Plán práce na školní rok 2014 - 2015
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
Obsah
I. Materiální oblast ..................................................................................................................... 3
II. Výchovně vzdělávací oblast ................................................................................................... 4
Studijní obory ..................................................................................................................... 4
1. Koncepce školy na další období ...................................................................................... 5
2. Výuka ............................................................................................................................. 5
3. Maturitní zkoušky ........................................................................................................... 6
4. Přijímací řízení ............................................................................................................... 6
5. Třídní učitelé .................................................................................................................. 7
6. Další vzdělávání učitelů .................................................................................................. 8
7. Výchovné poradenství ..................................................................................................... 8
9. Správci sbírek ............................................................................................................... 11
10. Prezentace školy ......................................................................................................... 12
11. Mimoškolní a mimotřídní činnost žáků ....................................................................... 12
12. Výzdoba školy ............................................................................................................ 15
13. Harmonogram školního roku ....................................................................................... 16
strana 2 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
I. Materiální oblast
Škola je od 1. dubna 2001 zřizována Krajským úřadem Karlovarského kraje (dále jen
KÚ KK). Financování je prováděno dvěma cestami - přímé náklady (platy, učební pomůcky,
učebnice) hradí MŠMT a provozní náklady KÚ KK. Ve školním roce 2014/15 bude škola
usilovat po zpracování projektové dokumentace v předchozích letech o realizaci samotné
rekonstrukce školního hřiště. Škola je připravena využít pro realizaci dotačního titulu,
podpořit vlastními finančními zdroji projekt či získat pro něj partnery (DM Karlovy Vary,
jehož ředitel tuto podporu již při osobním jednání deklaroval). Školní sportoviště je nezbytné
pro kvalitní realizaci vzdělávacího procesu ve většině studijních oborů naší školy. Jedná se
totiž obory vzdělávání se zaměřením na sport či pedagogiku, kde sport má zásadní význam
pro naplnění vzdělávacích cílů těchto oborů či pro další vzdělávání absolventů.
Obnova technického vybavení výuky se bude i nadále odvíjet od finančních možností
školy, které jsou limitovány výší přídělu od zřizovatele, a proto bude prováděna jen základní
údržba. Po úspěšně zrealizované rekonstrukci toalet na hlavní budově školy budou nyní další
prostředky směrovány zejména do výměny školního nábytku v jednotlivých třídách. Další
plánovanou investicí většího rozsahu bude rekonstrukce školní terasy před hlavním vstupem
do budovy školy.
Úkoly:
A. Budova školy
1. Příprava realizace rekonstrukce školního hřiště
2. Výměna lavic a židlí ve třídách
B. Vnitřní úpravy v rámci drobné údržby
1. Oprava rolet a žaluzií v jednotlivých třídách
C. Zpracování dotačních programů z EF
1. Dokončení administrace projektu z OP VK
strana 3 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
II. Výchovně vzdělávací oblast
Studijní obory
Denní studium
1. STŘEDNÍ ŠKOLA
75 - 31 - M/01
4 třídy: 1.P, 2.P, 3.P, 4.P
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75 - 41 - M/ 01
Sociální činnost
4 třídy: 1.H, 2.H, 3.H, 4.H
78 - 42 - M/003
1 třída: 4.L
Pedagogické lyceum
78 - 42 - M/03
3 třídy: 1.L, 2.L, 3.L
Pedagogické lyceum
79 – 41 – K /41
Gymnázium - se zaměřením na tělesnou výchovu
4 třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG
2. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
75-32-N/06
Sociální pedagogika
2 třídy: 1.V, 2.V
Dálkové studium
1. STŘEDNÍ ŠKOLA
75 - 31 - M/005
1 třída: 5.PD
Předškolní a mimoškolní pedagogika
2. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
75-32-N/06
Sociální pedagogika
1 třída: 3.VD
strana 4 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
1. Koncepce školy na další období
Škola bude mít od 1. září 2014 18 tříd denního studia - v oboru Předškolní a
mimoškolní pedagogika 4 třídy (žáci se budou vzdělávat podle ŠVP), v oboru Sociální činnost
4 třídy (žáci se budou vzdělávat podle ŠVP), v oboru Pedagogické lyceum 4 třídy (žáci
prvního, druhého a třetího ročníku se budou vzdělávat podle ŠVP), v oboru Gymnázium - se
zaměřením na tělesnou výchovu 4 třídy (žáci se budou vzdělávat podle ŠVP) a dvě třídy ve
vzdělávacím programu VOŠ Sociální pedagogika. V dálkovém studiu bude mít škola 2 třídy,
jednu třídu v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a jednu třídu ve vzdělávacím
programu VOŠ Sociální pedagogika.
Všechny obory, jež jsou ve škole vyučovány, jsou jedinými svého druhu ve středních
školách v Karlovarském kraji.
Pro školní rok 2015/2016 budou na školu přijímáni žáci a studenti do jedné třídy
oboru studia Předškolní a mimoškolní pedagogika (30 žáků), do jedné třídy oboru studia
Sociální činnost (30 žáků), do jedné třídy oboru studia Pedagogické lyceum (30 žáků), do
jedné třídy oboru studia Gymnázium (30 žáků), do jedné třídy vzdělávacího programu
Sociální pedagogika – denní forma vzdělávání (30 studentů) a do jedné třídy vzdělávacího
programu Sociální pedagogika – dálková forma vzdělávání (30 studentů).
2. Výuka
V plánu práce vycházíme ze zkušeností z předchozí hospitační a kontrolní činnosti.
I v ní se budeme snažit hledat aktivizující metody výuky, které vedou žáky zejména
k samostatnému vyhledávání informací a k jejich dalšímu zpracování.
Trvalá pozornost bude věnována hlavně výuce cizích jazyků a maturitních předmětů.
Na základě rozhodnutí zřizovatele bude SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary
s vysokou pravděpodobností participovat na pilotním testování přijímacích zkoušek, které
bude centrálně organizovat společnost CVVZ. Jelikož jde o zcela novou formu testování,
která zásadním způsobem ovlivní podmínky přijímání žáků do 1. ročníku střední školy., bude
vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci věnovat organizaci maximální úsilí, aby
proběhla bez případných problémů.
Při kontrolní a hospitační činnosti bude pozornost zaměřena zejména na výuku maturitních
předmětů, na způsob výuky, na aplikaci metod, které vedou k samostatné práci žáků
s informacemi, a na výsledky výuky.
Úkoly:
1. Připravovat výuku tak, aby žáci byli vedeni k samostatné práci a k vyhledávání informací;
omezit podíl faktografie a vést žáky k umění nacházet a odvozovat souvislosti a
samostatně tvořivě pracovat.
2. Zadávat srovnávací testy a sledovat úspěšnost žáků ve srovnání s ostatními třídami
a školami podobného zaměření.
3. Ve výuce cizích jazyků zaměřit pozornost na komunikační dovednosti žáků.
4. Vyučující výchov budou dbát na to, aby žáci, zejména studijních oborů Předškolní a
mimoškolní pedagogika a Sociální činnost, byli připravováni na využití poznatků
získaných v těchto předmětech v budoucí praxi.
strana 5 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
3. Maturitní zkoušky
Podzimní zkušební období 2014
Ústní profilové zkoušky a dílčí ústní zkoušky společné části MZ budou probíhat 11. 9. 2014.
Praktické maturitní zkoušky budou 8. a 9. 9. 2014. 1. 9. až 4. 9. 2014 se budou konat
didaktické testy a písemné práce společné části MZ podle jednotného zkušebního schématu.
Naše škola je spádovou školou pro podzimní termín MZ. Kromě našich žáků budou tedy
v naší škole konat didaktické testy a písemné práce společné části MZ i žáci z dalších škol
v Karlovarském kraji.
Jarní zkušební období 2015
Maturitní zkouška konaná v jarním zkušebním období proběhne podle jednotného zkušebního
schématu.
Úkoly:
1. Předmětové komise zpracují maturitní témata pro jarní zkušební období 2015 profilové
části MZ pro jednotlivé předměty, která budou zveřejněna na webových stránkách školy.
4. Přijímací řízení
Přijímací řízení bude organizováno kombinací výsledků ze základního vzdělávání,
přijímací zkoušky ve formě testů dle doporučení zřizovatele. Ve školním roce 2015/2016
předpokládáme otevření jedné třídy pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, jedné
třídy pro obor Pedagogické lyceum, jedné třídy pro obor Gymnázium a jedné třídy pro obor
Sociální činnost - celkem tedy 4 třídy.
V rámci VOŠ předpokládáme otevření jedné třídy vzdělávacího programu Sociální
pedagogika v denní formě vzdělávání a jedné třídy v dálkové formě vzdělávání.
Úkoly:
1. Požadavky pro přijímací zkoušky pro tělesnou výchovu, hudební výchovu připraví
příslušné předmětové komise a odevzdají vedení školy do 30. 9. 2014.
2. Konkrétní zadání pro přijímací zkoušky zpracují příslušné předmětové komise a odevzdají
vedení školy do 21. 2. 2015.
strana 6 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
5. Třídní učitelé
Úkoly:
1. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat případným projevům šikany mezi žáky. Všechny
náznaky tohoto jevu je nutné projednat jednak se školním metodikem prevence, ale také
s vedením školy.
2. Třídní učitelé budou úzce spolupracovat s výchovným poradcem a se školním
metodikem prevence a budou informovat žáky o činnosti těchto pracovníků.
3. Třídní učitelé upozorní ředitele školy na žáky, kteří do pěti dnů nepřítomnosti ve škole
nepodali žádnou informaci o své absenci.
4. Všichni třídní učitelé musí dbát na pečlivé vedení povinné dokumentace třídy a případné
nedostatky okamžitě odstraňovat.
5. Úřední korespondenci a jiné písemné podklady budou učitelé zpracovávat na osobních
počítačích.
6. Všichni vyučující budou dbát na příjemné prostředí ve třídách a na případné nedostatky
budou upozorňovat třídní učitele. Je třeba, aby nástěnky ve třídách měly patřičnou
estetickou úroveň. Závady technického charakteru budou zapisovány do knihy závad,
která je ve sborovně.
7. Všechny třídy budou pečovat o květinovou výzdobu v učebnách.
8. Třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími vypracovává individuální vzdělávací plán pro
žáky, kteří o něj požádali, a byl schválen ředitelem školy.
Přehled tříd, třídních učitelů a jejich zástupců:
Třída
1.G
1.L
1.P
1.H
1.V
2.G
2.L
2.P
2.H
2.V
3.G
3.L
3.P
3.H
3.VD
4.AG
4.L
4.P
4.H
5.PD
TU
Věra Houdková
Hynek Mašata
Ivana Jurnečková
Dana Jansová
Hedvika Puškášová
Petra Kynclová
Irena Hegedüšová
Alena Březinová
Anna Bilinská
Ljuba Šleisová
Vít Mašek
Iveta Franková
Jana Haladová
Jitka Mikulová
Eva Hrušková
Eva Plhová
Marcela Straková
Simona Panajotovová
Radka Šafaříková
Ljuba Šleisová
Zastupující TU
Šárka Kozlová
Pavel Šebesta
Milada Štiková
Lenka Rohlová
Lenka Biskupová
Miroslav Siřínek
Martin Chocholouš
Romana Pachtová
Veronika Kapsová
Alena Chládková
Milena Šmehlíková
Blanka Andrová
Naděžda Pajanková
Alena Skuhrovcová
Petra Veršecká
Hana Hniličková
Lada Duspivová
Ivo Jurnečka
Kmenová
učebna
110
309
207
303
203
218
302
410
116
D2
113
318
408
306
114
206
209
226,125
305
114
strana 7 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
6. Další vzdělávání učitelů
V minulém školním roce se řada učitelů zúčastnila vzdělávacích akcí pořádaných
především NIDV Karlovy Vary, ale i jinými vzdělávacími institucemi. Vyučující se budou
přihlašovat dle nabídek vzdělávacích institucí na jednotlivé akce, především se zaměřením na
maturitní zkoušky.
Naše škola je partnerem projektu „Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti
sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením“ v rámci globálního grantu Další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II, CZ.1.07/1.3.42
Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, jehož realizátorem je o. s.
INSTAND (Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách) v období
od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2014.
Úkoly:
1. Všichni vyučující budou sledovat nové trendy ve svých oborech. Zaměří se na práci
s informacemi a na uplatňování mezipředmětových vztahů, větší pozornost budou věnovat
také projektové činnosti žáků.
2. Vedení školy bude zveřejňovat nabídky vzdělávacích akcí na nástěnce ve sborovně.
3. Všichni pedagogičtí pracovníci budou nadále prohlubovat své dovednosti v práci
s PC se zaměřením na elektronicky vedenou dokumentaci.
4. Pedagogičtí pracovníci se budou zúčastňovat akcí podle aktuální nabídky vzdělávacích
institucí, zejména Národního institutu dalšího vzdělávání Karlovy Vary s jednoznačným
tématickým zaměřením na MZ.
7. Výchovné poradenství
Výchovným poradcem je L. Šleisová, školní metodik prevence je B. Andrová. Činnost
v této oblasti bude zaměřena především na předcházení případné šikany, na prevenci užívání
návykových látek a kariérní poradenství. I nadále se budeme snažit zlepšit spolupráci mezi
žákem, rodiči a školou.
Plán práce výchovného poradce
Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole, je organizátorem
a koordinátorem vzájemné spolupráce a to zejména spolupráce s třídními učiteli a ostatními
učiteli, učitelů s rodiči, učitelů s odbornými pracovišti, učitelů s žáky. Úzce spolupracuje
s vedením školy a metodikem primární prevence.
Výchovný poradce realizuje prvotní kontakt s žáky a studenty již v prvních ročnících, podle
typu problému doporučuje další postup a odbornou péči.
Výchovné a vzdělávací problémy jsou řešeny aktuálně, podle potřeb žáků a studentů, učitelů i
rodičů.
Nezbytnou podmínkou pro činnost výchovného poradce je spolupráce se všemi
zainteresovanými na výchově a vzdělání žáků a studentů.
Součástí práce výchovného poradce je účast na seminářích a školeních s problematikou
výchovného poradenství a využití nových poznatků ve své práci a vedení příslušné
dokumentace výchovného poradenství.
strana 8 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
Činnost výchovného poradce zahrnuje tyto výchovné oblasti:
-
-
podpora žáků a studentů při zvládání studia a prevenci školní neúspěšnosti
adaptace žáků prvních ročníků při přechodu ze ZŠ na SŠ, studentů prvních ročníků při
přechodu ze SŠ na VOŠ
seznámení žáků a studentů s formami a způsobem studia na škole
pomoc žákům a studentům při upevňování studijních návyků a dovedností
podpora integrace a vzdělávání žáků a studentů, kterým byly diagnostikovány PŠD, žáků
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů kulturně či sociálně
znevýhodněných
zajištění spolupráce s PPP a jinými odbornými pracovišti
vyhledávání žáků a studentů, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
dohled na integraci žáků a studentů se zdravotním postižením, koordinace poskytování
poradenských služeb těmto žákům a studentům
ve spolupráci s ostatními učiteli vyhledávat a posléze koordinovat péči o talentované žáky
a studenty
zajistit průběžnou a dlouhodobou péči o neprospívající žáky a studenty
poskytování informací a základní péče při řešení osobnostních obtíží a problémů žáků a
studentů
pomoc při změně typu školy v průběhu studia (přestup na jinou školu)
informace o možnostech dalšího uplatnění žáků a studentů (nástěnka, konzultace,
zapůjčení aktuálních materiálů)
kontrola zpětné vazby – informace o úspěšnosti absolventů v přijímacím řízení na VOŠ,
VŠ, uplatnění absolventů v oboru
poskytování konzultační činnost pro žáky a studenty, učitele i zákonné zástupce podle
aktuálních potřeb
realizace předávání informací (osobní konzultace, osobní sdělení ve třídách, pedagogické
rady, třídní schůzky, informační nástěnky a materiály
pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách tvorby individuálních vzdělávacích
plánů, práce s nadanými studenty, profesní orientace studentů
metodická pomoc učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických
poznatků a dovedností
informování pedagogických pracovníků o problémech žáků a studentů, koordinace
hledání společného řešení situace
zajištění spolupráce s metodikem primární prevence
plánování a realizace besed s odborníky různých oborů podle zájmu a potřeb žáků,
studentů i učitelů
propagace školy v regionu, na burzách škol a dnech otevřených dveří
Plán školního roku:
Činnost VP bude i v tomto školním roce vycházet z vymezení rámce poradenských služeb
VoPP. Služby budou centrálně zaměřeny zejména na:
- prevenci školní neúspěšnosti (spolupráce s TU, vyučujícími jednotlivých Pt, odbornými
institucemi, depistáž ohrožených žáků), průběžnou a dlouhodobou péči o žáky
s neprospěchem, vytváření předpokladů pro jejich snižování
- primární prevenci rizikového chování (zejména z oblasti záškoláctví a šikany)
strana 9 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
-
-
kariérové poradenství (zejména žáci 3.- 4. ročníků), informační a poradenskou podporu
vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění
odbornou podporu při integraci, kompenzaci či reedukaci a vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a to včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků
se sociálním znevýhodněním
péči o nadané žáky
metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických, pedagogických a speciálně
pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.
Nadále bude pokračovat spolupráce VP a MPP, vedením školy, odbornými a poradenskými
pracovišti.
V rámci spolupráce s vedením školy bude VP usilovat o zřízení poradenského týmu školy.
Další oblasti působení výchovně poradenské činnosti
Minimální preventivní program školy
Jelikož v minulosti došlo k oddělení funkcí výchovného poradce a metodika prevence
sociálně patologických jevů, zajišťuje tento program PaedDr. Blanka Andrová.
Nástěnka výchovného poradce a internetová prezentace
Nástěnka výchovného poradce se nachází ve 3. patře školy u zadního schodiště a je veřejně
přístupná. Stabilně jsou na ní vyvěšeny konzultační hodiny výchovného poradce. V průběhu
roku je nástěnka průběžně aktualizována podle potřeb. Zejména v období profesní volby
v období od září do ledna jsou na ni uveřejněny různé nabídky VOŠ, VŠ, jazykových škol. Na
webových stránkách školy byly taktéž zveřejněny všechny důležité informace o výchovném
poradenství.
Schránka důvěry, internetové konzultace, osobní konzultace
Schránka důvěry je umístěna ve 3. patře školy a ve vestibulu u hlavního schodiště školy. Se
všemi informacemi takto získanými je nakládáno zcela důvěrně.
Jako daleko mobilnější se jeví internetové konzultace, které jsou pro žáky výhodné svojí
relativní anonymitou a rychlostí odpovědi.
Práce s problémovými žáky a spolupráce s rodiči
Poradenská činnost v této oblasti je směrována do tří oblastí:
1. řešení problémů školní docházky neplnoletých žáků
2. řešení problémů prospěchu
3. řešení vztahových problémů
Práce s talentovanými a nadanými žáky
Probíhá podle ŠVP. Žáci i studenti jsou pedagogy aktivně vyhledávání. Žákům jsou v průběhu
roku nabízeny kroužky a mimoškolních aktivity, kde se mohou nadále rozvíjet a
zdokonalovat.
strana 10 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
8. Předmětové komise
Na škole budou pracovat v tomto školním roce tyto předmětové komise s předsedy:
Český jazyk
Cizí jazyky
Společenské vědy
Matematika a fyzika
Informatika
Biologie, chemie a zeměpis
Pedagogika, psychologie a pedagogická praxe
Předměty ekonomické profilace a odborné praxe
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Dramatická výchova
L Rohlová
D. Jansová
A. Bilinská
I. Jurnečka
S. Kostka
M. Straková
L. Šleisová
E. Hrušková
V. Houdková
I. Jurnečková
J. Haladová
H. Hniličková
Členem předmětové komise je každý vyučující příslušného předmětu. Komise se sejdou
pětkrát za rok a z každého zasedání odevzdají stručný zápis řediteli školy. Úvodní schůzka
bude v přípravném týdnu v srpnu, hodnotící pak ke konci června. Termíny zbývajících schůzí
určí předseda komise podle potřeby.
9. Správci sbírek
Biologie:
Marcela Straková
Matematika:
Pavel Šebesta
Fyzika:
Ivo Jurnečka
Výpočetní a didaktická technika:
Stanislav Kostka
Výtvarná výchova:
Jana Haladová
Německý jazyk:
Alena Chládková
Anglický jazyk:
Dana Jansová
Společenské vědy:
Anna Bilinská
Dramatická výchova:
Hana Hniličková
Tělesná výchova:
Vít Mašek
Český jazyk:
Hynek Mašata
Pedagogika, psychologie:
Blanka Andrová
Hudební výchova - notový materiál: Ivana Jurnečková
Hudební nástroje:
Alena Březinová
Chemie:
Iveta Franková
Knihovna:
Radka Šafaříková
strana 11 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
10. Prezentace školy
Prezentace školy je jedním z důležitých faktorů působících na vědomí rodičovské i
širší veřejnosti, proto se jako v předchozích letech zúčastníme prezentační výstav středních
škol v Karlových Varech v Sokolově a v SPŠ Ostrov. V listopadu 2014 a v lednu 2015 budou
uspořádány Dny otevřených dveří; využívána bude v přiměřené míře také prezentace v tisku a
jiných sdělovacích prostředcích. Ředitel školy a jeho zástupci se zúčastní podzimních
rodičovských schůzek na ZŠ v Karlovarském kraji.
Ve 2. polovině března 2015 bude SOŠ pedagogická, G a VOŠ Karlovy Vary organizovat po
dlouhé odmlce Hudební festival středních pedagogických a vyšších odborných škol. Jde o
celorepublikovou soutěž s finanční podporou MŠMT a Karlovarského kraje, účastnit se bude
okolo 300 účastníků, kteří budou nominováni do vybraných kategorií dle organizačních
možností SOŠ ped., G a VOŠ Karlovy Vary. Tato soutěž má mezi výše jmenovanými školami
dlouholetou tradici a vždy je reprezentativní přehlídkou mladých umělců v oblasti hudby.
11. Mimoškolní a mimotřídní činnost žáků
V této oblasti dosáhli v minulém školním roce naši žáci a studenti vynikajících výsledků.
Dokladem toho byla kvalitní umístění žáků na několika uměleckých přehlídkách, kde žáci
dosáhli významných celorepublikových úspěchů. Stejně úspěšní byli žáci, kteří reprezentovali
školu ve sportovních disciplínách. Škola bude poskytovat dostatek prostoru pro rozvoj
mimoškolní činnosti. Podmínkou účasti je bezproblémový průběh výchovně vzdělávacího
procesu u každého takového žáka či studenta.
Úkoly:
1. Zveřejnění nabídky kroužků ve sborovně učiní vyučující do
2. Přihlášky žáků do kroužků
3. Zahájení činnosti kroužků
Pro volný čas žáků organizuje naše škola tyto kroužky:
Divadelní studio
Hudební kroužek
Keramický kroužek
Sborový zpěv
29. 8. 2014
5. 9. 2014
8. 9. 2014
Hn
Cho
Hl
Ds
Předpokládané akce pro žáky v rámci doplnění a rozšíření výuky a zájmová činnost
žáků:
ZÁŘÍ
Exkurze do pobočky Krajské knihovny – Drahovice (1. ročníky)
PK CJL
Exkurze – Karlovy Vary NEJ (4.P, 4.H)
PK CZJ
Exkurze – Hvězdárna KV (žáci 1.L, 2.G)
Si, Ky
Přespolní běh - ISF
PK TEV
Corny – SAP
PK TEV
Třídní kola v recitaci
PK DRV
Dramatická výchova ve škole – Jičín – dílny DRV (3.L(D)) (18. – 24. 9.) Sk
„Č“ jako čtení, čaj, čokoláda, čas… (každé poslední úterý v měsíci od 17.00)
Hn
Humanitární sbírka „Světluška“
PK PED a PSY
Děti předškolního věku – přednáška (3.P, 4.L, 2.V)
Šl
strana 12 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
ŘÍJEN
Exkurze - Zábavný park v Německu
Historická exkurze – Praha a okolí, Parlament ČR (3.H, 3.L)
„Padesátiny“ – výstava VYV prací v Duhové paletě
„Č“ jako čtení, čaj, čokoláda, čas… (každé poslední úterý v měsíci od 17.00)
Pedagogická poema 2014 (školní kolo v uměleckém přednesu, předčítání a improvizaci - 9. 10.)
Dvoudenní dílna DRV pro 3.P – RVP pro MŠ v praktických lekcích
PK CZJ
Bi, Mi
Hl, Ro
Hn
PK DRV
lektor MgA. Hana Švejdová, učitelka MŠ a ZUŠ Klatovy, lektorka celostátních dílen DRV /N.Pajanková/
PK DRV
Humanitární sbírka „Bílá pastelka“
PK PED a PSY
LISTOPAD
Přednáška v rámci programu „Příběhy bezpráví“
Transfuzní stanice (3.L, 3.P)
Exkurze Kampa - Sovovy mlýny Praha (4.P)
Výchovný koncert pro ZŠ Komenského a PŠ Svahová
„Č“ jako čtení, čaj, čokoláda, čas… (každé poslední úterý v měsíci od 17.00)
Pedagogická poema – celostátní kolo – Beroun (4. - 6. 11.) (Sk, Šká)
Noc divadel – celostátní akce (15. 11. 19:00 – 23:00)
Divadlo Drak Hradec Králové, muzeum loutek Labyrint
a divadelní představení (3.P, 3.L(D))
Noc poezie: DS ve spolupráci s Krajskou knihovnou (22. 11. 19:00 – 22:00)
Návštěva speciálních škol (vánoční koncert pro JUŠ)
Mi
St, Pj
Pa
PK HUV
Hn
PK DRV
PK DRV
Pk, Sk
Hn
Šl
PROSINEC
Školní kolo Olympiády z českého jazyka
Návštěva vánočních trhů v SRN
Anglické filmové představení
O pohár královské mincovny – Jáchymov
Exkurze – Veletržní palác v Praze (4.L)
„Č“ jako čtení, čaj, čokoláda, čas… (každé poslední úterý v měsíci od 17.00)
Vánoční turnaj ve florbalu
III. ročník vánočního zpívání – pro PŠ Karlovy Vary
PK CJL
PK CZJ
PK CZJ
Ko
Hl
Hn
PK TEV
Šl
LEDEN
Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
Školní kolo olympiády v německém jazyce
„Č“ jako čtení, čaj, čokoláda, čas… (každé poslední úterý v měsíci od 17.00)
Přehrávky všech ročníků PMP, 3.L(H), 4.L(H)
Turnaj v badmintonu
Humanitární sbírka „Tříkrálová sbírka“
PK CZJ
PK CZJ
Hn
PK HUV
PK TEV
PK PED a PSY
ÚNOR
Okresní kolo Olympiády z českého jazyka
Okresní kolo olympiády z anglického jazyka
Okresní kolo olympiády z německého jazyka
Školní kolo dějepisné olympiády
Reprodukční centrum (3.L, 3.P)
PK CJL
PK CZJ
PK CZJ
Bi
St, Pj
strana 13 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
„Č“ jako čtení, čaj, čokoláda, čas… (každé poslední úterý v měsíci od 17.00)
Dílna DRV – práce s literárním textem (3.L (D), DS)
Dílna DRV - práce s předmětem a loutkou v MŠ 2.P(1)
Lyžařský kurz Boží Dar (2.G, 3.G) 31.1. – 6. 2. 2015
Lyžařský kurz - Šumava – Špičák (2.P a 2.L) 7. - 13. 2. 2015
„Maturitní cvičení“ (4.H)
Hn
Sk
Pk
PK TEV
PK TEV
Šl
BŘEZEN
Porcelánka Stará Role (1.L, 1.P, 1.H)
Fr, Pj
Matematický klokan
PK MAT
Celostátní soutěžní přehlídka pěveckých sborů pedagogických škol
PK HUV
„Č“ jako čtení, čaj, čokoláda, čas… (každé poslední úterý v měsíci od 17.00)
Hn
Dílna DRV - práce s předmětem a loutkou v MŠ 2.P(2)
Pk
Světový den divadla pro děti a mládež – divadelní přehlídka Praha 3.L(D)Sk
Regionální přehlídka recitátorů a divadel poezie – Klatovy
Hn
DUBEN
Exkurze – příhraniční oblast SRN (3. ročníky)
Historicko-výtvarný zájezd do Itálie
Exkurze v rámci výuky dějin 20. století (2.L, 2.H)
„Č“ jako čtení, čaj, čokoláda, čas… (každé poslední úterý v měsíci od 17.00)
Divadelní představení s tématem práce s předmětem a loutkou (1.L)
Na hraně – regionální přehlídka studentských divadel – Plasy
Země 3000 (2.L, 3.G)
Exkurze – Architektura Hradčan a Malé Strany (2.L(V), 3.P(V))
PK CZJ
Mi, Hl
Mi, Bi
Hn
Šká, Pk
Hn
Ky, Si
Hl, Ro
KVĚTEN
„Č“ jako čtení, čaj, čokoláda, čas… (každé poslední úterý v měsíci od 17.00)
Humanitární sbírka „Květinový den“
Hn
PK PED a PSY
ČERVEN
Exkurze - historie, architektura a slavní návštěvníci KV (1.G, 1.L, 1.P, 1.H)
Výtvarný kurz (žáci 3.L(D))
Sochařské sympózium – Mariánská (2.H, 3.H)
„Č“ jako čtení, čaj, čokoláda, čas… (každé poslední úterý v měsíci od 17.00)
Dílny DRV – 3.L(D)
Turistické kurzy
1.G
1. – 5. 6. 2015
1.L
8. - 12. 6.2015
3.G
15. – 19. 6.2015
3.P, 3.H
14. – 19. 6.2015
Plánovány jsou další akce, termínově zatím neurčené:
Filmová představení
Divadelní představení
Akce ve spolupráci s Krajskou knihovnou v K. Varech
Anglické divadelní představení
Exkurze do Prahy (4.L, 4.H)
Bi, Ko
Hl
Ro
Hn
Sk
PK TEV
PK CJL
PK CJL
PK CJL
PK CZJ
PK CZJ
strana 14 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
Exkurze po KV (3. ročníky)
PK CZJ
Do Německa na zkušenou (3. ročníky)
PK CZJ
Exkurze Praha – Goethe Institut – filmové představení
PK CZJ
Exkurze do ČNB
Ph
Historické přednášky
PK SV
Spolupráce s židovským muzeem v Praze
PK SV
Workshopy v galeriích v Karlových Varech dle nabídky
PK VYV
Výstavy v galeriích dle možností a nabídek
PK VYV
Koncerty dle aktuálních nabídek
PK HUV
Flétnové kvarteto
PK HUV
Plnění atletických požadavků 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG, 5.PD (T)
PK TEV
Bruslení pro třídy 1.G, 2.G, 3.G, 2.P, 2.L a 2.H (únor – březen) PK TEV
Akce ve spolupráci se cvičnými MŠ (mikulášská, vánoční setkání apod.) PK PED, PSY
Exkurze do školských a sociálních zařízení
PK PED, PSY
Besedy s odborníky z pedagogické a sociální praxe
PK PED, PSY
Akce ve spolupráci s Galerií umění K. Vary
PK VYV
Preventivní besedy s městskou policií
An
12. Výzdoba školy
Úroveň výzdoby školy je velmi dobrá. V této úspěšné činnosti budeme dále
pokračovat - koordinátorem bude J. Haladová.
Školní Minigalerie bude v průběhu roku opět využívána k pořádání výstav - plán
výstav je uveden dále.
Harmonogram výstav ve školní Minigalerii
Název výstavy
Vystavující
Vyučující
Termín
Zamyšlení
N. Uherková
Stopy mého životq
4.L
J. Haladová
říjen, listopad
Linie, body, plochy
2.L, 2.P
J. Haladová
prosinec
Makovice - ulity
2.L, 2.P
L. Rohlová
leden
Stromy
3.L, 3.P
J. Haladová
únor, březen
Ročníkové práce
4.L
J. Haladová
březen, duben
Ročníkové práce
4.P
R. Pachtová
duben
Společné tvoření
2.H, 3.H
Mgr. Eva Hrušková
květen
Všehochuť
1. a 2. ročník Mgr. R. Pachtová
září, říjen
červen
Otevírací doba pro návštěvníky: Út, Čt 14:00 - 16:00
strana 15 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
13. Harmonogram školního roku
Zahájení školního
Ukončení 1. pololetí
Ukončení školního roku
Prázdniny:
podzimní
vánoční
pololetní
jarní
velikonoční
hlavní
1. 9. 2014
29. 1. 2015
30. 6. 2015
27. - 29. 10. 2014
22. 12. 2014 - 2. 1. 2015
30. 1. 2015
2. 3. - 6. 3. 2015
2. 4. - 3. 4. 2015
1. 7. - 31. 8. 2015
Přijímací řízení:
přijímací zkoušky – 1. kolo - 1. termín
2. termín
- případná další kola
22. 4. 2015
23. 4. 2015
květen, červen 2015
Maturitní zkoušky
Podzimní zkušební období 2014
4.AG 11. 9. 2014 Profilové ústní zkoušky a dílčí ústní zkoušky společné části MZ
4.BG 8., 9. 9. 2014 Praktické zkoušky
11. 9. 2014 Profilové ústní zkoušky a dílčí ústní zkoušky společné části MZ
4.L
11. 9. 2014 Profilové ústní zkoušky a dílčí ústní zkoušky společné části MZ
4.P 8., 9. 9. 2014 Praktické zkoušky
11. 9. 2014 Profilové ústní zkoušky a dílčí ústní zkoušky společné části MZ
4.H
8. 9. 2014 Praktické zkoušky
11. 9. 2014 Profilové ústní zkoušky a dílčí ústní zkoušky společné části MZ
1. 9. 2014
2. 9. 2014
3. 9. 2014
4. 9. 2014
Didaktický test z matematiky
Didaktický test z anglického jazyka
Písemná práce z anglického jazyka
Didaktický test z českého jazyka a literatury
Písemná práce z českého jazyka a literatury
Didaktický test z německého jazyka
Písemná práce z německého jazyka
Jarní zkušební období 2015
Termíny budou stanoveny v souladu s platnou legislativou.
Absolutorium
Studijní volno
řádný termín
Zkouškové období VOŠ
1.V, 2.V, 3.VD
1.V, 2.V
3.VD
8. 6. – 12. 6. 2015
15. 6. – 19. 6. 2015
5. 1. – 30. 1. 2015
1. 6. – 26. 6. 2015
18. 5. – 5. 6. 2015
strana 16 z 17
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
Třídní schůzky:
1. ročníky
všechny ročníky
12. 9. 2014
12. 11. 2014 a 8. 4. 2015
Pedagogické a odborné praxe:
Termíny praxí budou stanoveny až po stanovení termínů maturitních zkoušek
Pedagogické rady:
zahajovací
28. 8. 2014
čtvrtletní
12. 11. 2014
pololetní
26. 1. 2015
čtvrtletní
8. 4. 2015
klasifikační 4. r. termín bude stanoven po zveřejnění termínů maturitních zkoušek
klasifikační 1. - 3. r.
22. 6. 2015
závěrečná
30. 6. 2015
Den otevřených dveří:
21. 11. 2014
10. 1. 2015
Plánované ředitelské volno:
30. 10. 2014
31. 10. 2014
Předání maturitních vysvědčení: Termín bude stanoven v souladu s platnou legislativou.
Předání diplomů o absolvování: Termín bude stanoven v souladu s platnou legislativou.
Maturitní ples:
16. 1. 2015
Den učitelů
28. 3. 2015
Doporučený termín pro školní výlety
Termín odevzdání přihlášek
- k maturitní zkoušce
- k volitelným předmětům
23., 24., 25. 6. 2015
1. 12. 2014
27. 3. 2015
V Karlových Varech dne 29. srpna 2014
Mgr. Bohuslav Peroutka
ředitel školy
strana 17 z 17
Download

Plán práce školního roku 2014/2015