Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir
ETİMDER YÜKLENİCİLİĞİNDE VE ERÜ - ETM BÖLÜMÜNÜN ORTAKLIĞI
İLE AB TÜRKİYE DELEGASYONU TARAFINDAN “TÜRKİYE’DE
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI” HİBE
PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNA TASARIM VE İMALAT ALANINDA
MESLEKİ EĞİTİMİN İÇERİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
PROJESİ
29 Ağustos 2015 Cumartesi 12:30
Bu yayın Avrupa Birliği’nin katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Erciyes Tasarım ve İmalat Derneği (ETİMDER) sorumlu1olup,
herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
HİBE PROGRAMI ADI
Türkiye’de
Mesleki
Ve
Teknik
Eğitimin
(Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR)
Kalitesinin
Arttırılması
HİBE PROGRAMI FİNANSMAN
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
HİBE PROGRAMI SÖZLEŞME MAKAMI
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)
IKG Pro (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi) – Avrupa
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
2
HİBE PROGRAMI TOPLAM BÜTÇESİ
16.000.000 Avro ( %10 - Türkiye Cumhuriyeti, %90 - Avrupa Birliği)
HİBE PROGRAMI OPERASYON FAYDALANICISI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında MALİ işbirliğine yönelik geliştirilmiş olan
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre Accession – IPA)’nın
“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)” bileşeni
çerçevesinde;
Mesleki eğitim ve öğretimin kalitesinin geliştirilmesi konusuna yoğunlaşan 2. öncelik
ekseni kapsamında geliştirilmiştir.
3
IKG OP’NIN GENEL HEDEFİ;
“daha çok ve daha iyi işler ve daha fazla sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik
büyümeyi sağlayabilen bilgi-temelli bir ekonomiye geçişi desteklemek”
IKG OP’NIN 4 ÖNCELİK EKSENİ,
• İstihdam
• Eğitim (HİBE PROGRAMI)
• Hayat Boyu Öğrenme
• Sosyal İçerme
4
Hibe programı hedefleri doğrultusunda;
“MAKİNA TASARIM VE İMALAT ALANINDA MESLEKİ EĞİTİMİN İÇERİĞİNİN VE
KALİTESİNİN ARTTIRILMASI (MUSAVVIR)” PROJESİ
Makine Tasarım ve İmalat alanında Mesleki ve Teknik eğitimin içeriğini geliştirmek ve
kalitesini arttırmak amacıyla Erciyes Tasarım ve İmalat Derneği (ETİMDER) tarafından
teklif edilmiştir.
1200’den fazla başvuru arasından desteklenen 72 projeden birisi
Proje Başvuru Tarihi
Proje Sözleşme Tarihi
Sözleşme Taraflar
Proje Başlangıç Tarihi
: 13 Temmuz 2012
: 15 Temmuz 2014
: IKG Pro (Sözleşme Makamı) – ETİMDER (Hibe Faydalanıcısı)
: 01 Eylül 2014
5
Proje Ana Yüklenicisi
Erciyes Tasarım ve İmalat Derneği (ETİMDER-Sivil Toplum Kuruluşu)
Proje Ortakları
• Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü (ETM)
• Social Human Association Real Exchange (SHARE), Belçika-Sivil Toplum Kuruluşu
Proje Toplam Bütçesi
213.711 Avro - % 90 Hibe (IPA-Katılım Öncesi Mali yardım Aracı)
Eş Finansman (% 10)
21.371 Avro (ETİMDER ve Erciyes Üniversitesi)
Proje Süresi
12 Ay (01.09.2014 - 30.08.2015)
6
Projemizin Genel Hedefi
Türkiye’de Mesleki ve Teknik eğitimin içeriğini geliştirmek ve kalitesini arttırmaktır.
Projemizin 3 Özel Hedefi
• Kayseri ilinde Makina Tasarım ve İmalat Alanında mesleki ve teknik eğitimin
kalitesinin; eğitmenler, öğrenme materyalleri, olanakları ve kurum yöneticileri
temel alınarak geliştirilmesi
• Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler için cazip bir seçenek
haline getirilmesi,
• Kayseri ilinde mesleki ve teknik okullar ve özel sektör arasında işbirliğinin
geliştirilmesi
7
Proje Nihai Faydalanıcıları
• 22-38 Yaş arası 60 adet meslek lisesi veya meslek yüksekokulu (MYO) öğretmenleri,
• 18-29 Yaş arası 25 adet meslek lisesi veya MYO mezunu işsiz bayanlar,
• 18-29 Yaş arası 25 adet meslek lisesi veya MYO mezunu işsiz erkekler,
• 18-39 Yaş arası 10 adet meslek lisesi veya MYO mezunu engelli bireyler,
• Kayseri ilinde faaliyet gösteren 20 adet meslek eğitimi birimi yöneticileri ve rehber
öğretmenleri,
• Uzun vadede mesleki ve teknik eğitim alacak olan 3200 öğrenci.
8
ETİMDER Amacı
Yurt içi ve yurt dışında Tasarım ve İmalat alanında araştırma faaliyetlerini geliştirmek
ve sanayideki önemini ortaya koymak
Misyonumuz
Toplumsal birikim ve değerlerimiz ile dünyadaki gelişmelere göz önüne alarak, özgün
tasarıma dayalı katma değeri yüksek ürünler geliştirmeye yönelik bilinç ve alt yapı
çalışmalarına katkı sağlamak
Vizyonumuz
Türkiye sanayisi ve üretim alanlarında tasarım olgusunun en önemli etmen
olduğunu gösterebilmektir.
9
ETİMDER- Tamamlanan Bir Proje Örneği
“Endüstriyel Tasarım Alanında Sanayi İle Ortaklaşa Proje Yönetimi, Proje Uygulama Süreci
Ve Proje Kültürünün Geliştirilmesi“ – ORAN 2012 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem
10
PROJE ORTAĞIMIZ
ERÜ Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü (ETM), 2010 yılında kurulmuştur.
Ülkemizdeki Mühendislik Fakülteleri içerisinde Endüstriyel Tasarım alanında kurulan
ilk bölümdür.
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmış olup ;
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibarı ile Yüksek Lisans Programına
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı itibarı Lisans Programına
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibarı ile Doktora Programına
11
12
13
14
Proje kapsamında hazırlanan eğitim öğretim müfredatı (taslak) başlıkları:
Bölüm
Saat
Makine ve Tasarıma Giriş
6
Temel Bilgisayar Kullanımı ve Çıktı Sistemleri
9
Makine Elemanları ve Sistemleri
10
Tasarımda Malzeme
10
Üretim Yöntemleri ve İmalat Teknolojileri
10
2B’lu Tasarım ve Uygulamaları
14
3B’lu Tasarım ve Uygulamaları
34
Kişisel Gelişim ve İletişim
4
Makine tasarımında TSE ve Patent
4
Girişimcilik ve Etkin İş Bulma
4
Örnek Proje Geliştirme ve 3D Printer Uygulamaları
Teknik Gezi ve Çalışma Ziyaretleri
TOPLAM
105
15
Proje İşveren İstişare - Bilgi Günü (16 Mayıs 2015)
16
Proje Eğitimleri (Eğiticilerin Eğitimi – Pilot Eğitim Çalışması)
22 Haziran -26 Haziran 2015 Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
17
Proje Pilot Eğitimleri (29 Haziran 2015 – 30 Ağustos 2015)
18
Proje Teknik Gezi Çalışması (22 Ağustos 2015)
19
Proje Pilot Eğitim Çalışması Sonuçları
Toplam Kursiyer Sayısı
Eğitimi Tamamlayan
Kursiyer Sayısı
Toplam Başarılı Kursiyer
Eğitimi Tamamlayan
Kursiyerlerde Başarı
Oranı
Başarılı Olamayan Kursiyer
Oranı
76
56
33
41%
59%
59%
41%
Eğitimi Tamamlayan Kursiyerlerde Başarı Oranı
Başarılı Olamayan Kursiyer Oranı
20
Proje Sonuçları
•İlgili sektör temsilcileri ile birlikte geliştirilen/gözden geçirilen mesleki eğitim müfredatı: 1
Adet, 10 Başlıkta.
•Uygulanan mesleki eğitim kursu: 4 grup olarak 1 adet örnek istihdam oluşturma-pilot
uygulama.
•Uygulanan mesleki eğitim kursu: 1 adet 4 grup olarak, eğiticinin eğitilmesi ve farkındalık
oluşturma.
•İlgili e-öğrenme materyallerinin sayısı: 10 Bölümden oluşan en az 2000 sayfa.
•Mesleki ve teknik eğitim için geliştirilen ve uygulanan multimedya ve e-öğrenme
materyalleri gibi öğrenme araçları: 1 Adet e-öğrenme portalı, 10 Adet alt başlık, 2000
Sayfa.
•Sektörlerde farkındalığı artırmak için özel sektörün işbirliği ile organize edilmiş kapsamlı
ve belirli bir takvim halinde ilerleyen farkındalığı artırma etkinliklerinin sayısı: 3 Seminer,
5 çalışma toplantısı.
•Kapasitesi gelişmiş ve programları iyileştirilmiş olan mesleki ve teknik eğitim kurumları
sayısı: 20 Adet MEB kurumu
•Hizmet içi eğitim alan mesleki ve teknik eğitim öğretmelerinin, usta öğreticilerin,
rehberlik öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin sayısı: 60 Adet (+%10)
21
Proje konusunda daha fazla bilgi edinmek için:
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
[email protected]
http://www.etimder.org/
22
Download

Slayt 1 - proje hakkında bilgi