T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
TC. Sağlık Bakanlığı
B a l i k e s i r Kamu Hastaneler Bir
__________Giden Evrak
Sayı
Konu
:6 2 6 0 9 0 3 9 /
: Rayiç Fiyat
Gon K.:ILGILI FIRPlflLfiR
Evrak T 2 4 . 0 3 . 2 0 1 5 0 8 : 3 6 : 3 7
Geliş T 2 4 .0 3 .2 0 1 5 0 8 :3 6 :5 7
K o n u m u JKHBGS SflTINflLPIft E .ÖZKAN
A şağıda adı ve m iktarı belirtilen m alzem elerin yapılacak ihalenin yaklaşık m aliyet tespitine esas olm ak
üzere, B alıkesir İli K am u hastaneleri Birliği Genel Sekterliği resm i W eb sitesiw w w .balikesir.khb.saglik.gov.tr/
adresi d uyurular bölüm ünde bulunan teknik şartnam eleri de dikkate alarak K D V HARİÇ fiyatlarınızı 31.03.2015
- Salı günü, saat 15:00 'a kadar fakslam anız rica olunur.
[ıralfeL /
ienVı Sekreter a.
M ali H izm etler Başkanı
M alzeme Listesi
Sıra
No
1
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
PRİME 800 KVA OTOMATİK VE KABİNLİ DİZEL JENERATÖR ALIMI
Birim i
Adet
Miktarı
Birim Fiyatı
Toplam Tutar
1
Balıksir İli Kamu Hastaneleri Birliği
Bahçelievler Mh. 100. Yıl Cad. 289 Sk. Merkez/Balıkesir
Tel
:266 245 95 95 Faks :266 241 22 25
e-posta :khbl0.satinalma@ saglik.gov.tr
Download

Üst Yazı İçin Tıklayınız