliyet verisine göre
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
hazırlanmadığı anlaşılmıştır. Firma bu uygulamaya gerekçe olarak idari kapasitesindeki yetersizliği gerekçe göstermiş, soruşturma döneminin son ayına ilişkin maliyet verileri kullanılarak
en güncel maliyet verisinin sunulmasının amaçlandığını ifade etmiştir. Yerinde doğrulama esnasında, sunulan verilerin bu haliyle kabul edilmesinin mümkün olmadığı firma temsilcilerine
belirtilmiştir. Firma yerinde doğrulama sonrasında maliyete ilişkin düzeltme yaparak verileri
tekrar Bakanlığa sunmuş buna karşılık, yapılan düzeltmelere ilişkin yerinde doğrulama incelemesi yapılamamıştır.
(5) Soruşturma döneminde Wellknown ve Dodhia firmalarından soruşturma konusu
ürünü ithal ettiği belirlenen ve kendisine soru formu gönderilen ithalatçı firmalardan dördünden
yanıt alınmıştır.
(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim Wellknown ve Dodhia firmalarının Türkiye’deki yetkili
temsilcisi ile Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliğine ve soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ithalatçılara iletilmiştir. Bahse konu taraflara ayrıca, talep gelmesi halinde kamu dinleme
toplantısı düzenleneceği bildirilmiş, Dodhia firmasının talebi üzerine bir dinleme toplantısı düzenlenmiştir.
(7) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin
ilgili bölümlerinde değinilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi firmaların
Hindistan’daki üretim tesisleri ile idari merkezlerinde 16/12/2013 – 21/12/2013 tarihleri arasında yerinde doğrulama incelemeleri gerçekleştirilmiştir.
Soruşturma dönemi
MADDE 5 – (1) Damping belirlemesi için 1/4/2012 – 31/3/2013 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 6 – (1) Soruşturma konusu ürün Hindistan menşeli 5402.33 gümrük tarife
alt pozisyonu (GTP) altında yer alan poliesterlerden tekstüre ipliklerdir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yeni İhracatçı ve Dampinge İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde, yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için soruşturma döneminde önleme konu malı Türkiye’ye
ihraç etmemiş olan ihracatçılar veya üreticilerin, dampinge karşı vergiye konu olan malın ihraç
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
ülkesinde bulunan ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıklarını ve soruşturma dönemini
müteakip önleme konu malı Türkiye’ye ihraç ettiklerini veya önemli miktarda ihraç etmek hususunda geri dönülemez bir akdi yükümlülük altına girdiklerini kanıtlamaları gerekmektedir.
(2) Adı geçen firmaların gerek başvuru aşamasında gerekse soruşturma esnasında sundukları bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, bahse konu firmaların Hindistan’da yerleşik
bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olduklarına dair herhangi
bir bulguya rastlanmadığı ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.
(3) Bununla beraber, Dodhia firmasının üretim tesisleri ile idari merkezinde yapılan incelemeler esnasında firmanın Türkiye’ye ihraç ettiği polyester tekstüre iplik üretiminde kullanmak üzere 5402.46.00.10.00 ve 5402.46.00.20.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında
sınıflandırılan ve piyasada POY (poliester oriented yarn) olarak bilinen iplikleri Hindistan’da
yerleşik üreticilerden tedarik ettiği; tedarik edilen bu POY’un tekstüre makinelerinde işlemden
geçirilerek tekstüre iplik haline getirildiği tespit edilmiştir. Firmanın bükme ve tekstüre etme
işleminin ardından söz konusu iplikleri boyayarak nihai hale getirdiği belirlenmiştir. Bu işlemler
neticesinde ortaya çıkan nihai ürün 5402.33 GTP’si altında bulunan poliester tekstüre iplik olarak Türkiye’ye ihraç edilmektedir. Firmanın Hindistan iç piyasasında satışa sunduğu ürünlerde
Hindistan’daki diğer üreticilerden tedarik ettiği tekstüre iplikleri kullandığı da tespit edilmiştir.
(4) Firmanın polyester tekstüre iplik üretiminde kullanılan POY’u üretme kabiliyetinin
olmadığının ve üretimde kullanılan POY’un Hindistan’daki üreticilerden tedarik edildiğinin
tespit edilmesi, firmanın tekstüre iplik üreticisi olarak kabul edilip edilmemesi hususunda tereddüt doğurmuştur. Bu nedenle, firmanın faaliyetlerinin yeterli düzeyde menşe kazandırıcı işlem olarak kabul edilip edilmeyeceği ve bu bağlamda tekstüre iplik üreticisi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan görüş talep edilmiştir.
(5) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan cevabi yazıda söz konusu eşyanın menşeinin tespitinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 17 ila 21 inci maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 33 ila 42 nci maddeleri ile V Nolu Ekine atıf yapılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın konu hakkındaki görüşü ile söz konusu mevzuat incelendiğinde ise Dodhia firmasının
gerçekleştirdiği işlemlerin tekstüre iplik üreticisi olarak kabul edilebilmesi için yeterli olmadığı
anlaşıldığından adı geçen firmaya ilişkin damping belirlemesi yapılması uygun görülmemiştir.
(6) Yeni ihracatçı Wellknown firması için normal değerin ve ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ile damping marjının nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntılı bilgiler firma özel bildiriminde firma ile paylaşılmıştır.
(7) Firma özel bildiriminde aksi belirtilmediği sürece normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Temsil testi
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp
kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmaktadır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların
%5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde
kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmektedir.
Normal ticari işlem testi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen
üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmaktadır. Buna göre;
a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının (indirimler, vergiler
ve iadeler düşülerek hesaplanmış) ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda normal değer;
1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının
%80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm
iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,
2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının
%80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca
kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmektedir.
b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa
satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmektedir.
c) Benzer ürünün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmektedir.
İç piyasa satışlarına dayanan normal değer
MADDE 10 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin
iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından
ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmektedir.
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Oluşturulmuş normal değer
MADDE 11 – (1) Oluşturulmuş normal değer, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmadan temin edilen benzer ürünün tip bazındaki imalat maliyeti ile satış, genel ve idari giderlerine
makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.
İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Soruşturmaya konu üretici-ihracatçı firma için ihraç fiyatı, Türkiye’ye
satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
Fiyat karşılaştırması
MADDE 13 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile
ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.
Damping marjı
MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjı,
normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma
özel bildiriminde ayrıntılı olarak gösterilmektedir.
(2) Buna göre Wellknown firması için CIF bedelin % 10,11’i oranında damping marjı
tespit edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sonuç
Karar
MADDE 15 – (1) Soruşturma sonucunda Wellknown firmasının Yönetmeliğin 36 ncı
maddesi çerçevesinde yeni ihracatçı firma olduğu ve halen önleme konu olan ürünü dampingli
fiyatlarla ihraç ettiği tespit edilmiş, Dodhia firmasının ise tekstüre iplik üreticisi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, Wellknown firması için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri uyarınca, kendisi için tespit edilen oranda dampinge karşı önlem uygulanması için
27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)’in Karar matlaplı 34 üncü maddesindeki tablonun aşağıda bulunan tablo ile değiştirilmesi; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2013/7)’in Karar matlaplı 5 inci maddesi kapsamında soruşturmanın başlangıç
tarihinden bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar geçen sürede Wellknown
firmasından gerçekleştirilen ithalat için alınmış olan teminatın 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
ekli tablodaki oran düzeyinde kesin önlem olarak tahsil edilerek bu oranı aşan kısmın iadesi
ve soruşturmanın başlangıç tarihinden bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar
geçen sürede Dodhia firmasından gerçekleştirilen ithalat için alınmış olan teminatın Kanunun
14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde kesin önlem olarak tahsil edilmesi İthalatta Haksız
Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakanlık onayı ile uygun görülmüştür.
Uygulama
MADDE 16 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,
tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest
dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı
kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
26 Haziran 2014
PERŞEMBE
Sayı : 29042
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2012/192
KARAR NO
: 2014/290
C.SAVCILIGI ESAS NO : 2012/14864
SANIK
: ZHILWAN RAHİM SAEED, Rahim ve Sahima Abdalla
oğlu, 16/09/1989 SÜLEYMANİYE doğumlu. Dashdile
Kasabası SÜLEYMANİYE - IRAK adresinde oturur.
SUÇ
: Resmi Belgede Sahtecilik.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 5237 sayılı TCK.nun 204/1, 62,
maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis Mahkumiyet cezasını içeren hükmünün açıklanmasının
CMK. 231 Md. uyarınca geri bırakılmasına,
Sanığın, 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, 5 yıl içinde bir suç iplememeleri halinde
hakkındaki kamu davasının düşürülmesine, suç işlemesi halinde ise verilen hükmün
açıklanmasına,
Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi
yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. ve müteakip maddeleri
gereğince ilanen tebliğine, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) gün sonra tebliğ işlemi
yapılmış sayılmasına, ilan masrafının muhakeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan
olunur.
5348
—————
2012/239
2014/291
2012/14478
AKRAM RAMAZAN POUR, Mohammad veTahereh
kızı, 21/03/1953 MASHHAD doğumlu. Ashad Şehri
Koşar 21 Sk. No: 14 İRAN adresinde oturur.
SUÇ
: Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya
Hakkında Hırsızlık.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 5237 sayılı TCK.nun 142/1b,62/1,53/1-(a,b,d,e ve c), maddeleri gereğince 10 ay hapis Mahkumiyet cezasını içeren
hükmünün açıklanmasının CMK 231 Md. uyarınca geri bırakılmasına,
Sanığın, 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, 5 yıl içinde bir suç işlememeleri halinde
hakkındaki kamu davasının düşürülmesine, suç işlemesi halinde ise verilen hükmün
açıklanmasına,
Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi
yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. ve müteakip maddeleri
gereğince ilanen tebliğine, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) gün sonra tebliğ işlemi
yapılmış sayılmasına, ilan masrafının muhakeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan
olunur.
5347

ESAS NO
KARAR NO
C.SAVCILIGI ESAS NO
SANIK
:
:
:
:
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
SAYI: 2014/294 – 2014/598 E K
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Nawaf ve Amına oğlu 1972 Halep D.lu Suriye
Ülkesi Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden Ahmed Zeen hakkında 5607 Sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 22/04/2014 tarih ve 2014/294 esas, 2014/598 karar sayılı ilamı sanık hakkında
5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/18. maddesi uyarınca neticeten 3 yıl 9 ay hapis ve
100,00,-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
5150
—————
SAYI: 2014/604 - 2014/555 E K
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Hanaa oğlu 1987 Edlib D.lu Suriye
Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden SADEK NEJMEDDIN hakkında 2008
yılında Mahkememizce verilen H.A.G.B kararına uyulması nedeniyle 21/04/2014 tarih ve
2014/604 esas, 2014/555 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nun 231/10. Maddesi
gereğince açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın
tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi
gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
5149
—————
SAYI: 2014/248 – 2014/751 E K
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Kamel ve Munıra oğlu 1981 Edlip D.lu Suriye
Ülkesi Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden ABDULMUNEM ALALI hakkında
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 22/05/2014 tarih ve 2014/248 esas, 2014/751 karar sayılı ilamı sanık hakkında
5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80,-TL
adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl süreyle
ertelenmesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
5148
—————
SAYI: 2014/466 – 2014/671 E K
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ebrahim ve Khadouı oğlu 01/01/1987 Hama
D.lu Suriye Hama nüfusuna kayıtlı olan SAMI NANIEA hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 29/04/2014
tarih ve 2014/466 esas, 2014/671 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 6455 S. Yasanın 54.
Maddesi ile değişik 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 (ilk cümle) maddesi uyarınca
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
neticeten 10 ay hapis ve 80,-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli
hapis cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
5147
—————
SAYI: 2014/646- – 2014/685 E K
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Hanaa oğlu 30/03/1987 Edlıp D.lu
Suriye Edlıp nüfusuna kayıtlı olan SADEK NEJMEDDIN hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 05/05/2014
tarih ve 2014/646 esas, 2014/685 karar sayılı ilamı ile sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir
suç işlemediği anlaşıldığından 5271 S. CMK’nun 231/10 maddesi gereğince açıklanması geri
bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
5146
—————
SAYI: 2014/110 – 2014/597 E K
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Reda ve Faotum oğlu, 03/02/1976 Hama D.lu
Suriye Hama nüfusuna kayıtlı olan MOHAMAD ALKHATEB hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 22/04/2014
tarih ve 2014/110 esas, 2014/597 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 6455 S. Yasanın 54.
Maddesiyle değişik 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 (ilk cümle) maddesi uyarınca
neticeten 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 100,-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen
hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
5145
—————
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; İbrahim ve Hüsne oğlu, 15/07/1966 Reyhanlı
D.lu, Hatay, Kumlu, Aktaş Köyü nüfusuna kayıtlı NİZAMETTİN CEMİLOĞLU hakkında 4926
Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 21/04/2014 tarih ve 2014/580 esas, 2014/584 karar sayılı ilamı ile sanığın denetim
süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemediği anlaşıldığından 5271 S. CMK'nun 231/10 maddesi
gereğince açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
5144
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamızın 2014/2015 yılı pancar kampanyasında fabrikanın muhtelif kısımlarında
temizlik ve malzeme taşıma İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
İhale Kayıt No
: 2014/70713
1 - İdarenin
a) Adresi
: Beşyüzevler Mh. Adana Yolu Üzeri 9 Km. Şeker Sk.
b) Telefon No
: 0 332 734 59 30-36
c) Faks No
: 0 332 734 59 38
d) Web Adresi
: -
Ereğli/Konya
2 - İhale konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 kampanya döneminde 45 (kırkbeş)
adet personel çalıştırılması işidir.
b) Yapılacağı Yer
: Ereğli Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi
: Fabrikamızın 2014/1015 kampanya süresi (tahmini 115
gün)
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarih - Saati
: 08.07.2014 - 14.00
4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV.
Dahil 177,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi değildir.
5503/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
NAKLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız 2014/2015 Kampanya dönemi ihtiyacı tahmini ± % 30 toleranslı 153.000
Ton pancarın dış saha ekim alanlarından, Fabrikamıza nakliye işi kapalı teklif mektubu almak
suretiyle ihale edilecektir.
İşin Konusu
1 - Pancar Nakliye
Miktarı
± % 30 Toleranslı 153.000 ton
Geç. Temin.
%5
İhale Tarihi ve Saati
8/7/2014 - 14.30
2 - İhale, 08.07.2014 Salı günü saat 14:30’da Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel
Müdürlüğü binasında yapılacak olup, ihaleye katılacak Firmaların teklif mektuplarını ihalenin
yapılacağı gün, en geç saat 14:00’e kadar, Fabrikamız Haberleşme Servisine ulaştırmaları
gerekmektedir.
3 - İstekliler, ihaleye katılabilmeleri için yeterlilik belgesi almak zorundadır. Bunun için
ihale tarihine kadar veya ihale tarihinde saat 8:00’den itibaren Şartnamenin 6. Maddesindeki
yeterlilik belgesi almak için istenecek belgeleri bir zarf içinde Ticaret Şefliğine sunmaları gerekir.
4 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler şartnamede belirtilmiştir. Belgelerin aslı
yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde bunların noterden onaylı olması
gerekmektedir
5 - İhale ile ilgili şartname-sözleşme Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Ticaret servisinden
bedelsiz temin edilebileceği gibi www.amasyaseker.com.tr web sitemizden de incelenebilir.
6 - Şirketimiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735
Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp, yapmamakta ve dilediğine
ihale etmekte serbesttir.
Müracaat Tel : 0358 417 2511 (Dahili 275)
Duyurulur.
5460/1-1
—— • ——
TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA MEVCUT DE 24000, E 14000, DE 22000 VE 43000 TİPİ
LOKOMOTİFLERE AİT CER MOTORLARI VE PANTOGRAFLARIN BAKIMONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM CER MOTOR VE
PANTOGRAF ARŞE KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/71120
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : (0312) 309 05 15/4419-4149 (0312) 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 4 Kalem Cer Motor ve Pantograf Arşe Kömürü
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 06/08/2014 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 100,-TL
bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
5469/1-1
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeni Başkanlığından:
Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait, İlimiz, Merkez Barbaros Mahallesi Atatürk
Caddesi üzerinde bulunan tapunun; 870 ada, 170 parselde kayıtlı, 12.000 m2 lik Turizm Tesis
Alanı imarlı arsaya, ihale şartnamesinde belirtilen şartlarla, üzerinde turizm amaçlı ‘‘En az 200
yatak kapasiteli en az Beş Yıldızlı Uluslar arası Oteller Zincirine Bağlı Otel ve Turistik Tesis”
yapılmak üzere, yatırım gerçekleştirilerek ve Turizm Yatırım Belgesi/Turizm İşletmesi Belgesi
alınarak işletilmek üzere, yerli veya yabancı girişimcilere 49 yıllığına kiraya verilecek olup,
ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 35. maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif 40.
madde gereğince açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
01-) Daha önce 08.07.2014 günü saat 13.30 yapılması ilan edilen ihale iptal edilmiş olup,
bu işe ait ihale şartnamesindeki hükümler çerçevesinde 15.07.2014 günü, saat:14.00’da, Kayserili
Ahmet Paşa Caddesi Valilik Yanı/Çanakkale adresindeki Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet
binasındaki toplantı salonunda yapılacaktır.
02-) Yıllık kira muhammen bedeli 90.000,00 TL. (Doksanbin Türk Lirası.) dır.
03-) Taşınmaz ihalesi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak (konsorsiyum
veya iş ortaklığı) başvurulabilir.
04-)İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler
a-) Dilekçe
b-) Beyanname ve eki Bilgi Formu
c-) Gerçek kişilerin güncel ikametgah Belgesi. (Tüzel kişilerin ise 2014 yılı içinde alınmış
oda sicil kayıt örneği)
d-) Tüzel kişiliklerin son ortaklık yapısını gösterir ticaret sicili gazetesi aslı veya noter
onaylı örneği,
e) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ihtiva
eden (Banka teminat mektupları limitiçi ve süresiz olacaktır.) geçici teminatı (49 yıllık tahmini
kira bedelinin %3 ü olarak hesaplanmış olup) olan 132.300,00 (Yüzotuzikibinüçyüz Türk Lirası)
tutarındaki belgeyi.
f) Yeminli Mali Müşavirce veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca
hazırlanacak mali değerlendirme raporu.
h) Ortak girişim olarak başvurulması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum
sözleşmesini.
i) Şartname bedeli olan 500 TL yi Çanakkale İl Özel İdaresinin Çanakkale Ziraat Bankası
Kordon Şubesi nezdindeki TR440001000813121575925002 nolu hesabına yatırdığına dair Banka
Dekontunu,
j) İdareden alınacak olan “Asgari 200 Yatak Kapasiteli ve Asgari Beş Yıldızlı Otel ve
Turistik Tesis Yeri Kiralama İhale Şartnamesi” ve eklerini okuduğunu, şartlarını kabul ettiğini
belirterek her sayfayı okuyup imzaladıkları şartname örneğini,
k) Örneği şartnamede belirtilen kapalı zarf içinde teklif mektubunu,
l) Şartnamenin ekinde yer alan ( Ek-6) TAAHHÜTNAME formunun noter onaylı aslını,
İhale günü olan 08.07.2014 günü saat 13.30’a kadar, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi Valilik
Yanı Hükümet Konağı bahçesi Çanakkale adresindeki Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binasında
4. katında bulunan İl Encümeni görevlilerine belge karşılığından teslim etmeleri gerekmektedir.
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
İlanda belirtilmeyen ancak ihale için idareye verilmesi gereken diğer tüm bilgi ve belgeler
Türkçe olacaktır. (Ayrıntılar Şartname ekinde belirtilmiştir.)
05-) Müracaat aşamasında ayrıntılı bilgi ve belgeler İl Özel İdaresi-Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü ÇANAKKALE adresinden alınabileceği gibi Çanakkale İl Özel İdaresinin
www.cioi.gov.tr isimli web sitesinden de incelenebilir.
06-) Bu duyuru kapsamında yapılacak kiralama işinde “ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
” ve ‘‘ Asgari 200 Yatak Kapasiteli ve Asgari Beş Yıldızlı Otel ve Turistik Tesis Yeri Kiralama
İhale Şartnamesi-Kiralama Özel Şartnamesi ve Teknik Şartname ” hükümleri uygulanır.
07-) İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi
yapıp yapmamakta serbesttir.
İHALEYE KONU KİRAYA VERİLECEK KAMU TAŞINMAZININ
Taşınmazın Yeri
Pafta,
İl-İlçe
Ada,
Mahalle-Cadde
Parsel,
Çanakkale
Merkez
Yüzölçümü
Mülkiyeti
Tahsis
Kullanım
Türü
Türü
Turistik
Asgari
Kapasite
Barbaros
870
12000
Çanakkale
Kiralama
m2
İl Özel
Süresi 49
Otel ve
5 Yıldız ve
İdaresi
yıl
Turizm
200 yatak
Mah.
Ada
Atatürk
170
Cad.
parsel
İlan olunur.
Tesisi
—— • ——
5516/1-1
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN
EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 60 TL. ile en çok 333.000 TL. arasında değişen; 01/07/2014
günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6 TL. en çok 33.300 TL
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı
ayrı şartname eki listede gösterilen çay, zeytinyağı, ceviz, kabuklu antep fıstığı, makaron, ampul,
güneş gözlüğü, su ısıtıcısı ve oyuncak v.b. cinsi 36 grup eşya açık artırma suretiyle, Kolejtepe
mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası
adresindeki 4. kat Toplantı Salonunda 02/07/2014 tarihinde saat: 09.30’da satışa sunulacaktır.
Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr
ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil)
bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
5533/1-1
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait tapunun Hüseyinbey Mahallesi 171
ada 221 nolu parsel üzerinde bulunan İş Merkezinin çarşı katlarındaki 31 (Z03-A02-102) nolu
bağımsız bölüm, 34 (Z06-104) nolu bağımsız bölüm, 35 (Z11-107) nolu bağımsız bölüm ve 39
(Z16) nolu bağımsız bölüm hariç, (Belediyemize ait olmayan 6,375 m2 lik hissesi) 2-3 Bodrum
Kat 1 nolu bağımsız bölüm, 1. Bodrum Kat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 nolu bağımsız bölümler, Bodrum Kat 2 nolu bağımsız
bölüm, Zemin Kat 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 nolu bağımsız bölümler, 1.
Kat 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 nolu bağımsız bölümler, 2. Kat 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 nolu bağımsız bölümler, 3. Kat 100 nolu bağımsız bölüm, 4.
Kat 101 nolu bağımsız bölüm, 7. Kat 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 nolu bağımsız bölümler,
8. Kat 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, nolu bağımsız bölümler ve 9. Kat 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122 ve 123 nolu bağımsız bölümler 12.06.2014 tarih ve 1661 sayılı Encümen kararı ile
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile blok halinde
satışı yapılacaktır. Bağımsız bölümlere ayrı ayrı teklif verilemeyecek, satışa çıkarılan bağımsız
bölümlerin tamamına teklif verilecektir.
2 - İş Merkezinin tahmini satış bedeli 14.500.000,00.-TL. (OndörtmilyonbeşyüzbinTürkLirası)
olup, geçici teminat bedeli 435.000,00.-TL (DörtyüzotuzbeşbinTürkLirası) dır.
İhale üzerinde kalan iştirakçi, ihale kararının kendisine bildirilmesini müteakip en geç 10
gün içerisinde %6 kesin teminat vererek sözleşme imzalayarak ihale bedelinin %50’si ve satışla
ilgili vergilerin tamamını peşin olarak ödeyecek ve İhale bedelinin kalan % 50’sini sözleşmenin
imzalanması tarihine müteakip 30 gün içerisinde ödeyecektir veya 2886 sayılı kanunu madde 61
maddesine göre ihale bedelinin tamamının ödenmesi halinde kesin teminat alınmayıp sözleşme
imzalanmayacaktır.
İştirakçi yükümlülüklerini bu süre zarfında eksiksiz yerine getirmediği takdirde ayrıca
hiçbir ihtara gerek kalmadan ihale feshedilip teminat irat kaydedilecektir.
3 - Satış İhalesi Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından, Malatya Büyükşehir
Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda 08/07/2014 Salı günü saat 14:30 da
yapılacaktır. Teklifler bu tarih ve saate kadar İhale işleri Şube Müdürlüğüne kapalı zarf içersinde
teslim edilecektir.
4 - İhale Şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Malatya Büyükşehir
Belediyesi Hizmet Binasında bulunan İhale işleri Şube Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
İhaleye iştirak edecekler 500,00.-TL karşılığında ihale şartnamesi ve eklerini İhale işleri
Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için dosya
bedelinin ödenmiş olması zorunludur.
5 - İhaleye iştirak edecekler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen esaslara uygun
olarak hazırlayacağı teklif zarfını yukarda belirtilen ihale günü ve saatine kadar alındı belgesi
karşılığında İhale işleri Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Telgraf, Faksla müracaatlar ve
postadaki gecikmeler kabul edilmez.
6 - İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklif zarflarından,
A) İç Zarfa konulacak teklif mektubunda, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul
edildiğinin, ihaleye konu satışla ilgili Teklif edilen fiyatı, rakam ve yazı ile açıkça belirtmesi ve
mektubun ihaleye iştirak eden gerçek ya da tüzel kişinin adı soyadı ya da unvanı belirtilerek teklif
sahibi veya temsile yetkili vekili tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Teklif mektubu bir
zarfa konularak zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, tüzel kişiyse unvanı ve tebligata esas olarak
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
göstereceği açık adresi yazılacak zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek ve/veya
imzalanacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya
düzeltme bulunan teklifler redolunarak hiç yapılmamış sayılır.
B) Dış zarfa ise,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf
b) 2886 sayılı Kanun ve İhale şartnamesine uygun nitelikte yukarıda belirtilen ihale
bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya bu tutarın Malatya Büyükşehir
Belediyesine ihale konusu belirtilerek yatırıldığına dair banka dekontu. (Geçici teminatın nakit
olarak yatırılmak istenmesi halinde İdaremiz İhale işleri Şube Müdürlüğünden tahakkuk yapılarak
veznelere yatırılması gerekmektedir).
c) Gerçek kişiler için, Kanuni İkametgah belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık
adresini belirtir beyanı (İrtibat için telefon numarası ile faks numarası varsa elektronik posta
adresi), noter tasdikli imza sirküsü ve noter tasdikli üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus
cüzdan sureti,
d) Tüzel Kişi olması halinde, İlgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2014 yılında
alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge,
e) Tüzel kişi adına ihaleye katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile
yetkili olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki
belgesinin ve noter imza sirkü örneklerinin aslı yada noter onaylı suretleri,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen
noterden tasdikli vekaletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
g) Yabancı istekliler için, Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin Kanuni şartları
taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ile faks
numarası varsa elektronik posta adresi, (Yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temini
gereken belgelerin ait olduğu ülke mevzuata göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dış İlişkileri Bakanlığınca onaylı olması veya
“Apostille” kaşesi taşıması gerekir).
h) Ortak girişim olması halinde; noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeler,
ı) İhale dosyasının satın alındığına dair belge,
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bu zarfa konularak zarfın üzerine isteklinin adı
soyadı unvanı açık adresi ve ihale konusu işin adı yazılarak kapatılacaktır. Dış zarfında
yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek veya mühürlenerek imzalanacaktır.
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra her ne suretle olursa olsun son müracaat
tarihinden önce dahi olsa teklif zarfı içindeki teklif ve belgeler değiştirilemez, eksik evrak
tamamlanamaz.
8 - Kendi adına asaleten yada başkası adına vekaleten ancak tek bir başvuru yapılabilir,
mükerrer başvuru yapılmış olduğunun anlaşılması halinde ilgilinin tüm teklifleri geçersiz
sayılacaktır.
9 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, İlan bedelleri, tellaliye
harcı, tapu harçları, alım satım giderleri, bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından
ödenecektir.
10 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu hükümleri uygulanır.
11 - İhale kararı İta Amirince onaylanması halinde kesinlik kazanacaktır.
12 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
5450/1-1
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
SEYYAR PANCAR BOŞALTMA, TEMİZLEME VE YÜKLEME MAKİNELERİNİN
İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası
: 2014/67268
1 - İdarenin
a) Adresi
: Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 24159/
Merkez/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 0446-223 95 00 (4 Hat) 0446- 223 91 67
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Seyyar Pancar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme
makinelerinin işletilmesi ±%20 toleranslı 337.000 Ton
pancar boşaltılması ve istiflenmesi hizmet alımı işi.
b) Yapılacağı yer/yerleri
Merkez Bölgesi Fabrika Kantarı
4 Adet Elekt. Makine ile
220.000 Ton
Altınbaşak Kantarı
1 Adet Elekt. Makine ile
45.000 Ton
Kelkit Bölgesi Kantarı
1 Ad Dizel Makine ile
Suşehri Akıncılar Kantarı
2 Adet Dizel Makine ile
38.000 Ton
Suşehri Bölgesi Karaağaç Kantarı
1 Adet Dizel Makine ile
31.000 Ton
Toplam:
c) İşin süresi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
3.000 Ton
337.000 Ton
: Fabrika Kampanya Süresi
: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı
Salonu.
b) Tarihi ve saati
: 17.07.2014 Perşembe Günü Saat 14:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İdari şartnamede
belirtilmiştir.
4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.1.1. İş Deneyim Belgeleri: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel
içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak
ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan
kabul işlemleri tamamlanan
Teklif edilen bedelin %30 u oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer
işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
4.2. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler
İsteklinin her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az
iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin
aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır
4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loder ve dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak
kabul edilir.
5 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV
Dahil 100,00 (Yüz TL) karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir.
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
6 - Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis
binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle
yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır
bulunmaları gereklidir.
7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.
8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
10 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale
Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
5488/1-1
—— • ——
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 52,77 TL ile en çok 19.999,12 TL arasında değişen;
09.07.2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,28 TL ile en
çok 1.999,91 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif cep telefonu, dolmuşlarda
kullanılan haberleşme cihazı, su termosifonu, CD çalar, Mutfak robotu, Müzik seti ve ses sistemi,
lap top (Dizüstü Bilgisyar), Akvaryum ısıtıcısı, Basınç saati, baret, iş elbisesi, Eldiven, kaynak
elektrotu, sigara sarma makinası, muhtelif eşya, muhtelif araç aksamı, hücum yeleği, uyku
tulumu, palaska kemeri, kar maskesi, muhtelif giysi, çapa makinası, TV’i recever, akrilik taşlı süs
eşyası, alüminyum folyo, dikiş makinası bobini, terzi malzemesi, telefon bataryası, muhtelif
matkap ucu, dikiş ve kesim makinası motoru, sünger makinası, overlok makinası, dikiş makinası
aksamı ve polar kumaş
cinsi 32 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi
Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu
Salonunda 10.07.2014 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz
konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (326) (285 60
44) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.
İlan olunur.
5243/1-1
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR
Çarşamba Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Çarşamba Belediyesi adına kayıtlı Tapuya Sarıcalı Mahallesi Baraj yolu
Caddesi 823 Ada 3 nolu parselde kayıtlı 3754 m2 arsa üzerinde bulunan ve imar planında
Akaryakıt İstasyonu olarak kayıtlı bulunan arsa şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma) usulü ile satılacaktır.
1 - İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 08.07.2014 Salı günü saat 11:00’de
başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler
Müdürlüğünde görülebilir.
4 - İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.
İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER
01 - Kanuni İkametgah Belgesi,
02 - Adres Beyannamesi,
03 - Nüfus Cüzdanı Örneği,
05 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz
olacak)
06 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,
İSTEKLİLERDEN (TÜZEL KİŞİ) İSTENECEK BELGELER
01 - Dilekçe
02 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,
03 - Ticaret Sicil Belgesi,
04 - Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,
05 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekaleten iştirak
edenin Noterden onaylı imza sirküsü,
06 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
5 - Söz konusu arsanın satış bedelleri ve şartlarını gösterir listesi şartname ve eklerinde
görülebilecektir.
İlan olunur.
5334/1-1
—————
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR
Mülkiyeti Çarşamba Belediyesi adına kayıtlı Tapuya Orta Mahalle Yeni Samsun Caddesi
379 Ada 12 nolu parselde kayıtlı 4790 m2 arsa üzerinde bulunan ve imar planında Akaryakıt
İstasyonu olarak kayıtlı bulunan arsa şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma ) usulü ile satılacaktır.
1 - İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 08.07.2014 Salı günü saat 10'de
başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler
Müdürlüğünde görülebilir.
4 - İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir..
İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER
01 - Kanuni İkametgah Belgesi,
02 - Adres Beyannamesi,
03 - Nüfus Cüzdanı Örneği,
05 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
06 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
İSTEKLİLERDEN (TÜZEL KİŞİ) İSTENECEK BELGELER
01 - Dilekçe
02 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,
03 - Ticaret Sicil Belgesi,
04 - Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,
05 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekaleten iştirak
edenin Noterden onaylı imza sirküsü,
06 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz
olacak)
5 - Söz konusu arsanın satış bedelleri ve şartlarını gösterir listesi şartname ve eklerinde
görülebilecektir.
İlan olunur.
5335/1-1
—— • ——
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR
Erenler Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı 1 adet
parsel, 08.07.2014 Salı günü, Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı D.İ.K’ nun 35/a. maddesine
göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.
İlgili Müdürlük
: Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlgili Adres
: Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA
İlgili Telefon ve Faks : 0264 241 48 00 (3 Hat) – 0264 242 05 34
İhale Şartnamesi
: Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde
ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :
1 - Gerçek Kişiler
a) İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.
b) İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.
c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
e) Tebligat Adres Beyanı
2 - Tüzel Kişiler
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş
noter tasdikli imza sirküleri.
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge.
c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
e) Tebligat Adres Beyanı
İstekliler teklif dosyalarını 08.07.2014 günü, saat 14:00’a kadar Erenler Belediyesi Gelir
ve Tahakkuk Servisine teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce
ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde
vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
Tapu Bilgileri
Muhammen Bedeli
Geçici
Teminatı
İhalenin
Yapılacağı Saat
Erenler Mh. Erenler Cd. 27 M-1
pafta, 11129 sayılı parsel
2.615.957,98,-TL
78.478,73,-TL
14.00
5238/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 32
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA
RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR
Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
1 - İhale Konusu İşler:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1.
fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri
kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat
sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı
ihaleleri yapılacaktır.
İŞİN ADI:
A) Sakarya İli, Geyve İlçesi dahilinde, 4726,47 hektar alana sahip, 3267841 Erişim
numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
Sağa (Y)
288668
289000
291000
291000
284000
284000
Yukarı (X)
4488999
4488200
4488200
4482000
4482000
4489000
B) Sakarya İli, Akyazı İlçesi dahilinde, 2373,13 hektar alana sahip, 3272651 Erişim
numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Sağa (Y)
307943
307943
309498
309498
307001
Yukarı (X)
4494783
4495000
4495000
4485800
4485800
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
Sağa (Y)
306978
307000
307000
306001
306568
Yukarı (X)
4486000
4486000
4493000
4494498
4494783
C) Sakarya İli, Akyazı İlçesi dahilinde, 3852,14 hektar alana sahip, 3233138 Erişim
numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
1.POLİGON
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
Sağa (Y)
304560
304009
304232
304282
307943
307943
Yukarı (X)
4500000
4501969
4502116
4502845
4499793
4498502
7.NOKTA
8.NOKTA
--------
--------
--------
--------
Sağa (Y)
304000
303880
--------
--------
--------
--------
Yukarı (X)
4498500
4498584
--------
--------
--------
--------
2.POLİGON
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
--------
--------
--------
Sağa (Y)
305512
296899
296899
--------
--------
--------
Yukarı (X)
4497300
4496038
4497300
--------
--------
--------
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
3.POLİGON
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
Sağa (Y)
300512
307180
301500
303600
303820
304000
Yukarı (X)
4497300
4497300
4497000
4498000
4498457
4498500
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
11.NOKTA
--------
Sağa (Y)
307943
307943
302055
300040
296899
--------
Yukarı (X)
4498502
4494783
4494784
4496038
4496038
--------
D) Sakarya İli, Akyazı İlçesi dahilinde, 4643,26 hektar alana sahip, 3267849 Erişim
numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
Sağa (Y)
301506
302055
304028
304500
306000
307000
Yukarı (X)
4495125
4494784
4494783
4494500
4494500
4493000
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
11.NOKTA
12.NOKTA
Sağa (Y)
307000
303000
303000
302000
301000
301000
Yukarı (X)
4486000
4486000
4488000
4488000
4490000
4495088
E) Sakarya İli, Kocaali İlçesi dahilinde, 1224,74 hektar alana sahip, 3279309 Erişim
numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
Sağa (Y)
314373
316776
325536
325539
327942
327942
Yukarı (X)
4538819
4538820
4538519
4540842
4540843
4538443
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
--------
--------
Sağa (Y)
325536
316776
316776
314370
--------
--------
Yukarı (X)
4538441
4538738
4536419
4536417
--------
--------
2 - Tahmin Edilen Bedel:
İlçe
Erişim
Alan
Numarasi (Hektar)
Muhammen
Bedel
Asgari Geçici
Teminat
İhale
Tarihi
İhale Saati
TRT Saati ile
A) Geyve 3267841
4726,47
78.790,20-TL
2.363,70-TL 09.07.2014
10:00
B) Akyazı 3272651
2373,13
50.607,86-TL
1.518,23-TL 09.07.2014
10:15
C) Akyazı 3233138
3852,14
129.037,36-TL
3.871,12-TL 09.07.2014
10:30
D) Akyazı 3267849
4643,26
77.431,82-TL
2.322,95-TL 09.07.2014
10:45
E) Kocaali
1224,74
52.240,40-TL
3279309
1.567,21-TL
09.07.2014
11:00
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
3 - İhale Şartname ve Eklerinin:
a) Alınacağı Yer
: Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı,
Doğal
Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
b) Hangi Şartlarda
Alınacağı
: İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı
hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500-TL
bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde
ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri
içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname
bedeli, Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün
T.C.Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000
1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak
yatırılması gerekmektedir.
4 - İhalenin:
a) Yapılacağı Yer
: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Yapılacağı Tarih/Saat
: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
c) Usulü
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık
Teklif Usulü.
5 - Tekliflerin:
a) Verileceği Yer
: Yatırım
İzleme
ve
Koordinasyon
Başkanlığı,
İhale
Komisyonuna Kapalı Zarf
b) Son Teklif Verme
Tarih/Saati
: 09.07.2014 Çarşamba günü TRT saati ile İhale saatine kadar
6 - İhaleye Katılma Belgeleri:
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona
sunacaklardır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
b) Gerçek kişi istekliler;
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti
c) Tüzel Kişi İstekliler;
1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge
2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış,
onaylı vergi levhası
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan
kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
f)
Yurt
dışından
yapılacak
olan
başvurularda
istenilen
belgelerin
tümünün
T.C.Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
g) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat
ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış
ihale şartnamesi
h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari %3’ünden az olmamak
üzere geçici teminat
ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
j) Vergi borcu yoktur yazısı
k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı
taahhütname.
l) 5686 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen ruhsat alma şartlarını
sağladığını gösterir belge
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-k-l
bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek
olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere
iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.
7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını
veya noter tasdikli suretlerini 09.07.2014 Çarşamba günü TRT saati ile ihale saatine kadar
üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.
9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak
müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki
teklifi son teklif sayılacaktır.
10 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde
kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası
Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak
ödenecektir.
11 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
5482/1-1
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR
NAKLİ İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0-372.259 47 78/Fax: 0 372-251 19 00-253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale konusu işin nev’i
:
Miktarı
TTK Armutçuk Müessesesi; Kocaeli İli 37.450
Derince, Başiskele, Çayırova, Darıca,
ton
Dilovası, Kartepe, Gebze, Gölcük,
Kandıra, Karamürsel, Körfez, İzmit
İlçeleri ile Sakarya İli Karasu ve
Kocaali
İlçeleri,
TTK
Amasra
Müessesesi;, Sakarya İli Akyazı,
Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek,
Kaynarca, Adapazarı, Arifiye, Erenler,
Pamukova,
Sapanca,
Serdivan,
Söğütlü, Taraklı ilçeleri arası toplam
37.450 ton torbalanmış kömürün
karayolu ile taşıma işidir.
c) İşin başlama ve bitiş tarihi
: Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip iş
başlayacak olup 31.12.2014 tarihinde sona erecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 14.07.2014 - Pazartesi saat 15:00
c) Dosya no
: 1413819
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna
ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
j) Bu şartnamenin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
5.1.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
5.1.2. İstenmiyor.
5.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
İhale idari şartnamesinin 55.2 maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
6-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.
6-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
7 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
8 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
9 - Teklifler en geç 14.07.2014 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz
sorumlu değildir.
10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10.1 - Kısmi teklif verilmesi: Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
14.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
14.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
5449/1-1
—— • ——
AĞIZ, DİŞ SAĞLIĞI VE DENTAL TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLEME
HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden:
Madde:1 - İhale konusu iş: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Karşıyaka
Uygulama Araştırma Biriminde Ağız ve diş sağlığı alanında gerçekleştirilecek olan tüm diş
hekimliği hizmetleri ve Fakültemiz Radyoloji ünitesinde tomografi hizmeti alım işi 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca “kapalı teklif usulü” suretiyle İşin teknik özellikleri
ve diğer ayrıntıları ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenen kayıt ve şartlarda ihaleye
çıkartılmıştır.
Madde: 2 - İhale konusu İşin Yapılacağı Yer: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
1.Sokak No:4 Emek/ANKARA ve Karşıyaka Uygulama Araştırma Birimi Yeşilevler Mahallesi
İvedik Caddesi Karşıyaka iş Merkezi No: 486/129-130 Yenimahalle/Ankara
Madde: 3 - İşin Süresi: Bu hizmetin süresi 28 (yirmisekiz) Aydır
Madde: 4 - İhale konu İşin Miktarı:
Sıra
No
Malın/İşin Adı
Birim
Miktar
1
Ağız diş sağlığı ve Dental Tomografi Görüntüleme
hizmeti
SGK/SUT Puanı
22.000.000
Madde: 5 - İhale Dosyasının Görülmesi ve Temini: İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi 3. kat Döner Sermaye Bürosu 1. sokak no: 4 Emek/ANKARA adresinde
bedelsiz olarak görülebilir Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
dokümanını makbuz karşılığı satın alması zorunludur. (Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Halk Bankası Gazi Büro Şubesi TR600001200129400006000147 İban Nolu hesabına
yatırılacaktır) İhaleye ilişkin dokümanın satış bedeli, 100,00 (yüz) TL’dir. İstekli, ihale
dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol
eder. Bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına
uygun olarak teslim alındığını belirten kimlik bilgilerini de içeren imzalı beyanı alınır.
Madde: 6 - İhale günü ve saati: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş
Sağlığı ve Dental Tomografi Görüntüleme Hizmeti Alım ihalesi, 07/07/2014 Pazartesi günü saat
10.00’da Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık Binası 1. Kat Toplantı Salonu
1.sokak no:4 Emek/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Madde: 7 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınacak
belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak şartıyla)
a) Gerçek Kişilerden,
a1) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği
a2) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
a3) Teklif mektubu,
a4) İhale katılım ve adres beyan belgesi,
a5) Geçici Teminat Mektubu veya Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Halk
Bankası Gazi Büro Şubesi TR600001200129400006000147 İban Nolu hesabına yatırmış
oldukları geçici teminat makbuzu,
a6) Noterden Onaylı İmza sirküleri,
a7) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname,
a8) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
a9) İş yeri görme belgesi
a10) İş deneyim belgesi
a11) Kullanılacak tıbbi sarf malzemeler ile alınacak tıbbi cihazı/cihazların T.C. İlaç ve
Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olacağına ve/veya cihazın Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylı olacağına dair taahhütname
a11) İkametgâh belgesi,
a12) Nüfus cüzdanı örneği,
a13) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale dosya bedeli 100,00 (yüz) TL dir.)
b) Tüzel Kişilerden,
b1) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
b2) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
b3) Teklif mektubu,
b4) İhale katılım ve adres beyan belgesi,
b5) Geçici Teminat Mektubu veya Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Halk
Bankası Gazi Büro Şubesi TR600001200129400006000147 İban Nolu hesabına yatırmış
oldukları geçici teminat makbuzu,
b6) Noterden Onaylı İmza sirküleri,
b7) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname,
b8) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
b9) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından yahut benzeri bir makamdan ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge
b10) İş yeri görme belgesi
b11) İş deneyim belgesi
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
b12) Kullanılacak tıbbi sarf malzemeler ile alınacak tıbbi cihazı/cihazların T.C. İlaç ve
Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olacağına ve/veya cihazın Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylı olacağına dair taahhütname
b13) İhaleye girileceğine dair yönetim kurulu kararı,
b14) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale dosya bedeli 100,00 (yüz) TL dir.)
Madde: 8 - Geçici Teminat Bedeli: 391.380,00 (üçyüzdoksanbirbinüçyüzseksen) TL. geçici
Teminat olarak kabul edilecek değerler
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler
yerine düzenlenen belgeler.
(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal
değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat
olarak kabul edilir.
İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri
kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale
Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve
standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati
tedbir konulamaz.
Madde: 9 - Geçici teminatın teslim yeri
Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.
Teminat mektupları dışındaki teminatların. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Halk Bankası Gazi Büro Şubesi TR600001200129400006000147 İban Nolu hesabına yatırılması
ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Madde: 10 - Tekliflerin verilmesi: İstekliler, teklif mektuplarını ve her sayfası kaşelenerek
ve imzalanmış şartnamelerinde içinde bulunduğu Kapalı zarfı ihale günü saat 10.00’a kadar sıra
numaralı alındılar karşılığında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık Binası 1. Kat
Toplantı Salonu 1. sokak no: 4 Emek/ANKARA adresine teslim edeceklerdir.
Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale
günü 07/07/2014 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dekanlık Binası 1. Kat Toplantı Salonu 1. sokak no: 4 Emek/ANKARA adresine ulaşması şarttır.
İsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler
kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir.
Madde: 11 - Kesin Teminat: İhale üzerinde bırakılan isteklilerden sözleşme imza
tarihinden önce ihale bedelinin %6 (yüzde altı)’sı oranında süresiz kesin teminat alınacaktır.
Madde: 12 - Şartname Bedeli: 100,00 (yüz) TL. dir.
İlan olunur.
5459/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Doçent alınacaktır. İlgililerin,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları
taşımaları,
gerekmektedir.
Başvuracak adayların;
1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Doçent olarak atanma şartlarını sağlamaları,
2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,
3 - Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara
yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan
doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi
Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Fakülte
Eğitim
Fakültesi
Bölüm
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojiler Eğitimi
Program
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojiler Öğretmenliği
—— • ——
Unvanı
Adet
Doçent
1
5518/1-1
Milli Savunma Bakanlığından:
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesine göre Çakmak İlaç Tıbbi Madde ve
Malzeme İtriyat Deposu İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında verilen ve
07 Aralık 2013 tarihli ve 28844 sayılı Resmi Gazete’nin 59’uncu sayfasında yayımlanan
yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi tarafından 05 Mayıs 2014
tarihli ve Esas No:2013/1906, Karar No:2014/543 sayılı karar ile iptal edilmiştir.
Duyurulur.
5481/25/1-1
—— • ——
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Pursaklar Belediye Encümeninin 22.05.2014 gün, 60 sayılı kararı ile uygun görülen ve
Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.06.2014 gün, 1566/3298 sayılı kararı ile onaylanan,
Pursaklar İlçesi, Saray Mahallesi, imarın 98093 Ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerini kapsayan
90004/51 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesi uyarınca Belediyemiz
ilan panosunda 26.06.2014 tarihi, mesai başlangıcında 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
5531/1-1
—— • ——
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR
(DOÇENT ve YARDIMCI DOÇENT)
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan
Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Birimi
Anabilim Dalı
Unvanı Ad. Drc.
Başvuru Koşulu
Fen
Elektroorganik Kimya, Asimetrik Sentez,
Edebiyat Organik Kimya Doç. Dr.
1
1 Biyokatalizörler alanlarında çalışmalar
Fakültesi
yapmış olmak.
Fen
Analiz ve
Konveks Fonksiyonlar İçin İntegral
Yrd.
Edebiyat Fonksiyonlar
1
4 Eşitsizlikler üzerine doktora yapmış
Doç. Dr.
Fakültesi
Teorisi
olmak.
İktisat
Yrd.
Genel Denge ve İşbirlikçi Oyun Teorileri
İ.İ.B.F
1
3
Politikası
Doç. Dr.
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Başvuru Adresi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Erzurum Yolu 4. Km
Merkez/Ağrı Tel: 0472 215 98 63-64
5535/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 44
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar,
İletişim ile Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır. İlana
konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın
Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir
dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent
kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını
(4 takım), profesörlüğe başvuracak adayların (5 takım) vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul
Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden
başvurular kabul edilmez.
Duyurulur.
Fakültesi
Bölüm
Anabilim
Kadro
Dalı
Unvanı
Adet
Aranan Nitelikler
Doçentliğini Ağız, Diş ve
Diş
Diş
Hekimliği
Hekimliği
Ağız, Diş
ve Çene
Çene Cerrahisi Anabilim
Prof. Dr.
1
Cerrahisi
Dalı alanında almış
olmak, bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
Güzel
Sanatlar
Çizgi Film
Doçentliğini Resim
Çizgi Film
ve
ve
Animasyon
Animasyon
Prof. Dr.
1
Anabilim Dalı alanında
almış olmak, bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
Doçentliğini Plastik
İletişim
Fakültesi
Görsel
Görsel
İletişim
İletişim
Tasarımı
Tasarımı
Sanatlar Anabilim Dalı
Prof. Dr.
1
alanında almış olmak, bu
alanda çalışmalar yapmış
olmak.
Doçentliğini Yapı Bilgisi
Mimarlık
ve Tasarım
Mimarlık
Yapı
Bilgisi
Prof. Dr.
1
Anabilim Dalı alanında
almış olmak, bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
5530/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili
yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre
değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate
alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanmaolcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
Başvuruda
istenilen
belgeler
Mersin
Üniversitesi'nin
web
sayfasında
(http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan "Akademik
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için
6 (Altı) takım ve Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması ve Personel Daire
Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Birim
Fen Edebiyat
Fakültesi
Bölüm
Anabilim Dalı
Unvan
Derece
Adet
Kimya
Türk Dili ve
Edebiyatı
Kimya
Türk Dili ve
Edebiyatı
Doçent
2
1
Profesör
1
1
Gazetecilik
Gazetecilik
Profesör
1
1
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Profesör
1
1
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
Profesör
1
5470/1-1
1
İletişim Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Turizm Fakültesi
—— • ——
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliğinden:
TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Şükrü TEKİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 11.09.2013 gün ve 116-15-06 sayılı kararı ile
“6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 20.06.2014 tarihinde başlanmış olup,
20.12.2014 tarihinde son bulacaktır.
2 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Şükrü TEKİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 11.09.2013 gün ve 117-15-05 sayılı kararı ile
“6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına, daha önce almış olduğu geçici olarak
mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 21.12.2014 tarihinde başlanmış
olup, ceza 21.06.2015 tarihinde son bulacaktır.
3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Muzaffer Güler’e Oda Disiplin Kurulu’nca verilen ve Birlik Disiplin Kurulu’nun
28.08.2013 gün ve 2013/K-5697/1193 sayılı kararı ile kesinleşen “6 Ay Geçici Olarak Mesleki
Faaliyetten Alıkoyma” cezası, itiraz reddedilerek ceza kesinleştiği halde, 18.06.2014 tarih ve
29034 sayılı Resmi Gazete’de sehven “süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden
kesinleşmiştir” ibaresine yer verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.05.2014 tarihinde başlanmış
olup, 04.11.2014 tarihinde son bulacaktır.
5480/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 46
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/32844
2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Eğitim Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü
Döner Sermaye İşletmesi
İl/İlçe
Kayseri/Melikgazi
Adresi
Talas yolu 5. Km
Tel-Faks
352 437 49 20/352 437 52 88
Posta Kodu
38039
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Laboratest Ecza Dep. Bil. Müş. ve Tıbbi
Adı/Unvanı
Mlz. Tic. Ltd. Şti.
Hunat Mh. Seyyid Burhanettin Blv.
Adresi
No: 11/8 Kayseri
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
526 036 2289
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Kayseri Ticaret Odası
30513
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
(X)
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5515/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/4132
2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Eğitim Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
İl/İlçe
Meram/Konya
Tel-Faks
0 332 223 60 10 – 0 332 223 63 84
E-Mail
[email protected]
Yunus Emre Mah. Beyşehir Cad.
Adresi
No: - Akyokuş Mevkii
Meram/Konya
Posta Kodu
42080
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Dr. Zeydanlı Hayat Bilimleri Ticaret
Adı/Unvanı
Limited Şirketi
Balgat Çankaya/Ankara
T.C. Kimlik No.
19402580188
Vergi Kimlik/
Hitit Vergi Dairesi 313 018 2544
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Süresi
Mustafa Mahir Zeydanlı
Oğuzlar Mahallesi 1392 Sokak 21/5
Adresi
6. Yasaklama
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
Ankara Ticaret Odası
160445
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
(X)
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5483/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 48
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Spor Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2012/112703
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Spor Genel Müdürlüğü
Tesisler Dairesi Başkanlığı
İl/İlçe
ANKARA/Altındağ
Adresi
Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13
Tel-Faks
0 312 596 74 90 – 433 22 74
Posta Kodu
06090
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Sonbay Yapı Turz. Teks. San. ve
Adı/Unvanı
Burhan SONBAY
Tic. Ltd. Şti.
Adresi
T.C. Kimlik No.
Çankırı yolu üzeri Akyurt’a 3 km
Çankırı yolu üzeri Akyurt’a 3 km
kala Şıhlar Mah. Karanlıkdere
kala Şıhlar Mah. Karanlıkdere
Mevkii No:1 Akyurt/ANKARA
Mevkii No:1 Akyurt/ANKARA
-
257 142 095 94
774 001 0617
-
Ankara Ticaret Odası
-
706-Akyurt
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret
Odası
Ticaret Sicil No.
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(-)
Yıl
(1)
Dayanağı ve
Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
(X)
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5498/1/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Spor Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2012/112703
2. Yasaklama Kararı Veren
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Spor Genel Müdürlüğü
Adı
İl/İlçe
ANKARA/Altındağ
Tesisler Dairesi Başkanlığı
Adresi
Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13
Tel-Faks
0 312 596 74 90 – 433 22 74
Posta Kodu
06090
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
-
Mehmet UŞUN
Gaziler Cad. No:357/1 Kat:5
Adresi
Daire:502 Yenişehir/İZMİR
T.C. Kimlik No.
147 474 581 78
-
-
-
İzmir Ticaret Odası
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret
Odası
Ticaret Sicil No.
Merkez-94983
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
a-4734
Ay
(-)
Yıl
(1)
Dayanağı ve
Süresi
b-4735
(X)
KİK
(X)
KİSK
Kapsamı
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5498/2/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 50
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
15 Parti halinde 41 adet Anadolu Yaban Keçisi Kotalarının
1. İhale
Avlattırılması İşi
2. Yasaklama Kararı Veren
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
VI. Bölge Müdürlüğü
İl/İlçe
Burç Mahallesi Atatürk Cad.
No:13 BURDUR
Posta Kodu
Tel-Faks
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
2482333143
2482331979
[email protected]
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Gobi Saklıkent Turizm Yatırımları
Adı/Unvanı
ve İşletmecilik Tic. İnşaat A.Ş.
Doyran Köyü Saklıkent Kayak
Adresi
Merkezi Konyaaltı/ANTALYA
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Kurumlar VD 7400241204
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Antalya Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Antalya 38992
7. Yasaklamanın
Ay
( )
Yıl
(1)
Dayanağı ve
Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5475/1/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
15 Parti halinde 41 adet Anadolu Yaban Keçisi Kotalarının
1. İhale
Avlattırılması İşi
2. Yasaklama Kararı Veren
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
VI. Bölge Müdürlüğü
İl/İlçe
Burç Mahallesi Atatürk Cad.
No:13 BURDUR
Posta Kodu
Tel-Faks
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
2482333143
2482331979
[email protected]
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Şikar Turizm ve İnşaat Ticaret Ltd.
Adı/Unvanı
Şti.
Hürriyet Bulvarı Kültür Mah. 3821
Adresi
Sok. Dilara Apt. Kat:1 D:14
Antalya
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Kurumlar VD 8110050542
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Antalya Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Antalya 37535
7. Yasaklamanın
Ay
( )
Yıl
(1)
Dayanağı ve
Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5475/2/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 52
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
15 Parti halinde 41 adet Anadolu Yaban Keçisi Kotalarının
1. İhale
2.
Avlattırılması İşi
Yasaklama
Kararı
Veren
Bakanlık/Kurum
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
VI. Bölge Müdürlüğü
İl/İlçe
Burç Mahallesi Atatürk Cad. No:13
BURDUR
Posta Kodu
Tel-Faks
E-Mail
2482331979
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
2482333143
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Agora Turizm ve Tic. Ltd. Şti.
Halaskargazi Cad. Mısırlı Plaza
Adresi
No:51 D:8 34371 Şişli/İSTANBUL
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Şişli VD 0080090794
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
İstanbul Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
354309
7.
Ay
( )
Yıl
(1)
Yasaklamanın
Dayanağı
ve
Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden ( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5475/3/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5497/1-1
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5496/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5495/1-1
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5494/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5493/1-1
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5492/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5491/1-1
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5490/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/103392
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İSTANBUL/FATİH
Tel-Faks
0 212 514 00 10-0 212 514 00 20
E-Mail
[email protected]
HOCAPAŞA MAH. DEMİRKAPI
Adresi
Posta Kodu
GÜLHANE PARKI YANI
34112
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
MUSTAFA BARUTOĞLU
CUMHURİYET MAH. FEVZİ
ÇAKMAK CAD. NU.:11/B
Adresi
İNEGÖL/BURSA
T.C. Kimlik No.
28153339464
Vergi Kimlik/
1430502106
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
İNEGÖL TİC. VE SAN.OD.
Ticaret/Esnaf Odası
8874/İNEGÖL/BURSA
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/1/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 62
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/17779
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
TOPÇU VE FÜZE OKULU
KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
ANKARA/POLATLI
Tel-Faks
3126234430 - 3126223148
E-Mail
-
İSTİKLAL MAH. REFİK CESUR
Adresi
CAD.
Posta Kodu
06900
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BAŞKENT PAK TEMİZLİK GIDA
Adı/Unvanı
İTRİYAT PAZARLAMA SANAYİ
RECEP DALMA
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 199.
ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 199.
CADDE NU.:10/2 OSTİM
CADDE NU.:10/2 OSTİM
YENİMAHALLE/ANKARA
YENİMAHALLE/ANKARA
-
40948033012
Vergi Kimlik/
1480402130
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ANKARA TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
310799
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın Dayanağı
(1)
ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/2/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/119740
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
2’NCİ HAVA İKMAL BAKIM
Adı
İl/İlçe
KAYSERİ/MELİKGAZİ
Tel-Faks
3522224545-3522221017
E-Mail
-
MERKEZİ KOMUTANLIĞI
ESENYURT MAHALLESİ
Adresi
ERCİYES CADDESİ
Posta Kodu
38050
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
TÜLİN ÖZDEMİR
-
NASUH AKAR MAHALLESİ
OSMANLI CADDESİ NO:31/B
Adresi
-
BALGAT ÇANKAYA/ANKARA
T.C. Kimlik No.
26171293034
-
6810075260
-
ANKARA TİCARET ODASI
-
292962
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/3/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 64
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/122650
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İZMİR TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Adresi
GAZİLER CAD. /1420 SOK. 1/3
Tel-Faks
2324330076-2324332709
Posta Kodu
35128
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
AYDOĞMUŞ ZEYTİNLERİ GIDA
Adı/Unvanı
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
KOCATEPE MAH. MEGA CENTER
SİTESİ 12. SOKAK C 14 BLOK
Adresi
NU.:114
BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
T.C. Kimlik No.
-
Vergi Kimlik/
1160349098
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
İSTANBUL TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
549406
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın Dayanağı
(1)
ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/4/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/24842
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
ANKARA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
ANKARA/KEÇİÖREN
Tel-Faks
-3123843250-3123843261
E-Mail
-
ETLİK CADDESİ (ESKİ
Adresi
GARAJLAR YANI)
Posta Kodu
06010
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
SELEN MEDİKAL GIDA
İNŞAAT TAAHHÜT TEKSTİL
Adı/Unvanı
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
REMZİYE UZUNCA
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
FAİK ALİ SOKAK PINAR
FAİK ALİ SOKAK PINAR
APARTMANI A BLOK NO:1
APARTMANI A BLOK NO:1
KAT:1 MERKEZ/DİYARBAKIR
KAT:1 MERKEZ/DİYARBAKIR
-
16660915318
Vergi Kimlik/
7600122256
Mükellefiyet No.
-
Kayıtlı Olduğu
DİYARBAKIR TİCARET VE
Ticaret/Esnaf Odası
SANAYİ ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
15249
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
-
7. Yasaklamanın
( )
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/5/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 66
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/24667
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
4’ÜNCÜ KOMANDO TUGAY
KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
TUNCELİ
Adresi
-
Tel-Faks
-
Posta Kodu
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
PALAMUT GIDA SANAYİ
Adı/Unvanı
HAYVANCILIK İNŞAAT VE
SİNEM CAN
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MOĞULTAY MAHALLESİ DR.
MEHMET KAHRAMAN
CADDESİ YÜKSEL APARTMANI
Adresi
NO:17/B 62000
MERKEZ/TUNCELİ
T.C. Kimlik No.
-
MOĞULTAY MAHALLESİ DR.
MEHMET KAHRAMAN CADDESİ
YÜKSEL APARTMANI NO:17/B
62000 MERKEZ/TUNCELİ
56974508868
Vergi Kimlik/
7200547158
Mükellefiyet No.
-
Kayıtlı Olduğu
TUNCELİ TİCARET VE
Ticaret/Esnaf Odası
SANAYİ ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
1499/TUNCELİ
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
7. Yasaklamanın
( )
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/6/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/6183
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İZMİR TEDARİK BÖLGE
İl/İlçe
İZMİR KONAK
Tel-Faks
2324330076-2324332709
E-Mail
-
BAŞKANLIĞI
GAZİLER CADDESİ / 1420
Adresi
SOKAK 1/3
Posta Kodu
35128
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
AZİMET TEKSTİL
HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA
Adı/Unvanı
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
ŞÜKRÜ DURAL
LİMİTED ŞİRKETİ
FIRAT MAHALLESİ İPEK
FIRAT MAHALLESİ İPEK
CADDESİ ESKİ TEKEL TÜTÜN
CADDESİ ESKİ TEKEL TÜTÜN
DEPOLARI NO:4
DEPOLARI NO:4
MERKEZ/MALATYA
MERKEZ/MALATYA
-
17674242520
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
1270381509
Mükellefiyet No.
-
Kayıtlı Olduğu
MALATYA TİCARET VE
Ticaret/Esnaf Odası
SANAYİ ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
16510
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
-
7. Yasaklamanın
( )
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/7/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 68
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/14563
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
2’NCİ HUDUT ALAY
KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
HATAY/HATAY MERKEZ
Tel-Faks
3262160558-3262121905
E-Mail
-
KIŞLASARAY MAHALLESİ
Adresi
Posta Kodu
HARBİYE CADDESİ
31100
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
MEHMET SÜREYYA ATAY
-
HUZUREVLERİ MAHALLESİ
77206 SOKAK M.PARTAL
Adresi
-
APARTMANI B BŞLOK ZEMİN
KAT 5/A ÇUKUROVA/ADANA
T.C. Kimlik No.
40012783522
-
-
-
ADANA TİCARET ODASI
-
62372
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
7. Yasaklamanın
( )
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/8/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/29773
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
70'İNCİ MEKANİZE PİYADE
Adı
İl/İlçe
MARDİN/MERKEZ
Tel-Faks
4822151955 - 4822152144
E-Mail
-
TUGAY KOMUTANLIĞI
İSTASYON MAH. 1'İNCİ
Adresi
CADDE
Posta Kodu
47066
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
AHMET YILMAZ
RÜSTEMPAŞA MAH. HACI
Adresi
HAYRİ CAD. NU.:98 ELAZIĞ
T.C. Kimlik No.
24790690210
Vergi Kimlik/
9660156563
Mükellefiyet No.
ELAZIĞ BAKKALLAR VE
Kayıtlı Olduğu
TEKEL BAYİLER ESNAF ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
BAŞKANLIĞI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
8227
7. Yasaklamanın Dayanağı
6. Yasaklama
Ay
Süresi
(6)
Yıl
a-4734
( )
b-4735
(X)
ve Kapsamı
KİK
( )
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/9/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 70
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
-
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
KIBRIS TÜRK BARIŞ
Adı
İl/İlçe
KKTC/GİRNE
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Adresi
-
Tel-Faks
-
Posta Kodu
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
INTERAY DESIGN & TRADING
Adı/Unvanı
LTD.
YENİ SANAYİ SİTESİ 16. SOKAK
Adresi
NU.:44 LEFKOŞA KKTC
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
M.Ş.15209
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
15632
7. Yasaklamanın Dayanağı
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/10/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
-
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
KIBRIS TÜRK BARIŞ
Adı
İl/İlçe
KKTC/GİRNE
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Adresi
-
Tel-Faks
-
Posta Kodu
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
INTERAY DESIGN & TRADING
Adı/Unvanı
LTD.
YENİ SANAYİ SİTESİ 16. SOKAK
Adresi
NU.:44 LEFKOŞA KKTC
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
M.Ş.15209
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
15632
7. Yasaklamanın Dayanağı
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/11/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 72
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
-
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
KIBRIS TÜRK BARIŞ
Adı
İl/İlçe
KKTC/GİRNE
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Adresi
-
Tel-Faks
-
Posta Kodu
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
INTERAY DESIGN & TRADING
Adı/Unvanı
LTD.
YENİ SANAYİ SİTESİ 16. SOKAK
Adresi
NU.:44 LEFKOŞA KKTC
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
M.Ş.15209
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
15632
7. Yasaklamanın Dayanağı
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/12/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
-
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
KIBRIS TÜRK BARIŞ
Adı
İl/İlçe
KKTC/GİRNE
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Adresi
-
Tel-Faks
-
Posta Kodu
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
INTERAY DESIGN & TRADING
Adı/Unvanı
LTD.
YENİ SANAYİ SİTESİ 16. SOKAK
Adresi
NU.:44 LEFKOŞA KKTC
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
M.Ş.15209
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
15632
7. Yasaklamanın Dayanağı
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/13/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 74
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/89691
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
3’ÜNCÜ ZIRHLI TUGAY
İl/İlçe
TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY
Tel-Faks
2827268743-2827269332
E-Mail
-
KOMUTANLIĞI
FATİH MAHALLESİ AKIN
Adresi
Posta Kodu
AKIN CADDESİ
59500
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
MAMPAŞ SÜT ÜRÜNLERİ
Adı/Unvanı
PAZARLAMA VE TİCARET
ÜMİT GÜRSOY
LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
KEMERBURGAZ İKİ KEMER
KEMERBURGAZ İKİ KEMER
MEVKİİ EYÜP/İSTANBUL
MEVKİİ EYÜP/İSTANBUL
-
29563675036
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
6110047046
-
İSTANBUL TİCARET ODASI
-
283813
-
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/14/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/34823
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
108'İNCİ TOPÇU ALAY
Adı
İl/İlçe
VAN/ERCİŞ
Tel-Faks
4323518488 4323519744
E-Mail
-
KOMUTANLIĞI
Adresi
DELİÇAY YOLU ÜZERİ
Posta Kodu
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
Adı/Unvanı
MURAT İŞIK
Adresi
İNÖNÜ CAD. NU.:118 ERCİŞ / VAN
T.C. Kimlik No.
61078157386
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
4670069807
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ERCİŞ TİC. VE SAN. OD.
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
1769
7. Yasaklamanın Dayanağı
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/15/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 76
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
-
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
KIBRIS TÜRK BARIŞ
Adı
İl/İlçe
KKTC/GİRNE
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Adresi
-
Tel-Faks
-
Posta Kodu
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
INTERAY DESIGN & TRADING
Adı/Unvanı
LTD.
YENİ SANAYİ SİTESİ 16. SOKAK
Adresi
NU.:44 LEFKOŞA KKTC
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
M.Ş.15209
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
15632
7. Yasaklamanın Dayanağı
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/16/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
-
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
KIBRIS TÜRK BARIŞ
Adı
İl/İlçe
KKTC/GİRNE
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Adresi
-
Tel-Faks
-
Posta Kodu
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
INTERAY DESIGN & TRADING
Adı/Unvanı
LTD.
YENİ SANAYİ SİTESİ 16. SOKAK
Adresi
NU.:44 LEFKOŞA KKTC
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
M.Ş.15209
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
15632
7. Yasaklamanın Dayanağı
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/17/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 78
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
-
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
KIBRIS TÜRK BARIŞ
Adı
İl/İlçe
KKTC/GİRNE
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Adresi
-
Tel-Faks
-
Posta Kodu
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
INTERAY DESIGN & TRADING
Adı/Unvanı
LTD.
YENİ SANAYİ SİTESİ 16. SOKAK
Adresi
NU.:44 LEFKOŞA KKTC
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
M.Ş.15209
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
15632
7. Yasaklamanın Dayanağı
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/18/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
-
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
KIBRIS TÜRK BARIŞ
Adı
İl/İlçe
KKTC/GİRNE
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Adresi
-
Tel-Faks
-
Posta Kodu
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
INTERAY DESIGN & TRADING
Adı/Unvanı
LTD.
YENİ SANAYİ SİTESİ 16. SOKAK
Adresi
NU.:44 LEFKOŞA KKTC
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
M.Ş.15209
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
15632
7. Yasaklamanın Dayanağı
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/19/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 80
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/95025
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
25’İNCİ HUDUT TUGAY
Adı
İl/İlçe
ARDAHAN/ARDAHAN MERKEZ
Tel-Faks
4782114838-4782114601
E-Mail
-
KOMUTANLIĞI
SANAYİ SİTESİ KARŞISI KARS
Adresi
YOLU ÜZERİ 1
Posta Kodu
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ALİ ÖZGÜR
-
KAPTANPAŞA MAHALLESİ
ATATÜRK CADDESİ NO:80/B
Adresi
-
MERKEZ/ARDAHAN
T.C. Kimlik No.
49042877034
-
-
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ARDAHAN TİCARET VE
Ticaret/Esnaf Odası
SANAYİ ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
2382
-
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/20/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/16871
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
İZMİR TEDARİK BÖLGE
Adı
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Tel-Faks
2324330076-2324332709
E-Mail
-
BAŞKANLIĞI
GAZİLER CADDESİ / 1420
Adresi
SOKAK 1/3
Posta Kodu
35128
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
MEHMET MENZİLCİ
-
NERGİZ MAHALLESİ 6022
Adresi
SOKAK NO:15/A
-
KARŞIYAKA/İZMİR
T.C. Kimlik No.
42874185346
-
6150187234
-
İZMİR TİCARET ODASI
-
1 131956
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/21/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 82
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/37624
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
51’İNCİ MOTORLU PİYADE
Adı
İl/İlçe
TUNCELİ/HOZAT
Tel-Faks
4285612793-4285612793
E-Mail
-
TUGAY KOMUTANLIĞI
HAMİDİYE MAHALLESİ
Adresi
CUMHURİYET CADDESİ 2
Posta Kodu
62400
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
VEYSEL GEYİK
-
YENİ MAHALLE CUMHURİYET
Adresi
CADDESİ HOZAT/TUNCELİ
T.C. Kimlik No.
19586537756
-
3950006761
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
TUNCELİ ESNAF VE
Kayıtlı Olduğu
SANATKARLAR ODALARI
-
Ticaret/Esnaf Odası
BİRLİĞİ
Ticaret/Esnaf Sicil No.
62/2551
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
(6)
Yıl
a-4734
( )
b-4735
(X)
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/22/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/39634
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
2’NCİ HUDUT TUGAY
KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
HAKKARİ/ÇUKURCA
Adresi
ÇUKURCA YOLU ÜZERİ
Tel-Faks
4385000010-4385112265
Posta Kodu
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
İLYAS OKUR GIDA İNŞAAT
TURİZM TEMİZLİK İTHALAT
Adı/Unvanı
İHRACAT SANAYİ VE
İDRİS OKUR
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SEYİT FEHİM ARVASI MH.
MİLLİ EGEMENLİK CAD.
Adresi
SEYİT FEHİM ARVASI MH. MİLLİ
EGEMENLİK CAD. SAKARYA 1
SAKARYA 1 SOKAK ASKAR
SOKAK ASKAR APARTMANI
APARTMANI ALTI NO:4
İPEKYOLU/VAN
T.C. Kimlik No.
-
ALTI NO:4 İPEKYOLU/VAN
41128318660
Vergi Kimlik/
4740395537
Mükellefiyet No.
-
Kayıtlı Olduğu
VAN TİCARET VE SANAYİ
Ticaret/Esnaf Odası
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
043/İPEKYOLU
-
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
7. Yasaklamanın
( )
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/23/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 84
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/16869
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
İZMİR TEDARİK BÖLGE
Adı
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Tel-Faks
2324330076-2324332709
E-Mail
-
BAŞKANLIĞI
GAZİLER CADDESİ / 1420
Adresi
SOKAK 1/3
Posta Kodu
35128
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
MAHMUT YÜCEL AYDIN
-
İSTİKLAL MAHALLESİ UĞUR
MUMCU CADDESİ NO:2 KAT:3
Adresi
-
ESENYURT/İSTANBUL
T.C. Kimlik No.
49234483388
-
1130201997
-
İSTANBUL TİCARET ODASI
-
655911
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
5481/24/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 15/02/2014-104
Karar tarihi ve No
: 15/02/2014-2373
Toplantı Yeri
MUĞLA
Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kaya Köyü, Kınalı Mahallesi güneyindeki tepelik alan Muğla
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.07.2012 tarih ve 891 sayılı kararı ile I.Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın sınırlarının karar eki harita üzerinde yerinin yanlış
işaretlenmiş olduğu tespit edildiğinden bu alanda yapılan aplikasyona ilişkin, Müdürlüğümüz
uzmanlarının 10.02.2014 tarihli raporu okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kaya Köyü, Kınalı Mahallesi güneyindeki tepelik alan Muğla
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.07.2012 tarih ve 891 sayılı kararı ile I.Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın sınırlarının karar eki harita üzerinde yerinin yanlış
işaretlenmiş olduğu tespit edildiğinden bu alanda yapılan aplikasyona ilişkin, Kurulumuzun
07.07.2012 tarih ve 891 sayılı kararının B-5 maddesinin iptal edilmesine ve ekli haritada
gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
5505/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2014 - 81
Karar Tarihi ve No
Toplantı Yeri: ANKARA
: 02.06.2014 - 908
Ankara İli, Çubuk İlçesi, Yiğitli Köyü ile Aşağı Obruk arasında bulunan su kemerinin
tesciline ilişkin Mustafa KAYA’nın bilâ tarih dilekçesi ile Ankara II numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 24.04.2014 tarih ve 1546 sayılı uzman raporu okundu, dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,
Ankara İli, Çubuk İlçesi, Yiğitli Köyü ile Aşağı Obruk arasında kalan Kervancı Köprüsü
olarak adlandırılan su kemerinin 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddesi doğrultusunda korunması
gerekli kültür varlığı olarak tesciline, karar eki paftadaki koordinat bilgilerinin ve tescil fişinin
onaylanmasına, koruma grubunun 2. grup olarak tayin edilmesine ve su kemerinin elli metre
çevresinin koruma alanı olarak belirlenmesine karar verildi.
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
5506/1/1-1
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2014 - 81
Karar Tarihi ve No
: 02.06.2014 - 909
Toplantı Yeri : ANKARA
Ankara İli, Çubuk İlçesi, Yiğitli Köyü, Köy girişi ana yolu üzerinde bulunan çeşmenin
tesciline ilişkin Mustafa KAYA’nın bila tarihli dilekçesi ile Ankara II numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 21.03.2014 tarih ve 969 sayılı uzman raporu okundu,
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,
Ankara İli, Çubuk İlçesi, Yiğitli Köyü, Köy girişi ana yolu üzerinde bulunan çeşmenin
2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddesi doğrultusunda korunması gerekli kültür varlığı olarak
tesciline, karar eki (ED 50 3 derece formatındaki) koordinat bilgilerinin ve tescil fişinin
onaylanmasına, koruma grubunun 2. grup olarak tayin edilmesine ve çeşmenin 15 metre
çevresinin koruma alanı olarak belirlenmesine karar verildi.
5506/2/1-1
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.05.2014-69
KARAR TARİHİ VE NO
: 29.05.2014-2774
09.09.505
Toplantı Yeri
AYDIN
Aydın İli, Söke İlçesi, Güllübahçe Beldesi sınırları içerisinde, tapunun 1004 parsel
numarasında kayıtlı taşınmazı üzerinde yar alan, ana kaya ve tonozdan oluşan nişli mezar yapısı
ve çevresinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması
Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/1000 ölçekli harita üzerinde sınırları
belirlendiği şekliyle, I. (Birinci) ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun
olduğuna, korumaya yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Belediye ve Müzesince alınması
gerektiğine karar verildi.
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
5507/1-1
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.05.2014-70
KARAR TARİHİ VE NO
: 30.05.2014-2811
09.06.538
Toplantı Yeri
KUŞADASI
Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Kirazlı Mahallesi, Çatal Taş Mevkiinde bulunan, İzmir II
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.06.2004 gün ve 12845 sayılı
kararı ile tescil edilen Çataltaş I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının Kurulumuzun 23.05.2013 tarih
ve 1614 sayılı kararı gereği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü uzmanlarının
yerinde inceleme sonucu hazırlanan 1/2000 ölçekli sit haritasında gösterildiği şekilde I. ve III.
Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenmesinin uygun olduğuna karar verildi.
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
5508/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 94
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23/01/2014-98
Karar tarihi ve No
: 23/01/2014-2243
Toplantı Yeri
MUĞLA
Muğla İli, Bodrum İlçesi’ nde, Doğal Sit Alanında, kısmen de ekte koordinatları belirtilen
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan alanın tesciline ilişkin, Muğla Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’ nun 24.10.2013 tarih ve 2025 sayılı kararı, Maden İşleri Genel
Müdürlüğü’ nün 25.11.2013 tarih ve 64621 sayılı yazısı, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’ nün 05.12.2013 tarih ve 9942 sayılı yazısı, Müdürlüğümüz uzmanının 15.01.2014
tarihli raporu okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Muğla İli, Bodrum İlçesi’ nde, Doğal Sit Alanında, kısmen de ekte koordinatları belirtilen
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan alanda Müdürlüğümüz uzmanlarınca yapılan
incelemede, yeni arkeolojik kalıntılar tespit edildiğinden, Kurulumuzun 20.07.2011 tarih ve 7373
sayılı kararı ile belirlenen I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ekli haritada belirlendiği
şekliyle genişletilmesine karar verildi.
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
5509/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 96
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 08.05.2014/144
Karar Tarihi ve No
: 08.05.2014/3204
Toplantı Yeri
BURSA
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesinde, koruma amaçlı imar planı
kapsamında, kentsel sit alanında kalan, özel mülkiyete ait, 20 pafta, 357 ada, 9 parselde yer alan,
tescilli sivil mimarlık örneği yapıların karşısında bulunan yapının mail-i inhidam durumunun
değerlendirilmesine ilişkin Ayvalık Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün
08.02.2013 tarih ve 781 sayılı yazı ve ekleri ile Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 08.05.2014
tarih ve 2426 sayılı raporu okundu, yapılan görüşmeler sonunda;
Balıkesir İli, Ayvalık ilçesi, koruma amaçlı imar planı kapsamındaki kentsel sit alanında
bulunan, özel mülkiyete ait, 20 pafta, 357 ada, 9 parsele ilişkin olarak;
1 - Taşınmazınyapım tekniği ve cephe karakteristiği bakımından çevresindeki tescilli
yapılarla benzer özellikler göstermesi ve 2863 sayılı yasanın 6. maddesi ve ilgili yönetmeliğinde
belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı yasanın 7. maddesi gereğince "korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesine,
2 - Yapının,çevresindeki kentsel sit dokusunun ve tescile değer yapıların irdelenmesine;
3 - Korumagrubunun KTVKYK'nun 5.11.1999/660 sayılı ilke kararı uyarınca 2. Gurp
olarak belirlenmesine;
4 - Yapının mail-i inhidam durumunun, rölövesinin Kurulumuza getirilmesinden sonra
değerlendirilebileceğine karar verildi.
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
5510/1-1
Sayfa : 98
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
Sayfa : 100
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 101
5517/1-1
Sayfa : 102
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
Sayfa : 104
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 105
Sayfa : 106
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 107
Sayfa : 108
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 109
Sayfa : 110
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 111
Sayfa : 112
RESMÎ GAZETE
26 Haziran 2014 – Sayı : 29042
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Türk Akreditasyon Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Antalya İhracatçılar Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ
(No: İhracat 2014/4)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/15)
Sayfa
1
2
2
8
8
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 22/6/2014 Tarihli ve 3057 Sayılı Kararı
NOT:
15
25/6/2014 tarihli ve 29041 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Uyuşmazlık
Mahkemesi Kararları yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
19
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
22
c - Çeşitli İlânlar
43
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
102
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 40 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete