T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
15 Ekim 2014
ÇARŞAMBA
Sayı : 29146
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-9161
13 Ekim 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Ekim 2014 tarihinden itibaren Almanya Federal
Cumhuriyeti ve Belçika’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne
kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-242-516
13 Ekim 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 13/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9161 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Ekim 2014 tarihinden itibaren Almanya Federal
Cumhuriyeti ve Belçika’ya giden Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar
Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi
uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 136. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
T.C.
BAŞBAKANLIK
13 Ekim 2014
69471265-305-9162
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Ekim 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-240-512
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
13 Ekim 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 13/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9162 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ekim 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
—— • ——
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
T.C.
BAŞBAKANLIK
13 Ekim 2014
69471265-305-9163
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 15 Ekim 2014
tarihinde Karadağ’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar
Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-241-513
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
13 Ekim 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 13/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9163 sayılı yazınız.
Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 15 Ekim 2014
tarihinde Karadağ’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar
Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-9191
14 Ekim 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Bakü-Tiflis-Kars İpek Yolu Koridorunun Gelişiminde Yeni Fırsatlar Konferansı ve
Türkiye Azerbaycan-Gürcistan Demiryolu Projesi Bakanlar Üçlü Toplantısına katılmak üzere;
15 Ekim 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-243-517
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
14 Ekim 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 14/10/2014 tarihli ve 69471265-305-9191 sayılı yazınız.
Bakü-Tiflis-Kars İpek Yolu Koridorunun Gelişiminde Yeni Fırsatlar Konferansı ve
Türkiye Azerbaycan-Gürcistan Demiryolu Projesi Bakanlar Üçlü Toplantısına katılmak üzere,
15 Ekim 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
—— • ——
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
ATAMA KARARI
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1066
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mustafa DAKIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
14/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan
Maliye Bakanı
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
YÖNETMELİKLER
Maliye Bakanlığından:
RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rapor
Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4/A maddesi eklenmiştir.
“Vergi Müfettişlerince düzenlenen raporların değerlendirilmesinde uygulama
birliğinin sağlanması için rapor değerlendirme komisyonlarının oluşturulması
MADDE 4/A – (1) Vergi incelemelerinde etkinlik, verimlilik, koordinasyon ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aynı konu, sektör veya mükellef grubuna yönelik olarak
yapılan incelemeler neticesinde Vergi Müfettişleri tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarını değerlendirmek üzere, Başkan tarafından belirlenen, meslekte on yılını tamamlamış
Vergi Müfettişleri arasından görevlendirilecek en az üç asil ve yeterli sayıda yedek üyeden müteşekkil rapor değerlendirme komisyonları oluşturulabilir.
(2) İhtiyaca göre oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonu sayısı ile bu komisyonlar tarafından değerlendirilecek raporlara ilişkin konu, sektör veya mükellef grupları Başkanlık
tarafından belirlenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/10/2011
28101
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işbölümünün
sağlanması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile işgücünün verimli kullanılması” ibaresi ve
“Grup Başkanlıkları kurulabilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kaldırılabilir” ibaresi
eklenmiştir.
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başkanlıkça belirlenen yerlerde yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
c) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak veya,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile
Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul
edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Başkanlıkça, giriş sınavı duyurusunda, mezun olunan fakültelere, bölümlere ve
KPSS (A) puan türlerine ilişkin belirleme yapılmışsa, sadece belirlenen fakülteler ve bölümlerden mezun olan ve istenen puan türünden yeterli puanı alan adaylar başvuru yapabilirler.”
“(3) Sınava girmek isteyenler Başkanlığa, şekli Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru Formu ile müracaat ederler. Elektronik ortamdaki
veya postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.
(4) Yazılı sınavın bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapılması halinde sınavın başvurusuna ilişkin hususlar protokolde yer alır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Başkanlık, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya bir
kısmının başka kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmasına karar verebilir.
(2) Başkanlık, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla giriş sınavının yazılı bölümünü, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen farklı fakülteler ve bölümler için ayrı ayrı veya birlikte yapabileceği gibi imzalanacak bir protokolle
başka kurum veya kuruluşlara da yaptırabilir.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
(3) Yazılı sınavın imzalanacak bir protokolle başka kurum veya kuruluşlara yaptırılması
halinde sınavın usulü, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri ile sınava ilişkin diğer hususlar
protokolde yer alır.
(4) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav soruları aşağıda belirtilen konu gruplarından
hazırlanır. Başkanlık, yabancı dil konusunu sınav konularından hariç tutabilir.
a) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt
bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar aşağıdaki konulardan sorumlu tutulur:
1) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi,
Kamu Maliyesi.
2) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası,
Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.
3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras
Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).
4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.
5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.
b) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt
bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar aşağıdaki konulardan sorumlu tutulur:
1) Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi,
2) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek
puandan başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca imzalanan bir tutanağa bağlanır.
(2) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun
50’den, bu notların ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir.
(3) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan
almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın yerine
ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak
suretiyle duyurulur.”
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Sayısı
Tarihi
31/10/2011
28101
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/3/2013
28600
2-
5/6/2013
28668
3-
2/10/2013
28783
1-
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERÎ İŞ MÜFETTİŞLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 91 inci,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 uncu
ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“f) Teftiş esnasında 4857 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun, 6331 sayılı Kanun ve toplu
iş sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümlerinin doğru uygulanması için ilgili personeli bilgilendirmek,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Giriş sınavlarının geçerlilik süresi bir yıldır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/12/2011
28144
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
GENELGE
Başbakanlıktan:
Konu : KEK Eşbaşkanlıkları
GENELGE
2014/17
Ülkemizin bazı ülkelerle imzaladığı ticari, ekonomik ve sınai işbirliği anlaşmalarının
öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı
bir platform olan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
1. Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına katılacak heyet başkanları belirlenirken
mütekabiliyet ilkesinden hareket edilecek ve diğer devlet heyet başkanının görevi ve hiyerarşik
düzeyi hakkında Dışişleri Bakanlığınca sunulacak bilgiler esas alınacaktır. Bu şekilde karşı
taraf heyet başkanının Bakan düzeyinde olması halinde, Türk heyetinin başkanlığı da bir Bakan
tarafından üstlenilecek, farklı durumlarda ise eşit düzeyde temsil ilkesi uygulanacaktır.
2. Bakan düzeyinde yapılacak Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına başkanlık
edecek Bakanlar ekli listede belirtilmiştir. Listede yer almayan ülkelerle Bakan düzeyinde yapılacak Karma Ekonomik Komisyon Toplantılarına hangi Hükümet Üyesinin başkanlık edeceği
Ekonomi Bakanlığının önerisi üzerine Başbakanlık tarafından belirlenerek bir genelge ile duyurulacaktır.
3. Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının tüm hazırlık, müzakere ve izleme çalışmaları Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek, toplantı tarihleri bu Bakanlıkça belirlenecek
ve muhatap ülke ile bu konudaki eşgüdüm Dışişleri Bakanlığı kanalıyla sağlanacaktır.
4. KEK toplantılarında görüşülecek ticari ve ekonomik konular, Ekonomi Bakanlığının
koordinasyonunda ilgili diğer Bakanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları arasında yapılacak
görüşmeler sonucunda belirlenecek, müzakereler bu çerçevede oluşturulacak gündem ve belirlenecek strateji doğrultusunda bütünlük içerisinde yürütülecektir. Böylece bir ülke ile bu konudaki ilişkilerimizin tek elden izlenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
5. İlgili Bakanlık ve kuruluşlarımız, diğer ülkelerdeki muhatapları ile ticari ve ekonomik
konulardaki görüşme ve toplantılarını, Ekonomi Bakanlığı ile koordinasyon sağlayarak yapacaklar ve müzakere gücümüzün artırılması amacıyla, bu tür faaliyetlerin ilgili ülke ile gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon toplantıları ile eş zamanlı olarak yapılmasına özen
göstereceklerdir.
2011/10, 2012/11, 2013/1, 2013/16 ve 2014/3 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/32)
Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması başvurusu ile
bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.
(2) Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Polinas Plastik Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan,
Mısır Arap Cumhuriyeti (Mısır) ve Suudi Arabistan Krallığı (Suudi Arabistan) menşeli “BOPP
Filmler”in Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında
zarara neden olduğu iddiasıyla, anılan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem
alınması talep edilmektedir.
Başvuru konusu ürün
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, “3920.20.21.00.19 – Diğerleri” gümrük tarife
istatistik pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “BOPP Film”dir.
(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin
20 nci maddesi çerçevesinde, yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Damping iddiası
MADDE 4 – (1) ÇHC, Hindistan, Mısır ve Suudi Arabistan için iç piyasa satış fiyatlarına ulaşılamadığı için oluşturulmuş normal değer hesaplamasına gidilmiştir. Oluşturulmuş
normal değer, şikâyet sahibi yerli üreticilerin fiili üretim maliyet rakamları, satış ve genel, idari
giderleri ile finansman giderleri esas alınarak ve anılan firmanın ticari maliyetine makul bir
kar marjı eklenerek elde edilmiştir.
(2) Şikâyet konusu ülkelerden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, şikâyet konusu ürünün normal değerinin hesaplanmasında kullanılan döneme
ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı
esas alınmıştır.
(3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada
(fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılmış olup ÇHC, Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan menşeli
şikâyet konusu ürün için hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu
görülmüştür.
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Zarar ve nedensellik iddiası
MADDE 5 – (1) ÇHC, Hindistan, Mısır ve Suudi Arabistan menşeli şikâyet konusu
ürünün ithalatının 2011-2013 dönemi arasında mutlak olarak artış eğiliminde olduğu tespit
edilmiştir.
(2) Yerli üretim dalının üretim, satış ve pazar payı gibi göstergelerinin 2013 yılında düşüş gösterdiği, dampingli ithalat nedeniyle baskı altında olan fiyatları neticesinde şikâyet konusu ürüne ilişkin karlılığın azaldığı belirlenmiştir.
(3) Şikâyete konu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2011-2013
döneminde kırdığı ve baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.
(4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının
ekonomik göstergelerinde zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC,
Hindistan, Mısır ve Suudi Arabistan menşeli söz konusu ürün için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, ÇHC, Hindistan, Mısır ve Suudi Arabistan’ın Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan nüshasına yer
verilerek, soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların, soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri
mümkün bulunmaktadır.
(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü
fıkralar kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların
meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili olarak sunulan
diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur.
Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon
ve faks numaraları belirtilir.
(7) Soruşturma süresince, Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır.
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler.
Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak 7 nci maddenin
beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dahilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde, söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde, soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 10 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem
uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili
mercie yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 77 10 veya 204 77 22
Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11
E-posta: [email protected]
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
KURUL KARARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 6046
Karar Tarihi: 10/10/2014
Kurul Başkanlığının 1/10/2014 ve 9/10/2014 tarihli gündem yazıları ekinde gönderilen
1/10/2014 tarih ve 43890421-101.01.01[141]-27877 sayılı yazı ve ekleri ile 9/10/2014 tarih
ve 43890421-101.01.01[141]-28298 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere
yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme
neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası
uyarınca hakim kurucu ortak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile diğer kurucu ortaklar Ziraat Sigorta
A.Ş., Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Teknoloji
A.Ş. tarafından Türkiye’de 300 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirası sermayeli katılım bankası kurulmasına izin verilmesine
karar verilmiştir.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
15 Ekim 2014
ÇARŞAMBA
Sayı : 29146
İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 112,00 TL ile en çok 1.216.513,00 TL arasında değişen;
22/10/2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 12,00 TL, en
çok 100.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Çimento, led lamba,
metal makine, metal aksam, pil, şarap tıpası, projektör, pompa, suni deri, polyester kumaş, pamuk
iplik, kumaş, iplik, düğme, ip numunesi, playstation, dijital camera, digital fotoğraf makinesi,
hafıza kartı, oto yedek parçası, sigara filitresi, bilgisayar belleği, bilgisayar işlemcisi, fax cihazı,
oto teybi, tavşan derisi, alarm ana ünitesi, bisiklet parçası, kol saati, puro makası, hassas tartıi boş
telefon kutusu, cep telefonu, klima santrali, santrifuj pompa, yaprak toplama makinesi, rektifiye,
gıda takviyesi, basınç koruma siwici, izolasyon malzemesi, aliminyum tel örgü, taşlama makinesi
ve aksamı, kondansator, entegre devre, boş konteynır, çakıl tasşı,i mermer, halı, barkot okuyucu,
güneş gözlüğü, tabaka, makaron, masaj cihazı, yapay cihazı, insan saçı, ışıklı çerçeve, misket,
kurşun kalem, yemek takımı, araç koltuk arkasına takılan tv görünümlü eşya v.b. 52 (elli iki) grup
eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL
adresindeki ihale salonunda 23/10/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan
eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0)
(216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
9052/1-1
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi Alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/127586
1 - İdarenin
a) Adresi
: Bitlis Yolu Üzeri 8. Km MUŞ
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 436 215 12 80 (409) - Faks: 436 215 13 30
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda, fuel-oil’in yakıldığı kazan bacasında kurulu
bulunan sürekli emisyon ölçüm sisteminin Sanayi
Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri
Tebliği’ne uygun şekilde eksik olan cihazların
tamamlanması ve revizyonunun yaptırılmasıdır. Revizyon
kapsamında; gerekli cihaz ve malzemelerin sağlanması,
montajlarının yapılması, devreye alınması, test ve
kontrollerinin yapılması, yeni cihazlar ile eski sistemin
uyumunun sağlanması, dokümantasyonunun hazırlanması
ve eğitimini kapsayan, anahtar teslimi olarak mevcut
sistemin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun hale
getirilmesi (1 adet sistem)
b) Yapılacağı yer
: Muş Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: Malzeme, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 60
(Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
Malzemelerin tedarik edilmesi ve montajı bu süreye
dahildir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Muş Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 30.10.2014 Perşembe günü, saat 14.00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde
görülebilir ve ihale dokümanı (KDV Dahil) 118,00 ¨ (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları
zorunludur.
6 - Teklifler, 30.10.2014 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası
Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
8998/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
ŞİRKETİMİZ İHTİYACI İÇİN SIVI SUDKOSTİK ALIMI YAPILACAKTIR
SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Sıvı Sudkostik (NaOH) Alımı açık ihale ile kapalı zarf usulü yapılacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-612 84 49-613 26 27
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Sıvı Sudkostik (1.500 Ton)
b) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
c) İşin Süresi
: Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen, söz konusu Sıvı
Sudkostik, 18 (onsekiz) ay içerisinde teslim alınıncaya
kadar sözleşme yürürlükte kalacaktır
d) Dosya Numarası
: 28 SEAS 14/97
2014/118598
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 03.11.2014 Pazartesi Günü saat 15:00
c) Teslim Yeri
: SEAŞ Genel Müdürlüğü
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde
görüle bilir ve 100,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak
isteyenler, posta masrafı hariç 75,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb.
TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da
kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
5 - Teklifler 03.11.2014 Pazartesi Günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL üzerinden vereceklerdir. (TL/Ton). İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
7 - İstekli teklif tutarının 50.000,00 TL’yi geçmesi halinde en az %3’ü oranında geçici
teminat verecektir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
9 - Firmalar temin edecekleri ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösterir ürün
broşürlerini ve Türkçe olarak hazırlanmış güvenlik bilgi formlarını teklif ekinde vereceklerdir.
10 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre
yapılacaktır.
8961/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 72
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
355 ADA 2 NOLU PARSEL ARSA SATILACAKTIR
Tekirdağ İli Kapaklı Belediye Başkanlığından:
Madde 1 - Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 355 ada 2
nolu 5.093,92m²’lik arsa Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve
Satışına Dair Genel Yönetmeliği 14. maddesi doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanun 35/a.
maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 31.10.2014 Cuma günü saat: 14:00'te Belediye Encümeni
tarafından Komisyon Toplantı Odasında İhale ile satılacaktır.
Ada
Parsel
Yüzölçümü
M² Bedeli
Toplam Değer
Geçici Teminat
355
2
5.093,92 m²
665,00TL
3.387.457,00 TL+KDV
101.624,00 TL
Madde 2 - Satışa çıkacak olan arsanın imar durumu spor alanıdır. Fiili durumu: üzerinde
spor kompleksi mevcuttur.
Madde 3 - 355 ada 2 parsel 5.093,92 m²'lik arsanın muhammen bedeli:
3.387.457,00 TL+KDV'dir.
• İhale arsa muhammen bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun
35/a.maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
• Ödeme sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerinde yapılacaktır.
• Satışında banka kredisi ve diğer finansman araçlarından yararlanılabilir.
Madde 4 - Geçici teminat muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) oranında olup,
Tutarı 101.624,00 TL'dir.
Madde 5 - Kesin teminat ihale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek
alınacaktır.
Madde 6 - Sözleşme tarihinden itibaren satış bedelinin tamamı 15 gün içerisinde ödenmediği
takdirde kesin teminat irad kaydedilecek ve sözleşme fesih edilecektir.
Madde 7 - İstenilen Evraklar:
• Müracaat dilekçesi
• Kanuni ikametgah adresi
• Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa
elektronik posta adresi.
• Nüfus cüzdan sureti
• İhaleye katılacak gerçek ve ya tüzel kişin faaliyetinin spor veya kültürel alanlarla ilgili
olduğuna dair ihale tarihi içinde bulunduğu yılda alınmış ticaret ve /veya sanayi odası veya ilgili
meslek odası belgesi (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)
1 - Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve
Sanatkarlar Odasından, ihale tarihi içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge. (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)
2 - Tüzel Kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya
sanayi odasından ihale tarihi içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge. (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)
• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1 - Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
• Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli imza beyannamesi.
• Teklif mektubu (EK-1)
• Taahhütname (EK-2)
• Geçici teminat mektubu veya tahsilat makbuzu.
Madde 8 - Taşınmaz ihalesine katılmak isteyenler ilanda istenen belgeleri bir dosya
içerisinde 31.10.2014 Cuma günü saat: 14:00'te kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne
teslim edilecektir.
Madde 9 - Tapu ile ilgili (alım-satım, vergi, resim harç v.b.) masraflar alıcıya aittir.
• Alıcı ile idare arasında akdedilen sözleşmenin noterce tasdik edilmesi gerekmektedir.
Noter tesciline ilişkin masraflar alıcıya ait olacaktır.
Madde 10 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Madde 11 - İhaleye ait şartname Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir ve
bedelsiz alınabilir.
Madde 12 - Kapaklı Belediyesi Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8857/1-1
—— • ——
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK
HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 258,06 TL ile en çok 53.100,00 TL arasında değişen;
21/10/2014 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 25,81 TL ile en
çok 5.310,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Otomobil, Motorsiklet, Minibüs, Mutelif
Kamyonet (Açık Kasa, Kapalı Kasa), Dorse, Kamyon (Açık Kasa) ve Çekici cinsi 28 adet araç;
açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı
içinde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 22/10/2014
tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında
ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan
ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.
İlan olunur.
9033/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 74
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
ANTİSTATİK HORTUM SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı
: Antistatik hortum alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi
kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/125551
Dosya no
: 1427077
1 - İDARENİN:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2
67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
c) Elektronik posta adresi
Faks : 0.372 251 19 00
:
2 - İHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Antistatik hortum (2 kalem)
b) Teslim yeri
: BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA
VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE
TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM
AMBARIDIR.
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günü.
3 - İHALENİN:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi
Başkanlığı
Bülent
Ecevit
Caddesi No:
2
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 30.10.2014 Perşembe günü saat: 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir
5.1. Antistatik özellik belgesi
5.2. CE belgesi
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 30.10.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
9029/1-1
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
TRANSFORMATÖR VE AYIRICI SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı
: TRANSFORMATÖR VE AYIRICI alımı 4734 sayılı
kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz
yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/126524
Dosya no
: 1422530
1 - İDARENİN:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2
67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı : Transformatör ve ayırıcı; 2 kalem
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika İşletme
Müdürlüğü ilgili işyeri sahası ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.
3 - İHALENİN:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 30/10/2014 Perşembe günü saat: 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b) (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 30/10/2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
9031/1-1
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
KURUMUMUZ KOZLU VE ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ LAVVARLARIN DA
ÜRETİLECEK SATILABİLİR KÖMÜRLERİN ÇAYDAMAR KÖMÜR SATIŞ DEPOSU VEYA
ZONGULDAK LİMAN SAHASINA NAKLİ VE VASITALARA YÜKLENMESİ 4734 SAYILI
KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel :0-372.259 47 78
Fax : 0 372-251 19 00 – 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale konusu işin adı
Birimi
Miktarı
TTK Kozlu ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi lavvarların
TL/ton
30.000 ton
da üretilecek satılabilir kömürlerin (dökme veya paketli) bir kısmının
TTK’nın gerek gördüğü zamanlarda Kozlu ve Üzülmez Müessesesi
Lavvarı kömür silosundan yükleme yapılmak suretiyle, karayoluyla
Çaydamar Kömür Satış Deposu veya Zonguldak Liman sahasında
TTK’nın göstereceği kapalı veya açık alana nakli, boşaltılması,
istiflenerek stoklanması, stoktan istiflenerek nakliye araçlarına (gemi,
tır, vagon) yüklenmesi ile TTK Müesseselerinden gelen filtrasyon
ürünü kömürlerin Zonguldak Liman sahasında 50 tonluk vagonlara
yüklenmesi işi.
c) İşin Başlama ve bitiş tarihi
: 01.01.2015 tarihinde başlayacak olup 31.12.2015
tarihinde sona erecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 10/11/2014 Pazartesi - saat 15:00
c) Dosya no
: 1413832
d) İhale kayıt no
: 2014/129424
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna
ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
5 - Ekonomik, hizmeti, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale
idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
5.1 - İş deneyim belgesi (Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul
işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
6 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Her türlü malzeme nakli ve yükleme işi veya malzeme nakli işidir.
7 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı: İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan
tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
8 - 1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8 - 2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.
8 - 3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
9 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
11 - Teklifler en geç 10.11.2014 Pazartesi Günü - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz
sorumlu değildir.
12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
9044/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
TZK VE ÇZK YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı
: TZK ve ÇZK YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g
maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/126323
Dosya no
: 1426078
1 - İdarenin:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2
67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İhale Konusu Malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: TZK ve ÇZK YEDEKLERİ (36 KALEM)
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasına müteakip 60 (Altmış) takvim günüdür.
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 30.10.2014 Perşembe günü saat: 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
5 - 1-18 ve 19 -36. kalemler arasındaki malzemeler kendi arasında bir grup olup,
ekonomik açıdan en avantajlı teklif her bir grup toplamı için en düşük fiyat esasına göre
belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 30.10.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
9043/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
TTK İŞÇİ İHTİYACI OLARAK 1133 ADET KAPŞONLU YAĞMURLUK ALIMI 4734
SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin:
İhale Kayıt No
: 2014/130147
a) Adresi
: TÜRKİYE
TAŞKÖMÜRÜ
KURUMU
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0.372 252 00 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın
:
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kapşonlu Yağmurluk
1133 adet
b) Teslim yeri
: Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde teslim
edilecektir
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın
Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 30/10/2014 - 15.00
c) Dosya no
: 1431211
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna
ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş
ise,isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi
j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler
a) Şekil Görünüş açısından incelenmek üzere Teknik şartnamemizin Genel hükümler 3.1
maddesi gereği 1 adet numune yağmurluk tevdii edilecektir. Firmalar teklifleri ile birlikte CE
sertifikası sunacaklardır.
5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı Levazım ve Yedekparça Şube Müdürlüğü Levazım Servis Şefliği Mithatpaşa Mah.
Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı
aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
7 - Teklifler, en geç 30.10.2014 tarih, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire
Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez
12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
9070/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR SATILACAKTIR
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:
ANKARA
09/05/2013 tarih ve 28642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler İle İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine istinaden satış
ihalesi yapılacaktır. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/130783
1 - İdarenin
a) Adresi
: Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
(İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0312 3972400 - 03123972414
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: www.8iletim.gov.tr.
2 - İhale konusu satış işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
KISIM
NO
MALZEME ADI VE
KAREKTERİSTİĞİ
1
06 BBJ 08 Plakalı 1987
Model
Renault Marka Otomobil
2
06 AV 9515 Plakalı 2000
Model Peugeot Marka
Kapalı Kasa Kamyonet
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
MİKTARI
DURUMU
BULUNDUĞU YER
1 Adet
EKONOMİK
ÖMRÜNÜ
DOLDURMUŞ
TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri
Gölbaşı Güç Trafoları Onarım ve
Lab. İşl. Müd. Gölbaşı/ANKARA
1 Adet
EKONOMİK
ÖMRÜNÜ
DOLDURMUŞ
TEİAŞ Elektronik Laboratuvarı
İşletme Müdürlüğü
TEİAŞ Akköprü Tesisleri
Yenimahalle/ANKARA
: TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
(İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 23.10.2014 - 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik bilgilerini gösterir belgeler ile ikametgah belgesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. Bu Şartnamenin 15. maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen durumda
olunmadığına ilişkin taahhütname.
5 - İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye
bırakılacaktır.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25,00 TL (YirmibeşTürkLirası)
karşılığı TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Macun
Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:254 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın
alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 35,00 TL (OtuzbeşTürkLirası) doküman bedelini
TC. ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ANKARA ŞUBESİ IBAN NO: TR87 0001 0007 9537
7120 4460 37 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya
yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı
iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih,
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8.İletim Tesis Ve İşletme Grup
Müdürlüğü (Muhaberat Ve Arşiv Şefliği) Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:254
06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, kalem için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale
üzerinde bırakılan istekliyle kalem için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır
10 - Bu ihalede 2. Maddede belirtilen tüm malzemeler için kısmi teklif verilebilir. Her
kısım için ayrı ayrı teklif verilebilecektir.
11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 23/01/2015 tarihinde önce
olmayacak şekilde verilmelidir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim
günüdür.
13 - Diğer hususlar:
13.1. Satışı yapılan taşıtlar ihale üzerinde kalan istekli (alıcı) tarafından kendi adına trafik
tescil işlemi yapılıp buna ilişkin belge İdareye teslim edilmediği sürece taşıt, üzerinde ihale kalan
istekliye (alıcı) teslim edilmeyecektir.
9039/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
23 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce; internetteki www.dmo.gov.tr web sayfamızda yayınlanan ihale dokümanında
nevileri ve adetleri belirtilen, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Eskişehir Bölge Müdürlüğü ihtiyacı mutfak malzemeleri, ihtiyaç sahibi kurumca
hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartları
listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm
alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis
veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. Maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen
belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 23.10.2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar
verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile teslim süreleri teklif
mektubunda belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
9064/1-1
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
1 ADET HD LAPAROSKOPİK VE ÜROLOJİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 adet Hd Laparoskopik ve Ürolojik Görüntüleme Sistemi Ofisimiz tip
ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir.
Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale
ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların 100,-TL şartname
bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 31/10/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
9065/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI İHTİYACI GÜVENLİK YAZILIM VE DONANIMI
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
ihtiyacı Güvenlik Yazılım ve Donanımı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 24/10/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare
bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
9066/1-1
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
1.115 ADET RANZA İLE 308 ADET MALZEME DOLABI ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karamürselbey Eğitim Merkezi
Komutanlığı ihtiyacını karşılamak ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığının
Altınova/YALOVA ve Derince/KOCAELİ yerleşkelerinde bulunan öğrenci yatakhanelerinde
kullanılmak üzere;
1.115 adet ranza ile,
308 adet malzeme dolabının,
ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik isterlerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların,
şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları
gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
c) Ayrıca teknik isterler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale
ilanları bölümünde ilan edilmiştir.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte kuruluşça hazırlanan teknik isterleri ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 24/10/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik isterlerine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik isterlerine uygunluğunu
inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin,
Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare
bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte serbesttir.
9067/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
DOLMUŞ HATLARI İHALE EDİLECEKTİR
Giresun Belediye Başkanlığından:
1 - GİRESUN BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE FAAL OLAN 2 NOLU HAT S.S. 3
NOLU TAŞ. KOOP. SEKA HATTI 2 ADET, 3 NOLU HAT S.S. 11 NOLU TAŞ. KOOP. GÜRE
HATTI 2 ADET, 4 NOLU HAT S.S. 10 NOLU TAŞ. KOOP. ORGANİZE SANAYİ HATTI 2
ADET, 5 NOLU HAT S.S. 16 NOLU TAŞ. KOOP. ÇITLAKKALE HATTI 2 ADET VE 7
NOLU HAT S.S. 138 NOLU TAŞ. KOOP. KAVAKLAR OSMANİYE HATTI 2 ADET
MİNİBÜSE DOLMUŞ HATTI RUHSATI VERMEK SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR.
2 - 2 Nolu Hat S.S. 3 Nolu TAŞ. KOOP. SEKA HATTI 1 Adet Muhammen Bedel
450.000,00 TL Geçici Teminat 13.500,00 TL, 3 Nolu Hat S.S. 11 Nolu TAŞ. KOOP. GÜRE
HATTI 1 Adet Muhammen Bedel 450.000,00 TL Geçici Teminat 13.500,00 TL, 4 Nolu Hat S.S.
10 NOLU TAŞ. KOOP. ORGANİZE SANAYİ HATTI 1 Adet Muhammen Bedel 500.000,00 TL
Geçici Teminat 15.000,00 TL, 5 Nolu Hat S.S. 16 Nolu TAŞ. KOOP. ÇITLAKKALE HATTI 1
Adet Muhammen Bedel 475.000,00 TL Geçici Teminat 14.250,00 TL ve 7 Nolu Hat S.S. 138
NOLU TAŞ. KOOP. KAVAKLAR OSMANİYE HATTI 1 Adet Muhammen Bedel 250.000,00 TL
Geçici Teminat 7.500,00 TL’dir.
3 - İhale üzerinde kalan yüklenici bedelini 15 gün içinde yatırarak ruhsatını almak
zorundadır. Aksi takdirde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
4 - İstekliler ihaleye girdikleri güzergâh için geçici teminatını şartname bedeli makbuzunu
tebligat için adres beyanı, kimlik bilgilerini ve verdikleri tekliflerini 2886 sayılı yasanın
37.maddesi doğrultusunda bir zarf içine koyarak ihale günü 13.30’a kadar belediyemiz Yazı İşleri
Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5 - İhaleyi alan yüklenici Belediye Meclisince her yıl belirlenen dolmuş ruhsat ücreti, hat
ücreti ve diğer tarifeleri çalıştığı süre içinde diğer dolmuş minibüsleri gibi aynısını
ödeyeceklerdir.
6 - İhale 27.10.2014 Pazartesi günü saat 13.30’da 2 Nolu Hat S.S. 3 Nolu TAŞ. KOOP.
SEKA HATTI, 14.00’de 3 Nolu Hat S.S. 11 Nolu TAŞ. KOOP. GÜRE HATTI, 14.30’da 4 Nolu
Hat S.S. 10 Nolu TAŞ. KOOP. ORGANİZE SANAYİ HATTI, 15.00’de 5 Nolu Hat S.S. 16
NOLU TAŞ. KOOP. ÇITLAKKALE HATTI ve 15.30’da 7 Nolu Hat S.S. 138 NOLU TAŞ.
KOOP. KAVAKLAR OSMANİYE HATTI için Hacımiktat Mahallesi Alparslan Caddesi No: 1
adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca ( Belediye
Encümeni) 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
7 - Şartname bedeli 200,00 TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
9027/1-1
—— • ——
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 İLE 16/1 MADDELERİ
HÜKÜMLERİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 3.333 TL, en fazla 66.782,10 TL; 22/10/2014 tarihine kadar
yatırılması gereken güvence tutarında en az 334 TL, en fazla 6.679 TL olan, cinsi, miktarı,
özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Binek Oto, Tanker,
Minibüs, Römork, Otobüs, Kamyon, Kamyonet (Kapalı Kasa - Taşıt Taşıyıcı Platformlu - Açık
Kasa) Tanker cinsi 70 adet araç açık artırma suretiyle, Nesimi mahallesi Nesimi Kümeevleri
Sokak No:20 Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası adresindeki İhale Salonunda
23/10/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu
ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet
adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı
Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
9028/1-1
—— • ——
MUHTELİF SEGMAN SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/129670
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2- İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 3 kalem (528 adet alev, 960 adet kompresyon,1056 adet
yağ) segman teknik şartname ve resimlere göre satın
alınacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 03.11.2014 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına
03.11.2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
9031/1-1
—— • ——
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 1,00 TL ile en çok 58.502,92 TL arasında değişen; 21.10.2014
günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,10 TL, en çok 5.850,29 TL
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı
ayrı şartname eki listede gösterilen 91 Grup Muhtelif Eşya (Vıdeo Kamera, MP3 player, Kol
Saati, Dikiş Makinası, Elektirkli Isıtıcı, Karton İplik ve LCD tv vs) ; açık artırma suretiyle, TASİŞ
Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 22/10/2014
tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye
www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07)
dahili 116-131-153 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik
numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik
numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil
olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına
katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı,
elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
9063/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DÜZELTME
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARARI
Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2014-71
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 22.05.2014-1173
ERZURUM
Erzincan İli, Kemaliye İlçesi ve Kemah ilçesi, merkez ve köylerinde bulunan sayısal
olmayan sit alanlarının sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.05.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Erzincan İli,
Kemaliye İlçesi, Çat Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 10.09.2008 tarihli ve 1038 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz
kültür varlığı olarak tescillenen Kaya Mezarlarının koruma alanının belirlenmesi hususundaki
Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/173 sayılı rapor,
Erzincan Kadastro Müdürlüğünün 06.05.2014 tarih ve 1790 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki
bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Çat Köyü sınırları içerisinde bulunan Kaya Mezarlarının
koruma alanının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral haritada ITRF-96 UTM 3 derecelik
koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.
Not: 01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de Toplantı ve karar tarihleri
sehven hatalı yayımlanan kurul kararımız, yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.
İlgililere duyurulur.
8735/1-1
—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DÜZELTME İLANI
14/10/2014 tarihli ve 29145 sayılı Resmi Gazetenin "Çeşitli İlanlar" bölümünde
yayımlanan Eylül/2014 yılı "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı
iptal edilen/lisansı sona erdirilen Tüzel Kişiler" listesinde yer alan Hakan Madencilik ve Elektrik
Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 19/08/2010 tarihli ve EÜ/2709-2/1670 numaralı üretim
lisansının 25/09/2014 tarihli ve 5228/12 sayılı Kurul Kararı ile sehven iptal edildiği belirtilmiştir.
Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 19/08/2010
tarihli ve EÜ/2709-2/1670 numaralı üretim lisansı halen yürürlüktedir.
9109/1-1
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Tekirdağ ili sınırları dahilinde
sahip bulunduğu AR/ARR/3852 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti
02.05.2012 tarihinde sona ermiştir.
6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı
şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar
varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliğinin 26 ıncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin
bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp
Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
9056/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 94
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Dışişleri Bakanlığından:
ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU
I. GENEL BİLGİLER:
(1) Konsolosluk ve İhtisas Memurları, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki
ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.
(2) Bu ilana göre açılacak giriş sınavları ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas
Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk,
kamu diplomasisi, ekonomik ve kültürel işler, protokol, kançılarya idaresi ve ulusal mevzuatla
bağlantılı hukuki, idari ve mali işler alanlarında görev yapmaları öngörülmektedir. Konsolosluk
ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli
internet sayfasından erişmek mümkündür.
(3) Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı dört farklı kategoride yapılacak olup, atama
yapılabilecek azami kadro sayısı 40’dır. Giriş sınavlarını kazananların atamaları, varsa müktesep
maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu
derece kadrolara yapılabilecektir.
(4) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 15-16
Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
(5) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri
Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.
II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
(1) Sınavlara başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak ve
b) 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 ve daha sonra
doğmuş olanlar) gerekmektedir.
(2) Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı dört farklı kategori itibariyle yapılacak olup,
sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, kategoriler itibariyle KPSS
Puan türleri ve başvuru için gerekli olan ve 2013 veya 2014 yıllarında alınmış olan asgari KPSS
puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Kategori
Adı
Yabancı
Dil
Genel-1
İngilizce
Genel-2
Almanca
Fransızca
Genel-3
Arapça
İspanyolca
Portekizce
Rusça
Sırpça
İtalyanca
Bilişim ve
Bilgi
Teknolojileri
İngilizce
KPSS
Puan Türü
P-3
P-36
P-108
P-3
P-36
P-108
P-3
P-3
P-6
P-106
TOPLAM
Asgari
KPSS Puanı
Kontenjan
Yazılı Sınava Kabul
Edilecek Aday Sayısı
80
16
320
75
12
240
55
6
120
75
6
120
40
800
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
(3) Farklı kategori sınavları için özel şartlar aşağıdaki gibidir;
a) Genel-1 kategorisi:
Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,
b) Genel-2 kategorisi:
Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,
c) Genel-3 kategorisi:
Sınava girecek adayların;
- Türkiye’deki üniversitelerin ilgili dil bölümlerinden (dil öğretmenlikleri dâhil) mezun
olmaları veya
- Tabloda belirtilen dillerde eğitim veren yabancı üniversitelerin herhangi bir bölümünden
alınmış lisans/lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunmaları veya
- Herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olup, sınava girilecek yabancı dilde 2012,
2013 veya 2014 yılları içerisinde YDS/KPDS’de en az C (en az 70 puan) seviyesinde başarılı
olmuş bulunmaları,
d) Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kategorisi:
Sınava girecek adayların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin bilgisayar
mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, matematik veya matematik mühendisliği,
elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, makine
mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği veya
istatistik bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
(4) Genel-1, Genel-2 ile Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kategorilerinden sınava KPSS-3
Puan türü ile başvurmak isteyen adayların, bu puan türünden tabloda belirtilen asgari puanları
almaları kaydıyla, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen YDS/KPDS veya denkliği YÖK
tarafından kabul edilen bir uluslararası dil sınavından % 70 seviyesinde başarılı olmaları
gerekmektedir.
(5) Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde KPSS
puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari KPSS puanına sahip olmak sınava
katılma hakkını garanti etmemektedir.
(6) Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve
İhtisas Memurluğu giriş sınavlarından yalnızca birine başvurabileceklerdir.
(7) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr
adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
(8) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın
yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.
III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI
(1) Giriş sınavı başvuruları 27 Ekim 2014 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Kasım 2014
Çarşamba günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr
adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet
şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge
örnekleri şunlardır:
a) T.C. kimlik numarası,
b) KPSS sonuç puanının beyanı,
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde,
YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,
e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde,
YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).
(2) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2012, 2013 veya
2014 yıllarında alınmış en az “B” düzeyinde YDS/KPDS puanı olanların, sınavda ilave puan
almaya hak kazanabilmeleri için, YDS/KPDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla
birlikte iletmeleri gerekmektedir.
(3) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden ek puan alınabilmesi
için, YDS/KPDS puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil
sınavlarından 2012, 2013 veya 2014 yıllarında alınan puanların YDS/KPDS’deki karşılıkları da
değerlendirmeye alınacaktır.
IV. SINAVIN AŞAMALARI:
(1) Yazılı Sınav:
a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
- Türkçe Kompozisyon
- Yabancı Dilde Kompozisyon
- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri
- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri
b) Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.
c) Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2012, 2013
veya 2014 yılında almış olduğu YDS/KPDS puanının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda
aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2012, 2013 veya 2014 yılında
YDS/KPDS’den aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik
ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
d) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu
aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
(2) Sözlü Sınav:
a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.
Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel
kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek
gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın
tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.
b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
c) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.
d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres ve e-posta üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi
mümkündür:
T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara
E-posta: [email protected]
9033/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Bilişim ve Teknoloji Vakfı. (BTV)
VAKFEDENLER: Eyüp AYAR, Cemalattin BALCI, İrfan AYAR, Gencay
YILDIZTEKİN, Hakan HÖBEK, Ziya ÖZHAN, Remzi AYYILDIZ, Resul TAT, Selamet
GÜNER, Nurettin BEŞİNCİ, İbrahim DİNCER, Murat AYDIN, Hasan PALAZ, Taşkın
KAVZOĞLU, Salih Zeki İMAMOĞLU, Osman ERKAN, Halim BÜLBÜL, İsmail KESKİN,
Nevzat DOĞAN, Ali DEMİRCİ, Fikri YILMAZEL, İhsan ERTUĞRUL, Mustafa DEMİRHAN,
Haluk SEKBAN, Murat AKSOY, Mustafa MALKOÇ, Mustafa HIRAÇ, Ziyaettin AKBAŞ,
Yunus PEHLİVAN, Tayip ÇAĞLAYAN, Halit ÇOKAN, Ali TOLTAR, Olcay ULUS
VAKFIN İKAMETGAHI: KOCAELİ
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Gebze 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.06.2014. tarih ve E: 2013/424, K: 2014/511
sayılı kararı
VAKFIN AMACI: 1 - Gerek bireysel gerek kurumsal bazda, bilim ve teknolojinin
geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına, desteklenmesine ve toplumun ilgili konulara
özendirilmesine katkı sağlamak,
2 - Ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişime yönelik
stratejik kararların alım ve/veya uygulanma süreçlerine destek vermek,
3 - TÜBİTAK, üniversiteler, sanayi kuruluşları, teknoparklar ve sivil toplum örgütleri gibi
ilgili paydaşlar arasında bir katalizör görevi görerek, yukarıda zikredilen maddelerin de en etkin
şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak işbirlikleri oluşturmak ve sinerji yaratmak.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.000.- TL.(Altmışbeşbin Türk Lirası) Nakit
YÖNETİM KURULU: Eyüp AYAR, Ziya ÖZHAN, İsmail KESKİN, Salih Zeki
İMAMOĞLU, Mustafa DEMİRHAN, Hakan HÖBEK, Murat AKSOY
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın herhangi
bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları TÜBİTAK’a
devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
9053/1-1
—————
VAKFIN ADI: Gönül Dini, İlmi, Ahlaki Araştırma ve Yaşatma Vakfı
VAKFEDENLER: Abdurrahman GÖKMEN, Orhan ÖZKAN, Mehmet TOPUZ
VAKFIN İKAMETGAHI: ANTALYA
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/09/2014 tarihli ve E: 2014/336, K: 2014/424
sayılı kararı
VAKFIN AMACI: Dini, milli, ilmi, ahlaki sahalarda araştırma yapmak ve bu değerleri
yaşatmak için eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000-TL nakit
YÖNETİM KURULU: Abdurrahman GÖKMEN, Orhan ÖZKAN, Mehmet TOPUZ
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet
tarafından gayesine uygun en yakın vakfa devredilebilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
9054/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 98
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/54366
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
3’ÜNCÜ HAVA İKMAL BAKIM
MERKEZİ KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
ANKARA/ETİMESGUT
3122984261-3122491182
Adresi
-
Tel-Faks
Posta Kodu
-
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
YAPRAK ISITMA SOĞUTMA
MÜHENDİSLİK ELEKTRİK
ELEKTRONİK İNŞAAT
Adı/Unvanı
BİLGİSAYAR YAZILIM İNSAN
AHMET SABRİ İLASLAN
KAYNAKLARI GIDA İTHALAT
İHRACAT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
Adresi
YÜCETEPE MAH.AKDENİZ
YÜCETEPEMAH.AKDENİZ CAD.
CAD. NO: 13/1 ANITTEPE
NO: 13/1 ANITTEPE
ÇANKAYA/ANKARA
ÇANKAYA/ANKARA
T.C. Kimlik No.
-
30436936352
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
9370668521
-
ANKARA TİCARET ODASI
-
237097
-
Yıl
7. Yasaklamanın
( )
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
9084/1/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/62736
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
BURSA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
BURSA/OSMANGAZİ
Tel-Faks
2242322150-2242330643
DİKKALDIRIM MAHALLESİ
Adresi
Posta Kodu
1. DEĞİRMEN CAD. NO: 3
16090
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BİNNUR UN İRMİK
Adı/Unvanı
FABRİKASI TİCARET VE
-
SANAYİ ANONİM ŞİKETİ
ANKARA ASFALTI ÜZERİ NO:1
TAVŞANÇALI KASABASI
Adresi
-
KULU/KONYA
T.C. Kimlik No.
-
-
1760037301
-
KONYA SANAYİ ODASI
-
221/KULU
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(..)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
9084/2/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 100
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/20367
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
DİYARBAKIR TEDARİK
Adı
İl/İlçe
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR
Tel-Faks
4122238414-4122244943
BÖLGE BAŞKANLIĞI
KOOPERATİFLER ELAZIĞ
Adresi
CADDESİ
Posta Kodu
21100
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
SELAHATTİN DENLİ
-
1. SANAYİ SİTESİ B 1 BLOK
Adresi
NO:10 DİYARBAKIR
T.C. Kimlik No.
43696756264
-
2920174262
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
DİYARBAKIR TİCARET VE
Ticaret/Esnaf Odası
SANAYİ ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
24067
-
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
9084/3/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 101
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/130329
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
51’İNCİ MOTORLU PİYADE
Adı
İl/İlçe
TUNCELİ/HOZAT
Tel-Faks
4285612793-4285612793
TUGAY KOMUTANLIĞI
HAMİDİYE MAH.
Adresi
CUMHURİYET CAD. 2
Posta Kodu
62400
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
RECAİ YILDIZ
-
MOĞULTAY MAH. TOSUN SOK.
Adresi
NO: 14/D MERKEZ/TUNCELİ
T.C. Kimlik No.
31280366234
-
-
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
TUNCELİ TİCARET VE
Ticaret/Esnaf Odası
SANAYİ ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
871
-
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
9084/4/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 102
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
-
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
KIBRIS TÜRK BARIŞ
Adı
KUVVETLERİ
İl/İlçe
KKTC/GİRNE
KOMUTANLIĞI
Adresi
-
Posta Kodu -
Tel-Faks
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
INTERAY DESIGN & TRADING
Adı/Unvanı
LTD.
YENİ SANAYİ SİTESİ 16. SOKAK
Adresi
NO.: 44 LEFKOŞA KKTC
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
M.Ş.15209
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
15632
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
9084/5/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/41859
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
2’NCİ HUDUT TUGAY
Adı
İl/İlçe
HAKKARİ/ÇUKURCA
4385000010-4385112265
KOMUTANLIĞI
Adresi
ÇUKURCA YOLU ÜZERİ
Tel-Faks
Posta Kodu
-
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
İSA DEMİR
-
YENİ MAH. 1404 SK.NO:27
Adresi
HAKKARİ MERKEZ/HAKKARİ
T.C. Kimlik No.
34123552320
-
-
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
HAKKARİ ESNAF VE
Kayıtlı Olduğu
SANATKARLAR ODASI
-
Ticaret/Esnaf Odası
BAŞKANLIĞI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
30/1215
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
9084/6/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 104
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
-
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
KIBRIS TÜRK BARIŞ
Adı
İl/İlçe
KKTC/GİRNE
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Adresi
-
Tel-Faks
-
Posta Kodu
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
GÜÇLÜER LİMİTED
HALİL GÜÇLÜER
GENÇLİK SOKAK NO: 26
GENÇLİK SOKAK NO: 26
MAĞUSA
MAĞUSA
-
049082
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
MŞ3952
-
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
-
06383
-
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
9084/7/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 105
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
-
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
KIBRIS TÜRK BARIŞ
Adı
İl/İlçe
KKTC/GİRNE
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Adresi
-
Tel-Faks
-
Posta Kodu
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
GÜÇLÜER LİMİTED
HALİL GÜÇLÜER
GENÇLİK SOKAK NO: 26
GENÇLİK SOKAK NO: 26
MAĞUSA
MAĞUSA
-
049082
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
MŞ3952
-
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
-
06383
-
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
7. Yasaklamanın
6. Yasaklama
Ay
Süresi
( )
Yıl
a-4734
(1)
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
9084/8/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 106
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/2297
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
ERZURUM TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
ERZURUM/YAKUTİYE
Tel-Faks
4422335178-4422331389
GEZ MAHALLESİ
Adresi
Posta Kodu
HASTANELER CADDESİ
25100
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
KAHVECİOĞLU GIDA ENERJİ
Adı/Unvanı
SANAYİ VE TİCARET
-
LİMİTED ŞİRKETİ
SAKIZAĞACI MH. İSTANBUL
Adresi
CAD. HEYET SOK. NO: 2 K: 2
-
BAKIRKÖY/İSTANBUL
T.C. Kimlik No.
-
-
4880063122
-
İSTANBUL TİCARET ODASI
-
476633
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(2)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
9084/9/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 107
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/55521
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
13’ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ
KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
AFYONKARAHİSAR/MERKEZ
Tel-Faks
2722165700-2722162840
ÖRNEKEVLER MAH. FATİH
Adresi
YOLU ÜZERİ KÖMÜRCÜLER
SİTESİ KARŞISI
Posta Kodu
-
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ÖMER KILIÇASLAN
-
UMURBEY MAH. BASIN CAD.
Adresi
NO:22/A MERKEZ/AFYON
T.C. Kimlik No.
21622183230
-
-
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
AFYONKARAHİSAR ESNAF
Kayıtlı Olduğu
VE SANATKARLAR ODALARI
Ticaret/Esnaf Odası
BİRLİĞİ
Ticaret/Esnaf Sicil No.
03/44038
6. Yasaklama
Süresi
Ay
-
(6)
Yıl
7. Yasaklamanın
( )
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
9084/10/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 108
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/64366
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
ASKERİ VETERİNER OKULU
Adı
VE EĞİTİM MERKEZİ
İl/İlçe
BURSA/GEMLİK
Tel-Faks
2245190210-2245190219
KOMUTANLIĞI
KURŞUNLU YOLU
Adresi
Posta Kodu
ENGÜRÜCÜK MEVKİİ
16600
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
UĞUR KOCAGÖZ
-
100. YIL MAH. UĞUR MUMCU
CAD. İLHAN APT. NO:8 21/B
Adresi
-
SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
T.C. Kimlik No.
32627283610
-
5650528489
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
TEKİRDAĞ BAKKALLAR VE
Ticaret/Esnaf Odası
BAYİLER ESNAF ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
59/72935
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
7. Yasaklamanın
( )
-
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
9084/11/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 109
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9075/1-1
Sayfa : 110
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9076/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 111
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9077/1-1
Sayfa : 112
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9078/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 113
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9079/1-1
Sayfa : 114
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9087/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 115
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9088/1-1
Sayfa : 116
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9089/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 117
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9090/1-1
Sayfa : 118
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9091/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 119
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9092/1-1
Sayfa : 120
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9093/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 121
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9094/1-1
Sayfa : 122
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9095/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 123
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9096/1-1
Sayfa : 124
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9097/1-1
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 125
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9098/1-1
Sayfa : 126
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 127
Sayfa : 128
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 129
Sayfa : 130
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 131
Sayfa : 132
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 133
Sayfa : 134
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 135
15 Ekim Fihrist_MATBAA DUYURU 15.10.2014 00:25 Page 1
Sayfa : 136
RESMÎ GAZETE
15 Ekim 2014 – Sayı : 29146
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı
İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
ATAMA KARARI
— Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı
1
2
2
3
3
YÖNETMELİKLER
— Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
— KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2014/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
4
4
7
8
TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/32)
— 2014 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2014 Yılı Ağustos Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
10
13
51
KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/10/2014 Tarihli ve 6046
Sayılı Kararı
68
NOT: 14/10/2014 tarihli ve 29145 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Uyuşmazlık
Mahkemesi Kararları yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
69
b - Çeşitli İlânlar
93
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
126
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 50 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete