PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE
KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK
Temmuz 2014
İÇİNDEKİLER
 Proje Finansmanı Nedir?
 Proje Finansmanı Süreci ve KDM’nin Sürece Katkıları
 Proje Finansmanının Yapısı ve Danışman Firma İhtiyacı
 KDM’nin Proje Finansmanı Alanında Verdiği Hizmetler
2
PROJE FİNANSMANI NEDİR?
3
Proje Finansmanı nedir?
Proje finansmanı, yatırım projelerinde kullanılacak dış finansmanın geri
ödemesinde, sponsor şirketin varlıklarının değil bahse konu projenin
yaratacağı nakit akımının dikkate alınmasıdır.
4
Proje Finansmanı nedir?
Proje finansmanı, proje odaklıdır ve şirketin değil projenin kredi
ihtiyacına yöneliktir.
Şirketler, yatırım projelerini hayata geçirebilmek için
- kendi bilanço yapılarını bozmadan,
- uygun risk yönetimi yaklaşımlarıyla risklerini en aza indirerek
ve
- farklı ve çeşitli finansman kaynaklarını kullanarak
proje finansman sürecine dahil olurlar.
5
PROJE FİNANSMANI SÜRECİ ve KDM’nin
SÜRECE KATKILARI
6
Proje Finansmanı Süreci ve
KDM’nin Sürece Katkıları
İnceleme
•Fizibilite raporu
Uygulama
•Müzakereler
•Finansal
Modelleme
•Sözleşmeler
•Finansman
Yöntemi
Seçimi
•Risk Analizleri
Hazırlık
•Hedef tayini
•Proje belirleme
•Veri toplama
•Risk saptama
7
•Finansman
Temini
Planlama
•İş planları
•Sunum ve basılı
evrakların
hazırlaması
•Görüşmelerin
organizasyonu
Kontrol
•Faaliyete geçiş
•Değerlendirme
Proje Finansmanı Süreci ve
KDM’nin Sürece Katkıları - Hazırlık
Hazırlık
İnceleme
Yeni Yatırım Alanlarının Keşfi
Temel Unsurlar:
- Şirketin durumunun tespiti
Planlama
- Hedeflerin oluşturulması
- Proje fikirlerinin doğuşu
- İhtiyaçların belirlenmesi
- Proje verilerinin toplanması
- Risklerin belirlenmesi
Uygulama
KDM’nin Katkısı:
- SWOT Analizi
Kontrol
8
Amaç:
- Hedeflerin değerlendirilmesi ve projenin şirket hedefleriyle
tutarlılığının incelenmesi
- Projeye dair risklerin ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin
ortaya konulması
Proje Finansmanı Süreci ve
KDM’nin Sürece Katkıları - İnceleme
Hazırlık
İnceleme
Planlama
Uygulama
Kontrol
9
Amaç:
Projeye ilişkin verilerin detaylandırılması ve yorumlanması
Temel Unsurlar:
- Pazar ve sektör araştırmaları
- Mevzuat ve özel durum araştırmaları
- Teknik Fizibilite Raporunun hazırlanması
KDM’nin Katkısı:
- Araştırmaların ve Teknik Fizibilite Raporunun yorumlanması
- Finansal modellemelerle, yatırımın yaşam döngüsü, finansman
olanakları simülasyonu, proforma mali tablolar ve olası
senaryoların oluşturulması
- Uygun finansman yöntemlerinin analiz edilmesi
- Finansman alternatiflerinin belirlenmesi
Proje Finansmanı Süreci ve
KDM’nin Sürece Katkıları - Planlama
Hazırlık
İnceleme çıktılarından uygulamaya ilişkin yol haritasının belirlenmesi
İnceleme
Temel Unsurlar:
- Fizibilite raporunun revizyonu
Planlama
- İş planlarının hazırlanması
- İlgili kurum ve kuruluşlara sunulacak dokümantasyonun temin
edilmesi (ruhsat, lisans, izin…vs)
- Fon sağlayıcılarla görüşmelerde kullanılmak üzere sunum ve basılı
evrakların hazırlanması
Uygulama
Kontrol
10
Amaç:
KDM’nin Katkısı:
- Finansal fizibilite raporunun hazırlanması
- Fon sağlayıcılara yönelik, anlaşılır finansal tablo, grafik, çizim ve
modellerin oluşturulması
- Fon sağlayıcılar ile görüşmelerin organizasyonu
Proje Finansmanı Süreci ve
KDM’nin Sürece Katkıları - Uygulama
Hazırlık
İnceleme
En Uygun Finansmanın Temini
Temel Unsurlar:
- Müzakerelerin yürütülmesi
Planlama
- Sözleşmelerin imzalanması
- Finansmanın temini
- Yatırıma başlangıç
Uygulama
KDM’nin Katkısı:
- Fon sağlayıcılarla görüşmelerin yürütülmesi
Kontrol
11
Amaç:
- Taslak sözleşmelerin incelenmesi
- Sözleşmelerin sponsor firma çıkarları doğrultusunda imza
aşamasına getirilmesi
Proje Finansmanı Süreci ve
KDM’nin Sürece Katkıları - Kontrol
Hazırlık
İnceleme
Amaç:
Belirlenen Hedeflere Uyumun Denetlenmesi
Temel Unsurlar:
- Finansal Yapının Değerlendirilmesi
- Öngörülerle gerçekleşmelerin karşılaştırılması
- Gerekli olması halinde hedeflerin revizyonu
Planlama
Uygulama
Kontrol
12
KDM’nin Katkısı:
- Varyans analizleri ile hedefler ve gerçekleşmeler arasındaki
farklılıkların ortaya çıkarılması
- Periyodik mali rapor şablonlarının oluşturulması
- Belirlenen aralıklarda, sponsor firma yönetimi ile gözden geçirme
toplantılarının düzenlenmesi
- İlgili hükümlerin varlığı halinde fon sağlayıcılara düzenli bilgi
aktarımının sağlanması
PROJE FİNANSMANININ YAPISI ve
DANIŞMAN FİRMA İHTİYACI
13
Proje Finansmanının Yapısı ve
Danışman Firma İhtiyacı
Sponsor firmanın hedeflediği yatırımı gerçekleştirmesi için yapım,
işletim, tedarik ve satış risklerini uzun süreli sözleşmelerle ilgili taraflara
dağıtarak sağlam bir teminat yapısı oluşturması gerekmektedir.
Proje finansmanının karmaşık yapısına işlerlik kazandırabilmek için,
taraflarla sponsor firma arasında köprü görevini üstlenen ve
koordinasyonu sağlayan, konusunda deneyimli danışman firmalardan
destek alınması önemli bir gerekliliktir.
14
Proje Finansmanının Yapısı ve
Danışman Firma İhtiyacı
Doğrudan
Sözleşme
Sponsor (Özkaynak)
Finansman
Sözleşmesi
Ortaklık Sözleşmesi
Tedarikçiler
Tedarik Sözleşmesi
Yapım Sözleşmesi
İnşaat Yüklenicisi
15
Bankalar
(Borç)
Özel Amaçlı Şirket
(SPV)
Bakım Sözleşmesi
Bakım Yüklenicisi
Kullanım Sözleşmesi
İşletme Sözleşmesi
İşletmeci
Müşteriler
Proje Finansmanının Yapısı ve
Danışman Firma İhtiyacı
Projenin performansı belirsizliklere çok duyarlıdır. Nakit akımlarındaki
sıkıntı projenin performansını etkilemektedir.
Bu noktada, risklerin tespit edilmesi, bunların fiyatlandırılması ve
yönetilmesi hususları önem arz etmektedir.
Riski, en iyi yönetebilecek ve optimal düzeyde fiyatlayabilecek tarafa
aktarmak projenin geleceği için önemlidir.
16
Proje Finansmanının Yapısı ve
Danışman Firma İhtiyacı
Hangi riski kimin alacağı (SPV, sponsorlar, taşeronlar, fon sağlayıcıları,
sigorta şirketleri, vs.) ve risklerin nasıl devredileceği (sözleşme, alt
sözleşme, garanti, swap, hedge işlemleri, vs.) proje finansmanının
yapısını ve maliyetini değiştirmektedir.
Proje finansmanının uzman bir kadro tarafından yapılan risk yönetimi ile
yürütülmesi ve sürecin her aşamasında bu uzman kadronun
tecrübelerinden yararlanılması projenin başarılı olmasına katkıda
bulunacaktır.
17
Proje Finansmanının Yapısı ve
Danışman Firma İhtiyacı
Uygulanan yasal çerçevenin genişlemesi, gözetim ve denetim
maliyetlerinin artması, raporlamaların yoğunlaşması gibi nedenlerden
dolayı proje finansmanı süreci spesifik bilgi birikimini gerektirmektedir.
Danışman firmalar, kadrolarında istihdam ettikleri farklı konularda
uzman personelleri ile belirsizliklerin ortaya konulması ve risklerin doğru
tahsis edilmesi konusunda firmalara dışarıdan destek sağlamaktadırlar.
18
KDM’nin PROJE FİNANSMANI ALANINDA
VERDİĞİ HİZMETLER
19
KDM’nin Proje Finansmanı Alanında
Verdiği Hizmetler
Proje finansmanı kapsamında KDM tarafından:
 Yatırım projelerinin teknik, ekonomik ve mali değerlendirmesi yapılarak
fizibilite raporları hazırlanmakta,
 Bu kapsamda teşvik, yabancı sermaye, çevre ve benzeri mevzuatlar
incelenerek gerekli teşvikler, kısıtlar ve koşullar belirlenmekte,
 Hazırlanan fizibilite raporuna göre, projenin sektörü, nakit akışı, olası
teminatları ve diğer faktörler ile uyumlu alternatif finansman modelleri
tespit edilmekte,
20
KDM’nin Proje Finansmanı Alanında
Verdiği Hizmetler
Proje sahibi ile mutabakata varılan finansman modeli üzerinden, yurt
içi ve yurt dışı uygun finansman arayışı çalışmaları yürütülmekte,

Talep edilmesi halinde yatırım konusuna ilgi gösterebilecek olan yerli ve
yabancı sermayenin ortaklığı konusunda çalışmalar yapılmakta,

Finansmanın ve/veya ortağın bulunmasını takiben müzakere sürecinin
yönetiminde destek sağlanmakta ve anlaşmaların imzalanması da dahil
olmak üzere operasyonel işlemler tamamlanmaktadır.

21
İletişim
KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK ve YATIRIM LTD.ŞTİ.
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Web:
22
Kırçiçeği Sokak No:7/7
G.O.P. Çankaya 06700 Ankara
0 312 491 64 25
0 312 491 64 11
[email protected]
www.kdmconsultancy.com
Download

Slayt 1 - KDM Consultancy