07 BİLİMSEL EĞİTİME DESTEK PROGRAMI
Kapsamı: Üniversitemizde öğretim üyesi veya yardımcısı kadrolarında görev yapmakta olan genç
araştırmacıların eğitim amaçlı yaz okulu, eğitim programı gibi uzun süreli etkinliklere veya uluslararası
düzeyde bilimsel toplantılara sözlü bildiri veya poster ile katılımının desteklenebilmesi için verilen
desteklerdir. Bu programa başvuru, bildirili toplantı desteği esasları çerçevesinde EÜ EBİLTEM-TTO 'ya
yapılır ve Yönetim Kurulu onayı ile destek verilir.
o
35. madde ile Üniversitemiz’ de görevlendirilmiş olan öğretim elemanları EBİLTEM 07 nolu
Bilimsel Eğitime Destek Programından yararlanamamaktadır.
o
Maliye Bakanlığı genelgesi uyarınca; Eğitim Kursu ibaresi geçen etkinlikler desteklenmemektedir.
o
Not: ERASMUS ve SOCRATES programları destek kapsamı dışındadır.
Başvuru Koşulları:
o
Ege Üniversitesi öğretim üyesi veya yardımcısı olmak,
o
Yurtdışı veya yurtiçi bir uluslararası toplantı için; Sözlü veya Poster Bildirisinin kabul edilmiş ve
ilgili takvim yılı(Ocak-Aralık) içinde bu destekten yararlanmamış olması.
o
Yurtdışı veya Yurtiçi (TÜBİTAK - MAM ve NATO - ASI) bir eğitim programı için; kabul belgesi almış
olması veya uzun süreli bir eğitim programı desteği sağlamış olması ve ilgili takvim yılı içinde bu
destekten yararlanmamış olması.
o
Başvurulan desteğin ne kadarının nerede ve ne maksatla (yol, katılım, konaklama) kullanılacağı
başvuru formunda belirtilmelidir.
o
Yol desteği başvuran kişinin E.Ü. EBİLTEM-TTO'ya orijinal ulaşım biletlerini ve orijinal harcama
faturalarını getirmesini takiben E.Ü. Rektörlüğü İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından
başvuran kişinin banka hesap numarasına yatırılacaktır. Getirilecek olan uçak biletlerine uçuş
iniş-biniş kartı eklenmesi gerekmektedir. İniş-biniş kartı eklenmediği takdirde bilet bedeli
ödenmeyecektir.
o
Başvuru sahibinin kurumundan, EÜ EBİLTEM-TTO tarafından verilen destek miktarının en fazla
yarısı kadar destek almış olması şartı aranmaktadır.
Etkinlik tarihinden en az 15 gün önce başvuru yapılması gerekmektedir.
Başvuru Belgeleri:
o
Bilimsel Eğitime Destek Program Formu ( EBİLTEM 07 No'lu Program form )'u doldurulur ve
başvuru sahibinin bağlı bulunduğu birim yöneticisi tarafından onaylanır,
o
Etkinliği duyuran belgeler, (katılımcının sözlü bir bildiri sunumu olduğunu belgeleyen program
veya broşür),
o
Etkinlik ile ilgili davet mektubu veya kabul belgesinin orjinali,
o
Başvuru sahibinin görevlendirilmesine ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı,
Ege Üniversitesi Kampüsü, 35100, Bornova, / İZMİR
Tel: +90 232 343 44 00 / +90 232 388 03 78
Faks: +90 232 374 42 89
ebiltem.ege.edu.tr
www.twitter.com/ebiltemtto
www.facebook.com/ebiltemtto
07 BİLİMSEL EĞİTİME DESTEK PROGRAMI
o
Döner Sermaye imkanlarından yararlanıp yararlanılmadığına dair, döner sermayeden alınacak
resmi yazı (Tıp Fak., Diş Hek. Fak., vb.),
o
Başvuru sahibinin özgeçmişi ve yayınları,
o
Bildiri özeti (varsa metni),
o
Toplantı programı veya uzun süreli eğitim programları için ayrıntılı çalışma programı eklenerek
EBİLTEM' e başvurulur.
Onaylanmış destek miktarı karşılığı yapılan seyahat harcamaları (otobüs/uçak) orijinal ulaşım biletleri,
orijinal harcama faturaları EÜ EBİLTEM-TTO tarafından onaylandıktan sonra E.Ü. Rektörlüğü İdari ve
Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından başvuran kişinin banka hesabına yatırılacaktır.
Destek Miktarları
Destek Türü
(Üst miktarı)
Yurtiçi uluslararası kongre sözlü veya poster
bildiri sunumu yol ve katılım ücreti
250 TL
Yurtiçi uluslararası dönüşümlü kongre(belge
sunulması koşuluyla) sözlü bildiri
500 TL
Yurtiçi uluslararası dönüşümlü kongre(belge
sunulması koşuluyla) poster bildiri
300 TL
Yurt içi Eğitim Programına Katılım
250 TL
Avrupa - Sözlü Bildiri
1.500 TL
Avrupa - Poster Bildiri
1.000 TL
Avrupa - Uzun Süreli_(min 1 ay)
1.000 TL
ABD,Uzakdoğu,Asya, Güney Afrika, Avustralya
Sözlü Bildiri
2.000 TL
ABD,Uzakdoğu,Asya, Güney Afrika, Avustralya
Poster Bildiri
1.500 TL
ABD,Uzakdoğu,Güney Afrika, Avustralya Uzun
Süreli (min 1 ay)
1.500 TL
Değerlendirme:
Başvurular, EÜ EBİLTEM-TTO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, E.Ü. Rektörlüğü
onayına sunulmaktadır.
Ege Üniversitesi Kampüsü, 35100, Bornova, / İZMİR
Tel: +90 232 343 44 00 / +90 232 388 03 78
Faks: +90 232 374 42 89
ebiltem.ege.edu.tr
www.twitter.com/ebiltemtto
www.facebook.com/ebiltemtto
Download

Başvuru Koşulları (PDF) - Ebiltem