GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
YÖNERGESİ
YÖNERGENİN AMAÇ VE KAPSAMI
I.BÖLÜM
Madde 1 . Bu yönerge , 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve
10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel
Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Gebze Teknik Üniversitesi bilimsel araştırma proje
tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve
sonuçlandırılmasına ilişkin esasları düzenler.
TANIMLAR
Madde 2. Bu yönergede geçen tanımlar aşağıdaki gibidir.
a) Üniversite Yönetim Kurulu: Gebze Teknik Üniversitesi Yönetim Kuruludur.
b) Komisyon: Gebze Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur(B.A.P.K.). 1.maddede
belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının
başkanlığında Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör
tarafından görevlendirilen, en az 3 en çok 7 öğretim üyesinden oluşan bir komisyondur.
Komisyon üyeleri Gebze Teknik Üniversitesi’nde var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek
suretiyle 4 yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden atanabilir. Komisyonda bulunan
üyelerin her ne şekille olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de
kendiliğinden sona erer.
B.A.P.K. kararlarını açık oyla ve oy çoğunluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, gizli oylama yapılır.
Tekrar eşit olması halinde, Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.
c) Danışman : Danışmanlar; B.A.P.K. proje önerilerinin değerlendirilmesi için yararlanacağı ilgili alanlarda
uzmanlaşmış yurtiçi ve dışındaki bilim adamlarıdır.
d) Bilimsel Araştırma Projeleri: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal
ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması
beklenen Gebze Teknik Üniversitesi içi ve/veya dışı veya uluslararası kurum yada kuruluşların
katılımlarıyla da yapılabilecek bilimsel içerikli projelerdir.
I)
II)
III)
IV)
Kapsamlı Araştırma Projeleri: Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinin hazırladıkları
kişisel ya da multidisipliner projelerdir.
Katılımlı Araştırma Projeleri: Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi öğretim üyeleri ile
birlikte Gebze Teknik Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşların katılımı
ile oluşturulmuş projelerdir.
Lisansüstü Araştırma Projeleri: Gebze Teknik Üniversitesi bünyesindeki Enstitülerde
Yüksek Lisans ve doktora , öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin
yöneticiliğinde yürüttükleri araştırma projeleridir. Proje Bütçeleri, B.A.P.K. tarafından
belirlenir.
Destek Projeleri: Alt yapısı var olan araştırma birimlerinin, araştırmalarını yürütebilmek için
gerek duydukları sarf malzemeleri ya da yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere önerilen ve
makine-teçhizat alımına kapalı olan projelerdir. Proje Bütçeleri, B.A.P. K. tarafından belirlenir.
V)
VI)
Güdümlü (Alt Yapı) Araştırma Projeleri:B.A.P.K. tarafından belirlenen GTÜ dışında
kendi alanında uzman araştırıcılara da önerilebilen ülkemizin ve GTÜ’sinin bilimsel,
teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup
geliştirmeye yönelik projelerdir.
Sanayi İşbirliği Projeleri: Bir sanayi kuruluşu ile GTÜ birimlerinin veya öğretim üyelerinin
müştereken verdiği , ilgili sanayi kuruluşunun bütçeye katkısının ne şekilde olacağı B.A.P.K.
tarafından belirlenen uygulamaya yönelik projelerdir.
e) Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesidir.
f) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projelerinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde
görevlendirilen öğretim elemanıdır.
g) Bilimsel Araştırmalar Birimi (B.A.B): İlgili kanun ve yönetmelikler gereğince bu yönergenin 1.
maddesinde elirtilen amaç ve kapsamlar uyarınca,Bilimsel Araştırma Projelerinin alımlarının yapılabilmesi,
her türlü hizmetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi için Rektörlüğe bağlı “ Bilimsel Araştırmalar
Birimi” kurulur. B.A.B. rektörün görevlendireceği bir birim sorumlusu ve B.A.B. sorumlusuna bağlı
tahakkuk, satınalma proje işlem gruplarından oluşur.
II.BÖLÜM
ÖZEL ÖDENEK VE ÖDENEKLERİN KULLANIMI
Madde 3. Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında bilimsel araştırma projeleri Yönetmeliğinin
11.maddesi uyarınca, özel ödenek kaydedilen tutarlar ile Gebze Teknik Üniversitesi bütçesine bu amaçla
konulan ödenekler bilimsel araştırma projeleri için gerekli yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme
alımları, demirbaş alımları ile makine –teçhizat alımları ve buna ilişkin giderler için kullanılır.
Yatırım programında yer alan bilimsel araştırma projelerine ilişkin değişikliklerde, Yıllık Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri uygulanır.
Yatırım karakterli bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi için özel gelir ve özel ödenek kaydedilen
tutarlar, DPT Müsteşarlığınca yatırım projeleri ile ilişkilendirildikten sonra kullanılır.
III.BÖLÜM
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNUN GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI VE PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 4. B.A.P.K. proje başvuru ve değerlendirme takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür. Proje
önerileri son başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır, gerektiğinde bu
süre komisyon tarafından uzatılabilir. (2002 yılı ilk 6 ayı için bu yetki rektörlükçe kullanılır).
Madde 5. B.A.P.K. proje değerlendirilmesi ve seçiminde danışmanların hizmetlerinden yararlanabilir. Seçilen
danışmanlar inceledikleri proje önerilerinin orijinal olup olmadıklarını, kullanılan yöntemi, araştırmacının
varsa konu ile ilgili yayınlarını, projenin mali portesini ve sarf suretini (araç-gereç, personel, malzeme, yolluk
gibi giderleri) dikkate alarak değerlendirir. Yurt dışından danışman bilim adamları atanabilir.
Madde 6. B.A.P.K. ’da kabul edilen projelerin ara raporlarını değerlendirerek sonraki dönemdeki desteğin
devam edip etmemesine karar verir.
Madde 7. B.A.P.K. gerektiğinde projenin sorumlularını değiştirebilir, uygulamayı durdurabilir veya projeyi
iptal edebilir.
Madde 8. B.A.P.K. gerekli gördüğü proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir.
Madde 9. Kabul edilen projelerin yöneticileri B.A.P.K.’na altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili
bilgilerin yer aldığı ara raporlar sunar.
Madde 10. Araştırma projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Proje yöneticisinin isteği üzerine B.A.P.K. ek
süre ve ek ödenek verebilir.Ek süre 1 yılı, ek ödenek ise toplam proje bütçesinin % 50’sini geçemez.
Madde 11. Araştırma projeleri , GTÜ‘nün uzman Öğretim Üyesi bulunan her dalı ile ilgili olarak ancak temel
bilimler ile D.P.T. kalkınma planlarında yer alan Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine ve ülke bilim
politikasına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir.Araştırma projelerinin bilime, ülkenin ekonomik,
sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır.
Madde 12. Uluslararası katılımlı ve çok merkezli projelere destek verilir.
Madde 13. Dekanlar ve Enstitü Müdürleri, alt yapı projelerini sıralamaya tabi tutarak ve tercih sıralaması
yaparak B.A.B. ’ne gönderirler.
Madde 14. Bir ve ya birden fazla öğretim üyesi veya bir öğretim üyesi gözetiminde başka bir öğretim elemanı
veya lisansüstü öğrencisi tarafından belirli bir konuda, usulüne uygun bir forma göre hazırlanan proje
önerilerinin, Fakülte Dekanlıkları, Enstitü Müdürlükleri (doktora ve yüksek lisans ünvanı kazandıran projeler)
ve Araştırma Merkezleri müdürlüklerince bir ön değerlendirilmesi yapıldıktan sonra uygun görülenler
değerlendirme için B.A.P.K.’na sunulmak üzere B.A.B.’ne gönderilir.
Madde 15. Bilimsel araştırma projeleri tamamlandıktan sonra sonuç raporlarının uluslararası yayın haline
getirilmesi, uluslararası kongre ve konferanslarda sunulması gibi bilimsel aktiviteler, proje yöneticisinin teklifi
üzerine, sonuç raporunda “Gebze Teknik Üniversitesi tarafından desteklenmiştir.” ibaresinin yer alması
şartıyla B.A.P.K. kararı ile desteklenebilir.
Madde 16. Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yöneticisi ile Rektör veya yetkili Rektör
Yardımcısı arasında proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol imzalanır. Yönetici bu protokoldeki
hususlara uymakla yükümlüdür.
PROJELERİN İZLENMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI
Madde 17. Projeler protokolde belirlenen bitiş tarihini izleyen üç ay içinde proje kesin raporu ve ekleriyle
birlikte B.A.B.’ne gönderilir. B.A.P.K. tarafından incelenen kesin rapor olduğu gibi kabul edilir, üzerinde
değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar değerlendirmeye alınabilir yada reddedilebilir. Projeye ilişkin son karar
burada verilir. SCI veya SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış proje ile ilgili makale sonuç
raporu olarak verilebilir.
Madde 18. Proje sonuçları Gebze Teknik Üniversitesi web sahifesinde ilan edilir.
Madde 19. Rektörlük her yıl sonunda desteklenen ve tamamlanmış projeler hakkında Yükseköğretim
Kuruluna özet bilgi verir.
Madde 20. Projeler kapsamında alınan her türlü alet
mutemetlerine zimmetlenir.
ve cihazlar bölüm veya anabilim dalı ayniyat
Madde 21. Proje yöneticisi, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 10 (on)
yıl süreyle saklamak zorundadır.
Madde 22. Proje yürürlükte iken bilimsel etiğe aykırılık saptandığında komisyon kararı ile proje iptal edilir.
Bu durumda proje yöneticisi 4 yıl süreyle destek alamaz. Aynı uygulama proje bitiminden sonra proje
verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir.
Madde 23. Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Gebze Teknik Üniversitesi’ne aittir.
YÜRÜTME
Madde 24. Gebze Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 07.05.2002 tarih ve 2002/09 oturum sayılı toplantı
kararı ile kabul edilen bu yönerge hükümleri 07.05.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 25. Bu yönerge hükümleri Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararı
Tarihi
Sayısı
07.05.2002
2002/09
Yönergede Değişiklik Yapan Senato Kararı
Tarihi
Sayısı
24.12.2014
2014/40
Download

Toplantıya Katılanlar : - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü