T.C.
BAŞBAKANLIK
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANLIĞI
Temmuz 2014
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İçindekiler
TAKDİM........................................................................................................................................................ i
I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ............................... 1
A-Genel Değerlendirme.......................................................................................................................... 1
Personel Giderleri (01) ....................................................................................................................... 3
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02) ........................................................... 4
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (03) .................................................................................................. 5
Cari Transferler (05) ............................................................................................................................ 6
Sermaye Giderleri (06) ........................................................................................................................ 7
II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:............................ 8
III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ... 10
A-Bütçe Uygulama Beklentileri ............................................................................................................ 10
B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme ............................................................................... 10
IV- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER: ................ 11
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ................................................................................................. 13
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
TAKDİM
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel
yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya
ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna
açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe
uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması gerekse kamuoyunun
kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim işlevinin güçlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda Başbakanlık 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
i
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A- Genel Değerlendirme
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu, 27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı
(1.Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Bütçe Kanunu ile
Başbakanlığa toplam 933.821.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.
2013 yılında Kurumun bütçe gerçekleşmesi 1.177.353.254 TL’dir. Kurumun 2014 yılı
başlangıç ödeneği toplamında, 2013 yılı harcama toplamına göre %20,68 oranında bir azalış söz
konusudur.
Başbakanlığın 2013 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2014 yılı bütçe ödeneklerinin analitik bütçe
sınıflandırmasına göre gider türleri itibarıyla dağılımı ve değişim oranları Tablo 1’de görüldüğü
gibidir.
Tablo 1: 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi ile 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği
Gider Türü
2013 Yılı Gider
Gerçekleşmesi
Personel Gideri
2014 Yılı Başlangıç
Ödeneği
Değişim
Oranı (%)
84.864.251
92.731.000
11.560.846
13.137.000
720.057.394
363.590.000
Cari Transferler
55.463.144
63.443.000
14,39
Sermaye Gideri
305.407.618
400.920.000
31,27
1.177.353.254
933.821.000
-20,68
Sosyal Güvenlik Kurumu
Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Gideri
Toplam
9,27
13,63
-49,51
Gider kalemleri itibarıyla 2013 yılı bütçe gerçekleşme rakamları ve 2014 yılı başlangıç
ödenekleri Grafik 1’de özet olarak gösterilmiştir.
Grafik 1: 2013 Yılı Bütçe Gerçekleşmesi ile 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
Toplam
Personel
Gideri
Sosyal
Mal ve
Cari
Güvenlik Hizmet Alım Transferler
Kurumu
Gideri
Devlet Primi
Giderleri
2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi
1
Sermaye
Gideri
2014 Yılı Başlangıç Ödeneği
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2013 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Tablo 2’de de görüldüğü üzere
468.216.489 TL’dir. 2013 yılı bütçe giderlerinin %39,77’si Ocak-Haziran döneminde yapılmıştır.
2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gideri toplamı ise 486.632.228 TL olup, bu gider
toplamı ise başlangıç ödeneği toplamının %52,11’ini oluşturmaktadır.
2013 ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi itibarıyla bütçe gerçekleşmelerine ilişkin özet
bilgiler Tablo 2 ve Grafik 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri Özeti (TL)
Gider Türü
Personel Gideri
2013
2014
Gider
Gerçekleşmesi
Başlangıç
Ödeneği
Gerçekleşme Miktarı
(Ocak-Haziran Dönemi)
2013
2014
Gerçekleşme
Oranı (%)
2013
2014
84.864.251
92.731.000
44.867.797
46.626.553
52,87
50,28
11.560.846
13.137.000
6.087.584
7.038.333
52,66
53,58
720.057.394
363.590.000
345.508.731
345.663.936
47,98
95,07
Cari Transferler
55.463.144
63.443.000
15.503.445
28.700.026
27,95
45,24
Sermaye Gideri
305.407.618
400.920.000
56.248.932
58.603.380
18,42
14,62
1.177.353.254
933.821.000
468.216.489
486.632.228
39,77
52,11
Sosyal Güvenlik Kurumu
Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Gideri
Toplam
Grafik 2: 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
Toplam
Personel
Gideri
Sosyal
Mal ve
Cari
Güvenlik Hizmet Alım Transferler
Kurumu
Gideri
Devlet Primi
Giderleri
2013
2014
2
Sermaye
Gideri
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Personel Giderleri (01)
Personel giderleri için 2014 yılı başında 92.731.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Haziran ayı
sonu itibarıyla, bu ödeneğin %50,28’i olan 46.626.553 TL kullanılmıştır.
2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği gibidir.
Tablo 3: 2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmesi
Aylar
2013
2014
Ocak
10.866.044
10.983.925
Şubat
6.000.321
6.687.729
Mart
6.048.433
6.708.295
Nisan
8.052.249
7.782.365
Mayıs
5.950.939
6.685.911
Haziran
7.949.812
7.778.327
Toplam
44.867.797
46.626.553
Grafik 3: 2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmesi
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Ocak
Şubat
Mart
2013
3
Nisan
2014
Mayıs
Haziran
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 13.137.000 TL
ödenek ayrılmıştır. 2014 Haziran ayı sonunda ise bu ödeneğin %50,51’i olan 54.503.719 TL
kullanılmıştır.
2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin
aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’te gösterildiği gibidir.
Tablo 4: 2013-2014 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi
Aylar
2013
2014
Ocak
1.392.665
1.584.709
Şubat
939.938
1.085.317
Mart
938.319
1.091.430
Nisan
941.869
1.090.217
Mayıs
936.888
1.092.569
Haziran
937.905
1.094.091
Toplam
6.087.584
7.038.333
Grafik 4: 2013-2014 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Ocak
Şubat
Mart
2013
4
Nisan
2014
Mayıs
Haziran
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (03)
Mal ve hizmet alımı giderleri için 2014 yılı başında 363.590.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014
Haziran ayı sonunda ise bu ödeneğin %95,07’si olan 345.663.936 TL kullanılmıştır.
2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri
ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’te gösterildiği gibidir.
Tablo 5: 2013-2014 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmesi
Aylar
2013
2014
Ocak
101.106.830
101.138.955
Şubat
4.631.554
7.393.040
Mart
9.061.273
107.866.179
Nisan
12.790.111
9.381.664
Mayıs
211.436.711
114.182.306
Haziran
6.482.251
5.701.791
Toplam
345.508.731
345.663.936
Grafik 5: 2013-2014 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmesi
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
Ocak
Şubat
Mart
2013
5
Nisan
2014
Mayıs
Haziran
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Cari Transferler (05)
Cari transferler harcama kalemi için 2014 yılı başında 63.443.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014
Haziran ayı sonunda ise bu ödeneğin %45,24’ü olan 28.700.026 TL kullanılmıştır.
2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve
değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’de gösterildiği gibidir.
Tablo 6: 2013-2014 Cari Transferler Gerçekleşmesi
Aylar
2013
2014
Ocak
0
0
Şubat
156.000
11.680
Mart
23.000
1.078.120
Nisan
5.040.193
7.566.000
Mayıs
3.229.708
20.010.000
Haziran
7.054.545
34.226
Toplam
15.503.445
28.700.026
Grafik 6: 2013-2014 Cari Transferler Gerçekleşmesi
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Ocak
Şubat
Mart
2013
6
Nisan
2014
Mayıs
Haziran
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sermaye Giderleri (06)
Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 400.920.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Haziran ayı
sonunda ise bu ödeneğin %14,62’si olan 58.603.380 TL kullanılmıştır.
2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği gibidir.
Tablo 7: 2013-2014 Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi
Aylar
2013
2014
Ocak
0
0
Şubat
7.470.812
222.155
Mart
10.675.123
1.570.400
Nisan
22.142.013
50.627.092
Mayıs
10.584.679
4.124.345
Haziran
5.376.305
2.059.387
Toplam
56.248.932
58.603.380
Grafik 7: 2013-2014 Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Ocak
Şubat
Mart
2013
7
Nisan
2014
Mayıs
Haziran
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:
Bu dönemde Başbakanlık birimleri tarafından gerçekleştirilen bazı faaliyetlere ilişkin bilgiler
aşağıdadır.
68 adet Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş, çeşitli konulara ilişkin 766 adet
Kararnamenin hazırlanması, takibi ve tekemmülü sağlanmıştır.
MATRA Patrol Programı kapsamında Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen “Kaliteli Mevzuat ve
Mevzuatın Uygulanması” konulu programa katılım sağlanmıştır. Söz konusu programın temel amacı; Avrupa
Birliğinin önemli ülkelerinden biri olan Hollanda’nın hukukun üstünlüğü, kaliteli mevzuat ve mevzuatın
iyileştirilmesi konularındaki deneyimlerinden, bilgilerinden ve tecrübelerinden katılımcı ülkelerin de
faydalanması, bununla beraber katılımcı ülke uygulamaları hakkında da bilgi sahibi olunması ve ev sahibi ülke
uzmanları ile katılımcılar arasında etkileşim sağlanmasıdır.
OECD Düzenleyici Politikalar Komitesi faaliyetleri Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
tarafından Ulusal Eşgüdüm Birimi olarak takip edilmekte olup bu kapsamda 14-15 Nisan 2014 tarihlerinde
Fransa/Paris’te düzenlenen OECD-RPC 10 uncu Toplantısı’na katılım sağlamıştır.
29. Reform İzleme Grubu (RİG) toplantısında alınan kararların ve operasyonel sonuçlarının takibinin
sağlanması için düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır.
Devlet teşkilatının düzenli işlemesini sağlayıcı prensipleri tespit etmek ve kurumlar arasında koordinasyonu
sağlamak amacıyla Başbakanlık Genelgeleri yayımlanmıştır.
4 öğrencinin ilgili birimlerde staj yapması sağlanmıştır.
Başbakanlık Merkez Teşkilatının personel politikasını tespit etme ve personelin özlük işleri ile ilgili görevleri
yerine getirme çalışmaları doğrultusunda 17 açıktan atama, 11 naklen atama ve 36 görevden ayrılma işlemi
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 688 kişinin müşterek kararname ile üst düzey göreve atanması sağlanmıştır.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından Medya ile İşbirliği Toplantıları ve STK’lara yönelik Etik Platform
Bilgilendirme Toplantıları düzenlenmiş; Türkiye’de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi
tamamlanmıştır. 23 ayrı kurumda etik eğitimi verilmiş ve yükseköğretimde etik ilkelerin oluşturulmasına
yönelik 4 çalıştay düzenlenmiştir.
423’ü kurum, 418’i üniversite yönetmeliği ve 464’ü tebliğ olmak üzere toplam 1.305 mevzuat metninin
incelemesi yapılmıştır. İncelenen mevzuat metinlerinden 33’ü kurum, 17’si üniversite yönetmeliği ve 3’ü tebliğ
olmak üzere 53’ü çeşitli nedenlerden kurumlarına iade edilmiştir.
Resmî Gazete’nin günlük olarak basılı ve elektronik ortamda yayımlanmasının sağlanmasına ve mevzuatın
Mevzuat Bilgi Sisteminden kodifiye edilmiş şekilde ücretsiz olarak kamuoyunun kullanımına sunulmasına
devam edilmiştir.
181 adet mer’i kanun metninin geçmiş metinlerinin kodifikasyonu yapılmış ve bu metinler Mevzuat Bilgi
Sisteminden erişilebilir hale getirilmiştir.
“Türkiye'de Mevzuatın Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi” konulu bir proje Avrupa Birliği Bakanlığına teklif
edilmiş ve gerekli bütçe Bakanlık tarafından ayrılmıştır.
Vatandaşa daha hızlı, kaliteli kamu hizmeti vermek ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden ileri düzeyde
faydalanmak suretiyle tasnif işleri tamamlanmış belgeleri dijital ortama aktarma işlemlerine devam edilmiştir.
Dünden Bugüne Başbakanlık adlı eser hazırlanarak basımı tamamlanmıştır.
İç ve dış güvenlik konularında ilgili kurumlarla birlikte muhtelif çalışmalara katkıda bulunulmuş ve bu
çalışmalara yönelik takip, kontrol ve koordinasyon sağlanmıştır.
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve kamu harcamalarının disiplin altına alınması amacıyla
yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile kamu taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin
Genelgenin uygulanmasına devam edilmiştir.
Acil Destek Programı kapsamında deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetlerden zarar gören
vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmıştır.
Koordinasyon görevi Başbakanlık ve sekretarya işlemleri ise Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı
tarafından yürütülen, Çanakkale Savaşlarını Anma Törenlerine ilişkin çalışmalar kapsamında 99 uncu Yıl
Anma Törenleri gerçekleştirilmiştir.
2014 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı, 2014 Yılı Performans Programı, 2013 Yılı Faaliyet Raporu, 2013 Yılı
Kesin Hesap Tasarısı ile birim yöneticilerine yönelik olarak mali raporlar hazırlanmıştır. Ayrıca harcamalara ve
ihalelere ilişkin ön malî kontrol işlemleri gerçekleştirilmiştir.
8
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Başbakanlık İç Kontrol Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan süreç ve risk analizlerinden de faydalanılarak
hazırlanacak olan İç Kontrol Eylem Planı çalışmalarına başlanmıştır.
2015 Yılı Başbakanlık Performans Programı ve 2015 Yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.
2016-2020 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarına katılım sağlayacak Yönlendirme Kurulu, Yürütme Kurulu ve
Çalışma Ekipleri belirlenmiştir.
Uluslararası Tahkimde (ICSID) görülen 1 davanın takibine yönelik işlemler yapılmıştır.
2014 yılının ilk altı ayında açılan 486 yeni dava ile birlikte toplam 7.315 derdest davanın takibine yönelik
işlemler yapılmıştır.
Bakanlıklardan sorulan hukuki konulara ilişkin 5 mütalaa verilmiş, Danıştay'dan istişari görüş alınması talebine
yönelik 1 işlem yapılmış ve soruşturma izni taleplerine yönelik 17 işlem gerçekleştirilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılıkları veya mahkemeler tarafından bilgi ve belge talebinde bulunulmuş olup bu talepler
yasal çerçevelerde yerine getirilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılıkları ile mahkemeler tarafından çeşitli
konularda gönderilen 83 dosya ile ilgili işlemler yerine getirilmiştir.
Demokratik ve çağdaş yönetimin gereği olarak eşitlik, tarafsızlık ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda bütün
iletişim kanalları açık tutularak (telefon, mektup, faks, internet veya şahsen) bireylerin kendileri veya kamu ile
ilgili dilek, öneri, istek ve şikâyetleri hakkında Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) 498.196 adet başvuru
gerçekleşmiştir. Bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler kapsamında sevk/işlem yapılan evrak
sayısı ise 592.110’dur.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, bireylerin kendileri ve faaliyet alanları ile ilgili bilgi edinme
haklarını kullanmaları kapsamında yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin işlemler yürütülmüştür.
Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerinin analizleri yapılmıştır.
Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara danışma hizmeti verilmiştir.
Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi Eylem Planının
03/01 Toplumsal Bilincin Artırılması Tedbiri uyarınca çalışmalar yapılmıştır.
Başbakanlığın kurumsal kimliğini daha iyi yansıtacak olan Başbakanlık İnternet Sitesi çalışmaları tamamlanmış
ve yeni web sayfası kamuoyunun hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Başbakanlığın kurumsal internet sitesi
www.basbakanlik.gov.tr ile Başbakanlık Basın Merkezi’nin kurumsal sitesi www.bbm.gov.tr düzenli olarak
güncellenmiştir.
Vatandaşlarımıza daha kaliteli, güvenilir bir kamu hizmeti verilmesi ve hizmetin daha etkin ve verimli bir
şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla Başbakanlık İletişim Merkezinin (BİMER) güncelleştirilmesi
çalışmalarına devam edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Hükümeti ve Başbakanlık ile Sayın Başbakan’ı doğrudan veya dolaylı
şekilde ilgilendiren gelişmelerde ulusal veya uluslararası medyayı bilgilendirme görevleri sürdürülmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti ve Başbakanlığı ilgilendiren hususlarda ulusal ve uluslararası basında yer alan, eksik olan
veya doğru olmayan haberle ilgili vakit geçirilmeksizin gerekli girişimlerde bulunularak gerekli düzeltmeler
yapılmış ve bu hususlardan kamuoyu haberdar edilmiştir.
TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi ile e-imza temini konusunda yapılan işbirliği sürdürülmüş ve
Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinde görev yapan personel için nitelikli elektronik sertifika (NES)
teminine devam edilmiştir.
Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nin bilişim altyapısının güncel ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde
düzenlenmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
Başbakanlık Atatürk Orman Çiftliği kampüsünde oluşturulması planlanan veri merkezi altyapısının
kurulmasına ve yine yüksek kaliteli hizmet sunmak amacıyla oluşturulması planlanan bilişim ağı aktif sistem
altyapısının kurulmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Yeni sunucu sistemleri alınmıştır.
Personelin bilgisayara dayalı iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla ilgili personele
bilgisayar eğitimleri verilmiştir.
9
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A- Bütçe Uygulama Beklentileri
2014 yılı Başbakanlık bütçesinin yılsonu itibarıyla gerçekleşme tahmini Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8: 2014 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
Gider Türü
Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
Personel Giderleri
93.253.105
Sosyal Güvenlik Kurumu
Devlet Primi Giderleri
14.076.665
691.327.872
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
57.400.053
Cari Transferler
1.100.000.000
Sermaye Giderleri
Toplam
1.956.057.695
B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme
Kurumun mal ve hizmet alım giderlerinin yılın ikinci yarısında da önemli bölümü görev
giderlerinden olmak üzere kullanılacağı ve başlangıç ödeneğini aşacağı öngörülmektedir.
Cari transferler ödeneğinin ise önemli oranda kullanılacağı tahmin edilmektedir.
Başbakanlık yeni hizmet binası ile yapımı tamamlanan Millî Arşiv Sitesi inşaatlarının hak ediş
ödemeleri nedeniyle sermaye giderleri kaleminde yer alan ödeneğin tamamının harcanacağı ve önemli
miktarda ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı değerlendirilmektedir.
10
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
IV- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER:
Önümüzdeki dönemde Başbakanlık birimleri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin bilgiler
aşağıdadır.
Belirlenecek kanunların geçmişe dönük biçimde kodifikasyonlarının yapılmasına yönelik çalışmalara devam
edilecektir.
Daha önceki dönemlerde Mevzuat Bilgi Sistemine erişimi artırmak amacıyla bazı cep telefonu ve tablet
bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan ve geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan e-uygulamalara ek olarak
farklı işletim sistemi kullanan bir e-uygulamanın da hizmete girmesine yönelik çalışma yapılacaktır.
'Türkiye'de Mevzuatın Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi” konulu projede ilerleme kaydedilmesine çalışılacaktır.
Mevcut arşivlik belgelerin yıpranmasını önlemek ve ömürlerini uzatmak amacıyla başlatılan asitsiz gömleklik
kâğıt alımı ihalesi gerçekleştirilecek ve arşivlik belgelerin muhafazasında kullanılmak üzere arşiv kutusu alımına
devam edilecektir.
Osmanlı Dönemine ait orijinal defterlerin muhafazasında kullanılmak üzere asitsiz malzemeden imal edilmiş
muhtelif ebatlarda “Defter Muhafaza Kabı” satın alınacaktır.
Güvenliğe ilişkin ulusal politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik faaliyetler ile kurumsal kapasitenin
artırılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek toplantı ve çalışmalara katılım sağlanacaktır.
Başbakanlık 2015-2017 bütçe teklifi hazırlanarak Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına sunulacaktır.
Başbakanlık 2011-2015 Stratejik Planı ile 2015 Yılı Bütçesi arasındaki bağlantıyı kuran ve idarenin bir yıllık
hedef, gösterge ve faaliyetlerini içeren Başbakanlık 2015 Yılı Performans Programı hazırlanacaktır.
Kurumsal performans verilerinin izlenmesi ve raporlanması amacıyla oluşturulan iş zekâsı altyapısının yönetici
ihtiyaçlarına göre kapsamı genişletilerek karar vericilere bilgi desteği sağlayacak bir sistem haline dönüşmesi
sağlanacaktır.
2016-2020 Stratejik Planı Hazırlık çalışmalarına başlanarak çalışmalara katılacak kurum personeli için eğitim
etkinlikleri ve sonrasında hazırlık aşamasına katkı sağlayacak çalıştaylar düzenlenecektir.
TODAİE ile stratejik yönetim alanında yürütülmesi planlanan proje çalışmalarına devam edilecektir.
Uluslararası Tahkimde (ICSID) görülen davanın ve Temmuz-Aralık/2014 döneminde açılacak davalarla
birlikte derdest olan toplam 7.315 davanın takibine yönelik işlemlere devam edilecektir.
Hukuki konulara ilişkin mütalaa talebinde bulunulması halinde mütalaa hazırlanacak, Danıştay’ın istişari görüş
taleplerine uygun görülmesi halinde görüş sunulacak, soruşturma izni taleplerine yönelik işlemlere devam
olunacak ve BİMER kanalıyla gelen taleplere cevap verilecektir.
Cumhuriyet Başsavcılıkları veya mahkemeler tarafından bilgi ve belge talebinde bulunulması halinde talepler
yerine getirilecek, Cumhuriyet Başsavcılıkları veya mahkemeler tarafından gönderilecek dosyaların gereği
yapılacaktır.
Ülke çapında kamuya öncülük etmek, daha hızlı, kaliteli ve güvenilir kamu hizmeti verilmesini temin etmek,
bilişim ve iletişim teknolojilerinin ileri düzeyde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin
artırılmasına çalışılacak; ayrıca acil başvurulara müdahale edebilecek ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı
da kapsayan danışmanlık hizmetlerinin yürütülebileceği günümüz teknik donanımına haiz BİMER Danışma
Hizmetleri oluşturulacak ve devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi çağdaş iletişim araçlarıyla sürdürmek
amacıyla BİMER hizmetinin yazılım ve teknik donanımı güncellenecektir.
Vatandaşların ve toplumdaki grupların, kendilerini açık bir şekilde ifade etmeleri, yasal haklarını kullanmaları,
yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve farklılıklarını ortaya koymalarını sağlamaya, ayrıca yönetenlerleyönetilenlerin karşılıklı etkileşimini sağlayan yönetim anlayışını hayata geçirmeye yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Başbakanlık faaliyetleri ve Sayın Başbakan’ın günlük programının kısa mesaj yoluyla basın mensupları ve diğer
ilgililere servisi için gerekli altyapı çalışmaları sürdürülecektir.
TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi ile e-imza temini konusunda yapılan işbirliği sürdürülecek ve
Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinde görev yapan personel için nitelikli elektronik sertifikalar (NES)
temin edilmeye devam edilecektir.
Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nin bilişim altyapısının güncel ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde
düzenlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.
Başbakanlık Atatürk Orman Çiftliği kampüsünde oluşturulması planlanan veri merkezi altyapısının
tamamlanması; elektrik, fiberoptik, bakır, sinyalizasyon kablolama ve kontrol sistemlerinin, kesintisiz güç
kaynağı, hassas klima, yangın uyarı ve söndürme, aydınlatma vb. amaçlı tüm alt sistemlerin yedeklilik
unsurlarıyla birlikte işletime alınması planlanmaktadır.
11
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Başbakanlık Atatürk Orman Çiftliği kampüsünde oluşturulması planlanan bilişim ağı aktif sistem altyapısının,
tüm aktif ve pasif yedeklilik unsurlarıyla birlikte işletime alınması planlanmaktadır.
“Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Bu kapsamda bilgi
güvenliği zaafiyet testleri yapılacak ve değerlendirme raporları hazırlanacaktır. Aynı kapsamda Bilgi İşlem
Başkanlığı bilgi varlıklarının risk değerlendirmelerine yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir. Ayrıca ilgili
personele bilgi güvenliği konularında eğitimler verilecektir.
Felaket Kurtarma Merkezi için çalışma başlatılacaktır.
Başbakanlık ofis otomasyonu proje ve programları için yazılmış tüm programlar ve projelerin yenileme,
düzeltme ve istekler doğrultusunda ilave etme çalışmaları devam edecektir.
Kurum çalışanlarının bilgisayara dayalı iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla genel
bilgisayar eğitimleri verilecektir.
12
2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Ek 1
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
01 - PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARINA
DEVLET
……..PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI YÖNELİK MAL VE
TÜKETİME
MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM
GAYRİMENKUL
MALGİD.
BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
04 - FAİZ GİDERLERİ
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ
BORÇ FAİZ
GİDERLERİ
DİĞER
İÇ BORÇ
FAİZ GİDERLERİ
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
İSKONTO GİDERLERİ
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT
FAİZ
GİDERLERİ
05
- CARİ
TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA
YAPILAN
TRANSFER.
HANE
HALKINA
YAPILAN
TRANSFERLER
DEV.SOS.
GÜV. KURUMLARINDAN
HANE
HALKINA
FAYDATRANSFERLER
ÖDE.
YURTDIŞINA YAPILAN
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
06 - SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL
SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
MENKUL
MALLARIN BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
08 - BORÇ VERME
YURTİÇİ BORÇ VERME
YURTDIŞI BORÇ VERME
09 - YEDEK ÖDENEKLER
1.177.353.254
84.864.251
43.244.510
40.516.367
0
0
1.103.374
11.560.846
6.953.852
4.606.995
0
0
0
720.057.394
0
18.255.608
9.015.706
624.183.883
60.072.373
4.014.444
4.217.082
295.876
2.422
0
0
0
0
0
0
55.463.144
5.700.052
48.902.750
831.956
126
0
28.260
0
305.407.618
43.513.658
0
882.489
0
239.018.830
20.975.082
377.449
0
640.111
0
0
0
0
0
0
0
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
933.821.000
92.731.000
53.979.000
37.352.000
0
0
1.400.000
13.137.000
8.340.000
4.797.000
0
0
0
363.590.000
0
21.714.000
7.473.000
260.191.000
65.782.000
3.727.000
4.408.000
295.000
0
0
0
0
0
0
0
63.443.000
7.600.000
55.000.000
806.000
2.000
0
35.000
0
400.920.000
117.370.000
0
1.550.000
0
253.500.000
21.000.000
5.500.000
0
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
OCAK
GERÇEKLEŞME
2013
113.365.539
10.866.044
4.910.441
5.841.267
0
0
114.336
1.392.665
780.124
612.541
0
0
0
101.106.830
0
600.631
197.992
100.002.185
197.922
54.148
53.952
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
113.707.590
10.983.925
7.610.549
3.321.778
0
0
51.598
1.584.709
1.262.457
322.252
0
0
0
101.138.955
0
240.966
359.922
100.000.991
371.772
131.057
24.892
9.356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
2013
19.198.625
6.000.321
3.337.492
2.508.257
0
0
154.572
939.938
528.686
411.253
0
0
0
4.631.554
0
710.219
707.115
1.756
2.924.786
108.291
176.642
2.745
0
0
0
0
0
0
0
156.000
0
0
156.000
0
0
0
0
7.470.812
7.423.929
0
0
0
0
0
46.884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
15.399.922
6.687.729
5.096.712
1.498.051
0
0
92.966
1.085.317
867.867
217.450
0
0
0
7.393.040
0
1.710.013
1.042.896
5.594
4.284.448
139.032
204.031
7.027
0
0
0
0
0
0
0
11.680
0
0
11.680
0
0
0
0
222.155
222.155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MART
GERÇEKLEŞME
2013
26.746.147
6.048.433
3.352.983
2.487.241
0
0
208.209
938.319
527.647
410.672
0
0
0
9.061.273
0
1.183.133
700.085
3.052.341
3.248.965
538.711
314.878
23.161
0
0
0
0
0
0
0
23.000
0
0
23.000
0
0
0
0
10.675.123
20.258
0
0
0
9.106.117
1.452.873
95.875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NİSAN
GERÇEKLEŞME
2014
118.314.423
6.708.295
5.137.484
1.481.077
0
0
89.734
1.091.430
890.178
201.252
0
0
0
107.866.179
0
1.437.375
801.610
100.002.866
5.090.533
379.858
143.894
10.043
0
0
0
0
0
0
0
1.078.120
900.000
0
178.120
0
0
0
0
1.570.400
32.338
0
0
0
1.504.431
33.630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013
48.966.434
8.052.249
3.389.664
4.539.873
0
0
122.711
941.869
531.950
409.919
0
0
0
12.790.111
0
810.370
850.924
6.697.065
3.628.661
537.466
211.831
53.794
0
0
0
0
0
0
0
5.040.193
530.693
4.347.000
162.500
0
0
0
0
22.142.013
21.576.512
0
0
0
0
517.120
48.380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
76.447.339
7.782.365
5.196.746
2.522.671
0
0
62.947
1.090.217
876.157
214.060
0
0
0
9.381.664
0
2.661.882
830.144
3.714
5.264.526
134.632
456.468
30.299
0
0
0
0
0
0
0
7.566.000
0
7.400.000
166.000
0
0
0
0
50.627.092
0
0
0
0
50.618.950
8.142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAYIS
GERÇEKLEŞME
2013
232.138.926
5.950.939
3.373.256
2.469.761
0
0
107.923
936.888
528.552
408.336
0
0
0
211.436.711
0
2.226.529
949.892
200.006.037
7.564.771
223.024
451.911
14.549
0
0
0
0
0
0
0
3.229.708
175.748
3.000.000
25.700
0
0
28.260
0
10.584.679
8.246.805
0
0
0
955.800
1.350.580
31.494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
146.095.131
6.685.911
5.151.517
1.465.137
0
0
69.256
1.092.569
877.986
214.583
0
0
0
114.182.306
0
1.034.688
1.141.805
106.952.400
4.290.692
421.871
299.883
40.968
0
0
0
0
0
0
0
20.010.000
2.076.000
17.900.000
34.000
0
0
0
0
4.124.345
54.612
0
50.150
0
1.463.752
2.555.832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2013
27.800.819
7.949.812
3.383.252
4.495.544
0
0
71.015
937.905
556.774
381.132
0
0
0
6.482.251
0
1.464.111
1.060.365
3.608
3.421.671
179.742
336.192
16.562
0
0
0
0
0
0
0
7.054.545
178.095
6.847.000
29.450
0
0
0
0
5.376.305
0
0
39.768
0
0
5.297.125
39.412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
16.667.822
7.778.327
5.212.894
2.534.460
0
0
30.973
1.094.091
878.363
215.727
0
0
0
5.701.791
0
700.505
666.786
13.088
3.856.408
315.655
128.298
21.052
0
0
0
0
0
0
0
34.226
0
0
0
0
0
34.226
0
2.059.387
557.851
0
17.110
0
1.005.788
138.414
340.224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OCAK - HAZİRAN
GERÇEK. TOPLAMI
2013
468.216.489
44.867.797
21.747.088
22.341.942
0
0
778.767
6.087.584
3.453.732
2.633.852
0
0
0
345.508.731
0
6.994.992
4.466.372
309.762.992
20.986.776
1.641.380
1.545.407
110.812
0
0
0
0
0
0
0
15.503.445
884.535
14.194.000
396.650
0
0
28.260
0
56.248.932
37.267.503
0
39.768
0
10.061.917
8.617.699
262.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
486.632.227
46.626.553
33.405.903
12.823.176
0
0
397.474
7.038.333
5.653.008
1.385.324
0
0
0
345.663.936
0
7.785.427
4.843.162
306.978.652
23.158.377
1.522.106
1.257.465
118.746
0
0
0
0
0
0
0
28.700.026
2.976.000
25.300.000
389.800
0
0
34.226
0
58.603.380
866.956
0
67.260
0
54.592.922
2.736.018
340.224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ARTIŞ
ORANI
(%)
3,93
3,92
53,61
-42,60
0,00
0,00
-48,96
15,62
63,68
-47,40
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
11,30
8,44
-0,90
10,35
-7,27
-18,63
7,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,12
236,45
78,24
-1,73
0,00
0,00
21,11
0,00
4,19
-97,67
0,00
69,13
0,00
442,57
-68,25
29,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OCAK-HAZ.
GERÇEK.
ORANI (%)
2013
2014
39,7
52,11
52,87
50,28
50,27
61,89
55,19
34,33
0,004
0,00
0,00
0,00
70,5
28,39
52,68
53,58
49,66
67,78
57,17
28,88
0,007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,9
95,07
8
0,00
0,00
38,3
35,85
49,52
64,81
49,64
117,9
34,93
35,208
40,84
40,84
36,69
28,53
37,45
40,25
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,9
45,24
15,55
39,16
29,02
46,00
47,62
48,36
0,008
0,00
0,00
0,00
100,
97,79
00
0,00
0,00
18,4
14,62
85,62
0,74
0,005
0,00
4,51
4,34
0,00
0,00
4,21
21,54
41,0
13,03
69,49
6,19
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
YILSONU
GERÇEK.
TAHMİNİ
1.956.057.695
93.253.105
66.811.805
25.646.351
0
0
794.949
14.076.665
11.306.017
2.770.648
0
0
0
691.327.872
0
15.570.854
9.686.324
613.957.304
46.316.755
3.044.212
2.514.931
237.491
0
0
0
0
0
0
0
57.400.053
5.952.000
50.600.000
779.600
0
0
68.453
0
1.100.000.000
120.000.000
0
1.000.000
0
260.000.000
5.472.035
680.448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Not: Bütçe Giderlerinin Gelişimine ilişkin Ek 1 tablo e-bütçe sistemince üretilmektedir. Tablonun iki yılın harcama gerçekleştirmelerinin kıyaslandığı “Ocak-Haz. Gerçekleşme Oranı %” sütununda 2013 yılı altı aylık harcaması yıllık gerçekleşmeye
oranlanırken 2014 yılı altı aylık gerçekleşmesi başlangıç ödeneğine oranlanmak suretiyle verilmektedir. Bu sütunda verilen oranların belirtilen husus göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
13
Download

T.C. BAŞBAKANLIK 2014 Kurumsal Mali Durum ve