ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(“ULUUN”)
HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ
I - HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ:
Çıkarılmış Sermaye
:
65.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
Halka Arz Miktarı Nominal
- Sermaye Artırımı
- Ortak Satışı
Halka Açılacak Oran
:
:
:
:
:
84.500.000 TL
23.500.000 TL
19.500.000 TL
4.000.000 TL
% 27,80
Ek Satış Toplamı Nominal
:
Halka Arz Aracılığı
:
Halka Arz Yöntemi
:
Dağıtım
:
Tahsisatlar
:
Talep Toplama Tarihleri
:
Yok.
“En İyi Gayret Aracılığı” ve “Bakiyeyi
Yüklenim Aracılığı”
Fiyat Aralığı İle Talep Toplama
- Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara “Oransal
Dağıtım”,
- Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara
dağıtıma Şeker Yatırım ve Ulusoy Un karar
verecektir.
(% 60) Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara
(% 20) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara
(% 20) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara
12-13-14 Kasım 2014
Halka Arz Satış Fiyatı
:
Taahhütler
:
Fiyat İstikrarı
:
2,90 TL – 3,45 TL
Şirket ve ortakları; payların BİAŞ’ta işlem
görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir)
yıl boyunca,
- Şirket herhangi bir bedelli sermaye
arttırımı yaparak dolaşımdaki pay miktarını
artırmayacağını,
- Şirket ortakları ise ilave pay satmayarak
dolaşımdaki
pay
miktarını
artırmayacaklarını,
taahhüt etmişlerdir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1
sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde
halka arz edilen payların BİST’te işlem
görmeye başlamasından itibaren 30 gün
süreyle Ortak satışından elde edilecek fonun
fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için
kullanılması planlanmaktadır.
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
II - YATIRIMCI GRUPLARI:
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının halka arzında talepte bulunacak
yatırımcılar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
a) Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil
Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde
Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
vatandaşlarını da kapsamak üzere, aşağıda tamamlanan Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur.
b) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar:
- Aracı Kurumlar, bankalar, portföy şirketleri, kollektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım
fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri,
- Emekli ve yardım sandıkları, 17.07.1964 tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun
Geçici 20. maddesi Uyarınca Kurulmuş Olan Sandıklar,
- Kamu kurum ve kuruluşları, TCMB,
- Nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurul’ca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar,
- Aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hasılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin
5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.
Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur.
c) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar:
Yurtdışı kurumsal yatırımcılar sadece Şeker Yatırım’a başvurabileceklerdir.
III - ÖDEME SEÇENEKLERİ:
Tüm yatırımcılar, fiyat aralığının içerisinde kalmak kaydıyla, 5 (beş) kuruş fiyat adımlarında
olmak üzere 5 (beş) farklı fiyat seviyesinden farklı miktardaki taleplerini Konsorsiyum
Üyelerine iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri pay adedi
şeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli şeklinde de Konsorsiyum
Üyelerine iletebilirler. Yatırımcıların ilettiği bu fiyatlardan nihai arz fiyatına eşit veya nihai arz
fiyatından yüksek en yakın fiyat “Talep Fiyatı” olarak anılacaktır.
A. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar; aşağıdaki ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte
bulunabilirler.
a - Nakden Ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin bedelleri
nakden yatıracaklardır.
b - Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar yatırım
hesaplarında mevcut olan Likit Fon, B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu, Devlet İç
Borçlanma Senetleri (“DİBS”), Eurobond, Pay (BİST-30’da yer alan paylar teminata konu
olabilir), A Tipi Fon teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
Pay talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır:
Likit Fon Blokajı……………………………………..Ödenmesi gereken bedel / % 97
B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Blokajı.… Ödenmesi gereken bedel / % 97
TL DİBS Blokajı……………………………………..Ödenmesi gereken bedel / % 95
Döziv DİBS Blokajı………………………………….Ödenmesi gereken bedel / % 90
Eurobond Blokajı (Hazine’nin İhraç Ettiği)..……….Ödenmesi gereken bedel / % 90
ÖSBA (Her aracı kurum sadece ihracına kendisi
aracılık ettiği ve BİST’te işlem gören ÖSBA’lar)…..Ödenmesi gereken bedel / % 50
Pay Blokajı (BİST-30).………………………….……Ödenmesi gereken bedel / % 75
A Tipi Fon…………………………………………….Ödenmesi gereken bedel / % 75
c - Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında
mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca alım-satım konusu yapılan dövizleri
(AVRO, ABD DOLARI, İNGİLİZ STERLİNİ) teminat göstermek suretiyle pay talep
edebileceklerdir.
Pay talep bedeli karşılığında alınacak döviz tutarı…..Ödenmesi gereken bedel / % 90
Blokaj işleminde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için
ilk açıkladığı gişe kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı
yuvarlanacaktır.
DEĞİŞKEN YÖNTEM:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre
almayı hak ettikleri payın bedelleri, saat 12:00’a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde,
aracı kuruluşça halka arzdan doğan alacağın tahsili için vadesiz hesabı kontrol edilip bakiye
tahsil edilecek; tahsilatın bu şekilde tamamlanmaması durumunda, bloke edilen DİBS’ler
ve/veya likit fonlar ve döviz bozdurularak ödenecektir.
Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde
nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan menkul kıymetler ve döviz üzerindeki bloke aynı
gün kaldırılır.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında müşteri talimatları dikkate
alınacaktır.
Kurumumuzda “Değişken Yöntem” kullanılacaktır.
B. Kurumsal Yatırımcılar:
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir.
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış
fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden
2. iş günü saat 14.00’ye kadar talepte bulundukları konsorsiyum üyesine ödeyeceklerdir. Yurtiçi
Kurumsal Yatırımcılar’ın pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk talebi giren aracı kuruma
aittir.
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
IV - DAĞITIM ESASLARI:
Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra talep formuna
göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı
uyrukluklar dışında kalan bireysel yatırımcıların TC kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da
iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep
listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aynı şekilde gerçekleştirilecektir:
Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır.
a) Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır.
Kurul’un II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği madde 19’da yer alan eşit ve
adil davranılması esası gözetilerek karar verilecektir.
b) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurtiçi Kurumsal yatırımcıya verilecek
pay miktarına, Şeker Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Ulusoy Un tarafından karar
verilecektir.
c) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurtiçi Kurumsal yatırımcıya verilecek
pay miktarına, Ak Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Ulusoy Un tarafından karar
verilecektir.
V - MÜKERRER TALEP OLMASI HALİNDE UYGULANACAK ESASLAR:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir
mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır.
NOTLAR:
a) Yatırımcılarımız kredili alım talebinde bulunabilirler.
b) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka arzına ilişkin İzahname, Tasarruf
Sahiplerine Satış Duyurusur ve Fiyat Tespit Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun
(“KAP”) resmi internet sitesi www.kap.gov.tr , www.ulusoyun.com.tr ve www.gedik.com da
yayımlanmıştır.
Saygılarımızla,
Zafer H. Aksoy
Müdür
Kurumsal Finansman
Ge dik Yatır ım Me nkul De ğer le r A.Ş.
Cu mhuriyet Ma h. E-5 Ya nyol No: 29 Gedik Pla za 81450 Ka rtal/İsta nbul T el: (2 16) 4 53 00 00 pbx Fak s: (216) 3 77 11 36
Download

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“ULUUN