TEMİNATLAR :
Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi :
Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar
listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması durumunda, April; hastane, ameliyat ve tedavi
masraflarını, poliçede belirtilen limitler dahilinde HDI Sigorta namına ödeyecektir. Hastanın
stabil duruma gelmesinde kullanılan ilaçlar teminat dahilinde olup, taburcu olduktan sonra
reçete ile alınacak ilaç masrafları teminat dahilinde değildir. Poliçe öncesi dönemde var olan
ve kronik hastalıklar ve bu hastalıkların poliçe dönemi içerisindeki alevlenme, nüks ve
komplikasyonları bu poliçenin kapsamı dışındadır.
İlaç :
April ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı’nın seyahat ettiği yerde
bulunamayan ilaçların Sigortalı’ya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri
Sigortalı tarafından, nakliye masrafları HDI namına April tarafından karşılanacaktır. İlaçların
temini sigortalının daimi ikamet ülkesindeki yakınları tarafından gerçekleştirilip, seyahat
edilen bölgeye gönderilmek üzere April ofisine teslim edilmelidir.
Acil Diş Tedavisi :
April, sigortalının seyahati ve poliçe geçerlilik tarihleri arasında oluşabilecek ve Acil Diş
Tedavisi gerektirecek durumlara ilişkin tedavi masraflarını poliçede belirtilen limitler dahilinde
HDI namına öder. Protez, takma damak, takma diş, implant, dolgu vb sigortalıda mevcut olan
tıbbi malzemeler ile ilgili oluşabilecek komplikasyonlar kapsam dışıdır.
Tıbbi Nakil :
Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, April
Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve April’in doktoru tarafından en uygun kabul
edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden
diğerine veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakli için gerekli giderleri
karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi
merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır.
Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.
Hava ambulans hizmetine ancak April’in doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde
Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır
Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir
merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması
durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah’a dönüş için Sigortalı’nın
asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına April’in doktoru
tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in
doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah’a nakli
için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun
düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.
5 Günden Fazla Hastane Yatışı Nedeni ile Aile Üyelerinden Birinin Seyahati :
HDI namına April, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya
yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için
teminat bölgesindeki hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını sınırsız olarak
karşılayacaktır. Organizasyon April tarafından sağlanacaktır.
Sigortalının Cenazesinin Nakli :
Sigortal’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı
halinde April; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi’ndeki defin yerine naklini
organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.
Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Geri Dönüş :
Sigortalı, yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni, kardeşi) Daimi İkamet Yeri’nde
ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında April, sigortalının Daimi
İkametgah Ülkesi’ne dönüşünü organize edecektir. Vefat ile ilgili yetkili mercilerden alınmış
evrakların April’e ibraz edilmesi gereklidir.
Uçuş İptali :
Sigortalı, satın almış olduğu uçak biletini aşağıda yer alan mücbir nedenlere bağlı olarak iptal
etmesi ya da ertelemesi gerektiğinde oluşabilecek iptal ve ertleme masrafları ve/veya iptal
edilen ve havayolu şirketi tarafından geri ödemesi yapılamayan bilet ücreti şirket tarafından
ödenecektir. Hasar değerlendirmesi için iptal ya da erteleme bilgilerini ve masrafları
gösteren, havayolu şirketinden alınmış resmi belgelerin ibrazı gerekmektedir.
Uçuş iptalini gerektirecek durumlar :
çocukları, kardeş ve/ veya ebeveynlerinin ölümü, ciddi kaza veya hastalık
durumu
hale
gelmesi
Hasar talebinde bulunurken tüm hallerin sigortalı tarafından belgelenmesi ön şarttır. (Ölüm
raporu, hastaneden hastalığa ilişkin rapor, polis tutanağı, itfaiye raporu, tapu, ikametgah
belgeleri ibraz edilecektir.)
İstisna olan haller: Rehabilitasyon tedavileri, psikolojik rahatsızlıklar, estetik tedaviler, diş
tedavileri, doğum, salgın, tanısı konmuş olsun olmasın poliçe öncesinde mevcut olan bir tıbbi
duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz.
Havayolu şirketi iptal durumunda hizmet vermediği için sigortalıya bilet bedelini geri ödemek
ile yükümlüdür. Ancak, satılmış olan biletin iptal/iade politikası nedeni ile havayolu şirketinin
iade edemediği tutarlar bu teminat kapsamına girmektedir. Sigortalı iptal/iade şart ve
tutarlarını belgelemekle yükümlüdür.
Kayıp / Çalıntı Bagaj :
Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması, çalınması halinde Havayolu Şirketi'nce belirlenen süre
içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, çalınma raporu
şartı ile HDI namına April Sigortalı'ya poliçe üzerinde yazan limit dahilinde ödeme yapacaktır.
HDI namına April tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş
olduğu tazminat tutarı ile gecikmeli bagaj maddesi doğrultusunda Sigortalı'ya bir ödeme
yapılmışsa bu tutar toplamının, Sigortalı'nın bildirdiği hasar bedelinden düşülmesi sonucu
belirlenecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu
şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher,
kredi kartı ve herhangi bir döküman bu teminatın kapsamı dışındadır.
Gecikmeli Bagaj :
Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde
havayolunun kayıp raporu şartı ile April, Sigortalı'ya acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için
yapmış olduğu masrafların orjinal faturalarını April 'a göndermesi koşuluyla limit dahilinde
ödeme yapacaktır.
Resmi Belgelerin Kaybedilmesi (Pasaport, Kimlik) Asistans :
Sigortalı yurtdışındayken pasaport veya kimliğinin kaybolması durumunda, Şirket,
Sigortalı’nın geçici bir pasaport veya yeni bir kimlik alabilmesi için gitmesi gereken en yakın
resmi kurum ve izlemesi gereken yol hakkında bilgi verecektir.
Hukuki Yardım (Asistans) :
Sigortalı'nın talebi üzerine kendisine ihtiyaç duyduğu konu ile ilgili bir avukat referansı
verilerek, kontak kurması sağlanacaktır. Bu hizmet tamamıyla bir organizasyon hizmetidir ve
tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.
Acil Nakit Avans : Cüzdan, kredi kartı, bagaj kaybı veya çalınması, beklenmeyen hastalık
ve kaza gibi durumlarda April, sigortalının ilk acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için poliçede
belirtilen limit dahilinde borç olarak nakit avans verilmesini sağlayacaktır. Bu tutar müşteriye
verilmeden öncesi sigortalının yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı geri ödemesi veya bir belge
ile garanti etmesi gereklidir. Sigortalı, her durumda yetkili mercilerden acil durumla ilgili onaylı
bir rapor sağlamalıdır.
Acil Mesajların İletilmesi :
Sigortalının talebi üzerine April, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak
acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.
Kaza Sonucu Ölüm :
Bu poliçe ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren
bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, ilgili tazminat sigortalının kanuni hak
sahiplerine şirket tarafından ödenir. Bu teminatın işlemesinde Ferdi Kaza Sigortası Genel ve
Özel Şartları geçerlidir.
Kefalet :
Şirket, teminat bölgesindeki mahkemelerde Sigortalının ceza davalarındaki yasal masraf ve
giderlerin ödenmesini garanti etmek için Sigortalı’dan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili
mercilere yatıracaktır.
Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalı'nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı April’e
ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir.
Bu menfaat kapsamındaki azami tutar poliçede belirtilmiştir. (Borç olarak)
Sigortalı, bu madde çerçevesinde yapılan ödemeleri 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür.
IV. 4. Kişisel Sorumluluk Teminatı
IV.4.1 Teminatın Konusu
a) Bu teminat çerçevesinde, Sigortacı, Seyahatten kaynaklanan ve Sigorta Süresi
içinde meydana gelen, Sigortalının kanunen tazminat ödemekle yükümlü olduğu
aşağıdaki hallere dair tüm giderlerle ilgili olarak Sigortalıyı tazmin edecektir:
 Kazara fiziksel yaralanma (ölüm ve hastalık da dâhildir); ya da
 Kazara mal kaybı ya da hasarı.
Bu teminat kapsamında, Sigortacının her bir olayla veya bir olaydan doğrudan
ya da dolaylı olarak doğan bir dizi olayla ilgili olarak, ödenecek tüm tazminatlar
için ödeyeceği azami tutar, Grup Poliçesinde belirtilen limit olacaktır.
Yukarıdakilere ek olarak, aşağıdakiler de (“Mahkeme Giderleri ve Kanuni Faiz”),
sigorta bedeline ilaveten tazmin edilecektir:
 Sigortacının onay ya da talebi ile gerçekleştirilen işlemlere ve talimatı üzerine
verilen hukuksal yardımlara bağlı giderler;
 Bu teminat kapsamında olan ana para kısmına yönelik kanuni faiz.
b) Kişisel Sorumluluk
Teminat altına alınan sorumluluk, Sigortalı’nın bir gerçek kişi olarak doğ
acak kişisel sorumluluğudur. Ek uğraş olarak iştigal edilenler de dâhil olmak
üzere bir faaliyetin yürütülmesi veya ücretli bedeni işçilik yapılmasından
kaynaklanan sorumluluk teminat kapsamında değildir. İşveren ya da işverenin
kanuni halefleri ya da varislerince yöneltilecek talepler, işbu teminat kapsamına
dâhil değildir.
c) Teminatın Özellikleri
Bu teminat, sigorta süresi içinde meydana gelen hasar ile ilgili olarak, yukarıdaki
açıklanan kişisel sorumluluk kapsamında, Sigortalı ve/veya Sigortalıların tümü ve
bir aile teşkil eden tüm Sigortalıları içine alacak şekilde tüm Sigortalıların
sorumluluğunu, ayrı poliçeleri olup olmadığına bakılmaksızın, Grup Poliçesinde
belirtilen limitlere kadar karşılar.
Özel şartlarda zarara atıf yapıldığı yerlerde, bu kişilere ve mala gelen zarara atıf
olarak kabul edilecektir. Kişilere gelen zarar, müteakip hasar da dâhil olmak
üzere, ölüm ile sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın, yaralanma ya da
kişilerin sağlıklarına zarar gelmesi vasıtası ile ortaya çıkan hasar anlamında
olacaktır. Mala gelen zarar, müteakip zarar da dâhil olmak üzere, Sigortalılar
haricindeki kişilerin fiziksel mallarına gelen zarar ve/veya tahribat ve/veya kayıp
nedeni ile ortaya çıkan zarar anlamında olacaktır.
IV.4.2 İstisnalar
Genel İstisnalara ilave olarak, aşağıdakiler, işbu Kişisel Sorumluluk Teminatına özgü
istisnalardır:
a) Hava taşıtı
Bir hava taşıtı, model hava taşıtı, delta kanat, hedefe güdümlü hava taşıtı, yamaç
paraşütü, kablo kumandalı uçurtma, uçak gemisi, model roket ya da tamamen
doldurulduğu zaman çapı 1m’yi aşan balonların yol açtığı ya da bunlara bağlı
ortaya çıkan zararlara ilişkin sorumluluklar dâhil değildir. Ancak bu istisna,
aşağıdakiler için geçerli değildir:
a.1 azami 20 kg ağırlığında uzaktan kumandalı model hava taşıtlarının yol açtığı
ya da bunlara bağlı ortaya çıkan zararlara dair sorumluluk;
a.2 ilgili hava taşıtında meydana gelen zarar da dâhil olmak üzere, Sigortalının
bir hava taşıtında yolcu sıfatı ile doğan sorumluluğu.
Madde a.1 ve a.2 kapsamında belirtilen teminat, sorumluluğun daha erken bir
tarihte olup olmamasına bakılmaksızın, başka ve farklı bir sigorta kapsamında
teminat altında olduğu haller için geçerli olmaz.
b) Emanet/Kontrol
Aşağıdaki sayılan zararlardan kaynaklanan sorumluluk teminat altında değildir:
 bir Sigortalının ya da bir Sigortalı adına hareket eden bir kişinin, bir kira,
lease, kiracılık ya da rehin anlaşması uyarınca emaneti/kontrolü altında
bulunan bir mülkte meydana gelen zarar,
 Ek uğraş olarak iştigal edilenler de dâhil olmak üzere, bir faaliyet
gerçekleştirilmesinden ya da arkadaşlar arasında nezaket icabı yapılanlar
haricinde fiziksel güç ile iş yapılmasından ve askeri hizmet ya da kamu
hizmetinin ifasından kaynaklanan zarar;
 Sigortalının hataen emaneti/kontrolü altında bulunan bir mülkte meydana
gelen zarar;
 Sigortalının ya da Sigortalı adına hareket eden bir kişinin emaneti/kontrolü
altında bulunan motorlu araçlar, karavanlar/tekerlekli evler, katlanır römork,
motorlu araçlar ya da deniz taşıtları (yelkenli sörfler de dâhil olmak üzere) ve
hava taşıtlarında meydana gelen zarar;
 Sigortalının ya da Sigortalı adına hareket eden bir kişinin emaneti/kontrolü
altında bulunan para, kıymetli evrak, banka kartları, havale kartları ya da
kredi kartlarına yönelik ve/veya sayılanların kaybı, çalınması ya da mevcut
olmamasından kaynaklanan zarar.
Ancak yukarıda belirtilmeyen ve Sigortalının emaneti/kontrolü altında bulunan
mülkteki hasara yönelik sorumluluk, Grup Poliçesinde belirtilen limite kadar
sigortalıdır.
Bir Sigortalının stajı esnasında emaneti/kontrolü altında bulunan ya da stajın
gerçekleştiği adrese ait olan mülk, “Muhteviyat” kapsamında Grup Poliçesinde
belirtilen limite kadar sigortalıdır.
c) Motorlu taşıtlar
Sigortalının sahip olduğu, tasarrufunda bulundurmakta olduğu, tarafından
sürülmekte olan ya da tarafından kullanılmakta olan bir motorlu taşıt ile ya da
böyle bir motorlu taşıt vasıtasıyla neden olunan zarar ile ilgili sorumluluk, sigorta
teminatı dışındadır.
Söz konusu bu istisna, aşağıda belirtilen durumlarda geçerli değildir:
 Söz konusu motorlu taşıtın göreceği hasar da dâhil olacak şekilde, bir
Sigortalının bir motorlu taşıt dâhilinde yolcu sıfatı ile yer alması durumundaki
sorumluluğu;
 Sigortalının, söz konusu tertibatın hızının 10 kilometre/saat’i aşamayacak
kapasitede olması durumunda, motorlu bir çim biçme makinasının, çocuklara
mahsus bir oyuncağın ya da benzer bir cihazın sahibi/kullanıcısı, ya da
uzaktan kumandalı model otomobillerin sahibi/kullanıcısı olarak sorumluluğu;
 Bir Sigortalının, motorlu bir taşıta bağlı olmayan bir karavan römorku,
Valiz/Eşya römorku ya da tekne römorku vasıtası ile neden olunan hasar ile
ilgili yükümlülüğü. Bağlantı (kuplaj) kopması dolayısı ile neden olunan hasar
bu yükümlülük kapsamından hariç tutulmaktadır;
 Bir Sigortalının 18 yaşından daha küçük olması durumunda, bir motorlu taşıtı
sahibinin izni olmaksızın keyif ve gezinti amacı ile kullanması sırasında neden
olduğu hasar ile ilgili yükümlülüğü.

Sorumluluk, aşağıda belirtilmekte olan durumlarda teminat dışındadır:
 Motorlu taşıtın çalınması ya da suiistimal edilmesi durumunda;
 Motorlu taşıtın kendisine verilen zararlar söz konusu olduğunda.
Vandalizm olmaksızın keyif için araç çalma halinde, bu teminat, yükümlülüğün,
daha erken bir tarihte olup olmamasından bağımsız olarak başka ve farklı bir
sigorta kapsamında teminat altında olduğu hallerde geçerli olmaz.
d) Tekneler
Bir tekne ile ya da bir tekne vasıtası ile neden olunan zararlar ile ilgili sorumluluk
teminat dışındadır:
Ancak, bu istisna durumu, aşağıda belirtilmekte olan durumlarda geçerli değildir:
 Sandallar, kanolar, yelkenli tekneler ya da uzaktan kumandalı tekneler ile ya
da bu tür tekneler vasıtası ile neden olunan zararlar ile ilgili sorumluluğu;
 Söz konusu teknenin (dıştan takma bir motor da dâhil olacak şekilde)
kapasitesi 3 kW değerini aşacak bir motor ile hazırlanmış olmadığı sürece,
yelken alanı 16 metrekareden daha fazla olmayan yelkenli tekneler ile, ya da
bu şekilde bir yelkenli tekne vasıtası ile neden olunan zarar ile ilgili
sorumluluk,
 Söz konusu teknenin kendisine verilen hasar da dâhil olacak şekilde bir
Sigortalının bir tekne dâhilinde yolcu sıfatı ile yer alması durumundaki
sorumluluk.
Yukarıdaki teminat, sorumluluğun, daha erken bir tarihte olup olmamasından
bağımsız olarak başka ve farklı bir sigorta kapsamında teminat altında olduğu
hallerde geçerli olmaz.
e) Silahlar
(Ateşli silahlar da dâhil olmak üzere) bir silah vasıtası ile neden olunan hasarlar ile
ilgili sorumluluklar istisnadır.
IV.4.3 Şartlar ve Limitler
a) Karşılıklı Sorumluluk
Yukarıda belirtilen Sigortalının bir diğerine karşı olan sorumluluğu, sadece, ilgili
Sigortalının maruz kaldığı şahsi zararları için ve söz konusu Sigortalıların, sair
şekilde doğan talep haklarına ilişkin bir talep olmaması kaydıyla, ortak olarak
sigortalanmış olacaktır. Bir Sigortalının çalışmakta iken meydana gelen bir
Kazadan kaynaklanan hasarlar nedeniyle hizmetlilere karşı olan sorumluluğu da,
mülkteki zarar kapsamında sigortalanmış durumdadır. Talepte bulunan tarafın,
olayda doğrudan dahil olan gerçek kişiden farklı olması durumunda ve dolayısı ile
bir dezavantaja sahip olması veya ilgili kişinin varisleri olması durumunda
herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.
b) Güvence
Sigorta teminat kapsamında bulunan bir zararla ilgili olarak, mağdur olan tarafların
haklarını garanti altına almak üzere, yetkili bir makamın para teminatı sunulmasını
emretmesi durumunda, Sigortacı, Sigorta Bedelinin azami %10’una kadar olan
bir teminatı sağlar. Sigortalılar, serbest kılınır kılınmaz garantiyi Sigortacının
alması için gerekli onay/yetkiyi vermekle ve ayrıca, geri ödemenin temin
edilmesine yönelik olarak tam bir işbirliği içinde hareket etmekle yükümlüdürler.
c) Gönüllü Yardım


Ölüm ya da fiziksel yaralanma;
Sigortalının eşyalarına karşı açık bir zarar tehdidini önlemek üzere ücretsiz
olarak yardım verilmesi sırasında, Sigortalı haricindeki kişilerin zarara maruz
kalması durumunda, Sigortacı bu teminat kapsamında yer alan zarar
giderlerini karşılayacaktır.
Tazminata ilişkin düzenlemeler, normal şekilde özel hukuka göre
gerçekleştirilecektir. Tazminatın ödenmesinde, dezavantajlı durumda olan kişinin
sair şekilde elde ettiği tüm ödemeler, bu tazminat tutarından mahsup edilecektir.
Talepte bulunan tarafın, olayda doğrudan yer alan gerçek kişiden farklı olması
durumunda ve dolayısı ile bir dezavantaja sahip olması veya ilgili kişinin varisleri
olması durumunda herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.
İSTİSNALAR :
1. HDI, Poliçe döneminin sona ermesinden sonra hiçbir yardım konusunda sorumlu
olmayacaktır. Hastalığın veya yaralanmanın, poliçe döneminin içerisinde, yurtiçi ya da
yurtdışında yapılan bir seyahat sırasında ortaya çıkması halinde, sağlanan menfaatler, poliçe
döneminin sona ermesine ya da Yurtdışı Seyahat Sigortaları için Sigortalı ’nın Daimi İkamet
Ülkesi’ne ait gümrük kapısından girişine kadar sürdürülecektir ve yapılan giderler maksimum
teminat tutarını aşmayacaktır. Poliçede belirtilen sigorta bitiş tarihinden sonra hastanede
tedavisi devam eden olaylarda, teminat tedavi sonuna kadar devam eder. Ancak bu süre
hiçbir şekilde sigorta bitiş tarihinden itibaren 7 günü geçemez.
2. April TÜRKİYE’NİN dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlarda meydana
gelebilecek vakalarda hiçbir şekilde hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır. April
TÜRKİYE’NİN bu maddeye aykırı hareketle hizmet vermesi halinde HDI’nın herhangi bir
sorumluluğu olmayacaktır.
herhangi bir başka kişinin hileli ve kasıtlı hareketleri,
apsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız
meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,
olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,
-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar, akut ve kronik radyasyon hastalıkları ve
komplikasyonları,
Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar,
gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
kaynaklanan hastalıklar),
gebeliğin kendi isteğiyle sona erdirilmesi, (Sigortalı hamile kadının 38 yaşından küçük olması
ve hamileliğin 30. haftasının tamamlanmamış olması şartıyla hamilelikte akut bir
komplikasyon sonucu doğrudan anne ve/veya çocuğun yaşamını kurtarmak amacıyla
alınacak tıbbi önlemlerin masrafları kapsam içindedir), adet dönemi rahatsızlıkları, doğum
kontrolü uygulamaları,
homeopati, akupunktur v.b)
etik amaçlı uygulamalar ve bunlara bağlı
gelişen rahatsızlıklar,
(tıbbi yardımın hayat kurtarmayla, akut ağrıyla veya uzun süreli yetersizliği önlemek amacıyla
yapılan zorunlu tıbbi müdahaleyle ilgili olması halinde bu istisna uygulanmayacaktır),
materyalleri, gözlükler, suni organlar,
ör, masaj, güzellik uzmanı gibi ek konfor
sağlanması,
avi,
dönme,
hastalıklar, intihar ve girişimleri,
ik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın,
varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir
durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
l hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HİV
enfeksiyonu, her türlü malign hastalıklar, tbc, sarkoidoz, multipl skleroz, salgın hastalıklar)
yarışları, av faaliyetleri, yapay akciğer kullanarak su altı dalışları, umumi yolcu taşımacılığı
yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik,
dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları,
paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak
tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti.
sonucunda meydana gelen durumlar,
turnuvalara katılma,
helikopterlerin bir yolcu veya
mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
aracın sigortalı tarafından sürücü belgesi olmaksızın kullanılması veya sigortalı
tarafından sürücü belgesi bulunmayan bir kişiye devredilmesi sonucunda Sigortalının maruz
kalabileceği bedensel yaralanmalar,
EK 1. ACİL HASTALIKLAR LİSTESİ
1. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum
2. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp
ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek
derecede yükselmesi.
3. Zehirlenmeler
4. Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır
hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede
bozulması.
5. Trafik Kazası
6. Ani Felçler
7. Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları.
8. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri.
9. Yüksek Ateş: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut
ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede
(Ortalama 39,5 °C ve üzeridir) yükselmesi.
10. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol
açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları.
11. Akut Batın: Mide, bağırsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da
düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar.
12. Yüksekten Düşme
13. Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması
14. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal
fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.
15. Elektrik Çarpması
16. Ciddi Göz Yaralanmaları
17. Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör, sabotaj, vb
18. Renal Kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek
hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum.
19. Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar.
20. Suda Boğulma
21. İntihar Girişimi
22. Donma, Soğuk Çarpması
23. Isı Çarpması
24. Ciddi Yanıklar
25. Yeni Doğan Komaları
26. Başlamış Doğum Faaliyeti (Su Kesesinin Boşalması)
27. Diabetik ve Üremik Kanama: Diabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden
olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.
28. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı
29. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek
boyutlarda iç veya dış kanamalar.
30. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları
ve her türlü omurga kırıkları.
31. Tecavüz
32. Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen
durum.
Önemli Not : Yukarıda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenmiş Uluslararası Acil
Durum Parametrelerinde belirtilen maddeler, sahip olunan poliçenin Özel ve Genel Şartlarına
göre değerlendirilir.
Download

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi