T.C.
19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI
ATATÜRK ORTAOKULU
MÜDÜRLÜĞÜ
!
"
!
“DUVARLAR DİLE GELDİ”
!
HAZIRLAYANLAR
!
Onur GÜNDÜZCÜ-Okul Müdürü
Fatih BİBEROĞLU-Rehber Öğretmen
Muhammed BOĞA- Görsel Sanatlar Öğretmeni
!
19 Mayıs Kaymakamlığının …….. tarihli ve ………sayılı oluru ile
uygulanmaktadır.
……-2014
!
!
!
Proje Adı
DUVARLAR DİLE GELDİ
Proje Konusu
Okul duvarlarının güzel sözlerle süslenmesi.
Projenin Amacı
Özlü sözler, öz deyişler ve ata sözleri; bazı
konuları kısa ve vurgulu anlatması, motive
edici özellikler taşımaktadır. Bu sözlerle okul
paydaşlarına pozitif anlamda katkı sağlamak
proje amacımızdır.
Projeyi Düzenleyen Kurum
Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü
Projeyi Düzenleyen Kurum
Yetkilisi:
Onur GÜNDÜZCÜ Atatürk Ortaokulu Müdürü
Proje Kaynak Birimi
Atatürk Ortaokulu Rehberlik Servisi
Proje Destek Birimi
Öğrenci, Öğretmen, Veli
Proje Uygulama Birimi
Proje Yürütme Kurulu (PYK)
Kapsam
Atatürk Ortaokulu Öğrencileri, Velileri ve
Öğretmenler.
Proje Danışmanı
Tel
Web/Mail
Onur GÜNDÜZCÜ
[email protected]
Tel: 0362 511 45 84
İrtibat kişisi
Tel
Web/Mail
Fatih BİBEROĞLU
[email protected]
Tel: 0362 511 45 84
Onur GÜNDÜZCÜ-Okul Müdürü
Proje Yürütme Kurulu
Fatih BİBEROĞLU- Rehber Öğretmen
Muhammet BOĞA- Görsel Sanatlar Öğretmeni
Proje Uygulama Tarihi
!
!
13 Ekim 2014 -22 Mayıs 2015
!2
!
!
BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş, Projenin Gerekçesi, Performans Kriterleri, Projenin Konusu,
Amaçlar, Hedefler, Kapsam, İlkeler, Dayanak,
!
1. GİRİŞ.
İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi de
öğrenmelerini sonraki nesillere aktarabilmesidir. Düşünen, düşündüğünü
sonraki nesillere aktaran bir millet daima ilerleyebilecektir. İnsanoğlu bu
aktarımı yapabilmek için önceleri sadece sözcükleri kullanmış. Zaman içinde
sözün yok olması sebebiyle duygularını duvar resimleriyle anlatmaya
başlayan insan, yazıyı bulmasıyla beraber önemli bir bilgi birikimi ve
aktarımı şansı yakalamıştır. Bazen sayfalarca sürecek bir konuyu, belki de
hakkında ciltlerce kitap yazılabilecek bir düşünceyi birkaç kelimeyle
anlatmayı ve aktarmayı da öğrenmiştir insanoğlu. Atasözü, deyim veya
özdeyiş olarak karşımıza çıkan bu söyleyişlerin insanın düşüncelerini,
algılarını ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyebildiği görülmektedir.
Bazen bir düşünürün söylediği kısa bir cümlenin birçok insanın hayatına
sihirli bir değnek gibi dokunarak önemli değişiklikler oluşturduğunu
görmekteyiz. “Duvarlar Dile Geldi” projemizle temele öğrencilerimizin
motivasyonlarını artıracak birer sihirli değnek dokundurmak istiyoruz
öğrencilerimizin düşence dünyalarına. Bunun için Atatürk Ortaokulunun
duvarlarında, öğrencilerin rahatlıkla görebilecekleri yerlere, özdeyişlere yer
vermek istiyoruz. Öğrencimizin kafasını kaldırdığında göreceği bir yazı,
onun miladı olabilecek, gelecekle ilgili hayaller kurmasını, kendisi için bir
hedef belirlemesini sağlayabilecektir. Bu şekilde ışık tutabileceğimiz tek bir
öğrencimiz dahi olsa bu bizler için büyük bir kazan olarak hanemize
yazılacaktır. Biz ise bu sözlerin seçim sürecine öğrenci, veli ve öğretmeni
dahil ederek her bir paydaşı olayın bir seyircisi değil aktörü olarak
!3
rollendirmek istiyoruz. Duvarda kendi oy verdiği, seçtiği özdeyişi gören
birey, “ben bu sürecin izleyicisi değil belirleyicisi oldum” düşüncesiyle
motive olacak, belki de yeni bir atılıma kıvılcım çakmış olacağız.
2. PROJENİN GEREKÇESİ.
Motivasyon ve model alma insan gelişiminde önemli bir yere
sahiptir. Bazen bendini aşmak isteyen bir insan, ufacık bir kıvılcım ister,
kendisi için bir açıklık bir ipucu arzular. Okul duvarlarını süsleyecek
özdeyişlerle öğrencilerimiz bu sihirli dokunuşu ulaştırmak istiyoruz. Böylece
motivasyon kazanan bireylerin hedefleri doğrultusunda daha arzulu
çalışacağını, kendileri için bir değerler kriteri oluşturacağını düşünüyoruz.
3. PERFORMANS KRİTERLERİ
•
Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz, yapacağımız faaliyetler sonucunda
yeni şeyler öğrenmiş, önemli düşünürlerimizi tanımış olacaklar.
4. PROJENİN KONUSU
Okul duvarlarının güzel sözlerle süslenmesi.
5. AMAÇLAR
Okulumuzun; öğretmen, öğrenci ve velilerinin önemli düşünürleri tanımaları,
kendileri için motivasyon kaynağı olabilecek özdeyişler öğrenmelerini
sağlamak.
!
6. HEDEFLER.
• Öğretmenlerin kendileri ve öğrencileri için motive edici
özdeyişler öğrenmesi.
• Öğrencilerin geleceğe yönelik olarak atılım yapmalarını sağlayıcı
kıvılcımlar oluşturabilmek.
• Velilerin, öğrencileri yönlendirirken, motivasyon sağlamaya
çalışırken daha donanımlı olmalarını sağlamak.
7. KAPSAM
!4
Bu proje 2014–2015 Eğitim ve Öğretim yılı için 13 Ekim 2014-22 Mayıs
2015 tarihleri arasında 19 Mayıs Atatürk Ortaokulundaki tüm öğrencileri,
öğretmenleri ve velileri kapsar
!
!
!
!
8. İLKELER
•
Proje, Proje Yürütme Kurulu tarafından takip edilir.
•
Proje bir uygulama takvimi çerçevesinde yürütülür ve uygulanır.
•
Projenin uygulanmasından; Okul Müdürü birinci derece sorumludur.
•
Gerçekleştirilen olumlu faaliyetlerin tanıtımı Proje Yürütme Kurulu
tarafından sistematik olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşılacaktır
9. DAYANAK
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”nun, Genel Amaçları Madde 2
TKY uygulamaları yönergesi
Millî eğitim bakanlığı okul öncesi eğitim ve İlköğretim kurumları yönetmeliği
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama, Uygulama Süreci ve Aşamaları, Eylem Planı, Değerlendirme, Uygulama
Takvimi, Maliyet, Yürürlük, Yürütme
1. UYGULAMA
Projede görevli kurul, bölüm ve birimlerin adları ile sorumlulukları açıklanır.
(Mesela, Proje Yürütme Kurulu, Proje denetleme kurulu gibi.)
Proje Yürütme Kurulunun Görevleri
➢ Projenin uygulanması, izlenmesi, geliştirilmesi,
➢ Proje ile ilgili getirilen önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının alınması,
➢ Proje ile ilgili materyallerin hazırlanması.
!5
➢ Projenin gelişimini ve sonuçlarını izleyerek değerlendirmek ve rapor halinde
yayınlamak ve projenin etkili gerçekleştirilmesinden sorumludur
!
!
!
!
Okul İdaresinin Görevleri
➢ Proje kapsamında ve yönergede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine
getirmek,
➢ Rehberlik ve danışmanlık yapmak
Okul Aile Birliğinin Görevleri
➢ Projenin maddi giderlerini temin etmek
!
2. UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI.
1. Projenin onaylanmasından sonraki süreçte projenin tanıtımı Proje Yürütme Kurulu
(PYK) tarafından yapılır.
2. Yazı yazılacak yerler tespit edilerek yazıma uygun hale getirilecek ve malzeme
temini sağlanacak.
3. Okul duvarlarına yazılacak özdeyişlerin tespiti için toplantı yapılacak.
4. PYK tarafından belirlenen örnek özdeyişler bir anket haline dönüştürülecek.
5. Oluşturulan anket öğrenci, veli ve öğretmenlere uygulanacak ve sonuçları
değerlendirilecek.
6. Seçilen sözlerin tanıtımı yapıldıktan sora belirlenen yerlere yazılma işlemleri
gerçekleştirilecek.
!
!
!6
!
!
!
!
!
!
3. EYLEM PLANI *
Faaliyetin Adı
Faaliyet
Faaliyet Katılımcıları
Süreci
Projenin hazırlanması onaya
sunulması
Proje Yürütme Kurulu
Eylül 2014
Okul proje yürütme kurulu
kurulması
Proje Yürütme Kurulu
Ekim 2014
PYK tarafından projenin
tanıtımı
Proje Yürütme Kurulu
Tüm Öğretmenler
Duvarlara yazılabilecek
yazıların tespiti için komisyon
toplantısı
Proje Yürütme Kurulu
Komisyondan çıkan örnek
özdeyişlerin anket haline
dönüştürülmesi.
Proje Yürütme Kurulu
Oluşturulan anketin ilgili
öğretmen, öğrenci ve velilere
uygulanması
Proje Yürütme Kurulu, Sınıf
Öğretmenleri
!
Ekim 2014
Ekim 2014
Kasım 2014
Kasım 2014
!
Kasım 2014
Uygulanan anketin sonuçlarının
değerlendirilmesi ve seçilen
Proje Yürütme Kurulu
özdeyişlerin duyurulması.
Kasım 2014
Anket sonucunda belirlenen
özdeyişlerin yazılacağı
duvarların tespiti, düzenlenmesi Proje Yürütme Kurulu
ve yazım faaliyetlerine
başlanması.
Kasım 2014
Nisan 2015
!7
Proje sonuçlarının
değerlendirilmesi ve rapor
tutulması
Proje Yürütme Kurulu
Mayıs 2015
4. DEĞERLENDİRME
Projenin değerlendirmesi Proje Yürütme Kurulunca yapılacak. Performans
göstergelerine göre elde edilen sonuçlar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne sunulacak.
!
!
!
!
!
!
!
5. UYGULAMA TAKVİMİ **
S.NO
1
!
TARİHLERİ
YAPILACAK FAALİYETLER
Proje oluru için İlçe MEM’ yazı yazılması
Ekim 2014
2
Duvarlara yazılacak aday özdeyişlerin tespit
edilmesi
Ekim 2014
3
Belirlenen aday özdeyişlerin ankete
dönüştürülerek uygulanması.
Ekim-Kasım 2014
4
Anket sonucunda belirlenen özdeyişlerin
duvarlara yazılması.
Kasım 2014
5
Sonuç raporunun yazılması
Mayıs 2015
!
6. MALİYET
Projenin maliyeti Okul Aile Birliğince veya sponsorlarca karşılanacak.
TAHMİNİ MALİYET
ALIM YAPILACAK
MALZEMELER
BİRİM FİYATI
(Lira)
ADEDİ
TOPLAM FİYATI
Yazı şablonlarının yaptırılması
10
15
150
Boya, fırça ve benzeri malzemeler.
--
10
100
!8
!
Toplam
25
250
7. YÜRÜRLÜK
Bu Proje yönergesi 2 bölüm ve toplam 17 maddeden ibaret olup 2014- 2015
eğitim öğretim yılında yapılacak “DUVARLAR DİLE GELDİ” projesi için
hazırlanmış olup 19 Mayıs Kaymakamlığının onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
!
8. YÜRÜTME
Bu Yönergenin hükümleri proje yürütme kurulu tarafından yürütülür. Projenin
sekretaryasını yürütmek ve birimler arası koordinasyonu sağlamak, Atatürk Ortaokulu
Müdürlüğünce yürütülür.
!9
Download

Duvarlar dile geldi - Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü