Dr. Kadir Berk KAPANCI
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hacı Ahmet Mah. Hüsamettin Sok. No.20 34440 Dolapdere İstanbul - TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 311 51 23 / E-mail: [email protected]
EĞİTİM DURUMU
9/2009 – 11/2013
Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel
Hukuk Doktora Programı, “Birlikte Borçlulukta Borçlular Arası
İlişkiler” (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Turgut Öz).
9/2007 – 8/2009
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi
Hukuku Yüksek Lisans Programı,“Satış Hukukunda Ayıptan Doğan
Sorumluluk ve Sözleşmesel Garanti Taahhütleri” (Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Yeşim Atamer).
9/2002 – 8/2006
Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi.
9/1995 – 6/2002
Özel Saint Joseph Fransız Lisesi, İstanbul.
İŞ DENEYİMİ
9/2007 – (…)
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Yürütülen Dersler: Medeni Hukuka Giriş, Borçlar Hukuku Genel
Hükümler, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Uluslararası Satım
Hukuku [İngilizce], Eşya Hukuku, Miras Hukuku dersleri için
Uygulama Çalışmaları, Türk Medeni Hukukuna ve Borçlar Hukukuna
Giriş [Türk Hukukuna Giriş dersi kapsamında – İngilizce] ve Özel
Hukuk Kliniği.
Araştırma Konuları: Sözleşmeler Hukuku, Satış Hukuku, Teminat
Hukuku, Tüketici Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukukunun
Medeni Hukuk İlkeleri ile Yorumlanması, Tahkim.
9/2006 – 8/2007
Erdem-Erdem Hukuk Bürosu, İstanbul.
Stajyer Avukat
BURSLAR
Doktora Araştırma Bursu (6 ay), Fribourg Üniversitesi - Fribourg, İsviçre, Şubat-Temmuz
2013.
Yoğunlaştırılmış Dil Kursu Bursu (2 ay), Deutscher Akademischer Austausch Dienst
(DAAD) - did deutsch-Institut, Münih, Almanya, Temmuz-Ağustos 2008.
YABANCI DİLLER
Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca.
1/2
YAYINLAR
Kitaplar
“Birlikte Borçlulukta Borçlular Arası İlişkiler“, Vedat Kitapçılık, İstanbul, Ocak 2014,
(xxxii + 646 sayfa).
“Satış Hukukunda Ayıptan Doğan Sorumluluk ve Sözleşmesel Garanti Taahhütleri”, Oniki
Levha Yayınları, İstanbul, Eylül 2012, (xix + 262 sayfa).
Makaleler
“Türk Borçlar Kanunu’nun 14. maddesinin Öngördüğü Yeni Şekil Düzenlemesinin
Getirdikleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, 2012, s.
403-430.
“Götürü Tazminat Anlaşması ve Bunun Ceza Koşulundan Ayırt Edilmesi”, Prof. Dr.
Mustafa Dural’a Armağan, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2012, s. 655-683.
“Tahkimde İhtiyatî Tedbirlere İlişkin Bazı Meseleler”, Prof. Dr. Atâ Sakmar’a Armağan,
GSÜ Hukuk Fakültesi Dergisi 2011/I (2012), s. 521-540.
“Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü”, Prof. Dr. Belgin
Erdoğmuş’a Armağan, DER Yayınları, İstanbul, 2012, s. 689-707.
“Franchise Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Bunun Hukuki Sonuçları”, Prof. Dr. Rona
Serozan’a Armağan, Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 2010, s. 1029-1054.
Araştırma Raporları
“Contractualisation of Family Law” [Aile Hukukunun Sözleşmesel Temellere
Dayandırılması] konusundaki Türkiye Raporu, 19. Uluslararası Viyana Karşılaştırmalı
Hukuk Kongresi 2014.
SEMİNERLER
“New Turkish Sales Law Under the Recent Developments and the Impact of CISG” [Güncel
Gelişmeler Işığında Yeni Türk Satış Hukuku ve Viyana Satış Konvansiyonu’nun Etkisi],
Başak Başoğlu ile birlikte, Verona Üniversitesi Hukuk Fakültesi (18-19 Nisan 2013, 6
saat).
2/2
Download

CV Türkçe - İstanbul Bilgi Üniversitesi