İL
: AYDIN
TARİH : 09.01.2015
^>>3^
hakkı olmayan şeyi istemeyi ve kız çocuklarını
diri diri toprağa gömmeyi haram kılmış;
dedikodu yapmayı, çok soru sormayı ve malı
israf etmeyi de mekruh kılmıştır.”2
*Ü1İ jUÜ
V M >**ı<>* ı Ij4 * J y j j j 9J)Â~1SLuj La
<j-® ^ Ü î j
jÛS ■ÇjJÎÜ ^LuûVI <j! Uj*tiâÛ
jdLj Aj İC. ilil ^^İLa Âi\ (3j Lj (JtÜ
CjU j Lİ aj t CjL$JjVI (jjjâfr fiuîc.
^bû'iiil (2)1
t Jl^uJl b j & j i J lâj J jŞ ^2L3 9j S j t LjÜjİI Jİj j
JLaJl AC’Uâjj
ENERJİ TASARRUFU
Aziz Kardeşlerim!
İnsanlar en üstün varlık olarak yaratılmışlardır.
Yüce Mevla yerleri ve gökleri, ve bu ikisinin
arasındakileri
“Eşrefu’l-Mahlûkat”
olan,
insanoğlunun faydalanması için yaratmıştır, onun
emrine vermiştir.
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: ”Ve
kendisinden istediğiniz her şeyden size bir
parça verdi. Eğer Allah’ın nimetini saymak
isteseniz sayamazsınız! (Doğrusu) insan çok
haksızlık edendir, çok nankördür!”1
İnsandan, yapması beklenen şey ise kendisine
verilen bütün bu nimetlerden, meşru ölçüler
çerçevesinde yaralanmasıdır.
Muhterem Kardeşlerim!
Yüce dinimiz İslam, mutedil bir dindir. Aşırılığı,
haddi aşmayı sevmez. İbadetlerde bile aşırılığa
kaçmayı uygun görmez, itidali emreder.
Cenab-ı Hakk’ın bizlere lütfedip verdiği bunca
nimet sonsuz ve sınırsız değildir. Sonradan
yaratılan her şeyin bir sonu olduğu gibi bize
istifade etmemiz için verilen nimetlerin de bir
sonu elbet gelecektir.
Nimetler sınırlı olduğundan dolayı onları sonraki
nesillere de bırakmanın gerekliliği söz konusu
olmaktadır. Çünkü kâinattaki her şey sadece bizim
değil kıyamete kadar gelecek olan nesillerin de
kullanacağı ve istifade edeceği şeylerdir.
Allah’ın bize emaneten, kullanmamız için
verdiği zenginlikleri israf etmeden ihtiyacımız
oranında kullanmalıyız. Konu ile ilgili olarak Hz
Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır:
“Allah Teâlâ size ana babaya itaatsizlik
etmeyi, verilmesi gerekeni vermeyip almaya
Aziz Kardeşlerim!
İsraf etmekten şiddetle kaçınmamız gereken
hususlardan bir tanesi ve belki de en önemlisi
enerji israfıdır. Zira bu gün enerji devi ülkeler
dünyamızı yönetmekte ve enerji rezervlerini adeta
bir silah gibi kullanmaktadır.
Ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir ve
gelişimini sürdürebilmesi için enerjiye ihtiyacı
vardır.
Aziz temaatim!
.Türkiye’de enerji üretimi yılda % 4-5 artarken,
elektrik tüketimi de % 7-8 artmaktadır. Bu artış
dünya ortalamasının yaklaşık olarak iki katıdır.
Türkiye’ de bir yılda kişi başı tüketilen enerjinin
dörtte üçü ithal edilmektedir.
Türkiye’nin 2013 yılındaki enerji ithalatı
yaklaşık olarak 56 milyar dolardır. Türkiye’nin
2013 yılındaki cari açığının yaklaşık 65 milyar
dolar
olduğu
düşünüldüğünde,
bu
azımsanmayacak bir miktardır.
Artan nüfus, enerji kaynaklarında meydana
gelen azalma, araç ve gereçlerinin yaygın
kullanımı ile birlikte artan enerji ihtiyacı, dünya
ülkelerinin enerji politikalarında yenilikler
yapmasını zorunlu kılıyor.
Günümüzde önemi her geçen gün artan enerji
sektörü ve enerji verimliliği konusu, ülkelerin iç
ve dış politikası ile beraber ekonomik
faaliyetlerini de ciddi olarak etkilemektedir.
Kömür, su, rüzgâr gibi yollarla enerji elde edilse
de Türkiye, günümüzde enerji ihtiyacının
karşılanmasında temel rol oynayan petrol ve
doğalgaz yataklarına sahip değildir.
Öyleyse mevcut kaynaklarımızı israfa kaçmadan
daha özenle kullanmalı, özellikle enerji konusunda
tasarrufu elden bırakmamalıyız.
Kenan VELİOĞLU/Buharkent İlçe Vaizi
•x ■
Redaksiyon: İl Hutbe Komisyonu
1 İbrahim Suresi: 14/34
2 Buhârî, İstikrâz 19, Edeb 6, Zekât 53; Müslim, Akdıye 1014
Download

Size Özel