T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Balıkesir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sayı
Konu
: 62609039/
: Rayiç Fiyat
…/10/2014
………………………………………….
Malzeme Listesi
Sıra
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
No
ARTROSKOPĠK PUARLI TUR SETĠ
1
Birimi
Miktarı
Birim Fiyatı
Adet
300
2
C KOLLU SKOPĠ KILIFI
Adet
1.000
3
CVP MANOMETRESĠ
Adet
50
4
DUAL MESH 20x30cm
Adet
33
5
DUAL MESH 15x20cm
Adet
16
6
DUAL MESH 10x15cm
Adet
16
7
DEFĠBĠLATÖR PRĠNTER KAĞIDI (NĠHON KOHDEN 9 TERMAL KAĞIT)
Adet
625
8
DĠSPOSABLE ARTROSKOPĠ ÖRTÜ SETĠ
Adet
450
9
DĠSPOSABLE ENDOSKOPĠK DĠSEKTÖR 5 MM.(KISA)
Adet
80
10
DĠSPOSABLE ENDOSKOPĠK KLĠPS LARGE
Adet
205
11
DĠSPOSABLE ENDOSKOPĠK L HOOK KOTERLĠ ĠRRĠGASYON VE ASPĠRASYON SĠSTEMĠ
Adet5 MM.
530
12
DĠSPOSABLE ENDOSKOPĠK SPESMEN ÇIKARMA TORBASI (250- 30 ENDO BAG 10 MM.)
Adet
585
13
DĠSPOSABLE KALÇA AMELĠYAT ÖRTÜ SETĠ
Adet
60
14
DOUBLE J STENT DJS PĠGTAĠL SET(4-7F-6F)
Adet
105
15
DOUBLE J STENT DJS PĠGTAĠL SET(4-8F)
Adet
205
16
DOYLE NAZAL SPLĠNT
Adet
750
17
EMBOLEKTOMĠ KATATERĠ
Adet
320
18
EMĠLEBĠLEN JELATĠN SPONGLE
Adet
2.160
19
EMĠLEBĠLEN SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU(SURGĠCEL) 5*35 CM.
Adet
1.835
20
ENDOBRONġĠYAL TÜP 35 SAĞ-35 SOL
Adet
35
21
ENDOBRONġĠYAL TÜP 37 SAĞ-37 SOL
Adet
45
22
ENDOSKOPĠK DĠġLĠ TUTUCU 5 MM.(CLĠNCH V.B)
Adet
252
23
ENDOSKOPĠK KAMERA KILIFI(KARTONLU)
Adet
3.700
24
ENDOSKOPĠK MONOPOLAR DĠSEKTÖR 5 MM.
Adet
325
25
ENDOSKOPĠK MONOPOLAR MAKAS 5 MM.
Adet
330
26
ENDOSKOPĠK VERES ĠĞNESĠ
Adet
134
27
EPĠDURAL KOMBĠNE (SPĠNO EPĠDURAL SET)
Adet
700
28
GROMMED
Adet
425
29
HAMĠLTON VENTĠLATÖR FLOW SENSÖR(PARELEL ÇIKIġLI)
Adet
281
30
KEMĠK ĠLĠĞĠ ASPĠRASYON ĠĞNESĠ 15-16 GAUGE 30-50 MM.
Adet
20
31
VASKÜLER TAPE 3MM
Adet
600
32
VASKÜLER TAPE 6 MM
Adet
600
33
PACE TELĠ(YETĠġKĠN)
Adet
100
34
PROSEKTOMĠ SONDASI NO:20-22 TĠEMAN 3 YOLLU
Adet
10
35
PULSEOKSĠMETRE PROBU (YETĠġKĠN)
Adet
762
36
PULSEOKSĠMETRE PROBU (ÇOCUK)
Adet
3.162
Toplam Tutar
____________________________________________
Balıksir İli Kamu Hastaneleri Birliği
Bahçelievler Mh. 100. Yıl Cad. 289 Sk. Merkez/Balıkesir
Tel :266 245 95 95 Faks :266 241 22 25
e-posta :[email protected]
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Balıkesir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sıra
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
No
37 PULSEOKSĠMETRE PROBU(YENĠDOĞAN)
Birimi
Miktarı
adet
Birim Fiyatı
Toplam Tutar
355
38
RETROGRAD KARDĠYOPLEJĠ KANULÜ
Adet
30
39
SANTRAL VENÖZ KATATER 3 LÜMENLĠ 7F
Adet
4.125
40
SANTRAL VENÖZ KATATER TEK LÜMENLĠ 7F
Adet
152
41
SĠSTOFĠX NO:10
Adet
83
42
SĠSTOFĠX NO:12
Adet
83
43
STAPLER ALICI
Adet
120
44
STAPLER CĠLT
Adet
3.505
45
SÜT SAĞMA SETĠ (AMEDA SÜT SAĞMA POMPASINA UYUMLU STERĠL EDĠLEBĠLĠR) Adet
50
46
T DREN NO:8-10-12-14
Adet
99
47
T TÜP(T PARÇA SOLUMA DEVRESĠ)
Adet
810
48
TEFLON PLEDGET
Adet
1.200
49
TEL SÜTUR NO:5(STERNUM TELĠ)
Adet
50
TENS YAPIġKAN ELEKTROT
Çift
2.500
51
THORAX DREN ġĠġESĠ 2000 CC.
Adet
1.920
52
THORAX DRENAJ KATATERĠ
Adet
1.310
53
TROCAR KĠTĠ 10 MM.LĠK
Adet
700
54
TROCAR KĠTĠ 5 MM.LĠK
Adet
540
55
TUR KESĠCĠ LOOP ELEKTROD 24F ÇĠFT BACAKLI AÇILI
Adet
10
56
TUR YIKAMA SETĠ
Adet
430
57
UYKU LAB. ĠÇĠN AĞIZ-BURUN TERMĠSTÖRÜ (Astromed Grass Telefaktor marka Commet
Adet PSG uyumlu)
2
58
UYKU LAB. ĠÇĠN BACAK ELEKTRODU (Astromed Grass Telefaktor marka Commet PSG
Adet
uyumlu)
2
59
UYKU LAB. ĠÇĠN BODY POSĠTĠON SENSÖRÜ (Astromed Grass Telefaktor marka Commet
Adet PSG uyumlu)
60
UYKU LAB. ĠÇĠN EEG ELEKTRODU (Astromed Grass Telefaktor marka Commet PSG Adet
uyumlu)
61
UYKU LAB. ĠÇĠN OKSĠMETRE PROBU (Astromed Grass Telefaktor marka Commet PSG
Adet
uyumlu)
2
62
UYKU LAB. ĠÇĠN RIF EFOR KEMERĠ (Astromed Grass Telefaktor marka Commet PSGAdet
uyumlu)
1
63
UYKU LAB. ĠÇĠN RIP EFOR SENSÖRÜ (Astromed Grass Telefaktor marka Commet PSG
Adetuyumlu)
64
UYKU LAB. ĠÇĠN SNAP EKG ELEKTRODU (Astromed Grass Telefaktor marka Commet
Adet
PSG uyumlu)
65
UYKU LAB. ĠÇĠN AĞIZ BURUN TERMĠSTÖRÜ (Embla S4500 uyumlu)
Adet
2
66
UYKU LAB. ĠÇĠN BACAK ELEKTRODU SENSÖRÜ (Embla S4500 uyumlu)
Adet
2
67
UYKU LAB. ĠÇĠN BODY POSĠTĠON SENSÖRÜ (Embla S4500 uyumlu)
Adet
1
68
UYKU LAB. ĠÇĠN EEG ELEKTRODU (Embla S4500 uyumlu)
Adet
30
69
UYKU LAB. ĠÇĠN OKSĠMETRE PROBU (Embla S4500 uyumlu)
Adet
2
70
UYKU LAB. ĠÇĠN RIP EFOR SENSÖRÜ (Embla S4500 uyumlu)
Adet
1
71
UYKU LAB. ĠÇĠN TORAKS ABDOMEN EFOR SENSÖRÜ (Embla S4500 uyumlu)
Adet
1
72
EKG ELEKTROD KABLOSU (Embla S4500 ve Grass commet uyumlu)
Adet
6
73
OKSĠMETRE PROBU TUTUCU (Embla S4500 ve Grass Commet uyumlu)
Adet
750
74
NAZAL BASINÇ KANÜLÜ (Embla S4500 ve Grass Commet uyumlu)
Adet
500
75
VASKÜLER SLĠKON LOOP (ĠĞNELĠ)
Adet
100
76
OTOMATĠK ENJEKSĠYON POMPASI HORTUM SETĠ (ARA BAĞLANTI HORTUMU)
Adet
300
77
Y-TĠPĠ TUR SETĠ
Adet
100
78
CPAP MASKE (VENTĠLATÖR UYUMLU) SMALL
ADET
70
79
CPAP MASKE (VENTĠLATÖR UYUMLU) MEDĠUM
ADET
437
80
CPAP MASKE (VENTĠLATÖR UYUMLU) LARGE
ADET
398
81
UYKU LAB. ĠÇĠN BPAP (FUL FACE) LARGE
ADET
400
82
UYKU LAB. ĠÇĠN BPAP (FUL FACE) MEDĠUM
ADET
150
83
UYKU LAB ĠÇĠN BPAP (FUL FACE) SMALL
ADET
50
612
1
30
1
10.000
____________________________________________
Balıksir İli Kamu Hastaneleri Birliği
Bahçelievler Mh. 100. Yıl Cad. 289 Sk. Merkez/Balıkesir
Tel :266 245 95 95 Faks :266 241 22 25
e-posta :[email protected]
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Balıkesir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sıra
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
No
84 SOĞUK BUHAR CĠHAZI FĠLTRESĠ
Birimi
Miktarı
Birim Fiyatı
ADET
225
85
SOĞUK BUHAR CĠHAZI KRĠSTALĠ
ADET
17
86
BRONġ PPROVAKASYON CĠHAZI T VALFĠ
ADET
4
87
BRONġ PROVAKASYON CĠHAZI ĠLAÇ HAZNESĠ
ADET
4
88
HĠDROJEN PEROKSĠT BĠYOLOJĠK ĠNDĠKATÖR
Adet
40
89
HĠDROJEN PEROKSĠT KĠMYASAL ĠNDĠKATÖR
Adet
30.000
90
HĠDROJEN PEROKSĠT TÜPÜ
Adet
12
91
HĠDROJEN PEROKSĠT PAKETLEME KAĞIDI (30X70)
Adet
60
92
HĠDROJEN PEROKSĠT PAKETLEME KAĞIDI (12X70)
Adet
50
93
HĠDROJEN PEROKSĠT PAKETLEME KAĞIDI (7,5X70)
Adet
50
94
HĠDROJEN PEROKSĠT PAKETLEME KAĞIDI (10X70)
Adet
50
95
HĠDROJEN PEROKSĠT PAKETLEME KAĞIDI (40X70)
Adet
50
96
SEDĠMENT TORTU FĠLTRELER
Adet
82
97
BLOCK KARBON FĠLTRE
Adet
32
98
AKTĠF CLEANER BĠLEġENĠ
Litre
75
99
ABR ELEKTRODU
Adet
310
Adet ġIRINGA ALIMI
100 BĠLGĠSAYARLI TOMOGRAFĠ ENJEKTÖR SĠSTEMĠ ĠLE KULLANILACAK BĠR KULLANIMLIK
101
400
EMG KONSANTRĠK ĠĞNE 25 MM
Adet
1.000
102 EMG KONSANTRĠK ĠĞNE 37 MM
Adet
1.000
103 EMG KONSANTRĠK ĠĞNE 50 MM
Adet
500
104 EMR TEST KĠTĠ
Adet
300
105 ISITICILI NEUMOVENT VENTĠLATÖR SET
Adet
380
106 ENDOSKOPĠK BĠYOPSĠ SKOP KAPAĞI
Adet
505
107 ĠNHALASYON TEDAVĠ SETĠ
Adet
1.000
108 POCHE AÇACAĞI
Adet
3.700
109 PORTATĠF BEBEK TAġIYICI 50CM
Adet
100
110 PORTATĠF BEBEK TAġIYICI 80CM
Adet
30
111 TOMOGRAFĠ SĠSTEMĠ ĠLE KULLANILACAK CHECK VALFLĠ ARA BAĞLANTI HATTI
Adet
10.000
112 TRAġ BIÇAĞI
Adet
2.450
113 UMBLĠKAL ARTER KATATER
Adet
5
114
Litre
12.495
115 Alkol metre ağızlığı(DRAGER 6510)
adet
6.520
116 Cerrahi koruyucu gözlük
Adet
520
117 Clips endoskopik otomatik(MEDĠUM)
Adet
1.350
118 Disposable masa örtüsü
Adet
3.750
119 PARAFĠN VE KLORHEKSĠDAN ASETAT ĠÇEREN PANSUMAN PED
Adet
50
120 PERKÜTAN GASTROSTOMĠ SETĠ
ADET
222
Alkol Bazlı El Dezenfektanı
121 SĠLĠKON INTERNAL NASAL SPLĠNT
122
ULTRASON PRĠNTER KAĞIDI (K61B-CE/KP61B-CE)
ADET
110MM X 20M
Adet
Toplam Tutar
350
3.230
Litre ve NÖTRALĠZASYON260
SOLÜSYONU
123 YIKAMA MAKĠNELERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE SIVI ALKALĠ TEMĠZLEYĠCĠ SOLÜSYON
124 ĠNTRAOSSEUS YETĠġKĠN
ADET
120
125 VASKÜLER SĠLĠKON LOOP ĠĞNESĠZ
ADET
150
126
ADET
30
KALIN SĠNER
127 ĠNCE SĠNER
ADET
60
128 ENDOSKOPĠK ENZĠMATĠK
LĠTRE
1.470
129 ENDOSKOPĠK AĞIZLIK
ADET
7.120
130 DELĠKLĠ KOLONOSKOPĠ ġORTU
ADET
5.100
____________________________________________
Balıksir İli Kamu Hastaneleri Birliği
Bahçelievler Mh. 100. Yıl Cad. 289 Sk. Merkez/Balıkesir
Tel :266 245 95 95 Faks :266 241 22 25
e-posta :[email protected]
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Balıkesir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sıra
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
No
131 GASTROSKOPĠ SENGSTAKEN- BLAKEMORE TÜPÜ
ADET
13
132 GASTROSKOPĠ BĠYOPSĠ FORSEPSĠ (ÇOK KULLANIMLIK)
ADET
56
133 GASTROSKOPĠ SNARE (ÇOK KULLANIMLIK)
ADET
42
134
ADET
112
135 ENDOSKOPĠK HEMOKLĠPS (OLYMPUS APPLĠER ĠLE UYUMLU)
ADET
200
136
ADET
47
GASTROSKOPĠ SKLEROTERAPĠ ĠĞNESĠ
KOLONOSKOPĠ BĠYOPSĠ FORSEPSĠ
Birimi
Miktarı
Birim Fiyatı
137 KOLONOSKOPĠ SKLEROTERAPĠ ĠĞNESĠ
ADET
58
138 ĠNFÜZYON POMPA SETĠ (Abbott cihazı uyumlu)
ADET
13.000
139 ĠNFÜZYON POMPA SETĠ (BHM cihazla uyumlu)
ADET
2.200
140
LARENGEAL TÜP NO:3
ADET
12
141 LARENGEAL TÜP NO:4
ADET
12
142 LARENGEAL TÜP NO:5
ADET
143 VENÖZ PORT KATATER
Adet
200
144 BASINÇ ĠZLEME SETĠ ( TEKLĠ TRANSDUCER)
ADET
650
145 BASINÇ ĠZLEME SETĠ ( ÇĠFTLĠ TRANSDUCER)
ADET
200
146 VENTÜLASYON TÜPÜ(KULAK)1,10mm
ADET
147 ENDOSKOPĠK PATOLOJĠ KABI
Adet
11.200
148 Polyester nonabsorbe 2/0 26mm (pörs dikiĢi kalp için)
Adet
600
149 Atravmatik ipek 3/0 iğneli k.i. 30mm
Adet
12.238
150 Atravmatik ipek no:2/0 y. 30mm
Adet
10.072
151 Atravmatik ipek 0 yuv.40 mm
Adet
2.696
152 Atravmatik ipek 1 keskin.40 mm
Adet
2.342
153 Atravmatik ipek 1 yuv.40 mm
Adet
3.228
154 atravmatik ipek 2/0 keskin 26mm
Adet
17.540
155 Atravmatik ipek 5/0 keskin 16 mm
Adet
2.048
156 Atravmatik ipek 5/0 yuvarlak 12 mm
Adet
800
157 Atravmatik ipek 6/0 keskin 18mm
Adet
1.072
158 Atravmatik ipek 6/0 yuvarlak 18 mm
Adet
120
159 Atravmatik ipek 8/0 8 mm Y.Ġ.
Adet
60
160 Atravmatik ipek no:5/0 K. 18mm
Adet
470
161 Atravmatik ipek yuvarlak iğneNo:5/0 18 mm 1/2 çember 75cm
Adet
36
162 Atravmatik Ġpekler No.3/0 y 20mm
Adet
4.064
163 Atravmatik Ġpekler No.4/0 k 20mm
Adet
3.026
164 Atravmatik Ġpekler No.4/0 y 20mm
Adet
1.600
165
Adet
512
166 Ġpek no:3/0 26mm 75cm y.i.
Adet
500
167 Ġpek iplik 3/0 keskin (3/8 25 mm)
Adet
890
168 Ġpek iplik 4/0 keskin (3/8 25 mm)
Adet
790
169
ipek no:2 serbest 17*45
Adet
120
170
c.s. ipek 2/0 çile 17*45
c.s. ipek atravmatik 4/0 no 26 mm 3/8 k.u.
9
100
Adet
3.118
171 c.s. ipek 3/0 çile 17*45
Adet
2.680
172 Ġpek 0(17*45cm)
Adet
424
173
Adet
96
Ġpek 1(17*45cm)
Toplam Tutar
174 Ġpek 4/0 (17x45cm)
Adet
36
175 c.s. abs polyglactine multifilamen 3/0 no 16 mm 3/8 k.u.
Adet
2.096
176 c.s. abs polyglactine multifilamen 4/0 no 16 mm 3/8 k.u.
Adet
1.676
177 C.s. abs polyglactine multifilamen 5/0 no 16 mm 3/8 k.u.
Adet
1.472
____________________________________________
Balıksir İli Kamu Hastaneleri Birliği
Bahçelievler Mh. 100. Yıl Cad. 289 Sk. Merkez/Balıkesir
Tel :266 245 95 95 Faks :266 241 22 25
e-posta :[email protected]
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Balıkesir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sıra
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
No
178 c.s. abs polyglactine multifilamen 6/0 no 10 mm 3/8 k.u.
Adet
179 c.s. abs polyglactine multiflamen 1 no 40 mm 1/2 y.u.90cm
Adet
1.744
180 c.s. abs polyglactine multiflamen 2/0 no 35 mm 1/2 y.u.
Adet
13.130
181 c.s. abs polyglactine multiflament 0 no 30 mm 1/2 y.u.
Adet
896
182 c.s. abs polyglactine multiflament 5/0 no 1/2 mm k.u.
Adet
12
183
C.S. Polyglactin 2/0 NO 30 MM 1/2 Y.U.
Adet
1.824
184 C.S. Polyglactin 3/0 NO 25 MM 1/2 Y.U.
Adet
5.860
185 Polyglactın (no:1/0 y-i 25,27mm)
Adet
552
186 Polyglactın (no:2/0 y-i 26mm)
Adet
6.222
187 Polyglactin 0 no yuvarlak 35mm
Adet
6.584
188 Polyglactin no: 3/0 30MM YUV.
Adet
5.376
189 Polyglactin no:1 36MM YUV.
Adet
832
190 Polyglactin no:6/0(25-26mm 70cm )y.i.
Adet
150
191
Polyglactin .2/0 keskin.35 mm
Adet
314
192 Polyglactin .NO: 1 yuv 50 mm
Adet
12.020
193 Polyglactin 2 no yuvarlak 50mm
Adet
10.664
194 Polyglactin 2/0 keskin iğne 26mm
Adet
412
195
Adet
3.708
196 Polyglactin No.2/0 25mm yuv.
Adet
1.952
197 Polyglactin No.4/0 20 mm yuv.
Adet
836
198 Polyglactin No.5/0 16mm yuv.
Adet
528
199 Polyglactin NO:.0 40 mm yuv.
Adet
8.352
200 Polyglactin yuvarlak no:2 40mm 75cm
Adet
600
201 Polyglactin emilebilen örgülü 6,5mm spatül çift iğne 10/0
Adet
36
202 PolyglactinSentetik Absorbable Yuvarlak sutur No. 3/0 20mm
Adet
170
203 PolyglactinSentetik absorbable sütur keskin iğne No:3/0 26 mm 1/2 çember 75cm Adet
390
204 Polyglactin no:1 63mm Karaciğer süturu
Adet
388
205 Polyglactin sentetik absorbable sütur No:2/0 6*45cm
Adet
636
206 Polyglactin sentetik absorbable sütur No:3/0 6*45cm
Adet
48
207 Polyglactin sentetik absorbe sütur 2/0 12*45
Adet
510
208 Polyglactin sentetik absorbe sütur 4/0 12*45
Adet
100
209 Polyglactin rapide 2/0 yuv. 30mm
Adet
2.454
210 Polyglactın rapid(no:2/0 k-i boyu 20-22mm 1/2)
Adet
642
211 Polyglactın hızlı emilen 4/0 yuv.26 mm
Adet
1.512
Polyglactin 3/0 k.i. 30mm
Birimi
Miktarı
Birim Fiyatı
852
çember 0.7 cm
212 Polyglactin Hızlı emilebilen sentetik absorbable sütur keskin iğne No: 4/0 20 mm 1/2Adet
1.160
çember 70cm
213 Polyglactin Hızlı emilebilen sentetik absorbable sütur keskin iğne No:3/0 26 mm 1/2Adet
1.816
214 Polyglactin Hızlı emilebilen sentetik absorbable sütur keskin iğne No:8/0
Adet
60
Adet
çember70cm
215 Polyglactin Hızlı emilebilen sentetik absorbable sütur yuvarlak iğne No:2/0 26 mm 1/2
492
Adet
çember 70cm
216 Polyglactin Hızlı emilebilen sentetik absorbable sütur yuvarlak iğne No:3/0 30 mm 1/2
580
Adet
çember 70cm
217 Polyglactin Hızlı emilebilen sentetik absorbable sütur yuvarlak iğne No:4/0 20 mm 1/2
780
218 Polyglactin Hızlı emilebilen sentetik sütur no:5/0 keskin iğne 20mm
Adet
219 Polyglactin hızlı emilebilen sentetik sütür 3-0 serbest 150cm
Adet
168
220
Adet
1.072
221 Polyglactin rapide 0 yuv. 35mm
Adet
1.032
222 c.s. abs polyglecaprone 2 no 40 mm 1/2 y.u.
Adet
528
223 polyglecaprone monofilamen 3/0 30 mm 1/2 y.u.
Adet
100
224 polyglecaprone monofilamen 3/0 k.u. 19 mm
Adet
92
Polyglactin rapid no:3/0 22mm yuvarlak iğneli
Toplam Tutar
2.100
____________________________________________
Balıksir İli Kamu Hastaneleri Birliği
Bahçelievler Mh. 100. Yıl Cad. 289 Sk. Merkez/Balıkesir
Tel :266 245 95 95 Faks :266 241 22 25
e-posta :[email protected]
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Balıkesir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sıra
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
No
225 Polyglecoprone monf.3/0 kes. 25mm
Adet
400
226 c.s. monofılament polyproplen 3/0 no 26 mm k.u.
Adet
4.528
227 c.s. monofılament polyproplen 8/0 8 mm çift iğne 60 cm
Adet
36
228 c.s. n abs monofilament polyporlene 1 no
Adet
1.348
229 c.s. n abs monofilament polypropilen 3/0 no 16 mm 3/8 k.u.
Adet
3.932
230
c.s. n abs monofilament polypropilen 4/0 no 16 mm 3/8 k.u.
Adet
4.802
231 c.s. n abs monofilament polypropilen 5/0 no 16 mm 3/8 k.u.
Adet
1.232
232 c.s. polypropilen 6/0 10 mm 3/8 60 cm yuv. Ġğne
Adet
60
233 Polypropilen (no:2/0 Y.Ġ boyu 3/8 yuvarlak 18-22mm)
Adet
280
234 Polypropilen 0 (1/2-30-31mm-75cm)y-i
Adet
5.464
235 Polypropilen 1 (1/2-30mm-75cm)y-i
Adet
4.456
236 Polypropilen 2/0(1/2-26mm-75cm)y-i
Adet
5.984
237 Polypropilen 2/0(3/8-25-26mm-45cm)k-i
Adet
7.204
238
Adet
736
239 Polypropilen 4/0 20mm keskin
Adet
1.216
240 Polypropilen 5/0 20mm keskin
Adet
1.534
241 Polypropilen 6/0(16mm)k-i
Adet
872
242
Adet
2.472
243 Polypropilen sentetik monoflament 0 keskin 38mm
Adet
192
244 Polypropilen Sentetik nonabsorbable sütur No:2/0 30 mm k.i.
Adet
144
245 Polypropilen Sentetik nonabsorbable sütur yuvarlak iğneNo: 4/0 18 mm
Adet
1.404
40 mm 1/2 y.u.
Polypropilen 3/0(1/2-20-22mm-75cm)y-i
Polypropilen no:1 40mm 75cm keskin
Birimi
75cm
246 polypropilen Sentetik nonabsorbable sütur yuvarlak iğneNo:2/0 30 mm 1/2 çemberAdet
Miktarı
Birim Fiyatı
156
247 Polypropilen(no:3/0 k-i boyu 3/8 keskin18-22mm)
Adet
696
248 Polypropilen.(loop no:1 yuvarlak iğne boyu 40 mm 1/2 150 cm)
Adet
1.416
249 Polypropylen.No.3/0 25mm yuv
Adet
136
250 Polypropylen.No.4/0 26mm çift iğne yuv
Adet
170
251 Polypropylen.No.5/0 13mm çift iğne yuv
Adet
230
252 Polypropylen.No.6/0 13mm çift iğne yuv 70cm
Adet
160
253 c.s. monofilament polyvinyldifluoride 3/0 y.u. 16 mm
Adet
360
254 Polidiyoksanon yapıda monoflament 2/0 yuv.26mm
Adet
290
255
Adet
290
Polidiyoksanon yapıda monoflament 3/0 yuv.26mm
256 Polydiaxonone loop no:0 35mm yuv.
Adet
579
257 Polydiaxonone loop no:1 40mm yuv.
Adet
2.648
258 Polydioksanon No.4/0 20mm yuv.
Adet
168
259
Adet
60
Sentetik non-absorbable monoflament 10/0 6mm spatul çift iğne
260 Polypropylen no:1 90mm Retansiyon süturu
Adet
26
261 Polyglactin rapid no:2/0 iğnesiz
Adet
156
262 GASTROSKOPĠ YAKALAMA AĞI (FĠLELĠ SNARE )160cm
Adet
33
263
Adet
1
264 KOLONOSKOPĠ YAKALAMA AĞI
Adet
53
265 KOLONOSKOPĠK (SNARE) POLĠPEKTOMĠ
Adet
56
266 ALKOLMETRE ÇUBUĞU(AĞIZLIĞI)lion sd 400 ile uyumlu
Adet
1.000
267 SAATLĠK ĠDRAR TORBASI
Adet
620
268 YÜKSEK DÜZEY SPRAY DEZENFEKTANI
Adet
200
269 ALÜMĠNYUM EXTERNAL NASAL SPLĠNT(medium)
Adet
50
270 ALÜMĠNYUM EXTARNAL NASAL SPLĠNT(small)
Adet
50
271 HĠKONEB 906S UYUMLU SOĞUK BUHAR CĠHAZI BAKTERĠ FĠLTRE
Adet
210
ÖZOFAGUS BANT LĠGASYON SETĠ
Toplam Tutar
____________________________________________
Balıksir İli Kamu Hastaneleri Birliği
Bahçelievler Mh. 100. Yıl Cad. 289 Sk. Merkez/Balıkesir
Tel :266 245 95 95 Faks :266 241 22 25
e-posta :[email protected]
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Balıkesir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sıra
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
No
272 CĠLT TEMĠZLEME KESESĠ
Adet
273 SOLUNUM DEVRESĠ YETĠġKĠN (HAMĠLTON GALĠLE VE VELA MARKA)
Adet
1.500
274 HEMOCLĠP (MEDĠUM)
DĠġ
20.000
275 VENTLĠ KARDĠYOPLEJĠ KANÜLÜ
Adet
100
276 STERĠL DRAPE (ĠYOTSUZ) 45*60
Adet
400
277
Adet
80
Adet
250
279 ENDOSKOPĠK KESĠCĠ KAPATICI STAPLER YÜKLEME ÜNĠTESĠ (ENDO GĠA 60 MM) Adet
123
DAĠRESEL ANASTOMOZ STAPLERĠ NO : 26-28-34
278 BATIN ÖRTÜ SETĠ
Birimi
Miktarı
Birim Fiyatı
2.000
280 PORT ĠĞNESĠ
Adet
100
281
Adet
30.000
282 VEN VALFĠ ÇĠFT YOLLU ĠĞNESĠZ
Adet
2.000
283 VEN VALFĠ ÜÇ YOLLU ĠĞNESĠZ
Adet
1.000
284 FLAKON ADAPTÖRÜ BÜYÜK -KÜÇÜK
Adet
2.000
285
ELASTĠK RULO SARGI BEZĠ
Adet
5.000
286 DAYANIKLI BARĠYER KREM
Adet
300
287 BRONKO ALVEOLER KÜLTÜR KATATERĠ
Adet
300
288 YARA MUKOZA ANTĠSEPTĠĞĠ
Adet
300
289
Adet
500
VEN VALFĠ TEK YOLLU ĠĞNESĠZ
EKSTRA YAPIġKAN KENARLI HĠDROKOLLOĠD YARA ÖRTÜSÜ
290 GÜMÜġLÜ HĠDROFĠBER YARA ÖRTÜSÜ 15X15 CM
Adet
500
291 HĠDROKOLLOĠD JEL
Adet
1.000
292 SĠLĠKON YAPIġKAN KENARLI JELLOJEN KÖPÜK YARA ÖRTÜSÜ SACRAL BÖLGE ĠÇĠNAdet
750
293 SĠLĠKON YAPIġKAN KENARLI JELLEJEN KÖPÜK YARA ÖRTÜSÜ TOPUK ĠÇĠN
Adet
200
294 VALF SERUM VALFĠ
Adet
1.000
295 ANJĠOGRAFĠ ENJEKTÖR 150 ML
Adet
150
296 ANJĠO ÖRTÜ SETĠ
Adet
4.000
297 ANJĠOGRAFĠ STERĠL GÖMLEK
Adet
8.000
298 MANĠFOLD KĠT SET AYARLI ENJEKTÖR
Adet
3.000
299 ANJĠOGRAFĠK GUĠDE WĠRE0,0038 J UÇLU
Adet
4.500
300 ANJĠOPLASTĠ BASINCA DAYANIKLI BALON
Adet
150
301 ANJĠOPLASTĠ HĠDROFĠLĠK GUĠDE WĠRE0,0014
Adet
450
302
Adet
8.000
303 ĠNTRAADUCER (SHEAT) STANDART TĠP KĠT SET
Adet
3.500
304 KALKAN ÖRTÜSÜ 75*90
Adet
4.000
305 KORONER ANJĠOPLASTĠ 6-7 FRENC GUĠDĠNG KATATER
Adet
1.600
306
Adet
1.000
307 KORONER ANJĠPLASTĠ STANDART TĠP GUĠDE WĠRE
Adet
1.500
308 KORONER ANJĠOPLASTĠ TOTAL OKLÜZYON BALON
Adet
250
309 KORONER BALON EKSPENDAPLE STANDART TĠP TÜP STENT
Adet
1.200
310 KORONER KROM KOBALT STENT
Adet
300
311 ġĠġĠRME POMPASI
Adet
1.500
312 TAM OTOMATĠK Y KONNEKTÖR+ GUĠDE ĠĞNESĠ
Adet
1.500
313 HAFIZA DESTEKLEYĠCĠ GUĠDWĠRE
Adet
500
314
Adet
50
315 TRANSRADĠAL SHEAT
Adet
100
316 CUTTĠNG BALON GUĠDWĠRE
Adet
20
317 ĠLAÇ SALINIMLI STENT
Adet
250
318 UZUN SHEAT
Adet
50
DĠYAGNOSTĠK KATATER
KORONER ANJOPLASTĠ STANDART TĠP BALON KATATER
ĠNCE PROFĠLLĠ BALON DĠLATASYON KATATERĠ
Toplam Tutar
____________________________________________
Balıksir İli Kamu Hastaneleri Birliği
Bahçelievler Mh. 100. Yıl Cad. 289 Sk. Merkez/Balıkesir
Tel :266 245 95 95 Faks :266 241 22 25
e-posta :[email protected]
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Balıkesir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sıra
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
No
319 KORONER TROMBÜS ASPĠRASYON KATATERĠ
Adet
40
320 ANJĠOGRAFĠ 0.035 HĠDROFĠLĠK GUĠDWĠRE 150-180 CM
Adet
40
321 ANJĠOGRAFĠ 0.035 HĠDROFĠLĠK GUĠDWĠRE 260-300CM
Adet
50
322 TORAKS ABDOMEN KEMER KĠLĠDĠ VE UZATMA KABLOSU
Adet
1
323 OKSĠJENATÖR (YETĠġKĠN)
Adet
350
324 LAPAROSKOPĠK FINDIK TAMPON
Adet
150
325 AMELĠYATHANE FORMASI
Adet
500
326 DĠSP.ENDOSKOPĠK GRASPER (DĠġLĠ TUTUCU)
Adet
100
327 SERKÜLAJ TELĠ 1 MM
Top
10
328
SERKÜLAJ TELĠ 1.2 MM
Top
2
329 CVP KATETERĠ (TEK LÜMENLĠ)
Adet
50
330 NABATOFF VARĠS SETĠ
Adet
4
331 TUBĠNG SET (YETĠġKĠN)
Adet
350
332 KARDĠYOPLEJĠ SETĠ
Adet
250
333 SĠLĠKON BURUN ALÇISI
Adet
20
334 BOX GÖMLEĞĠ
Adet
2.000
335 ENTERAL BESLENME SETĠ
Adet
1.000
336
Adet
500
337 POMPA ARA UZATMA HATTI 30 CM
Adet
5.000
338 POMPA ARA UZATMA HATTI 150 CM
Adet
500
339 POMPA ENJEKTÖRÜ
Adet
500
340 VAKUMLU KORONER STABĠLĠZATÖR UCU
Adet
10
341 BAKTERĠSĠDAL ETKĠLĠ OKSĠDE REJENERE SELÜLOZ HEMOSTAT (SURGICEL)
Adet
1.200
AMELĠYAT GÖMLEĞĠ
Birimi
Miktarı
Birim Fiyatı
Toplam Tutar
____________________________________________
Balıksir İli Kamu Hastaneleri Birliği
Bahçelievler Mh. 100. Yıl Cad. 289 Sk. Merkez/Balıkesir
Tel :266 245 95 95 Faks :266 241 22 25
e-posta :[email protected]
Download

Malzeme Listesi İçin Tıklayınız