TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. HEDİYEKONUT SİGORTASI KAMPANYASI KOŞULLARI VE
ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ
1.KAMPANYA KOŞULLARI:
Aşağıdaki koşulları taşıyan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“Türk Telekom”) bireysel tarifelerinde
bulunan gerçek kişi abonelerinin(“Abone” veya “Sigortalı” olarak anılacaktır.), aşağıdaki şartları
sağlamaları koşuluyla 23 Temmuz 2014 (bu tarih dahil)-23 Temmuz 2015 (bu tarih dahil) tarihleri
arasında başvurarak “Türk Telekom Hediye Konut Sigortası Kampanyası’na katılmaları mümkündür.
Başvuru Koşulları:
·Türk Telekom’un şüpheli alacak listesinde bulunmamak
·Türk Telekom’un bireysel tarifelerde yer alan gerçek kişi abonesi olmak
·Kampanya’ya başvuru tarihini takip eden ilk fatura döneminden itibaren 12 (oniki) ay (“Taahhüt Süresi”) boyunca Türk Telekom’un sabit hat abonesi olarak kalma taahhüdünde bulunmak ve bu taahhüde uygun davranmayı kabul etmek,
·Kampanya’ya başvuran ilk 270.000 (iki yüz yetmiş bin) abone arasında yer alıyor olmak,
2.KONUT SİGORTASI’NIN HÜKÜM VE KOŞULLARI
Kampanyaya katılan abonelerin 12 ay taahhüt vermeleri şartıyla ücretsiz olarak yararlanabileceği
“Konut Sigortası” hizmeti Güneş Sigorta A.Ş tarafından sunulacaktır.
1.Konut Sigortası, Sigortalanan Konutta meydana gelecek yangının, yıldırımın, infilakın veya
yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin Sigortalanan Konuttaki
mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ile Sigortalanan Konutta meydana gelecek
hırsızlık ve/veya dâhili su basması neticesi Sigortalanan Konuttaki mallarda doğrudan meydana
gelen kayıp ve zararlar için belirli hüküm ve şartlarla sigorta teminatı sağlayan 12 (oniki) ay süreli
bir sigorta paketidir. Abone’nin Kampanya kapsamında sahip olacağı sigorta paketinin teminatı
Kampanya’ya katılımını takip eden ilk fatura dönemi ile birlikte başlayacak ve 12 (oniki) ay boyunca
geçerli olacaktır.
Sigorta Bedelinin Kapsamı
Taşınmaz mallarda:
Aksine sözleşme yoksa; binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler
ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen
merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler ile temeller ve istinat
duvarları sigorta bedelinin kapsamı içindedir.
Bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve
havuzlar gibi şeyler ancak poliçede belirtilmeleri kaydıyla sigorta bedelinin kapsamı içindedir.
Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti dikkate alınmaz.
Taşınır mallarda:
Sigortalı yerlerde bulunan;
a) Sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan
herhangi birinin içine giren,
b) Sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedele ilişkin tanım içine
giren, her şey, Poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın, ikame veya yeni satın alma dolayısıyla
sonradan girmiş bulunsa dahi sigorta kapsamı içindedir.
Aksine sözleşme yoksa, yalnız Sigortalı’ya ve Sigortalı’nın çalışanlarına ait şeyler sigorta kapsamı
içindedir.
444 1 444
Sayfa 1/10
Ana Teminat Konusu
Yangın (Yer ve Muhteviyat )
Yıldırım, İnfilak ( Yer ve Muhteviyat )
Grev, Lokavt, Kargaşalık,
Halk Hareketleri, Kötü Niyetli
Hareketler
Ana Teminat Tutarı
% 100
% 100
Muafiyet Yok
% 100
Terör
Teminatın %20’si ile ve en fazla
500 TL ile sınırlıdır.
Hava ve Kara Taşıtları Çarpması
Sel ve Su Baskını
Dahili Su
Hırsızlık
Fırtına
% 100
% 100
500 TL ile sınırlıdır
% 100
% 100
Her bir hasarda
200 TL Muafiyet
vardır.
Ana Teminat
Yangın: Poliçe ile temin edilen bir hasar; yangın, yıldırım, infilak veya yangın ve infilak sonucu
meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi
zararlara sebebiyet verdiği takdirde sigortalanan Konut Sigortası Katılım Sertifikası’nda yer alan
sigorta bedeline (“Sigorta Bedeli”) kadar Yangın Sigortası Genel Şartları ve Poliçe özel şartları
çerçevesinde teminat altına alınır. Yangın teminatı 5.000 TL’ye (Beşbin Türk Lirası’na) kadar olan
hasarı karşılamaktadır.
Hırsızlık: Poliçe ile temin edilen bir teminat, sigortalanan yerde hırsızlık veya hırsızlığa
teşebbüsün; kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek, araç, gereç veya bedeni çeviklik
sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek; kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen
asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle
girilerek, sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, öldürme, yaralama, zor ve şiddet
kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi
kayıp ve zararlar teminat bedeline kadar teminat altına alınmaktadır. Hırsızlık teminatı 5.000 TL’ye
(Beşbin Türk Lirası’na) kadar hasarı karşılamaktadır.
Dahili Su: Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
• Sigorta konusu bina içindeki su depo ve sarnıçlarının, su borularının, kalorifer kazan, radyatör
ve borularının, temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve
donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar,
• Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların çatı veya saçaktan
sızması, su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren
suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
•Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar,
donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına
giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan
masraflar,
•Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri
tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
•Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar, teminata ilave edilmiştir. Belirtilen
su tesisatları devamlı kontrol edilmeli, gereken tamirat zamanında yaptırılmalı ve kış başında dona
karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Bina uzun süre boş bırakıldığı takdirde, su tesisatına bağlı ana
musluk kapatılmalı ve tesisat boşaltılmalıdır. Dahili su teminatı 500 TL’ye (Beşyüz Türk Lirası’na)
kadar hasarı karşılamaktadır. Aynı zamanda bina yaşının 15 yıldan az olması ve daha önceden
oluşmuş hasarların bulunmaması gerekmektedir.
444 1 444
Sayfa 2/10
Malik veya Kiracının Komşuluk Sorumluluğu: Malik veya kiracının komşuluk sorumluluğu yangın
veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşu bina ve mallarına vereceği zararları karşılar.
Yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşulara vereceği zararlar dolayısıyla malik veya
kiracının komşulara verilen zararın ve zararın giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminatın hesabında
esas tutulacak kıymet, Yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak bina ve
muhteviyatının değeridir.
Limitler:
- Enkaz Kaldırma masrafları, teminatın %5’i veya en fazla 1.000 TL ile sınırlıdır.
- Komşuya karşı sorumluluk, teminatın %20’ si veya en fazla 2.500 TL ile sınırlıdır.
- Terörizm, teminatın %20’si ile ve en fazla 500 TL ile sınırlıdır.
- Su sızıntısı 500 TL ile sınırlıdır. Aynı zamanda bina yaşının 15 yıldan az olması ve daha önceden
oluşmuş hasarların bulunmaması gerekmektedir.
Muafiyet :
Yangın hariç diğer teminatlar için her bir hasarda 200 TL
Teminat dışı haller:
a. Nükleer Patlama
b. Politik Riskler
c. Siber / Virüs Saldırıları
2.Sigortalılar, Konut Sigortası ile ilgili her türü sorun ve şikayetlerini 444 1957 numaralı çağrı
merkezine veya aşağıda açık iletişim bilgileri yer alan Sigorta Şirketi’ne iletebileceklerdir:
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.:
Adres: Güneş Plaza, Büyükdere Cad. No:110 34394 Esentepe-Şişli / İSTANBUL,
Tel: 444 1957 e-Mail : [email protected]
3.Kampanyaya katılmak için onayı alınan Abone’nin Adı-Soyadı, TCKN, Hat Tesis Adresi,
Kampanya’ya Katılım Tarihi, Hizmet Numarası, Abone ID’si TC Kimlik Numarası, Baba adı, olağan
durumda Taahhüt Süresi’nin tamamlanacağı tarih/Taahhüt Süresi’nden tamamlanmasından
önce Kampanya’dan ayrılması durumundan Kampanya’dan ayrıldığı tarih Sigorta Şirketine
bildirilecektir. Kampanya’ya katılan Sigortalı’lar, Taahhüt Süresi boyunca işbu bent hükmünde yer
alan bilgilerinin Sigorta Şirketi ile paylaşılmasını kabul etmiş sayılacaktır.
4.Abone, bireysel (gerçek kişi) Türk Telekom Abonesi olduğunu ve abonesi bulunduğu Türk Telekom
PSTN hattının kendi yaşadığı ev adresine bağlı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Abone, telefon hattının iş adresine bağlı bulunması halinde, işbu Kampanya’dan hiçbir şekilde
faydalanamayacağını, bunun hiçbir şekilde kendisine sigorta teminatı satın alındığı anlamına
gelmeyeceğini, Konut Sigortası teminatları kapsamına alınmış olsa dahi herhangi bir hasar halinde,
kendisine Sigorta Şirketi tarafından teminatın ödenmeyeceğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan
ve taahhüt eder.
5.Türk Telekom işbu Kampanya kapsamında, sigorta ettirdiği Abone’lere hediye edilecek Konut
Sigortası’na ilişkin prim bedellerini Sigorta Ettiren olarak ödeyeceğini taahhüt eder. Ancak, Türk
Telekom, Konut Sigortası kapsamında Abone ile Sigorta Şirketi arasındaki ilişkiye hiçbir şekilde taraf
değildir.
6.Abone, Kampanya kapsamında sahip olduğu Konut Sigortası nedeniyle bilgilendirme ve sigorta
teminatlarından doğan her türlü talep ve şikayetinin muhatabının, sigorta teminatını veren Sigorta
Şirketi olduğunu, bilgilendirme ve/veya sigorta teminatları nedeniyle Sigorta Şirketi ile yaşayacağı
ihtilaflardan hiçbir şekilde Türk Telekom’un sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
444 1 444
Sayfa 3/10
7.Türk Telekom’un Kampanya kapsamında Sigorta Ettiren durumunda olması hiç bir şekilde sigorta
sağlayıcı veya sigortacı veya sigorta aracısı sıfatına haiz olduğu anlamına gelmeyecek ve bu şekilde
yorumlanmayacaktır. İşbu Kampanya ile ilgili hiç bir durum, Sigorta Şirketinin Abone’ye karşı olan
hak ve yükümlülükleri ile ilgili olarak Türk Telekom’un Sigorta Şirketi ile müteselsilen sorumlu olduğu
anlamına gelmeyecektir.
8.Abonenin kampanya kapsamında çıktığı ve dolayısıyla Kampanya’ya katılımı karşılığında
hak kazandığı Konut Sigortası bedelinin tamamının tek seferde Abone’den talep edileceği
haller şunlardır: Türk Telekom tarafından sabit telefon (PSTN) hizmetinin teknik imkansızlıklar
nedeniyle Abone’nin hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumu hariç olmak
üzere, Abone’nin, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya kapsamından çıkmak istemesi/
aboneliğinden vazgeçmesi, PSTN hizmetine ilişkin borcunu ödememesi veya hattını devretmesi,
abonelik türünü değiştirmesi, bireysel tarifeler dışında bir tarifeye geçmek istemesi, PSTN Abonelik
Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun feshi ve/veya Kampanya Taahhüdünden vazgeçmesi, hattın
dondurulması talebinde bulunulması, hattın iptali gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya
ve/veya PSTN aboneliğinin herhangi bir nedenle 12 aylık Taahhüt Süresi’nden önce sona ermesi
durumu
Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi durumunda (bu durumların
her biri “Kampanyadan Çıkılan Haller” olarak isimlendirilecektir.) Abone, Kampanya’ya katılımı
karşılığında hak kazandığı Konut Sigortası’nın bedeli olan KDV dahil 60 TL’yi (Altmış Türk Lirası)
Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.
Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/
DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK- THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca,
Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde
bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve
henüz tahakkuk etmemiş Tarife Paketi Ücretleri’nin toplamının (Kalan Aylar Faydası) Abone’ye Kampanya kapsamında hediye edilen Konurt Sigortası’nın Piyasa bedelinden [60 TL’den (altmış
Türk Lirası)](“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde Ödenecek
Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*.
(*Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi
durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)
9.Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Kampanya kapsamındaki telefon aboneliğini sona erdirme gibi
Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her türlü irade beyanını ve ilgili her türlü talebini yazılı
olarak Türk Telekom’a iletmekle yükümlüdür.
10.Abone, Kampanya çerçevesinde Türk Telekom’dan aldığı telefon hizmetine ilişkin aboneliğinin
başka yere naklini talep etme hakkına sahiptir. Abone’nin yararlandığı ve Türk Telekom tarafından
sunulan PSTN hizmetinin il içinde numarası değiştirilmeden nakledilmesi durumlarda, Abone
aynı şartlarla Kampanya’dan faydalanmaya devam edecektir. Abone’nin hattını başka bir ile
naklettirmesi (aboneliğini bulunduğu ilde iptal ettirip, naklini istediği ilde yeniden açtırması) ile
gerçekleşen nakillerde Aboneye işbu Koşullar’ın 8. maddesinde belirtilen ücret yansıtılmayacaktır.
11.Abone’nin bireysel hat tarifeleri dışında başka tarifeye geçmek istemesi durumu istisna olmak
üzere, tarife değişikliklerinde Abone’ye işbu Koşullar’ın 8. maddesindeki ücret yansıtılmayacaktır.
12. Devir durumunda Abone’nin “sigortalılığı” sona erecektir; Türk Telekom hattını devralan
kişinin ise Türk Telekom Sigorta Kampanyası’ndan faydalanabilmesi için yeniden başvuru yapması
ve 12 aylık abonelik taahhüdünde bulunması gerekecektir. Devir durumunda işbu Koşullar’ın 8.
maddesindeki ücret Abone’ye/devralana yansıtılacaktır.
444 1 444
Sayfa 4/10
13.Abone, Taahhüt Süresi boyunca Türk Telekom PSTN Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu ve/
veya işbu 12 (on iki) aylık Kampanya Taahhütnamesi’ni, herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen
üçüncü bir kişiye devredemeyecektir. Aksi taktirde işbu Koşullar’ın 8. maddesinde belirtilen ücret
kendisine yansıtılacaktır.
14.Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar’ın 8.
maddesinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde
Abonenin Türk Telekom ile imzalamış olduğu PSTN Abonelik Sözleşmesi/Hizmet Formu (ve Çerçeve
Abonelik Sözleşmesi) Taahhüt Süresince bütün şartları ile yürürlükte kalır ve işbu Katılım Koşulları
ve Taahhütname’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.
15.Kampanya’ya katılan Abone’ler:
Türk Telekom kayıtlarında bulunan kişisel bilgilerinin (Ad, Soyad, hat tesis adresi, Kampanya’ya
katılım tarihi, Abone ID, T.C. Kimlik Numarası, Baba adı, Hizmet Numarası, olağan durumda Taahhüt
Süresi’nin tamamlanacağı tarih/Taahhüt Süresi’nden tamamlanmasından önce Kampanya’dan
ayrılması durumundan Kampanya’dan ayrıldığı tarih) Türk Telekom tarafından Sigorta Şirketi ve
Türk Telekom’un sigorta danışmanı Group Med Sigorta ile paylaşılmasına ve Türk Telekom, Türk
Telekom sigorta danışmanı şirket ve Sigorta Şirketi tarafından 12 aylık Taahhüt Süresi boyunca
Kampanya kapsamında işlenmesine onay verdiklerini, Türk Telekom kayıtlarında bulunan kişisel
iletişim adresleri (Sabit Telefon, Cep Telefonu, E-Posta, Ev Telefon Numarasının Bağlı Olduğu
Hat Tesis Adresi) üzerinden Türk Telekom PSTN Abonelik Sözleşmesi/Hizmet Formu ve/veya
Kampanya kapsamında/Kampanya nedeniyle Türk Telekom ve/veya Sigorta Şirketi tarafından
her türlü bildirim ve sair işlemlerin yapılmasını ve bu şekilde yapılan işlemlerin yasal geçerliliğini
Taahhütname’yi imzalamak suretiyle kabul ederler.
16.Abone, sigorta işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için kendisinden istenen bilgileri doğru ve
eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür. Aksi durumda bu durumdan kaynaklanan tüm sorumluluk
Abone’ye ait olup, Türk Telekom’un herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
17.Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya
şartlarında yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom
tarafından “www.turktelekom.com.tr” resmi internet sitesi üzerinden vb. yollarla değişiklik
yürürlüğe girmed en önce mevzuata uygun olarak Abone’lerine duyurulur. Bu durumda, Abone,
Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda
bulunamaz. Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle
Kampanya Süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen uygulamadan
kaldırılması durumunda, işbu Koşullar’ın 8. maddesindeki ücret Abone’ye yansıtılmayacaktır.
18.Taahhütname’nin yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone tarafından ödenecek, bu
kapsamda Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin bulunduğu tarifeye göre ilk faturasına
yansıtılacak damga vergisi tutarı değişkenlik gösterecektir. Yürürlükteki damga vergisi oranı,
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde
belirtilmiştir. Abonenin damga vergisinden muaf olması durumunda damga vergisi Türk Telekom
tarafından karşılanacaktır.
19.İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname aslı Türk Telekom’da kalacak; “aslı gibidir” şerhi
imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
20. Kampanya 270.000 (iki yüzyetmişbin) katılımcı ile sınırlıdır. Kampanya katılımcı sınırına ulaşılması
nedeniyle Abone talebinin karşılanmamasından dolayı Türk Telekom hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TAAHHÜTNAME
444 1 444
Sayfa 5/10
Türk Telekom’un
PSTN hizmet numaralı
bireysel tarifesinde yer alan gerçek kişi Telefon
Abonesi olarak, yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına ilişkin Koşulları okuduğumu ve aynen
kabul ettiğimi, belirtilen Koşullar üzerinden Kampanya’dan faydalanacağımı, Taahhütname’yi
imzaladığım tarihi takip eden ilk fatura döneminden itibaren 12 (on iki) aylık Taahhüt Süresi
boyunca Türk Telekom Telefon Abonesi olarak kalacağımı, 12 (on iki) aylık Taahhüt Süresi’nden
önce (Türk Telekom tarafından telefon hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle sürekli olarak
verilememesi durumu hariç) yukarıda 8., 12. ve 13. maddede belirtilen bir sebeple Kampanya
ve/veya PSTN aboneliğimin son bulması durumunda, Konut Sigortasn Piyasa Bedeli’ni [60
TL’yi (Altmış Türk Lirası)]; Koşullar’ın 8. maddesinde belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası’nın
uygulanma şartlarının oluşması durumunda ise İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan Fayda’nın
değil Kalan Aylar Faydası’nın tamamını [Kapsam ve Koşullar’ın 8. maddesinde belirtildiği şekliyle
hesaplanacak olan İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i] (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar Faydası’nın
zamanında ödenmemesi durumunda T.C. merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı
değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ileri ile birlikte) ilk talepte, defaten, herhangi bir
hüküm ihdasına gerek kalmaksızın zamanında ve eksiksiz olarak, Türk Telekom’un talebi üzerine,
Türk Telekom’un belirteceği süre içerisinde (Türk Telekom tarafından ayrı olarak böyle bir süre
belirtilmedi ise adıma düzenlenen ve Kampanya’dan ayrıldığım tarihi takip eden ilk faturanın
ödenmesi gereken tarihe kadar) Türk Telekom’a ödemeyi, Türk Telekom kayıtlarında bulunan
kişisel bilgilerimin (Ad, Soyad, hat tesis adresi, Kampanya’ya katılım tarihi, Abone ID, T.C. Kimlik
Numarası, Baba adı, Hizmet Numarası, olağan durumda Taahhüt Süresi’nin tamamlanacağı
tarih/Taahhüt Süresi’nden tamamlanmasından önce Kampanya’dan ayrılması durumundan
Kampanya’dan ayrıldığı tarih) Türk Telekom tarafından Sigorta Şirketi ile paylaşılmasını ve 12
aylık Tahhüt Süresi boyunca Türk Telekom ve Sigorta Şirketi tarafından Kampanya kapsamında
işlenmesine onay verdiğimi ve Türk Telekom kayıtlarında bulunan kişisel iletişim adreslerim (Ev
Telefonu, İş Telefonu, Cep Telefonu, E-Posta, Ev Telefon Numarasının Bağlı Olduğu Hat Tesis Adresi)
üzerinden Türk Telekom PSTN Abonelik Sözleşmesi/Hizmet Formu ve/veya Kampanya kapsamında/
Kampanya nedeniyle Türk Telekom ve/veya Sigorta Şirketi tarafından her türlü bildirim ve sair
işlemlerin yapılmasını ve bu şekilde yapılan işlemlerin yasal geçerliliğini kabul ettiğimi, PSTN
(Telefon) hattımın ikamet ettiğim ve mesken olarak kullanılan ev adresime bağlı bulunduğunu,
Türk Telekom’un, işbu Kampanya kapsamında sadece sigorta ettiren durumunda bulunduğunu ve
bu Kampanya kapsamında tek yükümlülüğünün tarafıma hediye edilen Konut Sigortası’na ilişkin
prim bedellerini ödemek olduğunu, Sigorta Şirketi ile şahsım arasında herhangi bir uyuşmazlık
olması halinde Türk Telekom’un söz konusu uyuşmazlık sebebiyle, tarafıma karşı herhangi bir
sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul ettiğimi, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
444 1 444
Sayfa 6/10
KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI İZNİ(*)
Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, aşağıda belirtilen seçeneklerden tercih
ettiklerinize başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle onay verebilirsiniz.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi
amacıyla, yasalara uygun şekilde aboneliğim(iz) süresince abonelik ve kullanım bilgilerim(iz)in
Türk Telekom tarafından
Türk Telekom ile birlikte, Türk Telekom grubu şirketlerinden Avea ve TTNET tarafından
kullanılmasına izin veriyorum.
* Daha önce başka bir formda/taahhütnamede işaretleme yaptıysanız, ilave izinlerinizi bu
taahhütnamede işaretleyebilirsiniz. Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak
geri alabilirsiniz.
Tarih:
/
/
Abone Adı-Soyadı/Unvanı:
İmza :
444 1 444
Sayfa 7/10
Download

15117 Konutlu (asistansız) tahahütname_v3.indd