SORU 1:
Varlık temerrüt risk faktörü %3 ve gerekli sermayesi 2500 TL olan bir şirkete ilişkin
“gerekli sermayenin gerekli sermayesi” olarak da nitelendirilebilen, gerekli sermaye
üzerindeki varlık temerrüt riskine karşı ayrılan gerekli sermayenin değerini
bulunuz. (Cevap:75)
………………………………………………………………………………………………
SORU 2:
Aşağıdaki tabloda bir sigorta portföyünde yer alan tarife grubuna ait bilgiler yer
almaktadır:
Sigortalının poliçe
başlangıcındaki
yaşı
Prim
Birim sayısı
Yaşam
faktörü
3 yıl içinde
ölme olasılığı
25
3
40 000
0,89
0,0020
45
15
?
0,92
0,0035
65
60
25 000
0,85
?
3. Yıldaki toplam prim
1 800 000
3. Yılda ödenen toplam tazminat
600 000
Bu tarife grubunda yer alan poliçelerin vefat tazminatları 1000 birim olduğuna göre
tablodaki boşlukları doldurunuz. (Cevap:30304,35 ve 0,0202927)
………………………………………………………………………………………………
SORU 3:
ABC Sigorta Şirketi hisse senedinin ekonomik koşulların çok iyi, iyi, normal ve durgun
olmasına göre getiri oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Ekonomik Durum
Çok iyi
İyi
Normal
Durgun
Olasılık
0,20
0,30
0,25
0,25
Getiri Oranı
0,25
0,20
0,16
0,04
Bu verilenlere göre, ABC Sigorta Şirketi hisse senedinin varyansını bulunuz.
(Cevap: 0,01465)
SORU 4:
Hasar tutarı,   3 ve   0,40 parametreleri Pareto dağılımı’na uymaktadır. Riske
Maruz Değer (VaR) yöntemine göre alınması gereken en küçük prim miktarını
% 5 yanılma düzeyi için bulunuz.(Cevap:0,95)

  
Yol Gösterme: F(x)  1  
 ,x0
x
………………………………………………………………………………………………
SORU 5:
Aşağıdaki tabloda bir hayat portföyünün risk altındaki net miktarlarına göre mortalite
risk faktörleri verilmiştir:
Risk altındaki net miktar
İlk 500 000
Sonraki 1 milyon
Sonraki 2 milyon
Sonraki 4 milyon
7,5 milyon üzeri
Risk faktörü
%0,22
%0,19
%0,16
%0,12
%0,08
Portföyün risk altındaki net miktarı 3,5 milyon TL olduğuna göre ortalama mortalite
risk faktörünü bulunuz. Şirket 10 yıl içinde “risk altındaki net miktarını” iki katına
çıkarmayı hedeflediğine göre, bu süre zarfında ortalama mortalite risk faktöründeki
değişim miktarını bulunuz ve yorumlayınız. (Cevap:%0,0285lik bir düşüş)
………………………………………………………………………………………………
SORU 6:
KLM Sigorta Şirketi’nin 2012 yılı sonunda 250 milyar TL tutarında prim üretimi
yaptığı ve şirketin net gelirinin de 15 milyar TL olduğu hesaplanmıştır. Şirketin sahip
olduğu toplam varlık miktarı % 40’ı borç, % 60’ı özkaynak olmak üzere toplam 125
milyar TL’dir. Bu sigorta şirketinin kar marjı (profit margin), ROE ve ROA
değerlerini hesaplayınız. (Cevap: %6, %20 ve %12)
SORU 7:
KLM Sigorta Şirketi’nin 2 yıllık bir grup sigortasına ilişkin yükümlülük nakit akışı
40 TL, 45 TL, 40 TL, 45 TL, 35 TL, 55 TL, 60 TL, 75 TL biçimindedir. Sigortacı
ödemeleri üçer aylık periyotlarda yapmaktadır. Efektif faiz oranı %10’ dur. Buna göre
bu nakit akışının Macauley ve Modifiye edilmiş durasyonlarını hesaplayınız.
(Cevap: 1,2037 ve 1,0943)
………………………………………………………………………………………………
SORU 8:
Bir sigorta şirketi yeni bir sigorta ürününü sigorta pazarına sunma hazırlığı
içerisindedir. Şirketin sermaye maliyeti % 20 olup, gelecekteki 5 yıl için beklenen
nakit akışı aşağıdaki gibidir:
Yıllar
0
1
2
3
4
5
Nakit akışı (1000)
-86,65
43
39
35
30
15
a) Projenin yıllık eşdeğer hasılasını,
b) Projesinin iç karlılık oranını,
c) Projenin geri ödeme süresini hesaplayınız. (Cevap :a) 5,69 b) 0,30 c) 3 yıl,
1,59 ay )
………………………………………………………………………………………………
Download

Finans_Yatirim_Risk_Yon