KYM453 KĐMYA MÜHENDĐSLĐĞĐ LAB II (04) 2 Kredi
2014-2015 GÜZ Yarıyılı
KURALLAR VE DENEY PROGRAMI
Laboratuvar tanıtımı 15 Eylül 2014 Pazartesi günü yapılacak, deneyler 19 Eylül 2014 Cuma
günü başlayacaktır.
Grupların deney günleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Derste aşağıdaki öğretim üyeleri görevlidir:
Prof.Dr. Güzide ÇALIK
Prof.Dr. Zeki AKTAŞ
Prof.Dr.Burhanettin ÇĐÇEK
Prof.Dr.Afife GÜVENÇ
Prof.Dr.Nuray YILDIZ
Prof.Dr. Ali KARADUMAN
Yard.Doç.Dr.Suna ERTUNÇ
Yard.Doç.Dr.Berna TOPUZ
Koordinatörler: Prof.Dr. Güzide Çalık
Araş.Gör. Yavuz Gökçe, Uzman Nilüfer Vural
Öğretim üye ve yardımcılarının görev dağılımları:
REAKSĐYON KĐNETĐĞĐ-1
: Yard.Doç.Dr.Suna ERTUNÇ
REAKSĐYON KĐNETĐĞĐ-2
: Prof.Dr. Burhanettin ÇĐÇEK
ADSORPSĐYON HIZI VE DENGESĐ
: Prof.Dr. Afife GÜVENÇ
Araş.Gör. Ceren A.Dinçer
(Mez. Ek Sınav)
SIVI YAKIT ANALĐZLERĐ
: Yard.Doç.Dr.Berna TOPUZ
(Bütünleme)
ORSAT GAZ ANALĐZĐ
: Prof.Dr. Nuray YILDIZ
Araş.Gör. Şule Camcıoğlu
(Ara Sınav)
(Ara Sınav)
KATI YAKIT ISI DEĞERĐ (KALORĐMETRE)
: Prof.Dr. Zeki AKTAŞ
Araş.Gör. Yavuz Gökçe
SU ANALĐZLERĐ
: Yard.Doç.Dr.Berna TOPUZ
(Final)
ŞEKER ANALĐZLERĐ
: Prof.Dr. Ali KARADUMAN
Uzman Nilüfer VURAL
(Mez. Ek Sınav)
YAĞ ANALĐZLERĐ
: Prof.Dr. Ali KARADUMAN
Uzman Nilüfer VURAL
ÜÇ BĐLEŞENLĐ SĐSTEMĐN FAZ DENGESĐ
: Prof.Dr.Güzide ÇALIK
Araş.Gör. Rahime Songür
(Final)
: Prof.Dr.Güzide ÇALIK
Araş.Gör. Savaş Yağlıkçı
(Mazeret Sınavı)
KISMĐ MOLAR HACIMLAR
ĐSTATĐSTĐKSEL VERĐ ANALĐZĐ
: Prof.Dr.Güzide ÇALIK
Araş.Gör. Dr. Aylin Geçer
Laboratuvar Çalışma Kuralları, Laboratuvar Defteri, Rapor Yazım Kılavuzu ve Laboratuvar Güvenliği
bilgileri ve KYM453 deneyleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı Laboratuvar El-Kitabı, web sayfasında
mevcuttur fotokopi biriminden de temin edilebilir. El-Kitabı dikkatle okunarak ve bilinerek
laboratuvar derslerine girilmesi önemlidir. Bu derste, Laboratuvar Kurallarından 12,13 ve 19
numaralılar FARKLI UYGULANMAKTADIR.
Öğrenci Grupları 15 Eylül 2014 Pazartesi günü kesinleşecektir.
Öğrenciler yapacakları altı deney için EK-1’DEKĐ FORMATA GÖRE “DENEY SONUÇLARI”
verecekler ve deney sorumlusunca kabul edilirse ilgili deneyi yapmış sayılacaklardır. Altı deneyin
aşağıdaki tabloda görülen ĐKĐSĐNDEN ise ĐKĐ HAFTA ĐÇĐNDE El-Kitabında verilen formata TAM
UYAN “DENEY RAPORU” hazırlanacaktır. DENEY RAPORU KABUL EDĐLMEYEN öğrenci deneyden
BAŞARISIZDIR. ĐLK deneyin RAPORu eksik bulunursa, kabul edilene dek (dönem sonuna kadar) en
fazla BEŞ KEZ tekrar hazırlama/düzeltme imkanı verilecektir. Tekrar hazırlanacak raporlarda en
fazla bir hafta süre verilecektir. ĐKĐNCĐ deneyin RAPORu için süre ĐKĐ HAFTADIR.
Dersi tekrar eden devam almış öğrenciler sadece arasınava girecekler ve beş deney sorusunu
cevaplayacaklardır. Bu öğrencilerin devam aldıkları yıla ait “deney notları” geçerlidir ve dersin yeni
kapsamından sorumludurlar.
Dönem (yıliçi) notu; laboratuvar defterinden belirlenen ön hazırlık, deney öncesi kısa sınav
başarısı ve deney performansından oluşan “Deney Notu”; rapor notları ortalamasından oluşan
“Rapor Notu” ve “Arasınav Notu” kullanılarak belirlenir. Katkıları, sırasıyla, %15, %15 ve
%20’dir. Dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %50’dir.
Tablo 1. KYM453 öğrencilerinin rapor hazırlayacağı deneyler.
Deney No
Grup No
Deney Raporu-1
Deney Raporu-2
1
1
8
2
2
10
3
1
9
4
2
3
5
3
4
6
3
5
7
3
4
8
3
5
9
4
11
10
5
9
11
6
12
12
12
9
13
6
10
14
9
8
15
11
1
16
8
2
17
10
1
18
9
2
Deney-1
Deney-2
Deney-3
Deney-4
Deney-5
Deney-6
Deney-7
Deney-8
Deney-9
Deney-10
Deney-11
Deney-12
H7
HH8
Pzt Cm Pzt Cm
9
11
10
12
14
15
17
18
8
4
7
5
H9
Pzt Cm
11 13
12 14
16 17
1
2
8
26 Aralık
22 Aralık
19 Aralık
15 Aralık
12 Aralık
8 Aralık
5 Aralık
1 Aralık
28 Kasım
24 Kasım
21 Kasım
17 Kasım
14 Kasım
10 Kasım
7 Kasım
3 Kasım
31 Kasım
27 Ekim
24 Ekim
H5
H6
Pzt Cm Pzt Cm
5
7
7
9
6
8
8 10
10 11 12 13
13
15
14
16
18
1
16
6
15
3
5
2
1
3
2
H10
H11
H12
H13
H14
H15
Pzt Cm Pzt Cm Pzt Cm Pzt Cm Pzt Cm Pzt Cm
13 15 15 17 17
14 16 16 18 18
18 1
2
3
4
3
5
7
4
6
8
18
9
12
11
4
14
10
13
Arasınav Haftası-2
17
14
15
20 Ekim
17 Ekim
13 Ekim
3 Ekim*
29 Eylül
26 Eylül
H2
H3
Pzt Cm Pzt Cm
1
3
3
5
2
4
4
6
6
7
8
9
9
11
10
12
13
17
Arasınav Haftası-1
Haftalar
H1
Günler Pzt Cm
Deney-1
1
Deney-2
2
Deney-3
5
Deney-4
Deney-5
Deney-6
11
Deney-7
Deney-8
16
Deney-9
18
Deney-10
17
Deney-11
Deney-12
12
* Öğleden sonra resmi
22 Eylül
19 Eylül
15 Eylül
Günler
KYM453 Kimya Mühendisliği Lab II
2014-2015 Güz Yarıyılı Programı
12
1
3
2
10
7
5
6
9
10
9
8
13
6
7
11
14
4
tatil olduğundan bugüne gelen deneyler öğretim üyeleri tarafından ilgili gruplarla uygun bir başka günde telafi edilecektir (10 Ekim Cuma olabilir).
15
16
Reaksiyon Kinetiği-1
Adsorpsiyon Hızı ve Dengesi
Đstatistiksel Veri Analizi
Kısmi Molar Hacımlar
Üç Bileşenli Sistemin Faz Dengesi
Katı Yakıt Isı Değeri (Kalorimetre)
Reaksiyon Kinetiği-2
Yağ Analizleri
Sıvı Yakıt Analizleri
Orsat Gaz Analizi
Su Analizleri
Şeker Analizleri
*Deneylere ilgili öğretim üyesince aksi belirtilmediği taktirde
- Cuma günleri Saat 12:30'da
- Pazartesi günleri Saat 15:15'de başlanacaktır
Ek-1
KYM 453 Kimya Mühendisliği Lab II
DENEY SONUÇLARI
Deney Adı
Tarih
Grup
:
:
:
A. DENEYĐN AMACI/AMAÇLARI
…………
1. Alt-Deney Adı (varsa)........
1. DENEY KOŞULLARI
........
2. DENEY VERĐLERĐ
........
3. DENEY SONUÇLARI
........
4. YORUM
........
2. Alt-Deney Adı (varsa) ........
1. DENEY KOŞULLARI
........
2. DENEY VERĐLERĐ
........
3. DENEY SONUÇLARI
........
4. YORUM
........
B. TOPLU DENEY YORUMU
........
D
DEEN
NEEYY S
SÜ
ÜR
REECCĐĐ
El-Kitabı:
Laboratuvar/Güvenlik Kuralları
Deneyden en az 1 hafta önce !
Çalışma/Tasarım Soruları edinme
Laboratuvar defterine –kişisel- cevaplama
Deney Öncesi Sözlü/Yazılı Sınav
Başarısız
Başarılı
Deney Gerçekleştirme
Deney Sonuçları (amaçlar, koşullar, veriler,
sonuçlar, yorum)
- laboratuvar defterlerine
- Öğretim Elemanına
RED
KABUL
R
RA
APPO
OR
RS
SÜ
ÜR
REECCĐĐ--tteekkrraarrllaarr ssaaddeeccee iillkk ddeenneeyyiinn rraappoorruu iiççiinn !!
El-Kitabı: Rapor Yazım Kuralları
15 gün süre
Đdeal/Eksiksiz Rapor
Tüm tekrarlarda en çok 1 hafta süre
Eksikleri olan Rapor
Düzeltilmiş Rapor-1
Đdeal/Eksiksiz Rapor
Eksikleri olan Rapor
Düzeltilmiş Rapor-2
Đdeal/Eksiksiz Rapor
Eksikleri olan Rapor
Düzeltilmiş Rapor-3
Đdeal/Eksiksiz Rapor
Eksikleri olan Rapor
Düzeltilmiş Rapor-4
Đdeal/Eksiksiz Rapor
Eksikleri olan Rapor
Düzeltilmiş Rapor-5; Đdeale yakın Rapor
Download

Kurallar ve Program - Kimya Mühendisliği