eu-.LlL
GE Heolthcore
Heolthcore Systems
9900 lnnovotion Drive
Wour,voto6o. W 53225
Trbbi Cihoz ile ilgili Acil Diizeltme
ABD
GE
Heolthcore Ddhil
10 Eyl0l 2014
Kime:
*lf.'
tr, torot
I
SoO[k Tesisi
idorecisi/
Risk Yoneticisi
BoS Hemgire
Biyomedikol MUhendislik Direktdni
I
KoNU: E-miniC Tek Geni{ikli Hovo volu Mod0liinde ve
N-FC, N-FcREc 6enisletme ModUllerinde
coh oedektOrti
Anzosr
GE Heolthcore krso srire dnce Tek Geniilikli Hovo Yolu ve Genrsletme Modulleriyle iliskili olorok CO,, +dektorunun
oflzosrno boO[ olos bir guvenlik sorunundon hoberdor olmugtur. Lttfen kurumunuzdoki
kullonrolonn bu g0venlik duyurusundon ve 6nerilen itlernlerden hoberdor olmosnt solloytn-
Giivenlik
Konulon
Gaivenlik
Tolimotlofl
tod
potonsiyel
dedektdriiniin Tek ceniilikli Hovo Yolu ve Genisletme Modiillerinde orzolonmosr 6lCr.jlen Et/FiCO2 deoederinin yovosco srirekli olorok ozolmosrno neden olobilir. Yonhs Et COrlFi CO, deoeri,
hotoh olorok dtlgtik COz degerleri nedeniyle hem mekonik hem de sponton olorok ventile edilen
hostolor iCin klinik koror olmoyr gUclestirebilir.
CO?
Surekli kullonrlon Tek Genislikli Hovo Yolu ve Genisletme modrillerinde her 2 oydo bir kolibrosyon
kontrohi yoplmofidrr. Kolibrosyon prosedriru ono bilgisoyor monit6r0n0zle verilen monitdr kullonrcr
hlovuzu tolimotlofl ndo oCrklonmoktodrr.
Tek Genislikli Hovo Yolu ve Genigletme modUllerinizin yukondoki sorundon etkilenip etkilenmedioini
soptomok icin. osoordoki kolibrosyon prosedUralnu uyguloyn. Bu kolibrosyon prosedr.lrti srrosrndo
regolotor porco numorosr 755534 olon. 755580 porco numorol kolibrosyon goz Sisesini kullonrn
(hovodo %5 COr). Bu kolibrosyon prosedoru srrosrndo bosko bir kolibrosyon goz kullontlmomohdtr.
1.
2.
3.
4.
755580 porco numorol goz Sisesi kolibrosyon gozt konsontrosyonuno uyum sooloyocok
gekilde kolibrosyon deoerini oyorlomodon once. kolibrosyon menUsrinde gdsterilen CO2
deoerini kontroledin.
Kolibrosyon menusrjnde gosterilen CO, dderi:
o. %4,4'un Uzerinde ise, okunon COz deoerini sise konsontrosyonu ile uyugocok
gekilde oyorloyrn.
b. %4,4 veyo oltndo ise. modrih-l kullonmoyr durdurun ve teknik desteoe veyo yerel
servis temsilcinize bogvurun.
Modri[i erkortrp ono ciho2o tekror geri tokorok modUlU srfrrloyrn. Ano bilgisoyor monitdrti
izin verdioinde kolibrosyon kontrol prosedrirrlnii tekrorloyrn {normolde 5 dokiko
sonrosrndo).
Ayordncesinde kolibrosyon menUsundekiCO, deoeri. kolibrosyon gozr (755580numorolr
porco) konsontrosyonunun hocimsel olorok 1 700,2 dohilinde kolmoltdrr: bu.0/o5,00
degerindeki kobul edilebilir goz konsontrosyonu icin kolibrosyon men0stl uzerinde
gdrrintrilenen deoerin %4,80 - 5,20 orol0rndo olmosr gerektioi onlomno 9elir. Eier CO,
deferi, boEonh bir ilk kolibrosyon prosed0r0 sonrosrndo, bu belirlenen orohl
dr$ndoyso, modolo kullonmoyr durdurun ve teknik destde v€yo yerel servi3
temsilcinize bogvurun.
tl2
EL-2- I 2_
Uriin Etkilenme olosrhOr olon modoller 10 Subot1OLZ - I Ekim 2072 torihleri orosndo riretilmistir. Bu
Detoylon zomon diliminde Uretilmis olon E-minic Tek Geni$likli Hovo Yolu ModUlleri 5818561 - 6898777 seti
Etkilenen
numorosr orohorndo ve bu zomon diliminde oretilmi$ olon N-FC ve N-FCREC Genisletme ModUlleri
6799191 - 5905206 seri numoros orohorndodrr. Seri numoros modole bool olon cihoz plokosr
Uzerinde bulunobilir.
Aynco. FRU {Sohodo Degistirilebilir Unite) kotolog numorosr M1o13204lminic Unitesi, N-FC(REC)) ile
Subot 2012 ve Moyrs 2014 oroqndo bokrmr yoprlon modtiller de
etkilenebilir.
i
Etkilenen modUller osogrdoki ono cihozlordon biriyle kullonrmdo olobilir: CARESCAPE Monitor 8850,
8650 ve 8450. S/5 moduler monitoder, Engstrom Corestotion ile birlikte E-minic modolo ve Hosto
Monitori 830 ve S/5 FM ve FML monitorlerle bidikte genisleime moddleri N-FCIREC),
Uriin
Dozeltmesi
iletitim
Bilgisi
GE Heolthcore Ucretsiz
olorok bir dr.izeltme sunocoktr- Bu d0zeltmeyi plonlomok
acin
sizinle irtibot
kurocogrz.
Bu ocil duzeltme bilgilendirmesi veyo etkilenen iir0nlerin belirlenmesi ile ilgili olorol bir sorunuz
oldugundo lokol Sotrs/Servis temsiligi ile temoso geciniz.
iletisim iCin: l+90)444 43 67. Servis Merkezi: LqIUyg&ryEllCIIeZ!9qe!9-!1
GE
Heolthcore bu bilgilendirmeden gerekli Komu Kurumlorinr hoberdor ettioini dogrulomoktodrr.
Voksek drizeyde gtivenlik ve kolite soglomonrn, doimo en buy0k onceli0imiz olduounu sizlere bir kez doho hotrlotmok
isteriz. Soruloflnrz icin [itfen derhol bizi oroyrn.
Tesekkrir ederiz,
P\J
lomes Dennison
Boskon Yordrmcrsr QARA
GE
Heolthcore Systems
1,/^ y4.))',-d
Douglos M. Honsell, M.D., MPH
Bo5 Trbbi GOrevli
GE
Heolthcore
212
Download

T.c. ŞANLIURFA vALİLİĞİ - Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü