E-DEFTER
YAPıLACAKLAR
A.Şeref ACAR
YMM
Mustafa DÜNDAR
YMM
Kim
tutacak
E-Fatura geçen mükelleflerin
tamamı en geç 31.12.2014 tarihine
kadar başvuruda bulunup, 1 Ocak
2015 tarihinden itibaren ee-deftere
geçeceklerdir.
a)4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip
olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında MAL ALAN
MÜKELLEFLERDEN 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari
25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
E- fatura
b)6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa
veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında
MAL ALAN MÜKELLEFLERDEN 31/12/2011 tarihi
itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına
sahip olanlar.
E- fatura
2014 yılında yeni tutar belirlenmediğinden, 2013
yılındaki tutarlar, sadece ve sadece 2013 yılı için
geçerli olup, bu tutarlar her yıl otomatik olarak
artmadığı gibi yeni belirlemede yapılmamıştır.
e-DEFTER
TANIM
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu
hükümleri gereğince tutulması zorunlu
olan defterlerin www. e-defter.gov.tr
isimli internet sitede duyurulan format ve
standartlara uygun biçimde elektronik
dosya
biçiminde
hazırlanması,
bastırılmaksızın
kaydedilmesi,
değişmezliğinin,
bütünlüğünün
ve
kaynağının doğruluğunun garanti altına
alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı
olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı
hedefleyen
hukuki
ve
teknik
düzenlemeler bütünüdür.
e-DEFTER
1- 6102 sy TTK m.64
64//3,
2- 213 sy
sy.. VUK, mük
mük..m.242
242,, mük
mük..m.257 ve
YASAL
DAYANAK
m.175
175,,
5- 1 Sıra no’lu Elektronik Defter Tebliği,
6- Ticari Defterlere İlişkin Tebliği
Tebliği..
7- 421 SERİ NO’LU VUK GT,
8- 67 NO’LU VUK SİRKÜLERİ
E-FATURA
KULLANANLAR
31.12.2014 TARİHİ
İTİBARİYLE E-DEFTERE
DEFTERE
GEÇMEK ZORUNADIR.
GEÇİŞ TARİHİ
67 NO’LU VUK
SÜRKÜLERİ
421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan
mükelleflerden
mükelleflerden;
a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde
başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,
b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce
başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,
c)Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden
önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en
geç 2014 Aralık ayı içerisinde,
elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
İHTİYAÇLAR
a) Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik
İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen
nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,
b) Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No’lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler
çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından
yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede
Mali Mühür temin etmiş olması,
c)Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi,
onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak
yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.
GEÇİŞ TARİHİ
67 NO’LU VUK
SÜRKÜLERİ
Elektronik defter uygulamasında defterler aylık dönemler
itibarıyla tutulacağından zorunluluk kapsamına giren
mükellefler 2014 Aralık ayı içerisinde başvurmaları
durumunda, 2014 Aralık döneminin defterlerini aylık olarak
oluşturamayacaklardır
oluşturamayacaklardır.
Sonuç: 2014 YILINDA TUTULAN DEFTERLERİMİZ
KAĞIT ORTAMINDA TUTULACAK VE BUNA GÖRE
İŞLEM YAPILACAKTIR.
YAPILACAKTIR
HANGİ
DEFTERLERİ
KAPSAMAKTA
DIR?
1- Yevmiye Defteri,
2- Defteri Kebir,
Diğerleri kağıt ortamında
tutulacaktır.
BAŞVURU
E-FATURA’YA
FATURA’YA GEÇİŞTE OLDUĞU GİBİ E-DEFTER
E
İÇİN DE BAŞVURUDA BULUNULMASI
GEREKMEKTEDİR.
BAŞVURUNUN EN GEÇ 31.12.2014 TARİHİNE
KADAR YAPILMASI ZORUNLUDUR. Özel hesap
dönemine tabi olanlar ise 30.11.2014 tarihine kadar
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
e-Defter uygulamasına başvuru yapmak için
mali mühür gerekli olup, e-fatura uygulaması
için alınan mali mühür e-defter uygulaması için
de kullanılabilmektedir.
kullanılabilmektedir
BAŞVURU
Elektronik ortamda yapılmak
zorundadır.
BAŞVURU
BAŞVURU
Elektronik defter uygulamasına sadece
format ve standardı www.edefter.gov.tr
İnternet adresinde yayımlanan defterlerin
elektronik ortamda tutulabilmesi amacıyla
başvuru yapılabilecektir.
yapılabilecektir
TUTULMA
SI
Elektronik defter tutulmaya başlanıldıktan
sonra her ay için GİB’DEN ELEKTRONİK
ORTAMDA AYRI AYRI SERTİFİKA ALINACAK
VE BU SERTİFİKALAR SAKLANACAKTIR.
Elektronik defter tutma sürecinde hesap
döneminin ilk ayının beratının alınması açılış
onayı, son ayının beratının alınması ise
kapanış onayı yerine geçmektedir.
BERAT
ALINMASI
Aylık dönemler itibarıyla oluşturulan elektronik defterler için,
aşağıda yer alan adımları izleyerek berat alınması ve bunları
istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesi zorunludur.
a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden
üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik
imza veya mali mühür ile imzalar.
b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden
üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait
defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe
kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar."
c)) İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu
dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın
onayına sunulur.
ç) Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter
tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili
olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir.
BERAT
NEDİR?
E-DEFTER
DEFTER Tebliğinde yer alan usul ve
esaslar
çerçevesinde,
elektronik
ortamda oluşturulan defterlere ilişkin
olarak, GİB tarafından belirlenen
standartlara uygun bilgileri içeren ve
Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış
elektronik dosyadır.
Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan
elektronik defter beratı açılışı Yapılacaktır. (OCAK 2015)
AÇILIŞ VE
KAPANIŞ
ONAY
ZAMANI
Hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan
elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade eder.
(KV Mük. 25 Nisan, GV Mük. 25 Mart)
Berat Alınması nedeniyle, geçmişe dönük muhasebe
kayıtlarının,
muhasebenin
düzeltme
kuralları
çerçevesinde düzeltilmesi gerekmektedir.
DİKKAT
EDİLECEK
HUSUSLAR
Berat nedeniyle, banka, cari hesap vb mutabakatlarının berat
alınıncaya kadar yapılması gerekmektedir. Bu nedenle gelmeyen
faturaların ve stokların takibi sağlıklı bir şekilde yapılmalıdır.
DİKKAT
EDİLECEK
HUSUSLAR
e-Defter ve e-defter
e
beratının elektronik, manyetik,
optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi
gerekmektedir Defter ve beratının kağıda bastırılarak
gerekmektedir.
saklanması söz konusu değildir. e-Defter ibraz edilirken
mutlaka beratı ile birlikte elektronik, manyetik veya
optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde
ibraz edilmelidir.
edilmelidir
DİKKAT
EDİLECEK
HUSUSLAR
Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını
ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez.
Ancak, hesap dönemi veya takvim yılı içinde, defterlerini
elektronik ortamda oluşturmaya başlayanlar, izleyen ilk
ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, ilgili hesap
döneminin başından içinde bulundukları döneme kadar
gerçekleştirilen tüm kayıtlara yer vereceklerdir. Ayrıca
elektronik defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla eski
defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.
DİKKAT
EDİLECEK
HUSUSLA
R
e-Defter muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığına
aktarılmayacaktır Tebliğ kapsamında elektronik imzalı veya
aktarılmayacaktır.
mali mühürlü olarak e-Defter Beratı ile birlikte mükellef
nezdinde saklanacaktır.
saklanacaktır
e-DEFTERİN
HUKUKİ
DURUMU
Oluşturulan elektronik defterler, GİB
tarafından onaylanan beratları ile birlikte
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu
kapsamında geçerli kanuni defter olarak
kabul edilecektir.
edilecektir
e-DEFTERİN
SAKLANMASI
VE İBRAZI
1. Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili
olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır.
2. Elektronik defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün
sağlanması ile kaynağının inkâr edilmezliği, güvenli elektronik
imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için elektronik
defterler kâğıt ortamında saklanmayacaktır.
3. Defterlerini elektronik ortamında tutanlar, elektronik
defterlerini ve ilgili beratlarını vergi kanunları, Türk Ticaret
Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dâhilinde
elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve
istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla
eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlüdür.
e-DEFTERİN
SAKLANMASI
VE İBRAZI
4. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların
doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü
elektronik kayıt ve veri, (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil)
veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme
araçlarının tümünü kapsamakta olup, elektronik defterlere
istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde
görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi
sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.
5. Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin
kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburi
olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında muhafaza işlemi
Başkanlık ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade
etmemektedir. Muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde
yerine getirilmesi zorunludur.
SAKLANAN
DEFTERLERİN
UZAKTAN
DENETİMİNE
İZİN VERİLME
ZORUNLULU
ĞU DA
GETİRİLEBİLE
CEKTİR
Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı gerek görmesi halinde, Elektronik
Defter Tebliğinde belirlenen esaslar ile sınırlı
olmak üzere,
üzere uygulamadan yararlananların
bilgi işlem sistemlerini denetleme yetkisine
sahiptir. Elektronik defter tutanlar bu
denetimler sırasında, gerekli her türlü imkânı
(uygun donanım ve yazılımlar, terminallere
ulaşım izinleri ve uzman personel gibi)
sağlamak zorundadır. Bu kapsamdaki denetim
yetkisi mahallinde kullanılabileceği gibi, bu
süreçte uzaktan erişim yöntemlerinin
kullanılması da istenilebilir.
hukuki açıdan bu zorunluluk tartışmaya
açıktır!!!
VERİ KAYBI
VEYA DEFTER
KAYITLARI
SİLİNİR İSE
Elektronik
defter
tutanlar,
elektronik
defterlere
ait
kayıtların bozulması, silinmesi,
zarar görmesi, işlem görememesi
halleri ile olağanüstü durumların
meydana
gelmesi
halinde,
ON BEŞ GÜN
İÇİNDE GİB’E bildirmek ve
durumu
kayıtları nasıl tamamlayacağına
ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak
zorundadır.
Elektronik
defter
tutanlar,
elektronik
defterlerini
oluşturdukları
ve
muhafaza
ettikleri bilgi işlem sistemlerinin
haczedilmesi veya bu sistemlere
yetkili mercilerce el konulması
halinde, durumu
ÜÇ
EN GEÇ
iş
günü
içerisinde
Başkanlığa bildirmek zorundadır.
DİĞER
HUSUSLAR
İstenilmesi
halinde,
elektronik
defter
kayıtlarına
kaynak
teşkil eden kayıt ve
verilerin de Vergi Usul
Kanunu
ve
Türk
Ticaret
Kanunu
kapsamında
ibraz
edilmesi zorunludur.
Gerekli görülen durumlarda, elektronik
defterler ile elektronik defterlerde yer alan
bilgilere
ilişkin
olarak
belirlenecek
standartlara uygun üretilecek diğer
raporların
ibrazı,
elektronik
defter
tutanlara ait bilgi işlem sistem veya
sistemlerine sürekli erişimin sağlanması
sureti ile istenebilecektir. Bu kapsamda,
ifade edilen erişimin sağlanması için
kullanılacak yöntem ve teknolojiler ile ibraz
yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili
süreçler www.edefter.gov.tr adresinde
açıklanacaktır. Elektronik defter tutanların
bilgi işlem sistemine erişim ile ilgili yetki,
sektörler, mükellef grupları veya faaliyet
hacimleri itibarıyla kullanılabilecektir.
VUK m.340, f.1’de bu Kanunda
yazılı vergi ziyaı cezası ve
usulsüzlük cezaları ile 359 uncu
YAPTIRIMLAR
maddede ve diğer kanunlarda
yazılı
cezaların;
içtima
ve
tekerrür hükümleri bakımından
birleştirilemeyeceği
altına alınmıştır.
hüküm
ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ:
Bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara
aykırı biçimde elektronik defter
oluşturan
veya
oluşturdukları
elektronik
defterleri
yetkili
makamların isteği üzerine ibraz
etmeyenler hakkında, işledikleri fiile
göre Vergi Usul Kanununun ve Türk
Ticaret Kanununun ilgili hükümleri
uygulanır.
UYGULAMADA AYNI FİİLDEN DOLAYI
BİRDEN FAZLA CEZA KESİLME
OLASILIĞI
BULUNDUĞUNDAN
HUKUKEN TARTIŞMAYA AÇIKTIR.
Kağıt ortamında tutulan bu defterlerin sayfa sayısının
yeterli olup olmadığının Aralık Ayında kontrolü
yapılarak, yazdırılması ve yeterli gelmeyecek ise
hemen ek defter tasdikinin yapılması gerekmektedir.
2014 yılı
DEFTERLERİ
2014 yılında tutulan defterlerden Yevmiye defteri ile Yönetim
Kurulu Karar defterinin kapanış tasdiki yapılacaktır.kapanış
tasdikleri kanuni süresinde yaptırılacaktır.
2015 yılı
DEFTERLERİ
E-deftere
deftere geçen mükelleflerin, yevmiye ve defteri kebir
dışındaki kalan ve 2015 yılında kullanacakları defterleri
(envanter defteri, karar defteri gibi) en geç 31.12.2014
tarihine kadar Notere açılış tasdiklerini yaptırmaları
gerekmektedir. 2014 yılında kullanılan defterlerin 2015
yılında kullanılmak istenmesi halinde ara tasdik süresini
son günü 31 Ocak 2015 tarihi olup, dikkat edilmesi
gerekmektedir.
Download

E-DEFTER YAPıLACAKLAR