TÜRKİYE
ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU
ÖZEL ATLETİZM 1. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU
KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR
1-) TC Vatandaşı olmak
2-) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (mili sporcularda tahsil şartı aranmaz)
3-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmamak,
4-) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırmlara çevrilmiş veya aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut
afa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
yağma, dolandırılıcık, sahtecilk, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar
veya şeref ve haysiyeti kırcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılk, vergi kaçakçılğı ve
haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak
5-) En az 18 yaşını doldurmuş olmak
6-) 07.01.193 tarihli 21458 sayıl Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü amatör spor daları ceza yönetmeliğine ve federasyon disiplin talimatına göre son
3 yıl içerisinde bir defada 6 aydan fazla veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
7-) TÖSFED 1. Kademe Özel Atletizm Antrenörü olmak ve 1. Kademe belgesi aldıktan sonra
bir yıl süre geçmiş olması.
8-) Kurs müfredatında bulunan dersleri Spor Bakanlığı SGM Antrenörlük kurslarında,
Üniversite Öğreniminde aldıklarını belgeleyenler ilgil derslerden muaf tutulurlar(Ör: BESYO
mezunu olanlar ile farklı federasyonun Antrenör Belgesine sahip olanlar Temel Eğitm
derslerinden muaftır) Başka derslerden muafiyet yoktur.
GEREKLİ BELGELER
1-) Başvuru Formu(Elektronik Ortamda gönderilen belgenin ıslak imzalı aslı)
2-) 4 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez)
3-) Sağlık ocağı, devlet veya özel hastanelerden alınmış “Antrenörlük Yapmasında Sıhi Açıdan
Engel Yoktur” ibareli Sağlık Raporu
4-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Numarası görülmelidir)
5-)Son altı ay içerisinde alınmış Savcılk İyi Hal yazısı (aslı)
6-) En az lise mezunu olduğunu gösteri öğrenim belgesi ve diğer mezuniyet belgesi
(üniversite)(mezun ise diplomasının noter veya mezun olduğu okuldan aslı gibidir onaylı
olması istenir) Üniversite Öğrencisi se öğrenci belgesi, Öğretmen ise “Görev Yeri Belgesi”
ibrazı gerekir
7-) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak “Cezası Yoktur” yazısı (aslı)
8-) Banka Dekontu; Kursa başvurusu için kurs ücreti (350 TL) ödendiğine dair(Kursiyer AdıSoyadı, TC no, Kursun adı ve il yazıl olan)banka dekontundaki bilgileri Başvuru Formu üzerine
ödeme bilgileri bölümüne yazarak imzalı şeklinin tarayıcıdan elektronik ortama kaydedilmiş
örneği [email protected] mail adresine dekont ile birlikte gönderilmelidir. Bu 2
belge aslı kurs başlangıcında Kurs Yöneticisine teslim edilmelidir.
Hesap Bilgileri: Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Deniz Bank Mithatpaşa Şubesi
(İBAN NO:TR 60 013 400 061 884 900 06 )
9-) Muafiyete Esas Belge Aslı (GHSİM veya Üniversiteden “Aslı Gibidir” onaylı fotokopisi
alınacak olup
Aslı iade edilecektir.
10-)1.Kademe Özel Atletizm Antrenör Belgesi ve Gelişim Semineri Katılm Belgesi fotokopisi
Download

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu