NESNE TABANLI PROGRAMLAMA – II
ÇALIŞMA SORULARI
1. Girilen sayı kadar Fibonacci sayılarını yazdıran program yazınız.
2. Girilen iki sayının ARKADAŞ sayı olup olmadığını test eden program yazınız.
3. 1'den 25'e ileri ve 25'den 1'e geri sayan program yazınız. (Tablo)
4. Girilen bir sayıdaki rakamların toplamını bulan program yazınız.
5. Vergi iadesini hesaplayan programı yazınız. (Emekli aylığı alanlar için:
a. 0-180 milyon arası %10,
b. 180-360 milyon arası %20,
c. 360-600 milyon arası %12,
d. 600 milyon üzeri % 5)
6. Heron' un X = (A + B + C) / 2 ve S = SQRT((X * (X – A) * (X- B) * (X - C)))
formüllerini kullanarak bir çeşitkenar üçgenin alanını hesaplayan program
7. Girilen sayıya kadar Armstrong sayıları bulan program yazınız.
8. Kullanıcının girdiği sayıya kadar olan İkiz Asalları bulan program yazınız.
9. Basamaklarının toplamı basamak sayısına eşit olan 3 basamaklı sayıları bulan
program yazınız.(102=1+0+2=3, 201=2+0+1=3 benzeri)
10. 1
23
456
7 8 9 10 girilen satır sayısına göre yandaki sonucu üreten program yazınız.
11. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı sayıları yazdıran ve sayısını bulan
program yazınız.
12. Rastgele oluşturulan sayıları sıralayan program yazınız.
13. Girilen sayının Tikkir Değerini bulan program. (Tikkir: sayının asal
bölenlerinin en büyüğü)
Öğr. Gör. Yasin ŞAHİN
14. Textbox’ a girilen sayıyı 200, 100, 50 ve 10’ luk banknotlara ayıran program
yazınız.
15. Textbox’ a girilen saniye değerini SAAT: DAKİKA: SANİYE olarak yazan
program yazınız.
16. Dizideki en büyük ve en küçük sayıları, ortalamayı, toplamı bulmak
17. Alfabedeki harfleri listbox’ a yazdırma
18. Girilen cümlenin en uzun kelimesini bulan program yazınız.
19. C# ile tekrarsız Rasgele Sayı Üretme
20. Permutasyon ve kombinasyon hesaplama
21. Rasgele üretilen 100 sayının teklerini bir diziye çiftlerini başka bir diziye
koyup bunları ayrı ayrı listboxta gösteren program yazınız.
22. Çarpı işareti kullanmadan çarpma işlemi yapma (progressbar ekle)
23. Collatz Problemi (İlk Sayı alınır. Eğer sayı çift ise bir sonraki sayı bu sayının
yarısı, tek ise 3 katının 1 zazlası olacaktır. 1’ e ulaşana kadar devam eder.)
24. Dudeney Sayıları (rakamları toplamının küpü kendisine eşit olan sayılar)
25. Kimlik numarasının doğruluğunun testi. (ilk 10 rakamının toplamının birler
basamağı 11. Rakamı vermektedir. Ayrıca; 1, 3, 5, 7, 9. Rakamın toplamının 7
katı ile 2, 4, 6, ve 8. Rakamın toplamının 9 katının toplamlarının bir şey
basamağı 10. Rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. Rakamın toplamının 8 katının birlet
basamağı da 11. Rakamı verir)
26. Rasgele oluşturulan sayı dizisindeki her sayının kaç tane olduğunu bulan
program yazınız.
27. 100 soruluk 4 yanlışın 1 doğruyu getirdiği sınavda öğrencinin doğru yanlış
sayısına göre aldığı puanı hesaplayan program yazınız.
28. Textbox’ a girilen sayının rakamlarını sıralayıp listbox’ a ekleyen program
29. N elemanlı bir dizinin ortalamadan küçük elemanlarını listbox’ a ekleyen
program yazınız
Öğr. Gör. Yasin ŞAHİN
30. N elemanlı bir sayı dizisi verildiğine göre bu dizinin ardışık elemanlarının
arasındaki farkın en büyük olduğu elemanları bulan program.
31. Metinde tekrarlanan harflerin silinmesi.
32. Metin dosyası içindeki en çok kelimeye sahip sayısın bulunması.
33. Kendisine gönderilen sayılarla oluşabilecek en büyük ve en küçük sayıların
elde esilmesi
34. Dizide en çok yer alan elemanın bulunması
35. Oluşturulan dizinin elemanlarının yer değiştirilmesi (1. İle sonuncu gibi)
36. Rasgele oluşturulan dizinin sıralanması
37. Rasgele oluşturulan dizinin aritmetik ortalaması, standart sapması ve
varyansını hesaplayın. (Standart Sapma: Öncelikle serideki verilerin
aritmetik ortalaması bulunur. Daha sonra her bir veri ile serinin aritmetik
ortalaması arasındaki fark bulunur. Bulunan farkların her birinin karesi alınır
ve elde edilen sayılar toplanır. Bu toplam, eleman sayısının 1 eksiğine bölünür
ve bölümün karekökü hesaplanarak bulunur. Varyans: Bir seri içindeki tüm
sayıların o serinin ortalaması ile farklarının karelerinin ortalamasıdır.
38. Sıcaklıklar arasında dönüşüm yapan program. (C=(F-32)/1.88, F=C*1.8+32,
C=K-273.15, K=C+273.15)
39. Süreli sayı tahmin oyunu yapınız. (progressbar eklenecek)
40. Süreli 4 işlem oyunu yapınız (süre 25sn.)
41. Veri tabanından çekilen bilgilerin combobox’ a eklenmesi.
42. Veri tabanı kullanıcı girişi kontrolü ve temel veri tabanı işlemleri
43. C# ile dosya işlemleri.
44. C# Timer kullanımı
45. C# notification icon ve Context Menu Strip kullanımı
Öğr. Gör. Yasin ŞAHİN
46. C# BindingSource kullanımı
47. C# DataGridView kullanımı ve özellikleri
48. C# PictureBox kullanımı ve özellikleri
49. C# ile sözlük uygulaması yapımı
50. C# dll oluşturma ve kullanma
51. C# ile WebServis kullanımı
Öğr. Gör. Yasin ŞAHİN
Download

buradan - Öğr. Gör. YASİN ŞAHİN