TELSlZ TELEFON
TEKNlK §ARTNAMESi
1. KONU:
Bu Teknik §artname Kurumumuz ihtiyaci igin satin almacak $ok maksatli Sayisal ISDN IP Telefon Santrali
ve buna ait malzemeler ile diger istek ve Ozelliklere ait hususlan kapsar.
2. SATIN ALMAYI TESKJL EDEN MALZEME LJSTESl:
S. No
1
Malzeme Listesi
Miktar
Caller ID'li Analog Telsiz Telefon
3. GENEL OZELLiKLER:
3.1.
Teklif edilen santral, ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication)
standartlan ile teknik degerlerine uygun olacaktir Bu §artnamede belirtilmeyen hususlar, ITUT (CCITT) ve TQrk Telekom'un ilgili tavsiyelerine uygun olacaktir.
3.2.
Teklif edilen Telsiz Telefon yeni ve kullanilmam»$ oiacak, Ozerinde §ekil bozuklugu, gizik,
fatlak, kink, pas, vb. olmayacaktir. Sistemde torn metal aksam pasianmaya ve korozyona
kar§i korunmus olacaktir.
3.3.
Teknik §artnamede belirtilen hususlar i?in, madde sirasina gOre tek tek afiklamalar yapilacak
ve her bir maddenin kabul edildifli afikpa belirtilecektir. BUtOn §artlan kabul ediyoruz, kabui
edildi, tamam vb. gibi §artnamenin bQtQnQnQ kapsayacak ifadeler gegerli sayilmayacaktir.
Aynca, teknik deQerlendirmenin yapilabilmesi i<?in teklif edilen santraia ait orijinal
dokomanlardan veya suretlerinden bir takim ihale dosyasi ile birlikte idareye sunulacaktir
3.4.
Teklif edilen telefon santrali, T.C. Sanayi ve Ticaret BakanliQi'nca verilen Garanti Belgesi ile
Sati§ Sonrasi Hizmetleri Yeterlilik Belgesi'ne, aynca TSE (TQrk Standartlan EnstitQsQ)
tarafmdan verilen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'ne sahip olacaktir. Teklif edilen santralm yurt
ifinde Oretiliyor olmasi tercih sebebidir.Firma bununla ilgili olarak Yerli Mali Belgesi'ni ihale
dosyasma ekleyecektir.
3.5.
Teklif edilecek olan Telsiz telefon Kalite Sistem Belgesi'ne sahip tesislerde Qretilmi§ olacaktir.
3.6.
Firma, teklif edilen Telsiz Telefonu 2 (Iki) yil garanti olacaktir.
3.7.
Teklif edilen malzemeleri en son tasanm ve yapida olacaktir. Firma santralm en $ok 1(bir) yil
icerisinde uretilmi^ oldu^unu belgeleyecektir.
3.8.
Yukanda bahsedilen turn belgelerin asillan veya noter tasdikli suretleri istendiQi takdirde
idareye sunulacaktir.
4.
SJSTEM 6ZELLJKLERJ:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
Teklif edilecek Telsiz Telefonlar, modern ve son teknoloji altinda Oretilmi? olmalidir. Sistem
teknolojik geli§meleri destekleyebilmeli ve sistem versiyonu yenilenebilmelidir.
Telsiz Telefonlar tamamen en az gu? tQketen SMT (Surface Mount Technology) montaj
teknigine uygun solid-state yan iletken devre elemanlarmdan oretilmi§ olacaktir.
Telsiz Telefonlar DECT protokolOnde Oretilmi? ilmalidir.
Euro ISDN, ve DECT (Kablosuz Telefon Sistemi) 6zelliklerine sahip bir yapida olacaktir
Telsiz Telefonlar TQrk Telekom'dan temin edilecek ISDN (BRI ve/veya PRI) hatlarma, askeri
TAFICS hatlarma istenildiginde baQlanabilecek ve bununla ilgili yazilim sistemde hazir
olacaktir.
Telsiz Telefonlar herhangi bir Telefon santralma dahili olarak baQlanabilmeli veya Bir servis
sapliyicmm hattma baglanabilimelifdir
Telsiz Telefonlar a$a£idaki unitelerle gali§abilmelidir;
- Dial Pulse (DP)
- DTMF
- Analog hatlarda
- Dahili Telefon santrallarmda £a$ma
- TAFICS Santrallan
- TQrk Telekom Santrallan,
- DiQer Telefon Santrallan (PABX),
- ISDN PRI 2 Mbps (E1) §ebekesi,
ekran
I
Tek tu§ arama Ozelli^i
Hafiza
?arj edilebilinir pil
150 saat stanbay Ozelligi
15 saat konu§abilme 0zelligi
Ahizeden eller serbest konu§abilme
Tek dokunu§ta ECO modu
Caller ID ftzelligi
Cevapsiz QaQn Orebilme Ozefligi
10 Adet Son aranan numara arayabilme
Duvara montaj Ozelligi
zii tonan
Arayan numarayi gosterme (Cailer-ID)*,i$ikli, geni§ LCD ekran,3 adet tek-tu§, 10 adet <;ifMu§ arama
.afizasiEIIer serbest gdru§me,99 adet arayan numara hafizasi,18 adet aranan numara haf»zasi,18
3det zii melodisi,8 adet zil sesi seviyesi,3 adet bekletme melodisi,Hesap makinesi.3 fonksiyonlu arama
xiiidi,Rahatsiz edilememe fonksiyonu.Tarih, Saat,5 farkli saate kuruiabiien alarm.LED gdsterge ile
gelen arama b»idJrimi,Tu§ianan numarayi hafizaya kaydedebiime/Tone / Pulse arama
fonksiyonu.Tekrar arama / otomatik tekrar arama (Redial)tF!ashs8ek!etme (Pause),FSK/DTMF
/istemlerine uyumlu
Download

4.6. I