Faktör VIII 8Y 250 IU Liyofilize Toz İçeren Flakon
Liyofilize intravenöz enjeksiyon
FORMÜL
KurutulmuĢ Faktör VIII Fraksiyon 8Y, von Willebrand faktörü ile iliĢkili
Faktör VIII konsantresidir. Solusyon çözündüğünde milimetre baĢına 20.0
üniteden ve mg protein baĢına 1.0 üniteden az olmayan Faktör VIII
içermektedir.
SulandırılmıĢ ürün her mililitresinde aĢağıdakileri ihtiva eder:
Total protein
14 mg/ml
Fibrinojen
12 mg/ml
Sakkaroz
18 mg/ml
Sodyum
0.16 mmol/ml
Klorür
0.14 mmol/ml
Tris
0.020 mmol/ml
Sitrat
0.020 mmol/ml
Glisin
0.025 mmol/ml
Heparin
2 iu/ml
FARMASÖTİK FORMU
Bu ürün takip edilen donörlerden alınan venöz plazmadan hazırlanmaktadır.
Donörler bilinen hiçbir nv-CJD vakası bulunmayan ülkelerden
seçilmektedir.
KurutulmuĢ Faktör VIII Fraksiyonu 8Y, 10 ml 500 iu (20 ml vial)
enjeksiyonluk sterilize su, Ph.Eur. ile hazırlamak (tekrar çözündürmek) için
dondurulmuĢ – kurutulmuĢ toz halinde sunulmaktadır. HazırlanmıĢ
(çözünmüĢ) ürün intravenöz olarak uygulanır.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakodinamik etkiler
Faktör VIII/von Willebrand faktör kompleksi, farklı fizyolojik foksiyonları
olan iki molekülden oluĢur (Faktör VIII ve vWF).
FVIII koagülasyon aktivitesinden sorumludur. Faktör IX için bir kofaktör
olarak Faktör X’un aktive Faktör X’a dönüĢümünü hızlandırır. Aktive
Faktör X protrombini trombine dönüĢtürür. Daha sonra trombin fibrinojeni
fibrine dönüĢtürür ve bir pıhtı oluĢturulabilir. Hemofili A hastalarında Faktör
VIII aktivitesi büyük oranda azalmıĢtır ve bu yüzden yerine koyma tedavisi
gereklidir.
vWD tedavisinde, etkinlik açısından önemli olan ürün karakteristikleri
konusunda hiçbir genel fikir birliği yoktur. KurutulmuĢ Faktör VIII
Fraksiyonu, 8Y konsantresi içerisinde 1 iu vWF antijeni yaklaĢık 0.8 iu
Ristosetin kofaktör (RCo) aktivitesi ve yaklaĢık 0.4 iu Faktör VIII aktivitesi
ile iliĢkilidir. Yoğun kollajen bağlama aktivitesine sahiptir ve SDS jel
elektroforezi yoluyla elde edilen multimer paterni, normal plazma veya
kriyopresipitatinki ile eĢ olmamasına rağmen, yüksek molekül ağırlıklı
multimerler bulunmaktadır.
Farmakokinetik etkiler
Yarılanma ömrü yaklaĢık olarak 12 saattir.
vWD'li bir hastaya enjekte edildiği zaman, antijen ve RCo dolaĢımda yüksek
etkinlik elde edilmektedir ve yaklaĢık 12-24 saatlik yarı ömür ile
kaybolmaktadır. Enjekte edilen vWF, vWD’de normal olarak sentezlenen
Faktör VIII serbestleĢmesini stimule ettiği için, plazma Faktör VIII
seviyeleri konsantre içindeki Faktör VIII’e atfedilen artıĢtan sonra saatler
boyunca yükselmeye devam edebilir.
KurutulmuĢ Faktör VIII fraksiyonu 8Y bir insan plazma proteinidir; bu
yüzden hayvanlarda emniyet testi yapılması özellikle insanda kullanım
emniyeti ile ilgili değildir.
Bununla birlikte rat ve faredeki akut toksisite çalıĢmaları ürünün tek bir
intravenöz enjeksiyonunun rat ve farede 1020 iu/kg maksimum non-letal doz
meydana getirdiğini gösterdi. Bu yaklaĢık olarak insandaki maksimal dozun
20 katına eĢittir.
Hayvanlarda tekrarlı doz toksisite testi, heterolog proteine karĢı antikorların
geliĢmesi ile etkileĢime bağlı olarak uygulanamamaktadır.
ENDİKASYONU
KurutulmuĢ Faktör VIII fraksiyon 8Y, kanamanın önlenmesi ve kontrolü
için ve hemofili A tedavisinde von Willebrand hastalığının klinik
tedavisinde kullanılmaktadır.
KONTRENDİKASYONU
Klasik hemofilide (hemofili A) replasman tedavisi için, KurutulmuĢ Faktör
VIII fraksiyonu 8Y kullanımı açısından bilinen hiçbir kontrendikasyon
yoktur. Preparatın içindekilere karĢı bilinen bir allerjik reaksiyonu olan
hastalarda dikkat edilmesi önerilir.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Eğer
allerjik
ve
anaflaktik
reaksiyonlar
enjeksiyon/infüzyon hemen durdurulmalıdır.
meydana
gelirse,
Konjenital olarak Faktör VIII eksikliği olan hastalarda tedavi sonrasında
Faktör VIII’e karĢı antikorlar geliĢebilir. Bu riskin KurutulmuĢ Faktör VIII
fraksiyon 8Y kullanımı ile anlamlı Ģekilde arttığı görülmemektedir, fakat
hastalar rutin olarak takip edilmelidir. Beklenen klinik cevabı elde etmedeki
baĢarısızlık, Faktör VIII antikorlarının geliĢtiğini gösterebilir. Majör
ameliyata giren hastalar ameliyattan önce Faktör VIII antikorları açısından
test edilmelidir. Antikorların varlığı uzman tavsiyesini ve klinik müdahaleyi
gerektirir.
Mümkün olduğunda, özellikle ilk tedavi seansında, infüzyondan önce ve
sonra Faktör VIII tayinleri gerçekleĢtirilmelidir.
vWD bulunan hastaların KurutulmuĢ Faktör VIII Fraksiyonu 8Y
uygulamasına karĢı hemostatik cevaplarında değiĢkenlik olabilir.
KurutulmuĢ Faktör VIII Fraksiyonu 8Y uygulanarak kanamayı kontrol
etmenin mümkün olmadığı bazı hastalar rapor edilmiĢtir.
HazırlanmıĢ KurutulmuĢ Faktör VIII Fraksiyonu 8Y bir saat içinde
kullanılmalıdır.
Viral Güvenlik
KurutulmuĢ Faktör VIII Fraksiyonu üretiminde kullanılan tüm plazma, kabul
edilmiĢ iĢlemlerle test edilmiĢtir ve Hepatit B yüzey antijeni ve HIV-1, HIV2 ve HCV antikorları açısından non-reaktif bulunmuĢtur.
KurutulmuĢ Faktör VIII Fraksiyonu 8Y üretimi viral enfeksiyon riskini
azaltmak için 72 saat süre ile 80oC’de son bir ısıtma iĢlemini içermektedir.
Ġnsan kanından veya plazmasından hazırlanan ilaç ürünleri uygulandığı
zaman, enfektif ajanların bulaĢmasına bağlı enfeksiyöz hastalıklar tamamen
ekarte edilemeyebilir. Bu Ģimdiye kadar bilinmeyen orijinli patojenler için
de geçerlidir.
Enfektif ajanların bulaĢma riskini azaltmak için kan donörleri ve bağıĢların
seçiminde katı kontroller uygulanmaktadır. Ek olarak, üretim sürecinde virüs
uzaklaĢtırma ve/veya inaktivasyon iĢlemlerine yer verilmektedir.
Ġnsan kanından veya plazmasından hazırlanan ilaç ürünlerinin üretiminde
uygulanan mevcut iĢlemler, HIV, Hepatit B ve Hepatit C virüsleri gibi zarflı
virüslere karĢı etkilidir. Bu iĢlemler Hepatit A virüsü gibi zarflı olmayan
virüslere karĢı sınırlı değer taĢımaktadır.
Ġnsan kanı veya plazmasından elde edilen tıbbi ürünlerin alınmasında hasta
açısından uygun aĢılama değerlendirilmelidir.
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI
Faktör VIII ile hayvanlarda üreme çalıĢmaları gerçekleĢtirilmemiĢtir ve ürün
hamile bir kadına veya emziren bir anneye ancak kesin olarak gerekirse
uygulanmalıdır.
Gebelik kategorisi C içinde yer almaktadır.
ADVERS ETKİLER
Nadir vakalarda allerjik veya anaflaktik reaksiyonlar gözlenmektedir. Vücut
sıcaklığında artıĢ ve Faktör VIII’e karĢı antikorların geliĢmesi nadir
vakalarda gözlenmektedir.
Ara sıra bildirilen yan etkiler aĢırı duyarlılık reaksiyonları, yanma hissi,
bulantı, baĢ ağrısı ve bel ağrısını içerir. Hastalar aĢağıdaki aĢırı duyarlılık
reaksiyonlarının erken belirtilerine karĢı uyanık olmalıdırlar: Ürtiker, nefes
darlığı, hırıltı, hipotansiyon ve anaflaksi. Bunların görülmesi halinde ürünün
kullanımının kesilmesi tavsiye edilmektedir.
Yüksek dozlar alan A, B veya AB kan gruplarındaki hastalar intravasküler
hemoliz belirtileri açısından takip edilmelidir.
BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAġVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
KurutulmuĢ Faktör VIII fraksiyon 8Y ürün üzerindeki etkileri tespit
edilmemiĢ olduğu için diğer infüzyon sıvılarına, kan veya farmasötik
ajanlara katılmamalıdır.
Ġnsan plazma koagülasyon Faktör VIII konsantresi, ürün üzerine etkileri
bilinmediği için diğer ilaç ürünleri ile karıĢtırılmamalıdır.
Yalnızca Ulusal Sağlık Sistemince onaylı enjeksiyon/infüzyon setleri
kullanılmalıdır, çünkü bazı infüzyon ekipmanlarının iç yüzeyine insan
plazma koagülasyon faktörü VIII adsorbsiyonu sonucu tedavi baĢarısız
olabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doktor tarafından baĢka Ģekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Pozoloji
Hastalar arasında cevap açısından oldukça fazla değiĢkenlik vardır.
AĢağıdaki önerilere uyulması önerilir:
Gerekli ünite miktarı ve tedavi süresi, tedavi edilmekte olan duruma
bağlıdır.
Eğer konsantrenin uygulanmasını takiben plazmadaki Faktör VIII
konsantrasyonunda yükselme 100 ml plazma baĢına uluslararası ünite (iu)
cinsinden ifade edilirse ve kg vücut ağırlığı baĢına Faktör VIII’in
uluslararası ünite cinsinden verilen toplam dozu hesaplanırsa, “cevap”
aĢağıdaki Ģekilde tanımlanır.
Cevap = plazma Faktör VIII’de yükselme (100 ml baĢına iu)
------------------------------------------------------------kg vücut ağırlığı baĢına iu cinsinden doz
Bu oran için 2.4 olan “teorik değere” nadiren ulaĢılır. Aynı hastada bile oran
değiĢkendir. Genellikle 1.6-2.2 aralığındadır, fakat bu aralık dıĢında değerler
bulunabilir. DüĢük değer, hastanın plazmasının Faktör VIII’e karĢı antikor
içerdiğini belirtebilir ve uygun testler yapılmalıdır.
ÖNEMLĠ
Uygulanacak miktar ve uygulama sıklığı daima her bir vakadaki klinik
etkinliğe uyarlanmalıdır.
AĢağıdaki tablo çeĢitli koĢullarda hemostaz için gerekli yaklaĢık Faktör VIII
seviyelerini belirtmektedir.
Durum
Faktör VIII baĢlangıç Enjeksiyondan hemen
dozu (kg vücut ağırlığı sonra plazmada istenen
baĢına iu)
Faktör
VIII
konsantrasyonu (100 ml
baĢına iu)
spontan
7-13
15-20
ve
kas
Minör
hemartroz
hematomu
Ciddi hemartroz ve kas
9-25
hematomu; potansiyel
ciddi
durumlarda
hematom; hematüri
Majör ameliyat
AĢağıya bakınız
20-40
Kg vücut ağırlığı baĢına 1 iu doz ortalama olarak 100 ml plazma baĢına
yaklaĢık 2 iu yükselme verecektir. Eğer istenen konsantrasyona ulaĢılamaz
veya anormal Ģekilde düĢük cevap devam ederse, Faktör VIII’e karĢı spesifik
antikor açısından test edin. Cevapta hastadan hastaya oldukça fazla
değiĢkenlik bulunduğu için bahsedilen dozlar yalnızca fikir verici
önerilerdir.
Genel uygulama hesaplanan doza en yakın tüm viallerin sayısının
içindekileri vermektir. Dozlar, istenen Faktör VIII konsantrasyonunu
korumak için gerektikçe yaklaĢık 8, 12 veya 24 saatlik aralıklarla
tekrarlanabilir.
Eğer Faktör VIII antikorları tespit edilirse, dozaj ve uygulama konusunda
verilen kılavuz geçerli olmaz ve uzman tavsiyesi istenmelidir.
Çocuklarda Pozoloji
Çocuklarda 1 iu/kg doz, yaklaĢık olarak 1.5 iu/100 ml plazma düzeyinde
hafif bir artıĢ sağlar.
Majör Ameliyatta Pozoloji
Majör ameliyat, hastanın tedaviye cevabını kesinleĢtirmek için Faktör VIII
tayini yapma olanaklarına sahip bir merkezde gerçekleĢtirilmelidir. Hastanın
plazması Faktör VIII antikorları açısından test edilmelidir. Eğer antikor
bulunmuyorsa, plazma Faktör VIII konsantrasyonunu 100 ml plazma baĢına
80 iu veya daha fazla değere yükseltmek için, kg baĢına 35 ile 50 iu
preoperatif doz verilir. Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün boyunca plazma
Faktör VIII konsantrasyonu takip edilir ve konsantrasyonun 100 ml plazma
baĢına 30-50 iu altına düĢmemesi amacıyla gerektikçe 6 veya 8 saatte bir
doz tekrarlanır. Ġlk birkaç günden sonra ilacın sıklığı azaltılabilir. Tedavi
dönemi genellikle 10 gün veya daha uzun süre devam ettirilir.
Daha önce belirtildiği gibi Faktör VIII konsantrasyonu beklenen seviyeye
ulaĢmazsa veya yarılanma ömrünün azalması (12 saatten az) nedeniyle
düĢerse, Faktör VIII’e karĢı bir antikor varlığından Ģüpphe edilmelidir ve
uygun laboratuar testleri yapılmalıdır. Faktör VIII’e karĢı antikorları bulunan
hastaların tedavisi bu notların kapsamı dıĢındadır.
von Willebrand Hastalığında Pozoloji
vWD’nin Ģiddetli formunda daha büyük dozlar, yani hemofili A’lı hastaların
majör ameliyatındakine benzer dozlar gerekli olabilir. vWD'deki
KurutulmuĢ Faktör VIII fraksiyonu 8Y konsantresi miktarı, artıĢ Faktör VIII
içinmiĢ gibi kullanılan hastanın dolaĢımındaki vWF değerindeki istenen
artıĢa dayandırılabilir, yani dolaĢımdaki vWF’deki %80’lik artıĢ, Faktör VIII
içeriğine dayanan (tüm viallerin en yakın sayısı için verilir), 40 iu/kg
KurutulmuĢ Faktör VIII fraksiyonu 8Y dozunu gerektirir.
ÖNERĠLEN DOZU AġMAYIN.
Uygulama Yöntemi:
Hazırlama (Çözündürme) (Rekonstütüsyon):
KurutulmuĢ Faktör VIII fraksiyonu 8Y, yalnızca ürün ile birlikte verilen
enjeksiyonluk steril su (Ph.Eur.) ile hazırlanmalıdır (rekonstütüsyon).
“Tırnaklı” kapağın çıkarılmasından önce, Faktör VIII konsantresi ve
enjeksiyonluk steril su (Ph.Eur.) viali 20oC ile 30oC arası sıcaklığa
getirilmelidir. Konsantre ve enjeksiyonluk steril sudan (Ph.Eur.) kapakları
çıkarın ve tıpayı alkollü bir pamuk ile temizleyin. Daha sonra aĢağıdaki
hazırlama yöntemlerinden herhangi birini kulanın.
a) Steril tek kullanımlık bir iğne ve Ģırınga kullanarak, enjeksiyonluk steril
sudan (Ph.Eur.) gerekli hacmi çekin ve Faktör VIII konsantresi içeren viale
aktarın. Faktör VIII vialinin tıpasını deldiğinizde su vakum altındaki vial
içerisine çekilecektir.
NOT: ENJEKSĠYONLUK SUYUN ÇEKĠLMESĠ ĠÇĠN SAĞLANAN
FĠLTRE ĠĞNESĠ KULLANILMAMALIDIR.
veya
b) Çift uçlu transfer iğnesinin bir ucundan koruyucu kapağı çıkarın ve tıpa
üzerinden enjeksiyonluk sterilize su (Ph.Eur.) vialinin içerisine yerleĢtirin.
Ġğne koruyucunun diğer ucunu çıkartın, su vialini ürün viali üzerine ters
çevirin ve iğnenin serbest ucunu tıpa üzerinden Faktör VIII viali içerisine
yerleĢtirin. Faktör VIII vialinin tıpasını delince, su vakum altındaki vial
içerisine çekilecektir. Su viali içerisinde az miktarda su kalacaktır.
Eğer hazırlamada kullanılacak su Faktör VIII içeren vial içerisine
çekilmezse, bu vakumun kaçtığını gösterir. Eğer vial vakum içermiyorsa
veya hazırlanmıĢ Faktör VIII’de bir jel veya pıhtı oluĢturursa, vial
kullanılmamalıdır.
Ürünü ıslatmak için kap çalkalanmalı ve daha sonra vakum aĢağıdaki
yöntemlerden birisi ile boĢaltılmalıdır:
a) Ġğneyi ürün vialinden çıkarmadan önce Ģırıngayı iğneden çıkararak;
veya
b) Önce transfer iğnesini su vialinden çıkararak ve ardından transfer iğnesini
ürün vialinden çıkararak iki viali ayırma yoluyla.
Çözünme tamamlanıncaya kadar nazikçe çalkalamaya devam edin. 15
dakika içerisinde berrak veya hafif renk veren solüsyon elde edilmelidir.
Eğer jel veya pıhtı oluĢursa viali atın.
Kullanılmayan enjeksiyonluk steril suyu (Ph.Eur.) atın.
Steril solüsyonların infüzyonu için standart önlemler göz önünde
bulundurulmalıdır. Kullanılmayan herhangi bir malzemeyi veya kullanılan
malzemeleri, normal emniyet tedbirlerini alarak atın.
Çözündürülen solüsyon hazırlandıktan sonra bir saat içerisinde
uygulanmalıdır. Alkollü pamuk ile tıpayı temizledikten sonra solüsyon
vialden partiküllü maddeleri ayırabilen steril filtre iğnesi ile tek kullanımlık
plastik bir Ģırınga içerisine çekilmelidir. Ġntravenöz enjeksiyon için uygun
bir iğneyi veya “kelebeği” Ģırıngaya takın ve ürünü dakikada 3 ml’yi
geçmeyen bir hızda enjekte edin (artan uygulama hızının yan etkilere neden
olabileceğini unutmayın).
Bir vial içeriğinden daha fazlasına ihtiyacı olan hastalar, uygun büyüklükteki
bir Ģırıngaya ayrı ayrı steril filtre iğneler ile her bir vialin içeriği çekilerek
toplanır.
Steril filtre iğneleri tek bir KurutulmuĢ Faktör VIII fraksiyon 8Y ĢiĢesinin
içindekileri filtre etmek içindir.
DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE VARSA ÖZEL
ANTİDOTU
Faktör VIII’in yaklaĢık 12 saat olan kısa yarı ömrü, Faktör VIII: C
aktivitesinin hasta plazmasında hızla düĢeceği anlamına geldiği için
KurutulmuĢ Faktör VIII fraksiyonu 8Y yüksek doz ile hiçbir spesifik yan
etki bildirilmemiĢtir.
SAKLAMA KOŞULLARI
Enjeksiyonlar için sterilize su Ph.Eur. 2oC ile 25oC arasında saklanmalıdır ve
etiket üzerinde basılı son kullanım tarihinden sonra veya partiküllü madde
belirtileri görülürse kullanılmamalıdır.
KurutulmuĢ Faktör VIII fraksiyonu 8Y kartonu içerisinde karanlıkta 2 oC ile
8oC arasında saklanmalıdır, bununla birlikte oda sıcaklığında (25 oC) kısa
dönemlerle (2-3 aya kadar ) saklanabilir. KurutulmuĢ Faktör VIII fraksiyonu
8Y evde kullanım için alındığı zaman bir ev tipi buzdolabında saklama için
uygundur. DONDURMAYIN.
Raf ömrü çözündükten sonra ve/veya ilk açıldıktan sonraki saklama
şartları ve süresi
Hazırlandıktan (çözündürüldükten) sonra (25oC) 1 saat
2oC - 8oC (karanlıkta) dondurulmuĢ kurutulmuĢ 36 ay
25oC’de (karanlıkta) dondurulmuĢ kurutulmuĢ 2-3 ay
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Her bir kutuda bir vialde 500 iu KurutulmuĢ Faktör VIII fraksiyonu bir adet
filtreli iğne ve ayrıca çözmek için steril enjeksiyonluk su ile birlikte.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Her bir kutuda bir vialde 250 iu KurutulmuĢ Faktör VIII fraksiyonu içeren
flakonlarda.
İZİN SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ
SODHAN Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.
Libya Caddesi, Becerikli Sokak, No: 13/1
06640 – Kocatepe, ANKARA
ÜRETİM YERİ İSİM VE ADRESİ
BPL
Bio Products Laboratory
Dagger Lane
Elstree
Hertfordshire, WD6 3BX
Ġngiltere
REÇETE İLE SATILIR
Download

Faktör VIII 8Y 250 IU Liyofilize Toz İçeren Flakon