T.C.
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1− (1) Bu Yönerge’de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası kuruluşlara verilecek
bilimsel projelerin, nitelik ve niceliğinin arttırılmasına yönelik olarak kurulmuş olan T.C. İstanbul
Kültür Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi organlarının, faaliyet alanları ve
çalışma şekline dair esas ve ilkelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon
Birimi’nin örgütlenmesine, faaliyet alanlarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;
a) Birim: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimini,
b) Danışma Kurulu: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon
Birimi’nde görev alan danışma kurulunu,
c) Direktör: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi adına
üniversite nezdinde üniversite içerisinde işleyişinden sorumlu, birimin sorumluluk alanında iş ve
işleyişi takvime uygun şekilde ilerlemesini sağlayan, birimde yer alan personelin iş tanımlarının
işlevselliğinden sorumlu kişiyi,
ç) Proje Uzmanları: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon
Birimi’nde görev alan uzmanları,
d) Danışmanlar: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi’nde
görev alan danışmanları,
e) Proje Ekibi: Projenin yürütücüsünün talimatları doğrultusunda görev yapan ve projelerde yer
alan akademik ve idari görevlilerden oluşan grubu,
f) Proje Yürütücüsü: Proje önerisini teklif eden, hazırlanmasından ve/veya yürütülmesinden
sorumlu olan kişiyi,
g) Rektör: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesini ifade etmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Birimin Amacı ve Faaliyet Alanları
Birimin amacı
MADDE 5− (1) Birimin amacı; Üniversitenin dış kaynaklı proje hazırlama, uygulama ve
değerlendirme kapasitesini geliştirecek faaliyetlerde bulunarak, Üniversitenin ulusal ve
uluslararası düzeyde sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişim sürecine yapacağı katkıları
arttırmaktır.
Birimin faaliyet alanları
MADDE 6− (1) Birim; proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık alanında; proje duyuru ve
tanıtım faaliyetleri, proje takibi, araştırıcı özgeçmiş bankası, eğitim ve bilimsel toplantı
faaliyetlerini gerçekleştirir. Ayrıca başta üniversiteler olmak üzere ilgili kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası
düzeyde aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:
a) Proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık alanında yürütülecek olan faaliyetler:
1. Proje müzakerelerinde ön hazırlık desteğini sağlamak,
2. Araştırmacılara projelerinin her aşamasında (hazırlık, başvuru, yönetim, sonlandırma, patent,
ticarileştirme vb) destek sağlamak,
3. Projenin yaşam eğrisi boyunca olası problemlerin belirlenmesi ve çözülmesinde destek olmak,
4. Üniversite içinden veya dışından gelecek olan talepler doğrultusunda, proje hazırlama, uygulama
ve değerlendirme süreçleri konusunda kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmak,
5. Projelerin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği açısından proje yürütücüsü ile proje ortakları
arasında koordinasyon sağlamak; proje başvuruları, proje finans kaynakları ve proje ortaklarıyla
yapılacak yazışma ve toplantıların organizasyonunu ve/veya takibini yaparak, Üniversitenin yer
aldığı projelerde Rektörlük adına koordinasyon desteği sağlamak,
6. Tasarlanan projelerin hayata geçirilebilmesi için yurtiçi ve yurtdışından fon temin edilmesi
konusunda çalışmalarda bulunmak,
7. Üniversitenin akademik birimlerinin daha fazla ve daha geniş kapsamlı sosyal sorumluluk
projeleri, kırsal kalkınma projeleri, master plan gibi projeler geliştirmeleri amacıyla oluşturulacak
stratejilere katkı sağlamak, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak ve talep
halinde bu kuruluşlara proje odaklı danışmanlık hizmeti vermek,
8. Talep halinde proje taslaklarının yazım dili, teknik ve mali yeterlilikleri konusunda, söz konusu
araştırıcılara görüş bildirmek.
b) Eğitim ve bilimsel toplantı kapsamında yürütülecek faaliyetler:
1. Proje geliştirme, yazma, başvuru ve projelerin yürütülmesi konularında Üniversite’de seminerler ve
bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
2. Üniversite öğretim elemanları başta olmak üzere, talep halinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil
toplum örgütleri ve özel kuruluşların proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitelerini
arttırmak amacıyla proje döngüsü yönetimi alanında eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
3. Üniversite öğrencilerinin, proje üretimi ve proje döngüsü yönetimi konusunda bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim çalışmaları düzenlemek,
4. Proje döngüsü yönetimi ve eğitimi alanında yurtiçi ve yurtdışındaki uzman kurum ve kuruluşlarla
ortak projeler geliştirmek, proje hazırlama, uygulamaya esas oluşturacak diğer tüm konularda
yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli platformlara dâhil olmak, oluşturulan platformlara katılımı teşvik
etmek,
5. Birimin çalışma alanına giren konulara yönelik ulusal ve uluslararası etkinliklerde, Üniversitenin
temsil edilmesini sağlamak,
6. Birimin çalışma alanına giren konularla ilgili olarak panel, konferans, çalıştay, seminer,
sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu amaçla konuyla ilgili proje
uzmanlarını, proje finansman kuruluşlarının teknik temsilcilerini ve akademisyenleri bu
çalışmalara davet etmek.
c) Bilgi bankası kapsamında yürütülecek faaliyetler:
1. Bir projede proje yürütücüsü, proje koordinasyon sorumlusu, proje danışmanı, yardımcı
araştırmacı veya benzer pozisyonlarda yer almak amacıyla başvuru yapan, Üniversite öğretim
üyeleri başta olmak üzere tüm diğer üniversitelerdeki akademisyenler ile kamu, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşlarında görev yapan diğer proje uzmanlarının izinleri alınmak kaydıyla
özgeçmiş bilgilerini, güvenliği etkinleştirilmiş veri tabanında arşivlemek,
2. Özgeçmiş bilgisini sisteme kaydeden kişilere, akademik ilgi ve uzmanlık alanlarına giren
projelerde görev almaları için önerilerde bulunmak; böylece teklifi olan projelerin, konuya en
yakın uzmanlardan danışmanlık hizmeti alabilmelerini sağlamak,
3. Üniversitenin güncel mevcut araştırma alt yapısını; insan gücü (uzmanlık alanları haritası) ve
teknik alt yapı konusunda var olan öz kaynakların kataloglanması yolu ile iç ve dış paydaşlara
bilgi aktarılmasını sağlamak,
4. Üniversitede, bilimsel araştırma projeleri (BAP) hariç olmak üzere, diğer tüm dış kaynaklı
projelerin yürütülmesi, koordinasyonu, danışmanlığı ve benzeri görevleri üstlenen akademik
personelin ve bunların projelerinin tek bir birimden takibini yapmak ve kurumsal hafızasını
oluşturmak,
5. Kaydı tutulan projelerin, yıllık bazda ayrıntılı istatistiklerini oluşturarak, Üniversite proje
performansının belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak,
2
6. Birim tarafından koordine edilen veya danışmanlık hizmeti verilen projelerde, proje ekibinin hızlı
ve güvenli veri alışverişi yapabilmelerini sağlamak, özellikle akademisyenlerin bürokratik
yüklerini azaltmak, gerekli proje evrakını güvenliği veritabanı üzerinden sunmak ve arşivlemek,
7. Proje ekibince onay verilen projelerle ilgili özet bilgilerin, bilimsel çalışmalarda kullanılması
amacıyla elektronik proje kütüphanesi oluşturmak.
d) Proje duyuruları ve tanıtım faaliyetleri:
1. İç ve dış paydaşların hazırlanan web tabanlı öz kaynaklar kataloğu ile belirli stratejik hedefler
doğrultusunda bir araya getirilmesini sağlamak ve yeni başlangıçlar için teşvik edici rol oynamak,
2. Mevcut fon mekanizmalarının ve kaynaklarının iç ve dış paydaşlar ile sürekli paylaşım
stratejilerinin yürütülmesini sağlamak,
3. Özel sektör ve kamu kuruluşlarının proje öncelikli AR-GE bölümleri, TEKNOKENT vb. gibi
alanlar ile irtibat kurarak, üniversitemiz proje potansiyelini e-posta ya da bireysel ziyaret ve
toplantılarla tanıtmak,
4. Bitirilmiş olan projeler sonrasında elde edilen çıktı ve deneyimlerin iç paydaşlara aktarma
konusunda destek olmak ve kamuoyuna tanıtmak,
5. Teknoloji geliştirme, teknoloji transferi, yenilik, girişim ve buluş yapmaya yardımcı olmak
amacıyla konunun ders programları içine alınması ve program çıktılarının öğrenci ve
akademisyenlerle birlikte değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
6.
Üniversite içinde AR-GE, inovasyon, proje fuarları organize etmek ve ilgili ulusal ve uluslararası
fuarlara katılmak, konusunda bilimsel toplantılar, paneller, kongreler organize etmek, bu
konudaki ulusal ve uluslar arası toplantılara katılımı teşvik etmek.
e) Diğer mevzuat veya yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birimin Organları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Birimin Organları ve Görevleri
MADDE 7− (1) Birim Organları Rektör tarafından görevlendirilen
sorumluluğu altında aşağıdaki organlardan oluşur.
a) Danışma kurulu
b) Birim direktörü
c) Proje uzmanları ve danışmanları
bir Rektör Yardımcısı
Danışma Kurulu
MADDE 8– (1) Birimin faaliyet alanına giren konularda ilgili yurtiçi ve yurtdışı proje deneyimine
sahip, Üniversite’nin kadrolu üyeleri öğretim elemanı bağlı oldukları akademik birimler
tarafından önerilirler. Danışma kurulu üyeleri üç yıllık süre için Rektör tarafından atanır. Süresi
dolan Danışma Kurulu üyeleri tekrar atanır.
(2) Danışma Kurulu, sorumlu Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine yılda en az iki defa salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Danışma Kurulu’nun Görevleri
MADDE 9− (1) Danışma Kurulu’nun Görevleri;
a) Birimin faaliyet planlarının belirlenmesinde Üniversite Stratejik Planları doğrultusunda eylem
planı oluşturmak ve iş planlarının öneri, gerçekleştirilme ve karar süreçlerinde yer almak,
b) Proje uzmanları ile birlikte iş paketleri, takvimlerinin hazırlanması konusunda stratejiler
geliştirmek,
c) Proje bazlı çalışmalar için etkinlik programları Birim faaliyetlerinin tanıtım çalışmaları ve yayın
konularına ilişkin esasları rektörlüğe önermek,
ç) Proje sayısını arttırıcı girişimlerde bulunmak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,
d) Yıllık faaliyet değerlendirmesi yaparak sonraki yıllar için strateji geliştirmek.
3
Birim Direktörü
MADDE 10– (1) Birimin faaliyet alanına giren konularda araştırma ve yayın çalışmalarında
bulunmuş, yurtiçi ve yurtdışı proje deneyimine sahip, Danışma Kurulu üyeleri arasından üç yıllık
süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Birim Direktörü tekrar
görevlendirilebilir.
Birim Direktörünün Görevleri
MADDE 11− (1) Birim Direktörü’nün Görevleri;
a) Birimi temsil etmek ve başkanlığını yürütmek,
b) Birimi, bu yönerge ve Danışma Kurulunun önerileri çerçevesinde yönetmek,
c) Birimin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi yapmak, münferit ve düzenli
(aylık - yıllık) faaliyet raporlarını, Danışma Kuruluna sunmak ve Rektöre arz etmek,
ç) Birimin danışma kurulu ile birlikte eş güdümlü olarak Üniversite Stratejik Planları doğrultusunda
faaliyet planını belirlemek ve iş planlarının öneri ve gerçekleştirilme süreçlerinde yer almak,
d) Birimin proje uzmanları ve danışma kurulu ile birlikte iş paketlerinin ve takvimlerinin
hazırlanmasını sağlamak ve sonraki yılların faaliyet planları için stratejiler geliştirmek,
e) Birim personelini belirleyerek Rektörün onayına sunmak,
f) Birim tarafından yapılacak projeleri değerlendirmek, Danışma Kurulunun görüşüne sunmak ve
alınan kararları Rektör onayına sunmak,
g) Bilgi bankasındaki özgeçmişleri değerlendirerek ilgili projeler için proje yürütücülerine ve diğer
ilgili makamlara öneride bulunmak,
ğ) Proje bazlı çalışmalar için etkinlik programları ve Birim faaliyetlerinin tanıtım çalışmaları, mali
destek ve yayın konularına ilişkin esaslar konusunda strateji geliştirmek,
h) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla proje güdümlü işbirliği esaslarını ve yürütme
koşullarını belirlemek ve uygulamaları takip etmek,
ı) Dış kaynaklı desteğe sahip projeler, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma
kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve birimleri
belirlemek ve Danışma Kurulunun görüşüne sunmak.
Proje Uzmanları ve Danışmanlar
MADDE 12– (1) Proje uzmanları birim direktörünün önerisi ve rektörün uygun görüşü alınarak üç
yıllık süre ile görevlendirebilir. Birimin görevlerini yerine getirmek üzere proje araştırma,
hazırlama ve uygulama konularında deneyimli ve eğitim almış tam zamanlı ve idari personel
statüsünde çalıştırılan kişilerdir. Danışmanlar gerekli görüldüğü takdirde konusunda uzman olan
kişiler arasından kısa veya uzun dönemli olarak rektörün uygun görüşü ile istihdam edilebilir.
Proje Uzmanları ve Danışmanlarının Görevleri:
MADDE 13- (1) Birimin bünyesinde görevlendirilen Proje Uzmanları ve Danışmanlarının görevleri
şunlardır:
a) Birim Direktörü ile eş güdümlü olarak faaliyet planlarının Üniversite Stratejik Planları
doğrultusunda hazırlanması ve oluşturulacak iş paketlerinin önerilmesi, gerçekleştirilmesi
süreçlerinde görev almak,
b) Birim faaliyetlerinin idari açıdan Direktör ile birlikte gerçekleştirilmesinde görev almak,
c) Kurum adına fon temin edilmesi ve dış destek kaynakların üniversiteye getirilmesi süreçlerinde
görev almak,
ç) Üniversite içinden veya dışından gelecek olan talepler doğrultusunda, proje hazırlama, uygulama
ve değerlendirme süreçleri konusunda kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmak,
d) Üniversite öğretim elemanları başta olmak üzere, talep halinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil
toplum örgütleri ve özel kuruluşların proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitelerini
arttırmak amacıyla proje döngüsü yönetimi alanında eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
e) Üniversitenin akademik birimlerinin daha fazla ve daha geniş kapsamlı sosyal sorumluluk
projeleri, kırsal kalkınma projeleri, master plan gibi projeler geliştirmeleri amacıyla oluşturulacak
stratejilere katkı sağlamak, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak ve talep
halinde bu kuruluşlara proje odaklı danışmanlık hizmeti vermek,
f) Talep halinde proje taslaklarının yazım dili, teknik ve mali yeterlilikleri konusunda, söz konusu
araştırıcılara destek vermek.
4
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14- (1) Birimin personel ihtiyacı, 2547 sayılı kanunun 13. Maddesi uyarınca Rektör
tarafından karşılanır.
Hükmü bulunmayan haller
MADDE 15- (1) Bu Yönerge’de hükmü bulunmayan hallerde diğer mevzuat hükümleri, senato
kararları ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.
5
Download

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve