ULUSOY ELEKTRİK İMALAT VE TAAHHÜT TİCARET A.Ş.
HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ
I - HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ:
Çıkarılmış Sermaye
:
40.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
Halka Arz Miktarı Nominal
- Ortak Satışı
Halka Açılacak Oran
:
:
:
:
40.000.000 TL
12.000.000 TL
12.000.000 TL
% 30
Ek Satış Toplamı Nominal (Ortak Satışı)
:
1.800.000 TL
Ek Satış Dahil Halka Arz Nominal
:
13.800.000 TL
Ek Satış Sonrası Halka Açılacak Oran
:
% 34,50
Halka Arz Aracılığı
:
En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Yöntemi
:
Tahsisatlar
:
Dağıtım
:
Talep Toplama Tarihleri
:
Fiyat Aralığı İle Talep Toplama
(% 10) Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara
(% 20) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara
(% 70) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara
- Yurtiçi Bireysel yatırımcılara “Oransal
Dağıtım”,
- Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara
İş Yatırım karar verecektir.
13-14 Kasım 2014
Halka Arz Satış Fiyatı
:
Taahhütler
:
Fiyat İstikrarı
:
13,40 TL - 16,00 TL
Şirket ve ortakları; payların BİAŞ’ta işlem
görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir)
yıl boyunca,
- Şirket herhangi bir bedelli sermaye
artırımı yaparak dolaşımdaki pay miktarını
artırmayacağını,
- Şirket ortakları ise ilave pay satmayarak
dolaşımdaki
pay
miktarını
artırmayacaklarını,
taahhüt etmişlerdir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1
sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde
halka arz edilen payların BİST’te işlem
görmeye başlamasından itibaren 30 gün
süreyle ek satıştan elde edilen fonun fiyat
istikrarını sağlayıcı işlemler için
kullanılması planlanmaktadır.
II - YATIRIMCI GRUPLARI:
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında talepte bulunacak
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
yatırımcılar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
a) Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar:
i) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş
sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek kişiler ve
(ii) Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişiler ile
(iii) Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan ve merkezi Türkiye’de bulunan
tüm tüzel kişilerdir.
Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur.
b) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: Merkezi Türkiye’de bulunan;
i) Aracı kurumlar, bankalar,
portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta
şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri
ii) Emekli ve yardım sandıkları, 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar
iii) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
iiii) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca Kabul edilebilecek diğer
kuruluşlar
iiiii) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası,
özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini
taşıyan kuruluşlardır.
Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur.
c) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: Yurtdışı kurumsal yatırımcılar sadece İk Yatırım’a
başvurabileceklerdir.
III - ÖDEME SEÇENEKLERİ:
Tüm yatırımcılar, fiyat aralığının içerisinde kalmak kaydıyla, 5 (beş) kuruş fiyat adımlarında
olmak üzere 5 (beş) farklı fiyat seviyesinden farklı miktardaki taleplerini Konsorsiyum
Üyelerine iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri pay adedi
şeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli şeklinde de Konsorsiyum
Üyelerine iletebilirler. Yatırımcıların ilettiği bu fiyatlardan nihai arz fiyatına eşit veya nihai arz
fiyatından yüksek en yakın fiyat “Talep Fiyatı” olarak anılacaktır.
A. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için yatırımcıların farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı
talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı
talep adedi giren yatırımcılar için nihai halka arz fiyatına eşit veya üstündeki en yakın fiyattan
girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır. Ayrıca, Talep Fiyatı ile nihai halka arz fiyatı
arasındaki farkın ilave pay talebine dönüştürülmesini isteyen yatırımcıların bu yöndeki talepleri
dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Fiyattan bağımsız sadece adet olarak talep
eden yatırımcılar için bu adet nihai talep adedi olarak dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız
sadece pay bedeli olarak talep eden yatırımcılar için bu pay bedelinin nihai halka arz fiyatına
bölünmesiyle (küsurat aşağı yuvarlanarak) elde edilen adet nihai talep adedi olarak dikkate
alınacaktır.
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar; aşağıdaki ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte
bulunabilirler.
a - Nakden Ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin bedelleri
nakden yatıracaklardır.
b - Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar yatırım
hesaplarında mevcut olan Likit Fon, B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu, Devlet İç
Borçlanma Senetleri (“DİBS”), Eurobond, İhbarlı Fon, Pay (BİST-30’da yer alan paylar
teminata konu olabilir), A Tipi Fon teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.
Pay talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır:
Likit Fon Blokajı……………………………………..Ödenmesi gereken bedel / % 97
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Blokajı.… Ödenmesi gereken bedel / % 97
TL DİBS Blokajı……………………………………..Ödenmesi gereken bedel / % 95
Döziv DİBS Blokajı………………………………….Ödenmesi gereken bedel / % 90
Eurobond Blokajı (Hazine’nin İhraç Ettiği)..……….Ödenmesi gereken bedel / % 90
Pay Blokajı (BİST-30).………………………….……Ödenmesi gereken bedel / % 89
A Tipi Fon Blokajı……………………………………Ödenmesi gereken bedel / % 67
c - Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında
mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca alım-satım konusu yapılan dövizleri
(AVRO, ABD DOLARI, İNGİLİZ STERLİNİ) teminat göstermek suretiyle pay talep
edebileceklerdir.
Pay talep bedeli karşılığında alınacak döviz tutarı…..Ödenmesi gereken bedel / % 89
Blokaj işleminde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için
ilk açıkladığı gişe kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı
yuvarlanacaktır.
şekilde hesaplanacaktır.
DEĞİŞKEN YÖNTEM:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre
almayı hak ettikleri payın bedelleri, saat 12:00’a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde,
aracı kuruluşça halka arzdan doğan alacağın tahsili için vadesiz hesabı kontrol edilip bakiye
tahsil edilecek; tahsilatın bu şekilde tamamlanmaması durumunda, bloke edilen DİBS’ler
ve/veya likit fonlar ve döviz bozdurularak ödenecektir.
Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde
nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan menkul kıymetler ve döviz üzerindeki bloke aynı
gün kaldırılır.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında müşteri talimatları dikkate
alınacaktır.
Kurumumuzda “Değişken Yöntem” kullanılacaktır.
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
B. Kurumsal Yatırımcılar:
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir.
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış
fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden
2. iş günü saat 12.00’ye kadar talepte bulundukları konsorsiyum üyesine ödeyeceklerdir. Yurtiçi
Kurumsal Yatırımcılar’ın pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk talebi giren aracı kuruma
aittir.
IV - DAĞITIM ESASLARI:
Talepler toplandıktan sonra II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin Eki’nde
yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaşları ile
Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların TC kimlik
numarasını içermeyen kayıtlar iptal edilecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep
listelerinden çıkartıldıktan ve talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra öncelikle
aşağıdaki şekilde nihai arz fiyatına göre nihai talep adedi belirlenecektir.
Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır.
a) Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. İlk
aşamada, talepte bulunan tüm Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a birer adet pay verilecek, daha
sonra, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep
miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi
Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep adedi ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.
b) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek
pay miktarına İş Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Satan Ortaklar karar verecektir.
c) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıya
verilecek pay miktarına İş Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Satan Ortaklar karar
verecektir.
V - MÜKERRER TALEP OLMASI HALİNDE UYGULANACAK ESASLAR:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir
mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır.
NOTLAR:
a) Yatırımcılarımız kredili alım talebinde bulunabilirler. (Her bir Konsorsiyum Üyesi, SPK’nın
kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, kendilerine kredi komitesi ile
limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dahilinde kalmak kaydıyla
talep tarihinde herhangi bir teminatlandırma yapılmaksızın kredili başvurularını kabul
edebilirler. Kredi, dağıtım sonuçları belli olduktan sonra, hakedilen pay adedinin nihai halka arz
fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın tahsil edildiği günden itibaren kullanılmış
sayılacaktır.)
b) Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. halka arzına ilişkin İzahname, Tasarruf
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
Sahiplerine Satış Duyurusu ve Fiyat Tespit Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun
(“KAP”) resmi internet sitesi www.kap.gov.tr , www.ulusoyelektrik.com.tr ve www.gedik.com
da yayımlanmıştır.
Saygılarımızla,
Zafer H. Aksoy
Müdür
Kurumsal Finansman
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
Download

Özet Bilgi - Gedik Yatırım