YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE
KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK
Eylül 2014
İÇİNDEKİLER
 Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler
 Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri
 Yeniden Yapılandırma Süreci ve KDM
 KDM’nin Yeniden Yapılandırma Alanında Verdiği
Hizmetler
2
ŞİRKETLERİN KARŞILAŞABİLECEĞİ
FİNANSAL PROBLEMLER
3
Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler
 Şirketler, nakit akışlarını iyi planlayamaz ve cari yükümlülüklerini
karşılayamaz hale gelirse “likidite” esaslı; karlılık problemleri veya
aktiflerin borçları karşılayamadığı durumlarda ise “ödeme gücü”
esaslı finansal problemlerle karşı karşıya kalabilirler
 Çözülemeyen Finansal problemler;
 Borç ödeyememe
 Temerrüt
 İflas ve İflas Erteleme
 Tasfiye
süreçlerini doğurur.
4
Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler
 Satışlarda ve karlılıkta düşüşe neden olan Finansal problemler, doğrudan
ve dolaylı maliyetler de ortaya çıkartır:
Dolaylı Maliyetler
-İtibar Kaybı
-Borç Gölgesi
-Daha Pahalı Ticari Koşullar
-Varlıklara İlişkin Düşük
Fiyatlama
-Ürün Kalitesinde Azalma
-Çalışanlarda Motivasyon Kaybı
5
Doğrudan Maliyetler
-Avukat Ücretleri
-Mahkeme Ücretleri
-Yönetimin Konuya
Ayırdığı Zaman
Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler
Finansal Problemlerin nedenleri arasında;
• İşletme sermayesi yetersizliği,
• Aşırı borçlanma,
• Yönetim sisteminin etkin olmayışı,
• Şirket Varlıklarının ve Borçlarının vade uyumsuzluğu
• Çok hızlı büyüme,
• Satış hacminin yetersiz kalması,
• İşletme giderlerinin yüksek olması,
• İç kontrol mekanizmalarının zayıf olması,
• Alacakların zamanında tahsil edilememesi,
• Atıl üretim kapasitesi,
• Hatalı şirket satın alımları,
• Rekabet imkanlarının kısıtlı olması,
• Likidite yetersizliği,
sayılabilir.
6
YENİDEN YAPILANDIRMA KAVRAMI ve
YÖNTEMLERİ
7
Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri
Yeniden yapılandırma, şirketin mali problemlerini gidermeyi, içine
girdiği mali darboğazdan şirketi çıkartmayı hedefler. Yeniden
yapılandırma süreci Şirketin itibarının ve ona olan piyasa güveninin her
şekilde tam olarak tesis edilmesine kadar devam eder.
Yeniden yapılandırma sürecinin en önemli adımı sorunların ve bu
sorunların boyutlarının belirlenmesi, bu sorunları giderecek yöntemlerin
tespit edilmesidir.
Yeniden yapılandırma için tek bir doğru reçete yoktur. Her bir Şirket,
içinde bulunduğu sektör, organizasyonel ve finansal yapısı ve mevcut
durumu dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulmalı ve
çözüm süreci amaca özel olarak belirlenmelidir.
8
Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri
Güven ortamının yaratılması ile birlikte geleceğe yönelik uzun vadeli
planlamalar yapılmalı ve gerekiyorsa yeni fon kaynakları temin
edilmelidir.
Finansal yapılandırma çoğu zaman operasyonel yapılandırma ile
birlikte yürütülmelidir. Ürün portföyü, müşteri segmenti, bölgesel
pazarlar, iş modelleri..vs incelemelerini içeren stratejik yeniden
yapılandırma ve insan kaynakları maliyetleri, dış kaynak kullanımı,
lojistik maliyetler..vs konuları içeren operasyonel yeniden yapılandırma
çalışmaları ile eş zamanlı olarak finansal yeniden yapılandırma
faaliyetlerine başlanmalıdır.
9
Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri
 Kullanılabilecek
Finansal Yeniden Yapılandırma Yöntemlerinden
bazıları şunlardır:
Borçların Yeniden Yapılandırılması
Borçların Vadelerinin Uzatılması
Borç – Özsermaye Takası
Alacaklıların Alacaklarından Kısmen Vazgeçmesi
Varlıkların Yeniden Yapılandırılması
Birleşme ve Devralma (Merger and Acquisition)
Konsolidasyon
Varlıkların Satışı (Sell Off)
Kısmi Varlık Satışı
Sermayeye İlişkin Yeniden Yapılandırma
Hisse Senedi Transferi (Spin Off)
Ayırma ve Satma
Kısmi Bölünme (Split Off)
Bölünme (Split Up)
10
Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri
 Şirket için uygun yeniden yapılandırma yönteminin seçilmesinde;
-Şirketin yer aldığı sektör,
-Şirketin organizasyon yapısı,
-Şirketin ölçeği ve varlık yapısı,
-Şirketin ortaklık yapısı,
- Şirketin sermaye yapısı ve taraflar arasındaki çıkar ilişkileri,
-Finansal problemin türü ve büyüklüğü,
-Harcanacak zaman ve
-Maliyet
kriterleri dikkate alınır.
11
YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ ve
KDM
12
Yeniden Yapılandırma Süreci ve KDM
Uygulama
•Yeniden
Yapılandırılma
sürecinin
yönetilmesi
İnceleme
•Verilerin
Analizi
•Operasyon
için
Gerekenlerin
Belirlenmesi
Tespit
•Finansal
Problemi
Kabullenme
•Problemin
Türünü ve
Büyüklüğünü
Belirleme
•Veri toplama
13
•Yapılandırma
Yönetiminin
Seçilmesi
•Müzakereler
Planlama
•Acil Eylem Planı
Oluşturulması
•Yönetimin
Bilgilendirilmesi
•Görüşmelerin
organizasyonu
•Kontrol
Mekanizmalarının
Oluşturulması
Kontrol
•Faaliyete geçiş
•Değerlendirme
Yeniden Yapılandırma Süreci ve KDM - Tespit
Tespit
Amaç:
Finansal Problemin Kabullenilmesi ve İrdelenmesi
İnceleme
Planlama
Uygulama
Kontrol
14
Temel Unsurlar:
-Yönetimin değişim talebi
-Şirketin durumunun tespiti
- Finansal problemlerin kaynaklarının sorgulanması
- Verilerin temini
- Yol haritasının oluşturulması
KDM’nin Katkısı:
- İlk inceleme ve durum analizi
- Hedeflerin belirlenmesi
- Objektif bakış açısı ile bir yol haritası oluşturulması
Yeniden Yapılandırma Süreci ve KDM - İnceleme
Tespit
Amaç:
Verilerin analiz edilmesi ve yeniden yapılandırma yönteminin
belirlenmesi
İnceleme
Planlama
Uygulama
Kontrol
15
Temel Unsurlar:
-Şirket mali bilgileri
-Pazar ve sektör araştırmaları
- Mevzuat ve özel durum araştırmaları
- Yönetim ile görüşmeler
KDM’nin Katkısı:
- Mali bilgilerin ve araştırmaların yorumlanması
- İlgili Mevzuatın incelenmesi
- İlk izlenim ve öneri notunun hazırlanması
- Yeniden Yapılandırma yönteminin belirlenmesi
Yeniden Yapılandırma Süreci ve KDM - Planlama
Tespit
İnceleme
Planlama
Uygulama
Kontrol
16
Amaç:
İnceleme çıktılarından uygulamaya ilişkin yol haritasının belirlenmesi
Temel Unsurlar:
-Yol haritasının planlanması
-Acil eylem planının hazırlanması
- Seçilecek yöntem doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlara
sunulacak dokümantasyonun temin edilmesi
- Fon sağlayıcılarla görüşmelerde kullanılmak üzere sunum ve basılı
evrakların hazırlanması
KDM’nin Katkısı:
- Acil Eylem planının hazırlanması
- Paydaşlara yönelik, anlaşılır finansal tablo ve modellerin
oluşturulması
- Taraflar ile görüşmelerin organizasyonu
Yeniden Yapılandırma Süreci ve KDM - Uygulama
Tespit
İnceleme
Acil Eylem Planının ve Belirlenen Yeniden Yapılandırma
Yönteminin uygulanması
Temel Unsurlar:
- Operasyonel ve Stratejik Değişimler
Planlama
- Müzakerelerin yürütülmesi
- Sözleşmelerin imzalanması
- İlave finansman temini
Uygulama
KDM’nin Katkısı:
- İlgili taraflar için hazırlanan finansal tabloların anlaşılır bir dille
Kontrol
17
Amaç:
ifade edilmesi
- Paydaşlar ile görüşmelerin yürütülmesi
- Taslak sözleşmelerin incelenmesi
- Sözleşmelerin firma çıkarları doğrultusunda imza aşamasına
getirilmesi
- Gerekli ise ilave finansmanın temini
Yeniden Yapılandırma Süreci ve KDM - Kontrol
Tespit
İnceleme
Amaç:
Belirlenen Hedeflere Uyumun Denetlenmesi
Temel Unsurlar:
- Finansal Yapının Değerlendirilmesi
- Öngörülerle gerçekleşmelerin karşılaştırılması
- Gerekli olması halinde hedeflerin revizyonu
Planlama
Uygulama
Kontrol
18
KDM’nin Katkısı:
- Analizler ile hedefler ve gerçekleşmelerin karşılaştırılması
- Periyodik mali rapor şablonlarının oluşturulması
- Belirlenen aralıklarda, firma yönetimi ile gözden geçirme
toplantılarının düzenlenmesi
- Fon sağlayıcıları ile düzenli iletişim ağının kurulmasının sağlanması
KDM’nin YENİDEN YAPILANDIRMA
ALANINDA VERDİĞİ HİZMETLER
19
KDM’nin Yeniden Yapılandırma Alanında
Verdiği Hizmetler
 KDM, finansal problemlerle başa çıkmaya çalışan şirketlere finansman
stratejilerinin ve politikalarının oluşturulması ve uygulanması hususunda
danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Bu çerçevede yukarıdaki slaytlarda bahsedilen hizmetler şu şekilde
kategorize edilmektedir:
 Şirketlerin nakit yönetim sisteminin kurulmasına yardımcı olunması,
 Şirketlerin yapısına uygun borçlanma sağlanması,
20
KDM’nin Yeniden Yapılandırma Alanında
Verdiği Hizmetler
 Şirketlerin aktif ve pasiflerinin yeniden yapılandırılması,
 Şirketlerin alternatif finansman kaynaklarına erişimlerinin sağlanması,
 Finansal ürünler konularında bilgi verilmesi,
 Şirketlerin finansal ve mali raporlama düzeninin kurulması,
 Sağlıklı organizasyon yapısının oluşturulması
21
İletişim
KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK ve YATIRIM LTD.ŞTİ.
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Web:
22
Kırçiçeği Sokak No:7/7
G.O.P. Çankaya 06700 Ankara
0 312 491 64 25
0 312 491 64 11
[email protected]
www.kdmconsultancy.com
Download

finansal yeniden yapılandırma