CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
BAŞVURU-DEĞERLENDİRME-DESTEK
MANİSA-2014
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
KOORDİNASYON BİRİMİ
NEDİR?
Yükseköğretim Kurumları’nda Bilimsel Araştırma
Projelerinin
aşamalarında
kabulü,
her
uygulanması
türlü
desteği
ve
sonuçlanması
vermekle
yükümlü,
Üniversite Rektörü sorumluluğunda ve doğrudan Rektöre
bağlı olarak çalışan yönetim birimidir.
2
MİSYONUMUZ
Üniversitemizin bütün birimlerinde gelişmiş bir
araştırma alt yapısının oluşturulmasına ve bunun verimli
bir şekilde kullanılmasına, üniversite, sanayi ve toplum
arasında ortak çalışmaların arttırılmasına, lisansüstü tez
araştırma projelerine etkin destek verilmesine ve böylece
evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkı
sağlamaktır.
3
VİZYONUMUZ
Üniversitemizin, bilimsel ve teknolojik niteliği
yüksek araştırmalar ile ülkemizde ve dünyada önde
gelen üniversiteler arasında yer almasıdır.
4
DESTEKLENEN PROJE TÜRLERİMİZ
1) Bilimsel Araştırma Projeleri (1994)
2) Lisansüstü Tez Projeleri (1994)
3) Hızlı Destek Projeleri (2011)
4) Bilimsel Alt Yapı Projeleri (2012)
5) BAP Teşvik Ödül Programı (2012)
6) Bilimsel Toplantı Düzenleme Projeleri (2013)
5
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
Celal Bayar Üniversitesi mensubu en az doktora,
tıpta
uzmanlık
ya
da
sanatta
yeterlik
eğitimini
tamamlamış öğretim elemanlarının yöneticisi olduğu
kişisel ya da disiplinler arası projelerdir. En az 6 ay, en
çok 3 yıl süreli olabilirler. En çok 20.000.-TL.na kadar
mali destek verilebilir.
Bu proje türüne yılın her
döneminde başvurulabilir.
6
LİSANS ÜSTÜ TEZ PROJELERİ
Celal Bayar Üniversitesi’nde sürdürülen yüksek
lisans, tıpta uzmanlık, doktora, sanatta yeterlik tezlerini
desteklemek üzere tez danışmanının yönetici olduğu
araştırma projeleridir.
Tez
projeleri,
danışmanlar
tarafından
ilgili
öğrencilerle birlikte sunulur.
En çok 20.000.-TL ye
kadar mali destek verilebilir.
Bu proje türüne yılın her
döneminde başvurulabilir.
7
HIZLI DESTEK PROJELERİ
Başka bir kurum tarafından desteklenmeyen ve halen
devam eden ya da henüz sona ermiş bir bilimsel
çalışmanın tamamlanması için destek verilen projelerdir.
2011 yılında desteklenmeye başlanmıştır. 2014 yılı için
destek miktarı 5.000 TL dir. Proje kabulüne BAP
komisyonu karar verir. Bu proje türüne yılın her döneminde
başvurulabilir.
8
BİLİMSEL ALTYAPI
PROJELERİ
Celal Bayar Üniversitesi’nin bilimsel araştırma alt
yapısını
güçlendirmeyi
amaçlar.
Üniversitenin
ve
akademik birimlerin bilimsel hedeflerini ve ihtiyaçlarını
dikkate alarak dekanlık, yüksekokul, enstitü ve araştırma
-
uygulama
merkezi
adına
önerilmiş
projelerdir.
Projelerin değerlendirilmesi BAP komisyonu tarafından
yapılır. Yılda bir defa başvuru başvuruya açılır. Üst limiti
150.000 TL dir.
9
2012 yılında itibaren uygulamaya konulmuştur.
2012 yılında 7 adet alt yapı projesi için 998.897 TL.
2013 yılında 11 adet alt yapı projesi
1.425.222 TL. bütçe ile desteklenmiştir.
için
2014 yılı için proje destek üst limiti 150.000 TL.
olarak belirlenmiştir.
10
BAP TEŞVİK ÖDÜL PROGRAMI
Üniversitemiz
Bilimsel
ödül
Teşvik
Yönergesinde
belirtilen bilim ödülünü alanlar, bilim ödülü dışındaki
ödüller
kategorilerden
üyelerimizin
3
defa
başvurabileceği
ödül
alan
programdır.
öğretim
Yönerge
dışındaki ödüllere BAP komisyonu tarafından karar
verilir. 2012 yılında 4 akademisyenimiz, 2013 yılında 11
akademisyenimiz
proje
teşvik
programından
desteklenmiştir. Proje üst sınırı 20.000 TL dir. Öğretim
üyesi kendi bilimsel çalışmaları için harcama yapabilir.
Diğer projelerdeki sınırlamalara tabii değildir.
11
BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME
DESTEK PROJELERİ
Uluslar
arası
veya
ulusal
sempozyumlar,
kongreler, çalıştaylar ve konferanslar için destek
verilen projelerdir.
Destek üst limitler her yıl BAP komisyonu
tarafından belirlenir. Toplantıya katılan araştırmacı
sayısı, sunulan bildiri sayısı, toplantının kaçıncı defa
yapıldığı, destek verilen kuruluşlar gibi bilgiler ışığında
destek miktarına karar verilir. Konaklama, yemek,
salon kiralaması için destek verilmektedir.
12
Uluslar arası sempozyum, kongre üst destek sınırı 30.000 TL.,
Ulusal sempozyum, kongre üst destek sınırı 15.000 TL.,
Uluslar arası çalıştay üst destek sınırı 20.000 TL.,
Ulusal çalıştay üst destek sınırı 10.000 TL.,
Uluslar arası konferans üst destek sınırı 6.000 TL.,
Ulusal konferans üst destek sınırı 2.000 TL.,
13
2013 yılında başlatılan Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği
ile 2013 yılında 126.477 TL lik bir bütçe ile 12 adet bilimsel
toplantı desteklenmiştir.
14
PROJE DESTEKLEME İLKELERİ
Proje değerlendirmelerinde puanlama sistemi uygulanmakta
olup, 18 ve altı puan alan projeler desteklenmemektedir.
Projeler 3 hakem tarafından özgün değer, yaygın etki ve
yapılabilirlik açısından 9 puan üzerinden incelenir.
Projelerde yurt dışı sempozyum için 3000 TL ye kadar, yurt
içi sempozyum için 1000 TL ye kadar destek verilmektedir.
Yurtdışı proje ile ilgili araştırmalar 7000TL ye kadar destek
verilmektedir.
Bilgisayar alımı için 4.000 TL’ye, kırtasiye alımları için 500
TL’ye kadar destek verilmektedir.
15
DIŞ KAYNAK DESTEK PROGRAMLARI
• TÜBİTAK mali destekli projeler,
• Kalkınma Ajansı mali destekli projeler
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mali destekli projeler (SanTez)
• Kalkınma Bakanlığı mali destekli projeler(Yüksek bütçeli
yatırım projeleri)
• AB destekli projeler
16
PROJELERİMİZ
Ocak 2014 tarihi itibariyle Birimimiz tarafından 236 adet
BAP Projesi, 20 adet TÜBİTAK projesi, 1 adet Kalkınma
Bakanlığı Merkez Laboratuarı projesi, 2 adet Zafer
Kalkınma Ajansı projesi, 1 adet San-Tez projesi ve 1
adet Avrupa Birliği projesi yürütülmektedir.
17
Tablo 1. Ocak 2014 itibari ile toplam proje ve bütçeler
18
Tablo 2. Yıllara göre sosyal proje sayıları
2010
0
2011
2
2012
7
2013
9
Tablo 3. Yıllara göre proje BAP bütçesi
YILLARA GÖRE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BÜTÇE ÖDENEKLERİ
YILLAR
ÖDENEK
(Öz Gelir)
ÖDENEK
(Maliyeden Alınan)
TOPLAM ÖDENEK
2010
1.703.500,00 TL
5.000,00 TL
1.708.500,00 TL
2011
2.101.000,00 TL
600.000,00 TL
2.701.000,00 TL
2012
2.285.000,00 TL
690.000,00 TL
2.975.000,00 TL
2013
3.001.000,00 TL
726.000,00 TL
3.727.000,00 TL
2014
3.411.000,00 TL
740.000,00 TL
4.151.000,00 TL
TOPLAM
12.501.500,00 TL
2.761.000,00 TL
15.262.500,00 TL
20
Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi başvuruları otomasyon sistemi üzerinden kabul
etmektedir.
Otomasyon sistemi araştırmacının Üniversitemiz
uzantılı mail adresi ve şifresi üzerinden kabul
etmektedir.
21
22
CBÜ
Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon
Birimi
31.01.2014
Download

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ