MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
( “MCTUZ” )
HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ
Çıkarılmış Sermaye
:
53.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
:
60.950.000 TL
Halka Arz Miktarı Toplam Nominal
- Sermaye Artırımı
- Ortak Satışı (Birol Mutlu)
:
:
:
21.200.000 TL
7.950.000 TL
13.250.000 TL
Halka Açılacak Oran
:
% 34,8
Ek Satış Miktarı (Birol Mutlu)
:
2.650.000 TL
Halka Arz Aracılığı
:
En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Yöntemi
:
Fiyat Aralığı İle Talep Toplama
Dağıtım (Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara)
:
Tahsisatlar
:
Talep Toplama Tarihleri
:
Oransal Dağıtım
(% 50) Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara
(% 25) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara
(%25) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara
13-14-15 Mayıs 2014
Halka Arz Satış Fiyat Aralığı
:
Fiyat İstikrarı İşlemleri
:
Taahhütler
:
4,45 TL – 4,85 TL
Ek satışın gerçekleşmesi halinde, payların
Borsada işlem görmeye başlamasından
itibaren 30 gün süreyle, TEB Yatırım
tarafından ek satıştan elde edilecek gelir
ile fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin
yapılması
planlanmaktadır.
Taahhüt
verilmemiştir.
Şirket, payların BİAŞ’ta işlem görmeye
başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca
bedelli srmaye artırımı yapmayacağını,
Tüm Şirket ortakları, payların BİAŞ’ta
işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1
yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını
artırmayacağını,
taahhüt etmişlerdir.
I - ÖDEME SEÇENEKLERİ:
Yatırımcılar talep ettikleri tutarın tamamı için aşağıdaki kendi yatırımcı gruplarına hak tanınan
ödeme seçeneklerinden sadece birini seçerek talepte bulunabilirler.
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
Tüm yatırımcılar, fiyat aralığının içerisinde kalmak kaydıyla 5 Kuruş fiyat adımlarında olmak
üzere istedikleri fiyattan farklı miktardaki taleplerini iletebileceklerdir. Ayrıca yatırımcılar,
taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri pay adedi şeklinde de iletebilirler.
1. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar:
(KKTC vatandaşı gerçek ve tüzel kişiler ile yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş
sahipleri dahil Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir
takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere,
aşağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar tanımı dışında kalan ve merkezi Türkiye’de bulunan
tüm tüzel kişiledir.)
Farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi
belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adedi giren yatırımcılar için nihai halka arz
fiyatına eşit veya üstündeki en yakın fiyattan girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır. Ayrıca,
Talep Fiyatı ile nihai halka arz fiyatı arasındai farkın ilave pay talebine dönüştürülmesini isteyen
yatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Fiyattan
bağımsız sadece adet olarak talep eden yatırımcılar için bu adet nihai talep adedi olarak
alınacaktır.
a) Nakden Ödeme
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, fiyatın talep edilen pay adediyle çarpılması sonucu bulunan talep
tutarını nakden yatıracaklardır.
b) Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Likit Fon, Devlet İç Borçlanma
Senetleri (“DİBS”), Döviz (“DİBS”) ve Dövizi teminat göstermek suretiyle pay talep
edebileceklerdir.
c) Döviz Blokajı Yöntemiyle Talepte Bulunma
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar mevcut olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca alım-satım
konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.
Kıymet Blokesi Yöntemi;
Kıymet Blokesi Yöntemi’nin kullanılması durumunda;
Pay talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır:
- Likit Fon Blokajı veya Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Blokajı: Ödenmesi gereken bedel
/ %97
- TL DİBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %95
- Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90
Blokaj İşlemlerinde;
Likit Fonun ve Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonunun o gün için fon kurucusu tarafından
açıklanan alış fiyatı,
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
DİBS’lerde her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın sabah ilk açıkladığı gösterge fiyat
dikkate alınacaktır.
Döviz cinsinden ve dövize endeksli DİBS’lerin TL’ye dönüştürülmesinde TCMB döviz alış kuru
kullanılacaktır.
Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın
anlık gösterge fiyatı veya İMKB Borçlanma Araçları Piyasası’nda oluşan cari piyasa fiyatı
uygulanacaktır.
Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve
birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında
kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet
oluşturmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
Tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda aynı yatırım hesabında bulunan
Likit Fon, Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu, TL DİBS ve Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli
DİBS’ler aynı anda teminata alınabilecektir.
Kıymet Blokesi Yöntemi – Değişken Yöntem
Değişken Yöntem: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların
dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin
sona ermesini izleyen ilk iş günü saat 12:00’a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke
edilen DİBS’ler ve/veya likit fonlar ve/veya kısa vadeli tahvil ve bono fonları bozdurularak
ödenecektir.
Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde
nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün
kaldırılır.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında müşteri talimatları dikkate
alınacaktır.
Döviz Blokesi Yöntemi;
Döviz Blokesi Yöntemi’nin kullanılması durumunda;
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar mevcut olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca alım-satım
konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.
Pay talep bedeli karşılığında alınacak döviz tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.
-
Döviz Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90
Blokaj işlemlerinde, her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para
için ilk açıkladığı gişe kuru dikkate alınacaktır.
Küsüratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
Döviz Blokesi Yöntemi – Değişken Yöntem
Değişken Yöntem: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların
dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin
sona ermesini izleyen ilk iş günü saat 12:00’ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke
edilen döviz bozdurularak ödenecektir.
Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde
nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır.
Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın
döviz kuru kullanılacaktır.
Kurumumuzda kıymet blokesi yöntemi ve döviz blokesi yöntemi ile talep toplamada
DEĞİŞKEN YÖNTEM KULLANILMAKTADIR.
2. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar:
(Türkiye’de kurulmuş;
a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kollektif yatırım kuruluşları,
emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim
şirketleriyle bunlara muadil yurtdışında yerleşik kuruluşlar.
b) Emekli ve yardım sandıkları 17.07.1967 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu’nun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş sandıklar.
c) Kamu kurum ve kuruluşları, TC Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para
Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
d) Niteklikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer
kuruluşlar.
e) Aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hasılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin
5.000.000 TL’nın üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.)
Yatırımcıların farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları talep adetleri dikkate alınarak nihai
talep adedi belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adedi giren yatırımcılar için
nihai halka arz fiyatına eşit veya üstündeki en yakın fiyattan girmiş oldukları talep dikkate
alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece adet olarak talep eden yatırımcılar için bu adet talep adedi
olarak dikkate alınacaktır.
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisinden başvuracak olan yatırımcılar, ödenmeme riskinin
aracı kuruluşlarca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama
süresinin bitimini takiben nakden veya hesaben ödeyebilirler.
Almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu
oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden 2. işgünü saat 12:00’ye kadar
ödeyeceklerdir.
3. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar:
(Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı kararla tanımlanan dışarıda yerleşik olan
Kurumsal yatırımcılardır.)
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
Yurtdışı Kurumsal yatırımcılar sadece Tera Menkul veya TEB Yatırım’a başvurabilecekleridir.
II – DAĞITIM ESASLARI:
Talepler toplandıktan sonra Tebliğ’de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari
bilgileri ve KKTC vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel
yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar iptal edilecektir. Eksikliği nedeniyle
iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında
ayrıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
1. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım:
Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurt İçi
Bireysel Yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için
geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama
Oranı” bulunacaktır. Bulunan “Arzın Talebi Karşılama Oranı” her bir yatırımcıya ait kişisel talep
ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.
2. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım:
Her bir Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Tera Menkul ve/veya TEB
Yatırım önerileri de dikkate alınarak Mutlucan Tuz A.Ş. karar verecektir.
3. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara:
Her bir Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Tera Menkul ve/veya TEB
Yatırım önerileri de dikkate alınarak Mutlucan Tuz A.Ş. karar verecektir.
Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır
koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında
kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkartılacak ve bu miktarlar tekrar
dağıtıma tabi tutulacaktır.
Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya
çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar
arasında Tera Menkul, TEB Yatırım ve Mutlucan Tuz’un uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
III - MÜKERRER TALEPLER
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından, herhangi bir
mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır.
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar gruplarından başvuran
yatırımcılara verilecek pay miktarına Halk Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Şirket
tarafından karar verilecektir.
NOT: Kurumumuz halka arza “en iyi gayret” aracılığı ile katıldığı için, yatırımcılarımız bu
halka arzda kredili alım talebinde bulunabilirler.
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
NOT: İzahname, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ve diğer dökümanlar www.kap.gov.tr ,
www.gedik.com adresinde yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,
Zafer H. Aksoy
Müdür
Kurumsal Finansman
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
Download

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM