Bologna Süreci ve
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)
European Credit Transfer System (ECTS)
Doç. Dr. Gülnaz KARATAY
2012
1
Bologna Eşgüdüm Süreci Nedir?
2
AKTS Kredisi Nedir?
3
AKTS Kredilendirme Sistemi
4
Örnek AKTS Hesabı
5
AKTS Bilgi Paketi
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
Bologna Süreci nedir?
• AB’nin ABD ile rekabet edebilmesi için araçlar sunan bir süreçtir.
• Öğrenci merkezli bir eğitim reformudur.
• Ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir,
• Eğitimi Avrupa boyutunda ele alan,
• Tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve
izleyen
• Üniversitelerde tanınırlığı
sağlayan bir araçtır.
ve
eğitimde
kalite
güvencesini
• Statik değil dinamik bir yapıdır.
Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı ve Bilgi Toplumu oluşturmak
Bologna Süreci Nasıl
Başladı?
Bologna Süreci’nin temelleri 1998
yılında Fransa, İtalya, Almanya ve
İngiltere
Eğitim
Bakanlarının
Sorbonne’da gerçekleştirdikleri toplantı
sonunda yayımlanan Sorbonne Bildirisi
ile atılmıştır. Avrupa’da ortak bir
yükseköğretim alanı yaratma fikri ilk kez
bu bildiri ile ortaya çıkmıştır.
•
Sürecin Tarihi
Gelişimi
1998 Sorbonne
Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere
• 1999 Bologna Bildirgesi
29 Avrupa ülkesi
• 2001 Prag, Türkiye’nin dahil olması
• 2003 Berlin, 2005 Bergin, londra 2007
• 2009 Lauvren
46 ülke
• 2010 Budapeşte – Viyana
47 Ülke ve 2020 hedefi
BOLOGNA SÜRECİ EYLEM PLANI
Bologna Deklarasyonu ile:
1. Kolay anlaşılan ve karşılaştırılabilir bir derece sisteminin uygulanması
2. Lisans ve lisansüstü olmak üzere iki dereceli bir sistemin uygulanması
3. Kredili bir sistem oluşturulması (ECTS/AKTS)
4. Hareketliliğin arttırılması
5. Kalite güvencesinde Avrupa boyutunun oluşturulması
6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunun güçlendirilmesi
Prag Bildirgesi ile:
7. Yaşamboyu öğrenim
8. Yüksek Öğrenim Kurumları (EUA) ve Öğrencilerin (ESİB) sürece
katılımı
9. Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı’nın cazibesinin arttırılması
Berlin Bildirgesi ile:
10. Avrupa Yükseköğrenim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı arasında
sinerji, doktora programları
Bologna Sürecinin Ana Faaliyet Alanları
• Diploma ve Derecelerin Tanınması
• Kalite Güvencesi
• Yeterlilikler Çerçevesi
• Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut
BU HEDEF GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN:
 Ülkelerin eğitim sistemlerindeki farklılıklar korunarak ortak
hedefler benimsenmesi
 Karşılıklı tanınma
 Şeffaflık
 Birbirinin deneyimlerinden faydalanma
2012
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
 BOLOGNA SÜRECİ “AVRUPA YÜKSEK ÖĞRENİM ALANI”NIN
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN REFORMLAR ÖNGÖRÜR…..
2012
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
AKTS VE DİPLOMA EKİ BU REFORMLARIN
YAPITAŞLARI ARASINDA YER ALIR.
2012
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
AKTS’nin Amacı NEDİR?
Öğrenci hareketliliğini
kolaylaştırmak
AKTS’nin
AMACI
2012
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
Öğrencilerin yurtdışında
gördükleri eğitimlerinin
kendi ülkelerinde
tanınmasını garanti altına
almak
AKTS NEDİR?
AKTS’de
 1 Yarıyıl=30 AKTS Kredisi
 1 Yıl = 60 AKTS Kredisi
 1 AKTS =25-30 Saatlik Çalışma
 15 haftalık (sınavlar dahil) akademik takvimde 1 ECTS
kredilik bir ders için öğrencinin emek sarf etmesi gerekli
süre haftada yaklaşık 2 saat olarak hesaplanmıştır.
2012
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
2012
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
AKTS kredilerinde iş yükü esas alındığı için
kredilerin belirlenmesinde yalnızca ders
saatleri TEMEL ALINMAZ.
2012
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
NEREDEN?
NEREYE?
Ulusal Krediler
AKTS
Pasif Rol
Sorumluluk
Öğretme
Öğrenme
ÖĞRETEN MERKEZLİ’DEN
ÖĞRENEN MERKEZLİ’YE
İŞ YÜKÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
Bireysel
çalışmalar
Sözlü sunum
Teorik
(ders saati)
Seminerler
Alan
çalışmaları
Öğrenci
iş yükü
Sınavlar
Ödevler
Uygulama
(Lab. Atölye)
Projeler
İŞYÜKÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 Hedeflenen öğrenme çıktıları
 Seçilen öğrenme - öğretme
yöntemleri
 Seçilen ölçme/değerlendirme
teknikleri
 Ders programının yapısı ve tutarlılığı
(dersler arasındaki tutarlılık,
derslerin yeri vb.)
 Öğrencinin yeteneği ve çabası
 Öğrenim süresi
AKTS/ İŞ YÜKÜ TABLOSU
Sayısı
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
Haftalık ders saati (Kuramsal)
14
2
28
Haftalık ders saati (Uygulama)
14
2
28
Okuma
2
3
6
İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
Rapor hazırlama
1
8
8
Sunu hazırlama
1
8
8
Sunum
1
3
3
Arasınav ve arasınava hazırlık
1
6
6
Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
Etkinlikler
Toplam İş Yükü
120
Toplam İş Yükü / 30
120/30
Dersin AKTS Kredisi
4
19
AKTS Kredilerinin Hesaplanması için Tahmini Öğrenci İşyükü Hesaplama Çizelgesi
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOPLA
M
Haftalık Ders
Saati
0
Dersle İlgili
Sınıf Dışı
Etkinlikler
(Saat)
0
Dersle İlgili
Sınıf Dışı
Etkinliklerin
Türü
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AKTS
Kredisi
0
0
TAHMİNİ İŞ YÜKÜ HESAPLAMA ÖRNEK
DERSİN ADI
BTÖ 307 ÖĞRETİM TASARIMI
Hafta
1
Kazanım
I
2
3
II
4
5
III
6
DERSİN KREDİSİ
7
IV
8
9
V
VI
10
11
12
VII
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ön
Internett
Rapor
öğrenmel
en elde
hazırlama
eri
edilen
sürecini
hatırlatm
kaynakla
yönlendir
a,
rı
me
kavramla
tartışma
rı
tartışma
DERSLE
Okuma Okum Okuma Okuma Okum Okum Arasın Okum Okum Okum
Rapor
Sunu
İLGİ SINIF
3
a
İnternet Kütüpha
a
a
av
a
a
a
hazırlama hazırla
DIŞI
3
tar,
ne araş.
3
3
10
3
3
3
10
ma
ETKİNLİKL
5
7
8
ER
Değerlendir
me
6
8
10
6
6
13
6
6
3
13
14
TOPL
AM
3
42
saat
13
11
3
Sunu Final
m
hazırl
3
ık
14
6
17
Ara sınav % 15, Derse katılım % 25, Rapor % 15, Sözlü Sunum % 15, Final % 30
Ders için harcanan zaman 120 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
120 / 30 saat = 4 ECTS kredisi
2012
6
0
VIII
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
6
3
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
ÖĞRENME ÇIKTILARI
•Öğretim tasarımı ile ilgili temel
kavramları açıklar.
•Öğretim ihtiyacını belirler.
•Öğrenenin özelliklerini belirler.
•İş analizi yapar.
•Öğretim hedeflerini belirler.
•Öğretim stratejilerini açıklar.
•Öğretim stratejilerini belirler.
•Bir dersin öğretim tasarımını yapar.
78
saat
120
saat
% 100
SÜRDÜRÜLEBİLİR İYİLEŞTİRME VE KALİTE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ
PROGRAM
Yeni
Öğrenci
Öğrenci
anketi
Öğretim elemanı
Öğrenme
Programı/Ortamı
Ç
I
K
T
I
L
A
R
Mezunların Değerlendirmesi
İşverenlerin Değerlendirmesi
Öğrencilerin
Değerlendirmesi
Öğrenci
Mezun
Çalışan
Mezun
AKTS BİLGİ PAKETİ
 En önemli ECTS dökümanıdır
 Yabancı ve yerel öğrenciler için iki dilde hazırlanması (İngilizce okutulan
programlarda sadece İngilizce hazırlanması yeterli)
 Bilgisayar ortamında ve basılı olarak ( bir veya birden fazla cilt halinde)
 Web’de mutlaka yer alması gerekiyor



2012
ÜÇ ANA BÖLÜMDEN OLUŞUR
1- Kurumla ilgili bilgiler
2- Genel pratik bilgiler
3- Bölümle ilgili bilgiler
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
KURUM HAKKINDA BİLGİ









İsim ve Adres, Name and address
Akademik Takvim. Academic calendar
Akademik Yetkililer, Academic authorities
Kurumun Tipi ve Statüsünü Kapsayan Tanımlanması,
General description of the institution (including type and status)
Sunulan derece programları, List of degree programmes offered
Kabul/Başvuru Prosedürü,Admission/registration procedures
Başlıca Kurallar, Main university regulations
ECTS Kurum Koordinatörü,ECTS institutional co-ordinator
2012
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL BİLGİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
2012
Yaşam Maliyeti,Cost of living
Konaklama, Accommodation
Yemek,Meals
Sağlık Tesisleri, Medical facilities
Özel İhtiyaçları olan Öğrenciler için tesisler,
Facilities for special needs students
Sigorta, Insurance
Öğrenciler için maddi olanak,Financial support for students
Öğrenci İşleri Ofisi,Student affairs office
Çalışma Olanakları, Study facilities
Uluslararası Programlar,International programmes
Değişim Öğrencileri için pratik bilgiler,
Practical information for mobile students
Dil Kursları,Language courses
Stajlar,Internships
Spor Olanakları, Sports facilities
Boş zamanlar ve hobi faaliyetleri, Extra-mural and leisure activities
Öğrenci dernekleri,Student associations
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
DERECE PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİ






Genel Tanımlama, General description
Edinilen Unvan, Qualification awarded
Başvuru Şartları,Admission requirements
Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar, Educational and professional goals
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı,Access to further studies
Dersin Kredilerini içeren Yapısal Şeması,Course structure diagram with credits (60
per year)
 Eğer var ise final sınavı,Final test, if any
 Sınav ve Değerlendirme Kuralları,Examination and assessment regulations
 ECTS Bölüm Koordinatörü,ECTS departmental co-ordinator
2012
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
DERS BİLGİ PAKETİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dersin adı/kodu/ kredisi İngilizce (ECTS:kredisi)
Dersin adı/kodu/ kredisi Türkçe
(2-0)2
(AKTS:)
Year/Semester-Yıl/Yarıyıl
Type of Course-Dersin Türü
Course Contents-Dersin İçeriği Prerequisite/Recommended-Önkoşul/Önerilen
Objective of the Course-Dersin amacı
Textbook / Recommended Reading-DersKitabı/Önerilen Kaynaklar
Form of Teaching-Öğretme Biçimi
Form of Assessment-Ölçme Değerlendirme Biçimi
Language of Instruction-Öğretim Dili
Instructor-Öğretim Elemanı
2012
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
Dersin Kodu ve Adı
EBB 147 Eğitim Bilimine Giriş
Dersin
Dersin
Dersin
Dersin
Dersin
Z
3 0 3
4
Yok
Türü
Kredisi
ECTS Kredisi
Sorumlusu
Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
2012
1 Yarıyıl
(3 kuramsal, haftada toplam 3
saat)

Eğitimin temel kavramları

Bir bilim olarak eğitimin temelleri (felsefi,
sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik ve
politik)

Eğitimin tarihsel gelişimi

Eğitim Bilimlerinde yöntem

Eğitimin işlevleri

Eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal
değişme ve yenileşme

Bir meslek olarak öğretmenlik,
Bu dersin sonunda öğrenci
Eğitimin temel kavramlarını, bir bilim olarak
eğitimin temellerini (felsefi, sosyal, hukuki,
psikolojik, ekonomik ve politik), eğitimin
tarihsel gelişimini, eğitim bilimlerinde yöntemi,
eğitimin işlevlerini, eğitim bilimleri bakış açısıyla
toplumsal değişme ve yenileşmeyi, bir meslek
olarak öğretmenliği, öğretmen yetiştirme
alanındaki uygulama ve gelişmeleri
açıklayabilecek, yorumlayabilecektir.
Demirel, Ö. Ve Kaya, Z. (Ed) (2003),
Öğretmenlik
Mesleğine Giriş. Pegem A Yayıncılık, 3. Baskı,
Ankara.
Erden, M. (1998), Öğretmenlik mesleğine
giriş Alkım Yayınları, İstanbul.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, soru – cevap, tartışma
Değerlendirme Yöntemi
Derse devam (% 5), 1 ara sınavı (% 25), dönem ödevleri (%
20) ve final sınavı (%50).
Eğitim Dili
Türkçe
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
Tavsiyeler
1. Üniversitede okutulan zorunlu ve seçmeli ortak
derslere aynı AKTS kredisi verilmesi
2. Bölümlerin veya fakültelerin birbirine verdiği
derslere (servis dersi) aynı AKTS kredisi
verilmesi
3. Yine bazı servis derslerine mümkün mertebe
aynı AKTS kredisi verilmesi ve bu derslerin
kredilerinin kendi fakülte/bölüm
kurulları/öğretim elemanları tarafından
belirlenmesi
Tavsiyeler
4. Aynı içerikteki derslere kodu ve adı farklı olsa
dahi aynı AKTS kredisi verilmeye çalışılması
5. Stajlara ve tüm kredisiz derslere AKTS kredisi
verilmesi
Meslek Stajı (Industrial Training,Summer practice)
1 AKTS Kredisi
6. Bitirme çalışmasına verilecek kredilerin bölümlerin
kendileri tarafından belirlenmesi
Tavsiyeler
7. Buçuklu kredi vermemeye gayret edilmesi
8. 1 akademik yılın 60 AKTS, 1 yarıyılın 30 AKTS
kredisine karşılık gelmesi ancak ancak bazı hallerde
yarıyıl bazında salınım esnekliğinden yararlanılması
(Uygulamalı alanlar için 28-32 AKTS)
9. Programlarda seçmeli derslerin tek tek isimleriyle
dönemler içine yerleştirilmemesi, seçmeli
havuzlarında gösterilmesi
10. Bir dersin AKTS kredisinin, o dersin yerel
kredisinin altında olmaması
KAYNAKLAR

http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/belgeler/ECTS20_11_06.ppt#2 (Prof. Dr. Buket Akkoyunlu-Doç.
Dr. Sibel Aksu Yıldırım)




http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html
http://www2.omu.edu.tr/socrates/bilgi.htm
http://www2.omu.edu.tr/socrates/ECTS.ppt
BOLOGNA HANDBOOK 2nd SUPPLEMENT (Writing and Using Learning Outcomes: A Practical
Guide- D.Kennedy-J. Hyland-N.Ryan
 Selda Önderoğlu, Bolonya Süreci Sunumu
 Yeditepe Üniversitesi Bologna Süreci Eşgüdüm Süreci Hizmetiçi Eğitim Sunumu
 H.Ü. AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS/Ects-european Credit Transfer System) ÖĞRENME ÇIKTILARI
HAZIRLAMA VE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU
•
2012
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
TEŞEKKÜRLER.....
2012
Doç.Dr.Gülnaz KARATAY
Download

AKTS - Tunceli Üniversitesi