EK-7
MUVAFAKATNAME
Belge Tipi
(Tapu/Keşif)
Arazinin Bulunduğu
Yer (İl-İlçe-Köy)
Ada
No
Mevkisi
Parsel
No
Toplam
Alanı
(m²)
Hissedarı olduğum/olduğumuz yukarıda özellikleri yazılı arazimi/arazimizi …/…/201…
tarihinden …/…/201… tarihine kadar tarımsal amaçlı olarak kullanmak üzere aşağıda bilgileri
bulunan hissedarımıza/müştereğimize muvafakat veriyorum/veriyoruz. … / …/201…
Muvafakat Veren Hissedarların
Adı Soyadı
TC Kimlik No
Hisse Oranı
Hisse Miktarı
(m2)
İmza
Kendi Hisse
Miktarı (m2)
Parselde
Kullanacağı
Toplam Hisse
Miktarı (m2)
İmza
Muvafakat Alan Hissedarın
Adı Soyadı
TC Kimlik No
Kendi
Hisse
Oranı
İş bu muvafakatname heyetimiz huzurunda tanzim edilerek imzalanmış olup yukarıdaki
bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. …/…/ 201…
……..………………..
Köy/Mahalle Muhtarı
Adı Soyadı
İmza/Mühür
Aza
Aza
Download

MUVAFAKATNAME Belge Tipi (Tapu/Keşif) Arazinin Bulunduğu Yer