6360 SAYILI KANUN UYARINCA
31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL
KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL
İDARESİ VE BELEDİYELERDE
İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN
DEVİR VE NAKİL SÜRECİ
 Devir ve Nakil Süreci Kapsamında Yer Alan Personel
 6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyesine Dönüştürülen
İllere Bağlı İlçelerdeki Köy ve Belde Belediyelerinde Çalışan
Personel
 Mevcut Büyükşehir Belediyesi Statüsüne Sahip (İstanbul ve
Kocaeli) İl Mülki Sınırları İçerisinde Bulunan Köylerde
Çalışan Personel
 6360 sayılı Kanunla Belirtilen İllerdeki İl Özel İdarelerinde
Çalışan Personel
Personele İlişkin Süreç
Belediyelere, İl Özel
İdarelerine ve Valiliklere bir
ay içinde bildirimde
bulunulması
Devir , Tasfiye ve
Paylaştırma Komisyonun
Kurulması
Bildirimi Yapılan Personelin
Komisyon Kararı Uyarınca
Belediye ve Bağlı Kuruşlara
Devredilmesi
Belediye Ve Bağlı
Kuruluşlara Devredilen
Personelden Norm Kadro ve
İhtiyaç Fazlası Olanların
Komisyonca Belirlenmesi
İhtiyaç Fazlası Olarak
Belirlenen Personelin Devlet
Personel Başkanlığı
Tarafından Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Atanması
 KOMİSYON KURULMASI
 Devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere
bir vali
yardımcısının başkanlığında valinin uygun
göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili
belediye başkanlarının katılımıyla Devir, Tasfiye ve
Paylaştırma Komisyonu kurulacaktır.
 BİLDİRİM YAPILMASI
 Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerde çalışan personel, kapatılan belediye
veya köyün devredileceği ilçe belediyesine,
 Henüz ilçe belediyesi oluşmamış yerlerde bildirimler il belediyesine 6/12/2012
tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılır.
 Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinde görev yapan personel, valiliğe
6/12/2012 tarihinden itibaren bir ay içerisinde bildirilir.
 Nüfusu 2000’in altında kalan;
 Köye dönüştürülen belediyelerde çalışan personel il özel idaresine,
 Mahalle olarak katılmak suretiyle başka bir ilçeye katılma talebinde bulunan
belediyelerde çalışan personel katılacakları belediyeye 6/12/2012 tarihinden
itibaren bir ay içinde bildirilir.
 DEVİR İŞLEMLERİ
 Komisyon Kararıyla;
Tüzel Kişilikleri Kaldırılan
Belediye Ve Köylerde Çalışan
Personel
Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı
Kuruluşu veya İlçe Belediyesine
Devredilir
Tüzel Kişilikleri Kaldırılan İl
Özel İdarelerinde Görev Yapan
Personel
Yatırım İzleme Koordinasyon
Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi
ve Bağlı Kuruluşu veya İlçe
Belediyesine Devredilir.
Nüfusu 2000’in Altında Kalan
Ve Köye Dönüştürülen
Belediyelerde Çalışan Personel
Köye Dönüştürülen Belediyelerde
Çalışan Personel
İl Özel İdaresine Devredilir.
Mahalle Olarak Katılmak Suretiyle
Başka Bir İlçeye Katılma Talebinde
Bulunan Belediyelerde Çalışan Personel
Bağlandığı Belediyeye Devredilir.
Tüzel Kişiliği Kaldırılan
Belediye, İl Özel İdaresi Ve
Köylerden Oluşan Veya
6/12/2012 Tarihinden İtibaren
Amaçları Ortadan Kalkacak
Olan Mahalli İdare Birlikleri
İlk Mahalli İdareler Genel
Seçiminden Önce Tüzüklerindeki
Hükümlere Göre Tasfiye Olurlar.
Tüzüklerinde Hüküm
Bulunmayan Hallerde Kanunun
Devir, Tasfiye Ve Paylaştırmaya
İlişkin Hükümleri Uygulanır.
 YENİ PERSONEL ALIMI VE HİZMET ALIM
SÖZLEŞMELERİ
 6/12/2012 tarihinden önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak
kaydıyla, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyeler, köyler ve il özel
idareleri tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere
hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve aynı tarihten itibaren
tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut
hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek
şekilde hizmet alım sözleşmesi düzenlenemez.
 Tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan
veya 6/12/2012 tarihinden itibaren amaçları ortadan kalkacak olan
mahalli idare birlikleri, 6/12/2012 tarihinden itibaren yeni personel
istihdam edemezler, hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma
yapamazlar.
 Belediye Ve Bağlı Kuruluşlara Devredilen Personelden Norm Kadro ve İhtiyaç Fazlası
Olarak Belirlenenlerin Devlet Personel Başkanlığı Tarafından Atanması
Personelin Bildirimi
Belediye ve Bağlı
Kuruluşlara Devredilen
Personelden Norm Kadro
ve İhtiyaç Fazlası Olanlar
ilgili belediye ve bağlı
kuruluş tarafından en geç
üç ay içinde valiliğe
bildirilir.
İhtiyaç Fazlası Personeli
Tespiti
Komisyon ilgili idarelerden
gönderilen listeleri;
-5393/49’da belirtilen oranlar
-Bütçe dengesi.
-Norm kadrosu
-Nüfus kriterleri
-Yürütmekle yükümlü olduğu
hizmetin gereği gibi kriterleri
değerlendirmek suretiyle
İhtiyaç fazlası personelin tespitini
yapar.
Komisyon Çalışması
Komisyon ihtiyaç fazlası personelin tespitine ilişkin
çalışmasını ilgili kriterleri dikkate almak suretiyle 45
gün içerisinde tamamlar.
Personelin Nakli
Devlet Personel Başkanlığı tarafında 90 gün içerisinde 4046 sayılı Kanuna
göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılır.
Onay
Komisyon çalışmasını
tamamladıktan sonra 10 gün
içinde valinin onayına
sunar.
Listelerin Bildirimi
Valinin onayladığı listeler
10 gün içinde İçişleri
Bakanlığına;
İçişleri Bakanlığınca da
atama teklifleri yapılmak
üzere Devlet Personel
Başkanlığına bildirilir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Nakil Süreci
 Devlet Personel Başkanlığı Tarafından;
657 sayılı Devlet Memurları
Kanuna Tabi Personel
657 Sayılı Kanuna Tabi Olarak 90
Gün İçerisinde Diğer Kamu Kurum
ve Kuruluşlara Nakledilir.
5393 sayılı Kanunun 49 uncu
Maddesine Göre İstihdam Edilen
Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel
Bildirim Unvanı Esas Alınarak, 657
Sayılı Kanunun 4/B Maddesi
Çerçevesinde Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Sözleşmeli Personel
Olarak Atanır.
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi
Sürekli İşçi Statüsünde İstihdam
Edilen Personel
Diğer Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Unvanları
Belirlenecek Kadrolara 90 Gün
İçerisinde Atanır.
Nakil Sürecine İlişkin
;
 Ataması yapılan personele ait kadro ve pozisyonlar; Devlet Personel Başkanlığınca kamu
kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri veya atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki
hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş
sayılır.
 İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.
Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş
gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
 Ataması yapılan personele ilişkin tüm tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri
istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel
Başkanlığı yetkilidir.
KAMUOYUNA SAYGIYLA
DUYURULUR
Download

6360 PERSONELİN NAKİL VE DEVİR SüRECİ REHBERİ