ACIBADEM MOBİL GÜVENLİ HAYAT PAKETİ
TAAHHÜTNAME
Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. (“D-Smart”) gerçek kişi bireysel Aydan Aya ve
Bundle tüketicileri (“Tüketici”) Acıbadem Mobil Güvenli Hayat Paketi
Kampanyası’na (“Kampanya”) dahil olmaları ve 12 (oniki) ay boyunca Tüketici
olarak kalmaya devam etme taahhüdünde bulunmaları ve bu taahhüde uygun
davranmaları koşuluyla, Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Acıbadem”)
tarafından Tüketiciler için özel olarak hazırlanan ve Acıbadem tarafından
Tüketicilere verilecek Güvenli Hayat Paketi Bilgilendirme Kitapçığında ve işbu
Taahhütname kapsamında detayları belirtilen Acıbadem Güvenli Hayat Paketi’ne
12 (oniki) ay boyunca ayda 5,00.-TL (Beş Türk Lirası) (“Acıbadem Mobil Güvenli
Hayat Paketi Hizmet Bedeli”) ödeyerek sahip olabileceklerdir. Paket
kapsamındaki hizmetlerin yıllık toplam bedeli 60,00.-TL (Altmış Türk Lirası)’dır.
Kampanya kapsamında yer alacak hizmetlerin detayları taahhütnamenin
sonunda yer almaktadır.
1. Söz konusu hizmetlerden Tüketici dışında, bilgileri daha sonra iletilecek olan
ve aynı adreste ikamet eden toplam 4 (dört) kişi (“Aile Fertleri”)
yararlanabilir. Tüketici eğer talep ederse bu hizmetten faydalanmasını istediği
ve aynı adreste ikamet eden 3 Aile Ferdi’nin bilgilerini Acıbadem’in
http://www.acibademmobil.com.tr/dsmart
internet
adresinden
kayıt
ettirebilir. Tüketici, Aile Fertleri’nin Tüketici ile aynı evde yaşamadığının
tespit edilmesi halinde Aile Fertleri’nin işbu Kampanya kapsamında
sağlanacak olan hizmetten hiçbir şekilde faydalanamayacağını ve kendisi ve
Aile Fertleri için Acıbadem tarafından sunulan hizmetler kapsamına alınmış
olsalar dahi Acıbadem Mobil Güvenli Hayat Paketi adı altında sunulan hizmet
ve teminatlardan faydalanamayacağının bilincinde olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
2. Kampanya kapsamında Mobil Sağlık Hizmetlerine ek olarak 12 aylık Konut
Sigortası Acıbadem tarafından hediye edilmektedir. Konut Sigortası Hizmetine
ilişkin detaylar Güvenli Hayat Paketi Bilgilendirme Kitapçığı içerisinde yer
almaktadır.
3. Tüketici, Kampanya kapsamında D-Smart’ın tek yükümlülüğünün Acıbadem
tarafından Tüketici’ye sağlanacak ve ayrıca Tüketici’ye faturalanacak olan
Acıbadem Güvenli Hayat Paketi Hizmetine ait Acıbadem Güvenli Hayat Paketi
Hizmet Bedeli’nin tahsilatına aracılık ederek Acıbadem’e iletmek olduğunu, DSmart’a ödenecek söz konusu bedelin Acıbadem’e aktarılmasına muvafakat
ettiğini, Acıbadem Güvenli Hayat Paketi’nin Tüketici ile Acıbadem arasındaki
hukuki ilişkiye binaen Tüketici’ye sağlanacak olduğunu, D-Smart’ın hiçbir
suretle Tüketici ile Acıbadem arasındaki hukuki ilişkiye taraf olmadığını kabul
ve beyan eder.
4. Kampanya’nın işleyişi için Tüketici’ye ve gerekli ise Aile Fertleri’ne ait bazı
bilgilerin Acıbadem’e iletilmesi zorunluluğu bulunduğundan, bu kapsamda,
Kampanya’ya katılmak için onayı alınan Tüketici’nin adı-soyadı, unvanı, adres
bilgisi, Kampanya’ya katılım tarihi, T.C. Kimlik Numarası,
Kampanya
güncelleme tarihi, GSM numarası, olağan durumda Taahhüt Süresi’nin
tamamlanacağı tarih/Taahhüt Süresi’nden tamamlanmasından önce
Kampanya’dan ayrılması durumunda Kampanya’dan ayrıldığı tarih
Acıbadem’e bildirilecektir. Tüketici, Kampanya Taahhütnamesi’nin imzalamak
suretiyle bu bilgilerin Acıbadem Mobil ile paylaşılmasına ve Taahhüt Süresi
boyunca/Taahhüt
Süresi
tamamlanmadan
Kampanya’dan
ayrılması
durumunda Kampanya’dan ayrıldığı tarihe kadar Kampanya kapsamındaki
işlemleri gerçekleştirilmesi amacıyla D-Smart ve Acıbadem Mobil tarafından
işlenmesine onay vermiştir.
5. Tüketici ve Aile Fertleri, Acıbadem Güvenli Hayat Paketi ile bilgilendirme ve
teminatlar başta olmak üzere ilgili her türü sorun ve şikayetlerini 444 9 625
numaralı çağrı merkezine veya aşağıda açık iletişim bilgileri yer alan
Acıbadem’e iletebileceklerdir.
Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Adres : Çolakoğlu Plaza Saniye Ermutlu Sk. No:12 Kozyatağı / İSTANBUL
Tel : +90 216 445 44 44.
E-Mail : [email protected]
6. Kampanya dahilinde, Tüketici, işbu Taahhütnamenin 4. maddesinde belirtilen
bilgilerinin D-Smart tarafından Acıbadem’e iletilmesinden itibaren (Aile
Fertleri ise.1. Madde kapsamında yapılacak bilgilendirmeden itibaren) 7
(yedi) iş günü sonrasında Güvenli Hayat Paketi ve İlk Ateş Konut
Sigortası’ndan faydalanmaya başlayabileceklerdir. D-Smart, Taahhütnamenin
4. maddesindeki bilgileri Taahhütnamenin imzalanmasından itibaren en geç 7
(yedi) gün içerisinde Acıbadem’e iletecektir.
7. Tüketici, Kampanya kapsamında satın aldığı Güvenli Hayat Paketi hizmeti
nedeniyle bilgilendirme de dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın her türlü
talep ve şikayetinin muhatabının, Acıbadem olduğunu ve Acıbadem Güvenli
Hayat Paketi hizmeti ile ilgili yaşayacağı ihtilaflardan hiçbir şekilde D-Smart’ın
sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüketici, Kampanya
kapsamında satın aldığı İlk Ateş Konut Sigortası hizmeti nedeniyle her türlü
talep ve şikayetinin muhatabının, Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği
A.Ş. olduğunu ve yaşayacağı ihtilaflardan hiçbir şekilde D-Smart’ın sorumlu
olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. D-Smart’ın Kampanya kapsamında
Acıbadem tarafından sunulmakta olan Acıbadem Güvenli Hayat Paketi
Bedelini tahsil ediyor olması hiç bir şekilde; söz konusu hizmetin sağlayıcısı
veya aracısı sıfatına haiz olduğu anlamına gelmeyecek ve bu şekilde
yorumlanmayacaktır. İşbu Kampanya ile ilgili hiç bir durum, Acıbadem’in
Tüketiciye karşı olan hak ve yükümlülükleri ile ilgili D-Smart’ın Acıbadem ile
sorumluluğu paylaştığı anlamına gelmeyecektir.
8. Kampanya’dan faydalanan Tüketicilere, Acıbadem Güvenli Hayat Paketi
Hizmetinden faydalandıkları birinci ay, Acıbadem tarafından, üye numarası ve
diğer gerekli bilgilerin yer aldığı fiziki abonelik kartı gönderilecektir.
9. Kampanya’ya katılan Tüketici; D-Smart kayıtlarında bulunan kişisel
bilgilerinin (Ad, Soyad, unvan, hat tesis adresi, Şehir ve İlçe bilgisi,
Kampanya’ya katılım tarihi, Tüketici ID, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası,
Kampanya güncelleme tarihi, GSM numarası, olağan durumda Taahhüt
Süresi’nin tamamlanacağı tarih/Taahhüt Süresi’nin tamamlanmasından önce
Kampanya’dan ayrılması durumunda Kampanya’dan ayrıldığı tarih) D-Smart
tarafından Kampanya kapsamında Acıbadem ile paylaşılmasına ve D-Smart ile
Acıbadem tarafından Tüketici’nin 12 aylık Taahhüt Süresi boyunca/Taahhüt
Süresi’nin tamamlanmasından önce Kampanya’dan ayrılması durumunda
Kampanya’dan ayrıldığı tarihe kadar işlenmesine onay verdiğini, D-Smart
kayıtlarında bulunan kişisel iletişim bilgileri üzerinden Taahhüt Süresi
boyunca D-Smart ve/veya Acıbadem tarafından her türlü bildirim ve sair
işlemlerin yapılmasını ve bu şekilde yapılan işlemlerin yasal geçerliliğini
kabul ettiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Tüketici Acıbadem Güvenli Hayat Paketi hizmetinin Tüketici’ye sağlanabilmesi
açısından gerekli işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Tüketici, kendisinden
istenen bilgileri doğru vermekle yükümlüdür. Aksi halde, bu durumdan
kaynaklanan tüm sorumluluk Tüketici’ye aittir.
11. Kampanyadan çıkma: Tüketici, iş bu Kampanya Taahhütnamesi’ni ve/veya DSmart ile akdettiği Satış Formu ve Taahhütnamesi’ni Kampanya’dan
faydalandığı süre içinde herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir
kişiye devredemez. Aksi taktirde, işbu taahhütnamenin 12. madde hükmü
uygulama alanı bulur.
12. Tüketici’nin, 12 aylık Taahhüt Süresi’nin bitiminden evvel; D-Smart ile
akdettiği Satış Formu ve Taahhütnameyi feshetmesi ya da D-Smart tarafından
Satış Formu ve Taahhütnamenin feshedilmesi, Tüketici’nin Kampanya’dan
ayrılmak istemesi veya Tüketici’den kaynaklanan sebeplerle D-Smart
üyeliğinin taahhüt süresi dolmadan önce D-Smart tarafından sona erdirilmesi
durumunda; Tüketici, ödemiş olduğu Acıbadem Mobil Güvenli Hayat Paketi
Hizmet Bedellerinin toplamının Paket Bedeli olan 60,00.-TL’den çıkarılması ile
kalan tutarı ödeyecek ve taahhüt süresi sonuna kadar Kampanya
kapsamındaki hizmetlerden faydalanmaya devam edecektir.
13. Tüketici, Kampanyadan vazgeçme, Kampanya aboneliğini sona erdirme gibi
her türlü irade beyanını yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe
Tüketici Hakları Yönetmeliği kapsamında belirtilen diğer yöntemlere DSmart’a iletmekle yükümlüdür.
14. Kampanya dahilinde sunulan Acıbadem Güvenli Hayat Paketi dahilinde verilen
tüm hizmetlerden Acıbadem sorumlu olmakla beraber, D-Smart’ın, Tüketici ile
akdetmiş olduğu Satış Formu ve Taahhütnamede mezkur hizmetleri verme
sorumluluğu haricinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
15. İşbu Taahhütnamenin yürürlüğünden doğan damga vergisi Tüketici tarafından
karşılanacak ve bu kapsamda sadece bir defaya mahsus olmak üzere
Tüketici’nin ilk faturasına yansıtılacaktır.
KAMPANYA KAPSAMINDA YER ALAN HİZMET DETAYLARI
7/24 MEDİKAL KOÇLUK VE 7/24 ACİL SAĞLIK (AMBULANS) HİZMETİ
Acıbadem Mobil Sağlık ‘Güvenli Hayat Paketi’nde belirtilen 7/24 Acil Sağlık (Ambulans)
Hizmeti, 7/24 Medikal Koçluk hizmetlerinden Tüketici dâhil aynı adreste ikamet eden
en fazla 4 kişilik Aile Fertleri faydalanabilecektir.
7/24 Medikal Koçluk: 444 9 724 numaralı Medikal Çağrı Merkezi’mizi arayarak 7 gün
24 saat, acil ve acil olmayan sağlık sorunlarınız hakkında doktorlarımızdan bilgi alabilir,
yönlendirme talep edebilirsiniz. Acil durumlarda ambulans gelene kadar telefonda
yaşam desteği alabilirsiniz.
Acil Sağlık (Ambulans) Hizmeti: Hekim, paramedik ve ilkyardım eğitimi almış sürücüsü
ile uluslararası standartlarda hizmet veren, yoğun bakım donanımlı ambulanslarımız
gelişmiş network ağı ile acil durumlarda ihtiyaç duyduğunuz her an hizmetinizdedir.
Acil İlaç ve Sarf Malzeme: Üyelerimizin acil ihtiyaç duyduğu operasyonlar sırasında
kullanılan ilaç ve sarf malzemeleri, üyelik ücretinin içinde yer almaktadır.
Hastane Organizasyonu: Teknoloji ve hizmet kalitesinin tüm olanakları kullanılarak
hastanın durumu değerlendirilmekte ve hasta en uygun sağlık kuruluşuna
yönlendirilirken, hastane, ambulans, hasta yakını ve hastanın doktoru arasında iletişim
kurulmaktadır. Bu iletişim ağı ile sürekli bilgi akışı sağlanmakta ve hastanın en doğru ve
hızlı şekilde acil sağlık hizmeti alması sağlanmaktadır.
Acıbadem Sağlık Grubu İndirimi: Acıbadem Sağlık Grubunda geçerli olmak üzere % 15’ e
varan oranda indirim alabilirsiniz.*
*İndirim oranı bölüm ve branşa göre değişiklik gösterebilir.
Acil Sağlık (Ambulans) Hizmeti Kapsamına Giren Durumlar:
1- Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum
2- MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren
kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol
açabilecek derecede yükselmesi.
3- Zehirlenmeler
4- Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren
ağır hastalık vb. neden-lerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek
derecede bozulması.
5- Trafik Kazası
6- Ani Felçler
7- Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları
8- Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri
9- Yüksek Ateş: Zehirlenme, enfeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut
ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede
(Ortalama 38,5 °C ve üzeridir) yükselmesi.
10- Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında
tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları.
11- Akut Batın: Mide, barsak gibi içi boş organların delin¬mesi, tıkanması ya da
düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar.
12- Yüksekten Düşme
13- Ciddi iş Kazaları, Uzuv Kopması
14- Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal
fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif
hastalıklar.
15- Elektrik Çarpması
16- Ciddi Göz Yaralanmaları
17- Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör, sabotaj, vb
18- Renal Kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da
böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum.
19- Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik
rahatsızlıklar.
20- Suda Boğulma
21- İntihar Girişimi
22- Donma, Soğuk Çarpması
23- Isı Çarpması
24- Ciddi Yanıklar
25- Yeni Doğan Komaları
26- Başlamış Doğum Faaliyeti (Su Kesesinin Boşalması)
27- Diyabetik ve Üremik Kanama: Diyabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin
neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar
girebilecek durumlar.
28- Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Diyaliz Hastalığı
29- Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek
boyutlarda iç veya dış kanamalar.
30- Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak
kırıkları ve her türlü omurga kırıkları.
31- Tecavüz
32- Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen
durum.
KONUT SİGORTASI KAPSAMI
HDI güvencesindeki konut sigortası kapsamı aşağıdaki gibidir;
 Yangın
 Hırsızlık
 İç su tesisatı sorunları
 Duman
 Fırtına
 Yer kayması
 Kara ve hava taşıtları çarpması
 Kar ağırlığı
 Seylap (Taşkın ve sel)
 Assist Line Hizmeti
İLK ATEŞ KONUT EŞYA SİGORTASI
İlk Ateş Konut Sigortası, Deprem bölgesi ayrımı olmaksızın, ev sahibi veya kiracı olarak
sigortalının, evinin içindeki eşyalarını olası risklere karşı güvence altına alan bir sigorta
çeşididir.
Poliçede belirtilen ikamet adresinde bulunan eşyalar, yangın, yıldırım, infilak riskleri ile
birlikte aşağıda detayları yer alan ek teminatlarla poliçe üzerinde yer alan limit ile
sigortalanmaktadır.
Poliçede “eşya” olarak belirtilen; riziko adresinde bulunan ve sigortalı, birlikte oturan
aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve ev çalışanlarına ait ev eşyası ve kişisel
eşyalar ifade edilmektedir.
Hasar durumunda ödenecek hasar tazminatı, poliçe süresince eşyaların toplam değeri
üzerinden değil, sigortalı ve sigortacının aralarında anlaştıkları limit ile sınırlı olarak
ödenir.
Hangi Riskleri Kapsam Altına Almaktadır?
Yangın, yıldırım, infilak teminatları ana teminatlardır. Sigorta şirketlerinde yangın
riskleri olarak adlandırılır.
Yangın, Yıldırım, İnfilak Teminatları Neleri Kapsar:
 Taşınır ya da taşınmaz mallarda doğrudan çıkan veya çevreden meydana gelen
yangının, yangına neden olsun olmasın yıldırımın veya infilakın doğrudan
doğruya vereceği zararları teminat altına alır. İtfaiyenin söndürme çalışmaları
sırasında sıktığı suyun vereceği zarar ve yangın esnasındaki duman ve isten
oluşan zararlar da dolaylı olarak teminat kapsamı içindedir.

Yangın, yıldırım, infilak teminatı ile birlikte aşağıdaki riskler ek teminat olarak
verilmektedir.
Ek Teminatlar; Dâhili su, fırtına, kar ağırlığı, kara ve hava taşıtları çarpması, yer
kayması, duman, sel ve su baskını, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve
terör, enkaz kaldırma masrafları
Dâhili Su Teminatı Neleri Kapsar:
 Bina içinde su depolarının, borularının, temiz veya pis su tesisatının, kalorifer
kazanının, radyatör ve borularının patlaması, taşması, kırılması, donması,
sızması, tıkanması sonucu doğrudan oluşan zarar ve hasarlar.
 Yağmur suları, kar ve buzların erimesi sonucu oluşan suların çatı ve saçaktan
sızması, su olukları ve yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucu binaya
giren suların doğrudan oluşturduğu zararlar.
 Don sonucu, tesisat ve tesisata bağlı cihazlarda oluşan zararlar, sigorta konusuna
giren hasarlara neden olan tesisatın tamiri için duvar açma, kapama masrafları.
 Kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların oluşturduğu
hasarlar.
 Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle akan ve sızan suların oluşturduğu hasarlar.
 Fırtına Teminatı Neleri Kapsar:
 Esen rüzgâr veya yağmur, kar, dolu sonucu oluşan fırtına sırasında sürüklenen
cisimlerin çarpması sonucu sigortalı bina, eşya ya da mallarda meydana gelen
zararları güvence altına alır. Bu teminat kapsamında oluşan hasarın fırtına hasarı
sayılabilmesi için rüzgarın hızının 10 metre yükseklikte saniyede 17.1 metre yani
'7 bofor' dan daha şiddetli esmesi gerekmektedir.
Kar Ağırlığı Teminatı Neleri Kapsar:
 Yoğun kar yağışını takiben, çatı üzerinde biriken karın ağırlığı etkisiyle, sigorta
konusu bina ve içindeki değerlerde doğrudan meydana gelecek zararlar ve kar
ağırlığı nedeniyle çatıda oluşan tahribat dolayısıyla bina içindeki sigorta konusu
kıymetlerde, kar, dolu, yağmurdan ıslanma hasarları.
 Kara ve Hava Taşıtları Çarpması Teminatı Neleri Kapsar:
 Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu
doğrudan meydana gelecek zararlar teminat altına alınmaktadır.
 Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça
veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek
zararlar teminat altına alınmaktadır.
Yer Kayması Teminatı Neleri Kapsar:
 Binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vuku bulan yer kayması veya
toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile
sel veya su baskını nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden
doğan zararlar teminat altına alınmaktadır.
Duman Teminatı Neleri Kapsar:

Bir boru ile bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde
işlemesi nedeniyle çıkan dumandan doğan zararlar teminat altına alınmaktadır.
Su - Sel Baskını Teminatı Neleri Kapsar:
 Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması;
denizlerin gelgit olayları dışında kabarması; olağanüstü yağışlar nedeniyle
meydana gelen sel veya su baskını sonucu dışarıdan basan suların doğrudan
sebep olacağı zararlar teminat altına alınmaktadır.
Eşya Hırsızlık Teminatı Neleri Kapsar:
 Poliçede belirtilen ikamet adresinde bulunan eşyaların çalınması, hırsızlık
nedeniyle zarar görmesi durumu teminat altına alınmaktadır.
 Giysiler, aksesuarlar, yiyecek içecek maddeleri dâhil bilumum ev eşyası teminat
altındır.
 Kıymetli eşyalar (mücevherat, para, taşınabilir elektronik eşyalar, antikalar, sanat
eserleri, gümüşler, değerli halılar vb) teminat haricidir.
Grev Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet Ve Terör Teminatı Neleri Kapsar:
 Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri sonucunda meydana gelen olaylar ve bu
olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından
yapılan her türlü müdahalenin, sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi
zararlar teminat altına alınır.
 Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili
olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin,
kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili
organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan
meydana gelen, yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave
edilmiştir.
 Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini
azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı
mallarda neden olacağı zararlar teminat altına alınır.
 Her bir kötü niyet ve terör hasarında ödenecek tazminatın %5'i oranında tenzili
muafiyet uygulanır.
 (Kiracıların binaya vereceği zararlar teminat haricidir)
 Enkaz Kaldırma Teminatı Neleri Kapsar:
 Yangın ve alınan ek teminatlara ilişkin hasarın gerçekleşmesi sonucu meydana
gelen enkazın kaldırılma masraflarını kapsar.
 Enkaz Kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4'ünü geçmeyecek şekilde
hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde
addedilecek olup, sigortacının sorumluluğu hiçbir halükarda toplam sigorta
bedelini aşmayacaktır
NOT: Poliçe Kiracı için yapılmış ise; Boya, badana, duvar kağıdı, parke, cila, fayans ve
bezeri dekorasyon amaçlı sabit kıymetlerde meydana gelen zararlar ayrıca 500 TL'ye
kadar teminata dâhil edilmiştir.
Konut Yardım Teminatları
Tesisat İşleri
Elektrik İşleri
Cam İşleri
Anahtar İşleri
Evde Kapalı Kalan Kişinin Kurtarılması
Otel Hizmeti
Güvenlik Şirketi
Profesyonel Ev Hizmetleri Organizasyonu
Bilgi ve Organizasyon Servisi
250 TL / Yılda 2 defa
250 TL / Yılda 2 defa
250 TL / Yılda 2 defa
250 TL / Yılda 2 defa
500 TL
250 TL / Kişi / Gün - Maks. 2 Gün
Maksimum 2 Gün
Bağlantı
Bağlantı
Telefon numaraları:
Hasar Durumunda : 444 8 434
Asistans Hizmeti : 0212 334 20 53
İşbu Taahhütname kapsamında belirtilen şartlarla Kampanya’dan yararlandığımı
ve Kampanya kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin tüm şartları okuyup
incelediğimi ve serbest irademle kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Tüketici Adı Soyadı:
TCKN:
İmza
Download

ACIBADEM MOBİL GÜVENLİ HAYAT PAKETİ - D