ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
TM/DK/43
Müracaat öncesi mesul müdür gerekli kontrolleri yapıp tamamladıktan sonra ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurur.
Daha sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm evraklar tamamlanmış olarak İl sağlık Müdürlüğüne gönderilir.
TMO/DL/01
Merkezi açacak olanlar tarafından yazılmış olmalıdır.
AÇILIŞ DİLEKÇESİ
Dilekçede işyerinin adı ve adresi açık olarak belirtilmelidir
Sahip veya sahiplerinin ismi belirtilmelidir
Merkezin çalışma gün ve saatleri belirtilmeli
Tarih, isim, imza, adres, telefon,posta kodu,fax ve e-mail yazılı olmalıdır
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
TİCARET SİCİL GAZETESİ
Müessese sahibine ait T.C. Kimlik Numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi
Tüzel kişiliğin şirket olması halinde şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret
sicil gazetesi
Yeni şube açılışında faaliyet gösterecek adresi belirtir ticaret sicil gaztesi örneği şirket ortakları kurul kararı
İmza sürküleri
TABELA RESMİ
Tabela ve dış cepheyi gösterecek şekilde (azami 8 m² olabilir,merkezin birden fazla cephesi var ise en fazla 2 cephesine tabela
asılabilir.Tabelada merkezin ünvanının tek renkli olması kaydıyla, en fazla iki renk kullanılabilir.Tabela ışıklandırılabilir veya dışarıdan
aydınlatılabilir.
VERGİ LEVHASI veya YOKLAMA FİŞİ
Aslı veya aslı gibidir örneği
KİRA KONTRATI
Aslı veya aslı gibidir örneği
Hasta kabul ve dinleme odası: ( 15m2- 90 cm )
Ölçü-prova odası: ( 10 m2- 90 cm)
KROKİ
Atölye (25m2)
Malzeme deposu (10m2)
Uygulama ve eðitim odası (10m2-90 cm )
Klozetli tuvalet ve lavabo (4m2- 90cm )
ALET ve MALZEME
Sağlık uygulama Tebliği Ek 3/C sınıfında yer alan hazır ve ısmarlama protez ve ortezler ile bu ürünlere ait yedek parça ve aksesuarlar
LİSTESİ ( Sorumlu Müdür
İmzalı )
İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce biri hekim en az iki kişi tarafından yerinde incelenerek hazırlanmış olmalıdır.
Merkezin konuşlandığı bina ve müştelimatında kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı tabiplerin mesleğini icra ettiği özel muayenehane
ve/veya kulak burun boğaz hastalıkları bıranşının bulunduğu özel sağlık kuruluşu olmamalı.
Merkezin bütün ortamlarının hijyene uygunluğunun sağlanması, ısınma sisteminin, havalandırması ışıklandırması yeterli olmalı
Merkezin tabanı, kolay temizlenen, kaymayan ve yanmayan bir malzeme ile kaplanır.
MAHAL RAPORU
Merkez açılmayacak yerlerin şartlarına bakılır.
Merkezin tabelasında müessesenin ünvanı sahibinin ismi yer alır.
Merkezin birden fazla cephesi var ise en fazla 2 cephesine tabela asılabilir
Tabelada merkezin ünvanının tek renkli olması kaydıyla, en fazla iki renk kullanılabilir
Tabela ışıklandırılabilir veya dışarıdan aydınlatılabilir.
İmzalı ve mühürlü olmalıdır
Başlayış dilekçesi
4 adet resim
Diplomas veya sertifikanın onaylı sureti (Bakanlık tarafından tescili yapılmış.)
İkamet ettiği adrese ait muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden son (6) ay içerisinde alınmış (İstanbul iline ait olmalı)
MESUL MÜDÜRDEN
İSTENEN BELGELER
Nüfus cüzdan örneği(TC kimlik beyanı)
Sağlık raporu (Mesleğini yapabileceği mutlaka belirtilmiş olup ve son (2) ay içerisinde alınmış olmalıdır) veya beyanı
Mesul müdürlük sözleşmesi(Noter naylı) Sorumlu müdür aynı zamanda merkez sahibi ise beyanı
Adli sicil belgesi.
Başlayış ihbarnamesi (İlçe Sağlık Müdürlüğünce doldurulacak)
Serbest sağlık mensupları fişi (İlçe Sağlık Müdürlüğünce doldurulacak)
VERGİ DAİRESİ ALINDI BELGESİ
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya İş Yeri Açma İzin Harcı Yatırıldığına Dair
YANGIN RAPORU
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞINDAN
Download

ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZ İAÇMAK Çİ Nİ GEREKLİ