Servis el kitabı
SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL /
8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL
STP5-12TL-20-SG-tr-12 | Sürüm 1.2
TÜRKÇE
Yasal hükümler
SMA Solar Technology AG
Yasal hükümler
Bu belgelerde yer alan bilgiler, SMA Solar Technology AG mülkiyetindedir. Tamamen veya kısmen
yayınlanması, SMA Solar Technology AG'nin yazılı onayına tabidir. Ürünün değerlendirilmesi veya
usulüne uygun şekilde kullanımı amacıyla işletme dahilinde yapılacak çoğaltmalara izin
verilmektedir ve onaya tabi değildir.
SMA Garantisi
Güncel garanti koşullarını, www.SMA-Solar.com internet adresinden indirebilirsiniz.
Ticari markalar
Ayrıca belirtilmiş olmasa bile, bütün ticari markalar tanınmaktadır. Eksik etiketleme, bir ürünün veya
bir markanın ticari marka olmadığı anlamına gelmez.
BLUETOOTH® marka sözcüğü ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. adına tescilli ürün markalarıdır ve bu
işaretlerin SMA Solar Technology AG tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.
Modbus®, Schneider Electric'in tescilli bir ticari markasıdır ve Modbus Organization, Inc. tarafından
lisanslıdır.
QR Code, DENSO WAVE INCORPORATED adına tescilli bir ticari markadır.
Phillips® ve Pozidriv®, Phillips Screw Company adına tescilli ticari markalardır.
Torx®, Acument Global Technologies, Inc. adına tescilli bir ticari markadır.
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Almanya
Tel. +49 561 9522-0
Faks +49 561 9522-100
www.SMA.de
E-Mail: [email protected]
© 2004'ten 2014'e SMA Solar Technology AG. Tüm hakları saklıdır.
2
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
İçindekiler
SMA Solar Technology AG
İçindekiler
1
Bu doküman hakkında bilgiler ................................................
4
2
Güvenlik ....................................................................................
6
2.1
2.2
Uzman elektrikçilerin niteliği ............................................................... 6
Güvenlik bilgileri.................................................................................. 6
3
Eviricinin gerilim kaynaklarından ayrılması...........................
8
4
Eviricinin temizlenmesi ............................................................. 10
5
FV sistemin topraklama hatasına karşı kontrol edilmesi ...... 11
6
Varistörlerin fonksiyonunun kontrol edilmesi ........................ 14
7
Varistörlerin değiştirilmesi ....................................................... 16
8
Fanların temizlenmesi............................................................... 17
9
Fanların çalışma kontrolü ........................................................ 19
10 Hata giderme ............................................................................ 20
10.1 LED sinyalleri........................................................................................ 20
10.2 Hata mesajları ..................................................................................... 21
10.3 Olay mesajları ..................................................................................... 27
11 Eviricinin yeniden çalıştırılması ................................................ 28
12 Eviricinin devre dışı bırakılması ............................................... 30
13 Yedek parçalar ......................................................................... 33
14 İletişim........................................................................................ 34
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
3
1 Bu doküman hakkında bilgiler
SMA Solar Technology AG
1 Bu doküman hakkında bilgiler
Bu dokümanda, belirli hataların giderilmesi ve arızalı bileşenlerin değiştirilmesi anlatılmaktadır. Bu
doküman, her ürünün beraberinde verilen dokümantasyonu tamamlayıcı niteliktedir. Bu doküman,
kurulum yerinde geçerli olan standartların ve yönergelerin yerine geçmez. Ürünle birlikte teslim
edilen dokümantasyonu okuyun ve dikkate alın.
Geçerlilik alanı
Bu doküman, 2.52 ürün yazılımı sürümünden itibaren şu cihaz tipleri için geçerlidir:
• STP 5000TL-20 (Sunny Tripower 5000TL)
• STP 6000TL-20 (Sunny Tripower 6000TL)
• STP 7000TL-20 (Sunny Tripower 7000TL)
• STP 8000TL-20 (Sunny Tripower 8000TL)
• STP 9000TL-20 (Sunny Tripower 9000TL)
• STP 10000TL-20 (Sunny Tripower 10000TL)
• STP 12000TL-20 (Sunny Tripower 12000TL)
Hedef grup
Bu doküman, uzman elektrikçiler içindir. Bu dokümanda açıklanmış olan etkinlikler sadece, uygun
niteliklere sahip kişiler tarafından gerçekleştirilebilir (bkz. Bölüm 2.1 „Uzman elektrikçilerin niteliği”,
Sayfa 6).
Semboller
Sembol
Açıklama
Dikkate alınmaması halinde ani ölüme veya ağır
yaralanmaya yol açan tehlikeli bir durumu
belirtir
Dikkate alınmaması halinde ölüme veya ağır
yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir durumu
belirtir
Dikkate alınmaması halinde hafif veya orta
derecede yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli
bir durumu belirtir
Dikkate alınmaması halinde maddi hasarlara yol
açabilecek tehlikeli bir durumu belirtir
Belirli bir konu veya hedef için önemli olan,
ancak güvenlikle ilgili olmayan bilgi
Belirli bir hedef için yerine getirilmiş olması
gereken koşul
İstenen sonuç
Ortaya çıkabilecek sorunlar
4
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
1 Bu doküman hakkında bilgiler
SMA Solar Technology AG
Adlandırma
Tam adı
Bu dokümandaki adları
Electronic Solar Switch
ESS
FV sistem
Sistem
®
SMA Bluetooth Wireless Technology
Bluetooth
Sunny Boy
Evirici, ürün
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
5
2 Güvenlik
SMA Solar Technology AG
2 Güvenlik
2.1 Uzman elektrikçilerin niteliği
Bu dokümanda açıklanan etkinlikleri, sadece uzman elektrikçiler yerine getirebilir. Uzman
elektrikçiler şu niteliklere sahip olmalıdır:
• Bir eviricinin çalışma şekli ve işletimi hakkında bilgi
• Elektrikli cihazların ve sistemlerin kurulumu ve kullanımı sırasında meydana gelebilecek tehlike
ve risklerle ilgili eğitim
• Elektrikli cihazların ve sistemlerin kurulumu ve işletime alınması konusunda mesleki öğrenim
• Geçerli standart ve yönergeler hakkında bilgi
• Bu dokümanın tüm güvenlik bilgileriyle birlikte bilinmesi ve dikkate alınması
2.2 Güvenlik bilgileri
Bu bölüm, ürün üzerinde veya ürün ile yapılacak çalışmalarda her zaman dikkate alınması gereken
güvenlik bilgilerini içermektedir.
Yaralanmaları ve maddi hasarları önlemek ve ürünün uzun vadeli kullanılabilmesini sağlamak için
bu bölümü dikkatle okuyun ve her zaman tüm güvenlik bilgilerine uyun.
FV dizedeki yüksek gerilimler nedeniyle hayati tehlike
FV dize güneş ışığında, DC iletkenlerinde ve eviricinin gerilim ileten parçalarında bulunan tehlikeli
doğru akım üretir. DC iletkenlerine veya gerilim ileten parçalara dokunulması, hayati tehlike
oluşturabilecek elektrik çarpmalarına neden olabilir. DC bağlantı fişlerini yük altındayken
eviriciden çıkardığınızda, elektrik çarpmasına ve yanıklara yol açabilecek bir kıvılcım meydana
gelebilir.
• Açıkta duran kablo uçlarına dokunmayın.
• DC iletkenlerine dokunmayın.
• Eviricinin gerilim ileten parçalarına dokunmayın.
• Eviricinin montajını, kurulumunu ve devreye alınmasını sadece, uygun niteliklere sahip uzman
elektrikçilere yaptırın.
• Bir hata oluştuğunda, hatayı sadece uzman elektrikçilere düzelttirin.
• Eviricideki tüm çalışmalardan önce eviriciyi bu dokümanda açıklandığı gibi gerilimsiz hale
getirin (bkz. Bölüm 3, Sayfa 8).
Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike
Topraklanmamış bir FV modüle veya FV dize sehpasına dokunulduğunda, hayati tehlikeye yol
açacak bir elektrik çarpması meydana gelebilir.
• FV modülleri, FV dize sehpasını ve elektrik ileten yüzeyleri, kesintisiz iletken şekilde birleştirin
ve topraklayın. Bu sırada mahalde geçerli olan talimatları dikkate alın.
6
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
2 Güvenlik
SMA Solar Technology AG
Sıcak gövde parçaları nedeniyle yanma tehlikesi
Gövde parçaları işletim sırasında ısınabilir.
• İşletim sırasında sadece eviricinin gövde kapağına dokunun.
Gövde kapağının contasında don nedeniyle hasar oluşumu
Gövde kapağını don sırasında açtığınızda, kapağın contası hasar görebilir. Bu durumda,
eviricinin içine nem girebilir.
• Eviriciyi sadece, ortam sıcaklığı asgari -5 °C iken açın.
• Eviricinin don sırasında açılması gerektiği takdirde, gövde kapağını açmadan önce,
contadaki olası bir buzlanmayı giderin (örn. sıcak havayla eriterek). Bu sırada, ilgili güvenlik
talimatlarını dikkate alın.
Elektrostatik deşarj, eviriciye hasar verebilir
Elektronik parçalara dokunduğunuzda, elektrostatik deşarja neden olarak eviriciye hasar verebilir
veya cihazı bozabilirsiniz.
• Bir bileşene dokunmadan önce, kendinizi topraklayın.
Temizlik maddesi kullanımı nedeniyle, ekranda veya etikette hasar oluşumu
• Evirici kirlendiği takdirde gövdeyi, soğutucu kanatları, gövde kapağını, etiketi, ekranı ve
LED'leri, sadece temiz suyla ve bir bezle temizleyin.
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
7
3 Eviricinin gerilim kaynaklarından ayrılması
SMA Solar Technology AG
3 Eviricinin gerilim kaynaklarından ayrılması
Eviricideki tüm çalışmalardan önce eviriciyi bu bölümde açıklandığı gibi gerilimsiz hale getirin.
Bunun için daima belirtilen sıraya uyun.
Ölçüm cihazının, yüksek gerilimden dolayı zarar görmesi
• Sadece, DC giriş gerilim kademesi asgari 1.000 V veya üzerinde olan ölçü aletleri
kullanılmalıdır.
1.
2.
3.
4.
5.
Devre kesiciyi 3 fazdan ayırın ve yeniden devreye girmemesi için emniyete alın.
ESS'yi çekin.
Koruyucu kapağın 2 cıvatasını bir alyen anahtarla (AA 5) sökün ve koruyucu kapağı çıkarın.
Pens ampermetre kullanarak, hiçbir DC kablosunda akım bulunmadığından emin olun.
Bütün DC bağlantı fişlerinin kilitlerini açın ve
çıkartın. Bunun için, bir yıldız tornavidayı veya
eğri bir segman pensesini (uç genişliği: 3,5 mm)
yandaki aralıklardan birine yerleştirin ve DC
bağlantı fişini düz çekerek çıkartın. Bunu
yaparken kablodan çekmeyin.
6.
Yüksek gerilimler nedeniyle hayati tehlike
Eviricideki kondansatörlerin deşarj olması 5 dakika sürer.
• Gövde kapağını açmadan önce 5 dakika bekleyin.
7. Eviricinin DC girişlerinde gerilim olmadığından emin olun.
8. Gövde kapağının tüm cıvatalarını bir alyen anahtarla (AA 5) sökün ve gövde kapağını çıkarın.
9. AC bağlantı terminalinde sırayla L1 ile N, L2 ile N ve L3 ile N arasında gerilim
bulunmadığından, uygun bir ölçüm cihazı kullanarak emin olun. Bunun için ölçü aleti probunu,
bağlantı terminalinin ölçme deliğine sokun.
10. AC bağlantı terminalinde sırayla L1 ile PE, L2 ile PE ve L3 ile PE arasında gerilim
bulunmadığından, uygun bir ölçüm cihazı kullanarak emin olun. Bunun için ölçü aleti probunu,
bağlantı terminalinin ölçme deliğine sokun.
11. Çok fonksiyonlu rölenin tüm terminalleri ile AC bağlantı terminalindeki PE arasında gerilim
olmadığından emin olun.
8
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
SMA Solar Technology AG
3 Eviricinin gerilim kaynaklarından ayrılması
12.
Elektrostatik deşarj, eviriciye hasar verebilir
Eviricinin iç bileşenleri elektrostatik deşarj nedeniyle, tamir edilemeyecek şekilde zarar
görebilir.
• Bir bileşene dokunmadan önce, kendinizi topraklayın.
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
9
4 Eviricinin temizlenmesi
SMA Solar Technology AG
4 Eviricinin temizlenmesi
Temizlik maddesi kullanımı nedeniyle, ekranda veya etikette hasar oluşumu
• Evirici kirlendiği takdirde gövdeyi, soğutucu kanatları, gövde kapağını, etiketi, ekranı ve
LED'leri, sadece temiz suyla ve bir bezle temizleyin.
10
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
SMA Solar Technology AG
5 FV sistemin topraklama hatasına karşı kontrol edilmesi
5 FV sistemin topraklama hatasına karşı kontrol
edilmesi
Evirici 3501, 3601 veya 3701 olay numaralarını gösterirse bir topraklama hatası söz konusu
olabilir. FV sistem ile toprak arasındaki elektriksel yalıtım hatalıdır veya yetersizdir.
Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike
Bir topraklama hatasında yüksek gerilimler mevcut olabilir.
• FV üretecin kablolarını sadece izolasyondan tutun.
• Taşıyıcı konstrüksiyonun parçalarına ve FV üretecin sehpasına dokunmayın.
• Topraklama hatası olan FV dizileri, eviriciye bağlamayın.
Ölçüm cihazının, yüksek gerilimden dolayı zarar görmesi
• Sadece, DC giriş gerilim kademesi asgari 1.000 V veya üzerinde olan ölçü aletleri
kullanılmalıdır.
Yapılacaklar
• FV sistemi, gerilim ölçümüyle topraklama hatasına karşı kontrol edin.
• Gerilim ölçümünün başarılı olmaması halinde FV sistemi, izolasyon direnci ölçümüyle
topraklama hatasına karşı kontrol edin.
Gerilim ölçümü yardımıyla kontrol
FV sistemin her dizisini, aşağıdaki yöntemden yararlanarak topraklama hatasına karşı kontrol edin.
Yapılacaklar:
1.
Yüksek gerilimler nedeniyle hayati tehlike
• Eviriciyi gerilim kaynaklarından ayırın (bkz. Bölüm 3, Sayfa 8).
2. Gerilimlerin ölçülmesi:
• Artı kutup ile topraklama potansiyeli (PE) arasındaki gerilimleri ölçün.
• Eksi kutup ve topraklama potansiyeli (PE) arasındaki gerilimleri ölçün.
• Artı ve eksi kutup arasındaki gerilimleri ölçün.
Şu sonuçlar aynı anda mevcutsa, FV sistemde bir topraklama hatası söz konusudur:
☑ Ölçülen tüm gerilimler stabildir.
☑ Toprak potansiyeline karşı her iki gerilimin toplamı, artı ve eksi kutup arasındaki
gerilim ile neredeyse eşittir.
• Bir topraklama hatası olduğu takdirde, ölçülen iki gerilimin oranı üzerinden topraklama
hatasının yerini tespit edin ve topraklama hatasını giderin.
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
11
5 FV sistemin topraklama hatasına karşı kontrol edilmesi
SMA Solar Technology AG
Örnek: Topraklama hatasının yeri
Örnek ikinci ve üçüncü FV modül arasındaki bir topraklama hatasını gösterir.
3. Belirgin bir topraklama hatası ölçülemiyor, ancak mesaj hala gösterilmeye devam ediyorsa,
izolasyon direnci ölçümünü yapın.
4. Topraklama hatası olmayan dizileri tekrar eviriciye bağlayın ve eviriciyi yine işletime alın (bkz.
Bölüm 11, Sayfa 28).
İzolasyon direncinin ölçümü yardımıyla kontrol
Gerilim ölçümünün bir topraklama hatası için yeterli bilgiyi vermemesi halinde, izolasyon direncinin
ölçümü tam sonucu verecektir.
Şekil 1: Ölçümün şematik gösterimi
12
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
SMA Solar Technology AG
5 FV sistemin topraklama hatasına karşı kontrol edilmesi
İzolasyon direncinin hesaplanması
FV sistemin veya tek bir dizinin beklenen toplam direnci, şu formül yardımıyla hesaplanabilir:
toplam
Bir FV modülün gerçek izolasyon direncini, modül üreticisine sorabilir veya veri formundan
alabilirsiniz.
Bir FV modül direncinin ortalama değeri olarak modül başına, ince katmanlı modüllerde
yak. 40 MOhm ve poli- ve monokristalli FV modüllerde yak. 50 MOhm kabul edilebilir
(izolasyon direncinin hesaplanmasıyla ilgili diğer bilgiler için bkz. www.SMA-Solar.com web
adresinde Teknik Bilgi "Insulation Resistance (Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Plants").
Gerekli olan cihazlar:
☐ Emniyetli ayırma ve kısa devre için uygun düzenek
☐ İzolasyon direnci ölçüm cihazı
FV dizenin emniyetli ayrılması ve kısa devre yapılması için gereken düzenek
İzolasyon direnci ölçümü sadece, FV dizenin emniyetli ayrılması ve kısa devre yapılması için
uygun bir düzenek yardımıyla yapılabilir. Uygun bir düzeneğin mevcut olmaması halinde,
izolasyon direnci ölçümü gerçekleştirilemez.
Yapılacaklar:
1. Dizi başına beklenen izolasyon direncini ölçün.
2.
Yüksek gerilimler nedeniyle hayati tehlike
• Eviriciyi gerilim kaynaklarından ayırın (bkz. Bölüm 3, Sayfa 8).
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kısa devre düzeneğini kurun.
İzolasyon direnci ölçüm cihazını bağlayın.
İlk diziyi kısa devre yapın.
Test gerilimini ayarlayın. Bu sırada test gerilimi, FV modüllerin azami sistem gerilimine yakın bir
değerde olmalı, ancak bunun üzerine çıkmamalıdır (bkz. FV modüllerin veri formu).
İzolasyon direncini ölçün.
Kısa devreyi kaldırın.
Geri kalan dizilerin ölçümünü de benzer şekilde yapın.
☑ Bir dizinin izolasyon direnci teorik olarak hesaplanan değerden belirgin şekilde farklı
çıktığı takdirde, söz konusu dizide bir kısa devre bulunmaktadır.
Topraklama hatası olan FV dizileri, ancak topraklama hatası giderildikten sonra tekrar eviriciye
bağlayın.
Diğer bütün dizileri tekrar eviriciye bağlayın.
Eviriciyi yeniden çalıştırın (bkz. Bölüm 11, Sayfa 28).
Eviricinin hala bir izolasyon hatası göstermesi halinde, SMA Servis Hattıyla temasa geçin.
Duruma bağlı olarak mevcut FV modüllerin sayısı, evirici için uygun olmayabilir.
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
13
6 Varistörlerin fonksiyonunun kontrol edilmesi
SMA Solar Technology AG
6 Varistörlerin fonksiyonunun kontrol edilmesi
Evirici 7401 olay numarasını gösterirse varistörlerden birinin hasarlı olma ihtimali vardır.
Eviricinin, yüksek gerilimden dolayı zarar görmesi
Varistörler eksikse, evirici, yüksek gerilimlere karşı korunmasızdır.
• Yüksek gerilim riski fazla sistemlerde eviricileri asla varistörsüz çalıştırmayın.
• Eviriciyi hasarlı varistörler değiştirilmeden tekrar çalıştırmayın.
Ölçüm cihazının, yüksek gerilimden dolayı zarar görmesi
• Sadece, DC giriş gerilim kademesi asgari 1.000 V veya üzerinde olan ölçü aletleri
kullanılmalıdır.
Her varistörün çalışmasını aşağıdaki yönteme göre kontrol edin.
Yapılacaklar:
1.
Yüksek gerilimler nedeniyle hayati tehlike
• Eviriciyi gerilimsiz hale getirin ve gövde kapağını açın (bkz. Bölüm 3, Sayfa 8).
2. Takma aletini, bağlantı terminalindeki soket
deliklerine takın.
3. Varistörü, bağlantı terminalinden çekip çıkarın.
4. Bir ölçüm cihazıyla, orta ve sağ bağlantı teli
arasında iletken bir bağlantının mevcut olup
olmadığını ölçün. Bu sırada varistörü, üzeri yazılı
kısmı öne bakacak şekilde tutun.
İletken bir bağlantı mevcut değilse varistör hasarlıdır. SMA Solar Technology AG, tüm
varistörlerin derhal değiştirilmesini önerir.
• Yeni varistörleri ve takma aleti sipariş edin (bkz. Bölüm 13 „Yedek parçalar”, Sayfa 33).
• Yeni varistörler ve takma aleti gelene kadar, eski varistörleri tekrar yerlerine takın.
14
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
SMA Solar Technology AG
6 Varistörlerin fonksiyonunun kontrol edilmesi
• Yeni varistörler mevcutsa tüm varistörleri değiştirin (bkz. Bölüm 7, Sayfa 16).
İletken bir bağlantı mevcutsa, SMA Servis Hattı ile irtibata geçin.
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
15
7 Varistörlerin değiştirilmesi
SMA Solar Technology AG
7 Varistörlerin değiştirilmesi
Her varistörü aşağıdaki gibi değiştirin.
1.
Yüksek gerilimler nedeniyle hayati tehlike
• Eviriciyi gerilimsiz hale getirin ve gövde kapağını açın (bkz. Bölüm 3, Sayfa 8).
2. Takma aletini, bağlantı terminalindeki soket
deliklerine takın.
3. Varistörü, bağlantı terminalinden çekip çıkarın.
4. Yeni varistörü bağlantı terminaline takın. Bu
sırada varistörün yazılı kısmı, eviricinin içinde
sağa dönük durmalıdır.
5. Takma aletini, bağlantı terminalindeki soket deliklerinden çıkarın.
6. Eviriciyi yeniden çalıştırın (bkz. Bölüm 11, Sayfa 28).
16
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
8 Fanların temizlenmesi
SMA Solar Technology AG
8 Fanların temizlenmesi
Yapılacaklar:
• Havalandırma ızgaralarının temizlenmesi
• Fanların temizlenmesi
Havalandırma ızgaralarının temizlenmesi
Her havalandırma ızgarasını aşağıdaki yönteme göre temizleyin.
1. Havalandırma ızgarasını yana çekerek çıkarın.
2.
Eviricinin yabancı cisimler nedeniyle hasar görmesi
• Havalandırma ızgarasını kalıcı olarak çıkarmayın, aksi durumda gövdeye yabancı
cisimler girebilir.
3. Havalandırma ızgarasını, yumuşak fırça veya basınçlı hava ile temizleyin.
4. Tutamak yuvalarını havalandırma ızgaralarıyla kapatın. Yönlerinin doğru olmasına dikkat edin.
Her bir havalandırma ızgarası, iç kısımda gövdenin bir tarafına aittir: sol taraf links/left ve
sağ taraf rechts/right.
Fanların temizlenmesi
Her fanı aşağıdaki yönteme göre temizleyin.
1.
Yüksek gerilimler nedeniyle hayati tehlike
• Eviriciyi gerilim kaynaklarından ayırın (bkz. Bölüm 3, Sayfa 8).
2. Fanlar hareketsiz hale gelene kadar bekleyin.
3. Fan ızgarasının tozlanmış veya aşırı kirli olup olmadığını kontrol edin.
Fan ızgarası tozlanmışsa fan ızgarasını bir elektrik süpürgesiyle temizleyin.
Fan ızgarası aşırı kirlenmişse fan ızgarasını çıkarın ve temizleyin:
• Fan ızgarasının sağ kenarındaki iki tırnağı
bir tornavida ile sağa doğru bastırarak
yerlerinden çıkarın.
• Fan ızgarasını dikkatlice çıkartın.
• Fan ızgarasını yumuşak fırça, bez veya basınçlı havayla temizleyin.
4. Fanın kirlenmiş olup olmadığını kontrol edin.
Fan kirlenmişse fanı sökün:
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
17
8 Fanların temizlenmesi
SMA Solar Technology AG
• Fan ızgarasının sağ kenarındaki iki tırnağı
bir tornavida ile sağa doğru bastırarak
yerlerinden çıkarın.
• Fan ızgarasını dikkatlice çıkartın.
• Fanın yerleşim tırnaklarını fanın ortasına
doğru bastırın.
• Fanı yavaşca eviriciden çıkarın.
• Fan fişinin kilidini açın ve yerinden çıkarın.
5.
Basınçlı hava nedeniyle fanın hasar görmesi
• Fanı yumuşak bir fırça veya nemli bir bezle temizleyin.
6.
7.
8.
9.
10.
18
Fanın fişini, yerine oturana kadar yuvasına geçirin.
Fanı, sesli biçimde yerine oturana kadar eviriciye yerleştirin.
Fan ızgarasını, sesli biçimde yerine oturana kadar tutucuya bastırın.
Eviriciyi yeniden çalıştırın (bkz. Bölüm 11, Sayfa 28).
Fanın çalıştığından emin olmak için, fanı kontrol edin (bkz. Bölüm 9, Sayfa 19).
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
SMA Solar Technology AG
9 Fanların çalışma kontrolü
9 Fanların çalışma kontrolü
Fanların çalıştığını bir parametre ayarıyla kontrol edebilirsiniz.
Ön koşullar:
☐ Kullanılan haberleşme türüne uygun bir haberleşme ürünü mevcut olmalıdır.
☐ Evirici işletimde olmalı.
Yapılacaklar:
1. Haberleşme ürününün kullanıcı arabiriminden, sistem kurucusu olarak oturum açın.
2. Fan test veya FanTst parametresini seçin ve On konumuna getirin.
3. Ayarı kaydedin.
4. Fan ızgaralarından hava çıkıp çıkmadığını ve fandan alışılmadık sesler gelip gelmediğini
kontrol edin.
Havalandırma ızgaralarından hava çıkmıyorsa veya fanlardan alışılmadık sesler geliyorsa,
fanların montajı doğru olmayabilir. Fanların montajını kontrol edin.
Fanlar doğru takılıysa SMA Servis Hattı ile irtibata geçin.
5. Fan test veya FanTst parametresini seçin ve Kapalı veya Off konumuna getirin.
6. Ayarı kaydedin.
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
19
10 Hata giderme
SMA Solar Technology AG
10 Hata giderme
10.1 LED sinyalleri
LED'ler eviricinin işletim durumunu gösterir.
LED
Durum
Açıklama
Yeşil LED
yanıyor
Besleme işletimi
Besleme işletimi sırasında bir olay gerçekleşecek olursa
ekranda bir olay mesajı görüntülenir (bkz. Bölüm 10.3,
Sayfa 27).
yanıp sönüyor
Şebekeyi devreye alma koşulları sağlanmadı.
Kırmızı LED
yanıyor
Hata
Ekranda hata mesajı ve olay numarası gösterilir (bkz.
Bölüm 10.2, Sayfa 21).
Mavi LED
yanıyor
Bluetooth haberleşmesi etkin.
20
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
SMA Solar Technology AG
10 Hata giderme
10.2 Hata mesajları
Olay numarası
Ekran mesajı, nedeni ve giderilmesi
101 … 103
Grid fault
Eviricinin bağlantı noktasındaki şebeke gerilimi veya şebeke empedansı çok
yüksek. Evirici elektrik şebekesinden ayrıldı.
Çözüm:
• Eviricinin bağlantı noktasındaki şebeke geriliminin daima müsaade edilen
aralıkta olup olmadığını kontrol edin.
Şebeke gerilimi yerel şebeke koşulları nedeniyle müsaade edilen aralığın
dışındaysa şebeke işleticisine başvurun. Şebeke işleticisine, besleme
noktasındaki gerilimin ayarlanıp ayarlanmayacağını veya takip edilen
işletim sınırlarının değiştirilmesine izin verip vermediğini sorun.
Şebeke gerilimi daima müsaade edilen aralıktaysa ve bu mesaj
gösterilmeye devam ederse SMA Servis Hattı ile irtibata geçin.
202 … 203
Grid fault
Elektrik şebekesi ayrılmıştır, AC kablosu hasarlıdır veya eviricinin bağlantı
noktasındaki şebeke gerilimi çok düşüktür. Evirici elektrik şebekesinden ayrıldı.
Çözüm:
• Devre kesicinin açık (ON) olduğundan emin olun.
• AC kablosunun hasarlı olmadığından emin olun.
• AC kablosunun doğru bağlandığından emin olun.
• Eviricinin bağlantı noktasındaki şebeke geriliminin daima müsaade edilen
aralıkta olup olmadığını kontrol edin.
Şebeke gerilimi yerel şebeke koşulları nedeniyle müsaade edilen aralığın
dışındaysa şebeke işleticisine başvurun. Şebeke işleticisine, besleme
noktasındaki gerilimin ayarlanıp ayarlanmayacağını veya takip edilen
işletim sınırlarının değiştirilmesine izin verip vermediğini sorun.
Şebeke gerilimi daima müsaade edilen aralıktaysa ve bu mesaj
gösterilmeye devam ederse SMA Servis Hattı ile irtibata geçin.
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
21
10 Hata giderme
SMA Solar Technology AG
Olay numarası
Ekran mesajı, nedeni ve giderilmesi
301
Grid fault
Şebeke geriliminin 10 dakikalık ortalama değeri, izin verilen aralığın dışına
çıktı. Bağlantı noktasındaki şebeke gerilimi veya şebeke empedansı çok
yüksek. Gerilim kalitesini korumak için evirici yerel elektrik şebekesinden ayrılır.
Çözüm:
• Eviricinin bağlantı noktasındaki şebeke geriliminin daima müsaade edilen
aralıkta olup olmadığını kontrol edin.
Şebeke gerilimi yerel şebeke koşulları nedeniyle müsaade edilen aralığın
dışındaysa şebeke işleticisine başvurun. Şebeke işleticisine, besleme
noktasındaki gerilimin ayarlanıp ayarlanmayacağını veya takip edilen
işletim sınırlarının değiştirilmesine izin verip vermediğini sorun.
Şebeke gerilimi daima müsaade edilen aralıktaysa ve bu mesaj
gösterilmeye devam ederse SMA Servis Hattı ile irtibata geçin.
401 … 404
Grid fault
Evirici şebeke paralel işletiminden çıktı. Evirici elektrik şebekesini beslemeyi
kesti.
Çözüm:
• Şebeke bağlantısında, güçlü, kısa süreli frekans dalgalanmalarını kontrol
edin.
501
Grid fault
Şebeke frekansı, izin verilen aralığın dışında kalıyor. Evirici elektrik
şebekesinden ayrıldı.
Çözüm:
• Şebeke frekansındaki dalgalanmaları olabildiğince kontrol edin.
Eğer dalgalanmalar çok sık oluşuyorsa ve bu mesaj sık sık gösterilirse
şebeke işleticisine başvurun ve şebeke işleticisinin eviriciye ait çalışma
parametrelerinin değişikliğine izin verip vermediğini sorun.
Şebeke işleticisi onay verirse çalışma parametrelerinin değişikliğini SMA
servis hattıyla görüşün.
601
Grid fault
Evirici şebeke akımında aşırı yüksek oranda doğru akım bileşeni tespit etti.
Çözüm:
• Şebeke bağlantısında doğru akım kontrolü yapın.
• Bu mesaj sık sık gösterilirse şebeke işleticisine başvurun ve eviricideki
izlemenin eşik değerinin yükseltilip yükseltilemeyeceğini sorun.
22
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
SMA Solar Technology AG
10 Hata giderme
Olay numarası
Ekran mesajı, nedeni ve giderilmesi
701
Frequency not permitted > Check parameter
Şebeke frekansı, izin verilen aralığın dışında kalıyor. Evirici elektrik
şebekesinden ayrıldı.
Çözüm:
• Şebeke frekansındaki dalgalanmaları olabildiğince kontrol edin.
Eğer dalgalanmalar çok sık oluşuyorsa ve bu mesaj sık sık gösterilirse
şebeke işleticisine başvurun ve şebeke işleticisinin eviriciye ait çalışma
parametrelerinin değişikliğine izin verip vermediğini sorun.
Şebeke işleticisi onay verirse çalışma parametrelerinin değişikliğini SMA
servis hattıyla görüşün.
1302
Waiting for grid voltage > Installation failure grid connection > Check
grid and fuses
Evirici AC kablo bağlantısında bir hata tespit etti veya bina tesisatındaki N ve
PE arasındaki potansiyel fark 50 V üzerinde.
Evirici yerel elektrik şebekesine bağlanamıyor.
Çözüm:
• AC bağlantısının doğruluğundan emin olun (bkz. Evirici İşletim Kılavuzu).
• Bina tesisatındaki N ve PE arasında potansiyel fark olmadığından emin
olun.
• Ülke veri setinin doğru ayarlanmış olduğundan emin olun. A ve B
çevirmeli anahtarlarının ayarını kontrol edin veya ülke veri seti
parametresini seçin ve kontrol edin.
1501
Reconnection fault grid
Değiştirilen ülke veri seti veya ayarladığınız bir parametrenin değeri yerel
gereksinimlere uygun değil. Evirici yerel elektrik şebekesine bağlanamıyor.
Çözüm:
• Ülke veri setinin doğru ayarlanmış olduğundan emin olun. A ve B
çevirmeli anahtarlarının ayarını kontrol edin veya ülke veri seti
parametresini seçin ve kontrol edin.
3302 … 3303
Unstable operation
Eviricinin DC girişindeki besleme, eviricinin kararlı bir işletim sağlaması için
yeterli değil. Evirici yerel elektrik şebekesine bağlanamıyor.
Çözüm:
• FV üretecin doğru tasarlanmış olduğundan emin olun.
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
23
10 Hata giderme
SMA Solar Technology AG
Olay numarası
Ekran mesajı, nedeni ve giderilmesi
3401 … 3402
DC overvoltage > Disconnect generator
DC girişinde yüksek gerilim. Evirici zarar görebilir.
Çözüm:
• Eviriciyi derhal gerilim kaynaklarından ayırın (bkz. Bölüm 3, Sayfa 8).
• DC geriliminin, eviricinin maksimum giriş gerilimi altında olup olmadığını
kontrol edin. DC gerilimi eviricinin maksimum giriş gerilimi altındaysa, DC
bağlantı fişini tekrar eviriciye bağlayın.
• DC gerilimi eviricinin maksimum giriş gerilimi üzerindeyse, FV dizenin
doğru tasarlanmış olduğundan emin olun veya FV dizenin sistem
kurucusuna başvurun.
• Bu mesaj sık sık tekrarlanırsa SMA Servis Hattı ile irtibata geçin.
3501
Insulation resist. > Check generator
Evirici, FV dizede topraklama hatası algıladı.
Çözüm:
• FV sistemi topraklama hatasına karşı kontrol edin (bkz. Bölüm 5, Sayfa 11
).
3601
High leakage current > Check generator
Eviricinin ve FV dizenin sızıntı akımı çok yüksek. Bu bir topraklama hatasından,
bir kaçak akımdan veya bir arızalı çalışmadan kaynaklanabilir.
Evirici, bir sınır değerinin aşılmasıyla, besleme işletimini derhal kesiyor ve
ardından otomatik olarak elektrik şebekesine tekrar bağlanıyor.
Çözüm:
• FV sistemi topraklama hatasına karşı kontrol edin (bkz. Bölüm 5, Sayfa 11
).
3701
Residual current too high > Check generator
Evirici, FV dizenin kısa süreli topraklanmasıyla birlikte bir kaçak akım algıladı.
Çözüm:
• FV sistemi topraklama hatasına karşı kontrol edin (bkz. Bölüm 5, Sayfa 11
).
3801 … 3802
DC overcurrent > Check generator
DC girişinde yüksek akım. Evirici kısa süreliğine beslemeyi kesiyor.
Çözüm:
• Bu mesaj sık sık gösteriliyorsa, FV dizenin doğru tasarlanmış olduğundan
ve bağlandığından emin olun.
24
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
10 Hata giderme
SMA Solar Technology AG
Olay numarası
Ekran mesajı, nedeni ve giderilmesi
3901 … 3902
Waiting for DC start conditions > Start conditions not met
Elektrik şebekesine besleme yapmak için gerekli koşullar henüz yerine
getirilmemiş.
Çözüm:
• Işınımın artmasını bekleyin.
• Bu mesaj sabah saatlerinde sık sık gösterilirse beslemenin başlatılmasıyla
ilgili sınır gerilimini arttırın. Bunun için Critical voltage to start feed-in
parametresinde değişiklik yapın.
• Bu mesaj ortalama ışınımda sık sık gösteriliyorsa, FV dizenin doğru
tasarlanmış olduğundan emin olun.
6001 … 6438
Self diagnosis > Interference device
Sebebi SMA Servis Hattı tarafından belirlenmelidir.
Çözüm:
• SMA Servis Hattı ile irtibata geçin.
6501 … 6509
Self diagnosis > Overtemperature
Evirici aşırı sıcaklık nedeniyle kendisini kapattı.
Çözüm:
• Fanları temizleyin (bkz. Bölüm 8, Sayfa 17)
• Eviricinin yeteri kadar havalandırıldığından emin olun.
6511
Overtemperature
Evirici aşırı sıcaklık nedeniyle kendisini kapattı.
Çözüm:
• Fanları temizleyin(bkz. Bölüm 8, Sayfa 17).
• Eviricinin yeteri kadar havalandırıldığından emin olun.
6603 … 6604
Self diagnosis > Overload
Sebebi SMA Servis Hattı tarafından belirlenmelidir.
Çözüm:
• SMA Servis Hattı ile irtibata geçin.
6801 … 6802
Self diagnosis > Input A defective
Sebebi SMA Servis Hattı tarafından belirlenmelidir.
Çözüm:
• SMA Servis Hattı ile irtibata geçin.
6901 … 6902
Self diagnosis > Input B defective
Sebebi SMA Servis Hattı tarafından belirlenmelidir.
Çözüm:
• SMA Servis Hattı ile irtibata geçin.
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
25
10 Hata giderme
SMA Solar Technology AG
Olay numarası
Ekran mesajı, nedeni ve giderilmesi
7001 … 7002
Sensor fault fan permanently on
Sebebi SMA Servis Hattı tarafından belirlenmelidir.
Çözüm:
• SMA Servis Hattı ile irtibata geçin.
7401
Varistor defective
Sıcaklığı takip edilen varistörlerden en az biri arızalı.
Çözüm:
• Varistörlerin fonksiyon kontrolü (bkz. Bölüm 6, Sayfa 14).
7701 … 7703
Self diagnosis > Interference device
Sebebi SMA Servis Hattı tarafından belirlenmelidir.
Çözüm:
• SMA Servis Hattı ile irtibata geçin.
8001
Derating occurred
Evirici aşırı sıcaklık nedeniyle gücünü 10 dakikadan uzun süreyle azalttı.
Çözüm:
• Bu mesaj sık sık gösterilirse fanları temizleyin(bkz. Bölüm 8, Sayfa 17).
• Eviricinin yeteri kadar havalandırıldığından emin olun.
8101 … 8104
Comm. disturbed
Sebebi SMA Servis Hattı tarafından belirlenmelidir.
Çözüm:
• SMA Servis Hattı ile irtibata geçin.
8801 … 8803
No display
Bu hata mesajının 3 sebebi olabilir, ancak evirici elektrik şebekesine besleme
yapmaya devam eder.
Ortam sıcaklığı -25 °C'den düşük. Ekran koruma amaçlı kendisini kapattı.
Evirici, ekranın tipini tanımlayamıyor.
Eviriciye bir ekran bağlı değil veya bağlantı arızalı.
Çözüm:
• Ekran çok düşük ortam sıcaklıkları nedeniyle kapanmışsa ortam
sıcaklığının -25 °C'nin üzerine çıkmasını bekleyin.
• Ortam sıcaklığı -25 °C'nin üzerindeyse SMA Servis Hattı ile irtibata
geçin.
26
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
10 Hata giderme
SMA Solar Technology AG
Olay numarası
Ekran mesajı, nedeni ve giderilmesi
9002
Inst. code invalid
Girilen SMA Grid Guard kodu doğru değil. Parametreler korunmaya devam
edilir ve değiştirilemez.
Çözüm:
• Doğru SMA Grid Guard kodunu girin.
9003
Grid param. locked
Parametreler şimdi kilitlenmiştir. Parametreleri değiştiremezsiniz.
Çözüm:
• Parametreleri SMA Grid Guard koduyla açın.
10.3 Olay mesajları
Ekran mesajı
Nedeni
Updatefile OK
Bulunan güncelleme dosyası geçerlidir.
Grid param. locked
Parametreler kilitli ve değiştirilemez.
Update Communication
Evirici, haberleşme bileşenini güncelliyor.
Update main CPU
Evirici, evirici bileşenini güncelliyor.
Update Bluetooth
Evirici, Bluetooth bileşenini güncelliyor.
Upd. language table
Evirici, dil tablolarını güncelliyor.
Update completed
Evirici, güncellemeyi başarılı şekilde tamamladı.
Grid param.unchanged
Çevirmeli anahtarın seçilen adımı atanmamış veya şebeke
parametreleri değiştirilemez.
Inst. code valid
Girilen SMA Grid Guard kodu geçerlidir. Korunmuş parametreler
şimdi açılmıştır ve parametreleri ayarlayabilirsiniz. Parametreler 10
besleme saatinden sonra otomatik olarak yeniden kilitlenir.
Self-test
Oto-kontrol yürütülüyor.
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
27
11 Eviricinin yeniden çalıştırılması
SMA Solar Technology AG
11 Eviricinin yeniden çalıştırılması
Eviriciyi (örn. konfigürasyon amaçları için) gerilimsiz hale getirmişseniz ve tekrar devreye almak
istiyorsanız aşağıda açıklandığı gibi hareket edin.
Ön koşullar:
☐ Devre kesici (sigorta) doğru değerde olmalıdır.
☐ Evirici doğru monte edilmiş olmalıdır.
Yapılacaklar:
1. Eviriciyi kapatın ve gövde kapağını topraklayın:
• Her cıvataya 1 kertikli pul takın. Kertikli
pulun sırt tarafı cıvata kafasına bakmalıdır.
• Gövde kapağını 6 cıvatasıyla birlikte
gövdenin üzerine oturtun ve tüm cıvataları
bir alyen anahtarla (AA 5), çaprazlama
olarak sıkın (Tork: 6 Nm ± 0,5 Nm).
2.
3.
4.
5.
28
DC bağlantı fişlerini eviriciye bağlayın.
Kullanılmayan tüm DC girişleri, yalıtım tapalı DC bağlantı fişleriyle kapatın.
Koruyucu kapağı, 2 cıvata ve alyen anahtar (AA 5) kullanarak sabitleyin.
ESS'yi sıkıca takın.
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
SMA Solar Technology AG
11 Eviricinin yeniden çalıştırılması
6.
7.
☑
☑
3 fazın tümünün devre kesicilerini açın (ON).
Çok fonksiyonlu röle kullanıldığı takdirde, gerekt. tüketicinin besleme gerilimini açın.
Başlatma aşaması başlar.
Yeşil LED yanar ve ekran sırasıyla eviricinin ürün yazılımı sürümünü, seri numarasını veya
tanımını, NetID'yi, IP adresini, alt ağ maskesini, ayarlanmış ülke veri setini ve ekran dilini
gösterir.
✖ Yeşil LED yanıp sönüyor mu?
Olası hata sebebi: DC giriş gerilimi henüz çok düşük veya evirici elektrik şebekesini kontrol
ediyor.
• DC giriş gerilimi yeterliyse ve şebeke bağlantısı şartları yerine getirilmişse evirici
çalışmaya başlar.
✖ Kırmızı LED yanıyor ve ekranda bir hata mesajı ve olay numarası beliriyor mu ?
• Hatayı giderin (bkz. Bölüm 10 „Hata giderme”, Sayfa 20).
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
29
12 Eviricinin devre dışı bırakılması
SMA Solar Technology AG
12 Eviricinin devre dışı bırakılması
Kaldırma sırasında ve eviricinin düşmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi
Evirici ağırdır. Eviricinin yanlış kaldırılması ve düşürülmesi nedeniyle, taşınması veya asılması ve
indirilmesi sırasında yaralanma riski vardır.
• Eviriciyi birkaç kişi ile birlikte, dikey olarak
taşıyın ve kaldırın. Birer elinizle üst ve alt
tutamaklardan tutun veya bir çelik çubuk (çap:
maksimum 30 mm) kullanın. Bu sayede evirici,
öne doğru devrilmez.
1.
Yüksek gerilimler nedeniyle hayati tehlike
• Eviriciyi gerilim kaynaklarından ayırın (bkz. Bölüm 3, Sayfa 8).
2. AC kablosunu eviriciden çıkarın.
3. Speedwire haberleşmesi için bir Ethernet kablosu takılmışsa, kabloyu eviriciden çıkarın.
4. Çok fonksiyonlu röle, SMA Power Control Module veya 485 Data Module Type B kullanıldığı
takdirde, bağlantı kablosunu eviriciden çıkarın.
5. Eviriciyi kapatın:
• Her cıvataya 1 kertikli pul takın. Kertikli
pulun sırt tarafı cıvata kafasına bakmalıdır.
30
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
SMA Solar Technology AG
12 Eviricinin devre dışı bırakılması
• Bir alyan anahtarla (AA 5) cıvataları 1'den
6'ya sırayla sıkarak gövde kapağını
sabitleyin (tork: 6 Nm ± 0,5 Nm).
6. İkinci bir koruma iletkeni bağlıysa, M6x16 imbus
cıvatayı çözün ve cıvatayı, kertikli pulu, sıkıştırma
desteğini ve koruyucu iletkeni çıkarın.
7. Havalandırma ızgaralarını yana doğru çıkarın.
8. Evirici ve duvar tutucusu arasındaki cıvataları,
her iki taraftan bir alyen anahtarla (AA 5) sökün.
9. Evirici hırsızlığa karşı koruma altındaysa, emniyet
cıvatalarını sökün.
10. Eviriciyi dik olarak yukarı doğru, duvar tutucusundan çıkarın.
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
31
12 Eviricinin devre dışı bırakılması
SMA Solar Technology AG
11.
ESS soket yuvasının kir ve yabancı cisimler nedeniyle hasar görmesi
Eviricinin düz olmayan bir zemine bırakılmasından dolayı soket yuvasının içine kir veya taş gibi
yabancı cisimler girebilir ve kontaklara hasar verebilir. Bu durumda ESS'nin fonksiyonu
engellenir.
• Eviriciyi her zaman düz bir zemin üzerine bırakın veya eviriciyi sırt üstü yatırın.
12. Eviricinin ambalaj içerisinde depolanması veya nakledilmesi durumunda, eviriciyi, koruyucu
kapağı ve ESS'yi paketleyin. Bunun için, eviricinin orijinal ambalajını veya ağırlığı ve büyüklüğü
için uygun olan bir ambalaj kullanın.
13. Eviricinin tasfiye edilmesi halinde, eviriciyi mevcut yerel elektronik atık yönetmeliğine uygun
biçimde tasfiye edin.
32
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Servis el kitabı
13 Yedek parçalar
SMA Solar Technology AG
13 Yedek parçalar
Aşağıdaki genel görünümde, ürününüzle ilgili uygun yedek parçaları bulabilirsiniz. Gerektiğinde
bunları, SMA Solar Technology AG'den veya uzman satıcınızdan sipariş edebilirsiniz.
Tanım
Kısa açıklama
SMA sipariş numarası
Electronic Solar Switch
Yedek parça olarak ESS
Yedek varistörler
Takma aleti dahil 4 termik
kontrollü varistörden oluşan set
STP-TV10
Varistörlerin değiştirilmesi için
takma aleti
Varistörler için takma aleti
SB-TVWZ
Havalandırma ızgarası
Yedek parça olarak
havalandırma ızgarası seti (sağ
ve sol)
45-7202
SUNCLIX DC bağlantı fişi
İletken kesitleri 2,5 mm² …
6 mm² için bağlantı fişi
ESS-HANDLE*
SUNCLIX-FC6-SET
* Yeni bir ESS'nin siparişinde her zaman cihaz tipini ve eviricinin seri numarasını belirtin.
Servis el kitabı
STP5-12TL-20-SG-tr-12
33
14 İletişim
SMA Solar Technology AG
14 İletişim
Ürünlerimizle ilgili teknik sorunlar halinde, SMA Servis Hattı ile temasa geçin. Size doğrudan
yardım edebilmemiz için, aşağıdaki verilere gereksinim duyuyoruz:
• Eviricinin cihaz tipi
• Eviricinin seri numarası
• Eviricinin ürün yazılımı sürümü
• Gerekirse eviricinin ülkeye özgü özel ayarları
• Bağlı olan FV modüllerin tipi ve sayısı
• Eviricinin montaj yeri ve montaj yüksekliği
• 3 veya 4 basamaklı olay numarası ve ekran mesajı
• Opsiyonel donanım, örn. iletişim ürünleri
• Çok fonksiyonlu rölenin kullanımı
Australia
SMA Australia Pty Ltd.
Sydney
Toll free for Australia: 1800 SMA AUS
(1800 762 287)
International: +61 2 9491 4200
Belgien/
Belgique/
België
SMA Benelux BVBA/SPRL
Mecheln
+32 15 286 730
Brasil
Vide España (Espanha)
Česko
SMA Central & Eastern Europe s.r.o. +420 235 010 417
Praha
Chile
Ver España
Danmark
Se Deutschland (Tyskland)
Deutschland
SMA Solar Technology AG
Niestetal
Medium Power Solutions
Wechselrichter: +49 561 9522‑1499
Kommunikation: +49 561 9522‑2499
SMA Online Service Center:
www.SMA.de/Service
Hybrid Energy Solutions
Sunny Island: +49 561 9522-399
PV-Diesel Hybridsysteme:
+49 561 9522-3199
Power Plant Solutions
Sunny Central: +49 561 9522-299
España
34
SMA Ibérica Tecnología Solar,
S.L.U.
Barcelona
STP5-12TL-20-SG-tr-12
Llamada gratuita en España:
900 14 22 22
Internacional: +34 902 14 24 24
Servis el kitabı
14 İletişim
SMA Solar Technology AG
France
SMA France S.A.S.
Lyon
Medium Power Solutions
Onduleurs : +33 472 09 04 40
Communication : +33 472 09 04 41
Hybrid Energy Solutions
Sunny Island : +33 472 09 04 42
Power Plant Solutions
Sunny Central : +33 472 09 04 43
India
SMA Solar India Pvt. Ltd.
Mumbai
+91 22 61713888
Italia
SMA Italia S.r.l.
Milano
+39 02 8934-7299
Κύπρος/Kıbrıs Βλέπε Ελλάδα/ Bkz. Ελλάδα (Yunanistan)
Luxemburg/
Luxembourg
Siehe Belgien
Voir Belgique
Magyarország lásd Česko (Csehország)
Nederland
zie Belgien (België)
Österreich
Siehe Deutschland
Perú
Ver España
Polska
Patrz Česko (Czechy)
Portugal
SMA Solar Technology Portugal,
Unipessoal Lda
Lisboa
România
Vezi Česko (Cehia)
Schweiz
Siehe Deutschland
Slovensko
pozri Česko (Česká republika)
South Africa
SMA Solar Technology South Africa 08600 SUNNY (08600 78669)
Pty Ltd.
International: +27 (12) 643 1785
Centurion (Pretoria)
United
Kingdom
SMA Solar UK Ltd.
Milton Keynes
+44 1908 304899
Ελλάδα
SMA Hellas AE
Αθήνα
801 222 9 222
International: +30 212 222 9 222
България
Вижте Ελλάδα (Гърция)
SMA Solar (Thailand) Co., Ltd.
Servis el kitabı
Isento de taxas em Portugal:
800 20 89 87
Internacional: +351 212377860
+66 2 670 6999
STP5-12TL-20-SG-tr-12
35
꫑끭
鲵뼑ꖱ霢
14 İletişim
Ё೑
대한민국
࣫Ҁ
中国
SMA Solar Technology AG
꫑끭
SMA Technology Korea Co., Ltd.
서울
࣫Ҁ
+82 2 508-8599
SMA Beijing Commercial Company +86 10 5670 1350
Ltd.
北京
+971 2 234-6177
/01,234 9:;
Other countries International SMA Service Line
Niestetal
36
STP5-12TL-20-SG-tr-12
5%6!78%
9:;*<+%,='3)>+%
,234
SMA Middle EastMiddle
LLC
East LLC
Toll free worldwide: 00800 SMA SERVICE
(+800 762 7378423)
Servis el kitabı
SMA Solar Technology
www.SMA-Solar.com
Download

Servis el kitabı - SMA Solar Technology AG