ZİRVE ÜNİVERSİTESİ DGS DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
UYGULAMA ESASLARI
Ders muafiyet işlemleri, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır ve Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne gönderilir.
Zorunlu ortak derslerin haricindeki diğer tüm zorunlu / seçmeli derslerden muaf olunabilmesi
için başarılı olduğu dersin; öğretim planındaki o dersin kredi ve AKTS değerine eşit ya da
daha fazla saate sahip olması ile içerik yönünden uyumlu / yeterli olması gerekir. Muafiyet
talebinde bulunulan dersin; uzaktan eğitim, açıköğretim veya extren olması muafiyete engel
değildir.
Öğrenciler daha önce almış ve başarmış oldukları birden fazla derse karşılık muadil ders /
derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler.
Daha önceki yükseköğretim kurumlarında Türkçe olarak alınmış derslerin, Üniversitemizde
İngilizce olarak veriliyor olması muafiyet için engel oluşturmaz.
Engelli öğrencilerin engelleri nedeniyle izleyemeyecekleri zorunlu dersler den muafiyet
işlemlerine ilgili birim yönetim kurulları karar verir.
Önlisans programındaki; seminer, her türlü proje, laboratuvar, tez vb. derslerden muafiyet
talep edilemez.
Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu mezunu olup, DGS ile Üniversitemize kayıt hakkı
kazanan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavına alınmayıp, direk intibak işlemleri yapılırken,
Üniversitemiz haricindeki diğer yükseköğretim kurumlarının önlisans programlarından mezun
olan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavına alınır, başarılı olmaları durumunda intibak
işlemleri yapılır.
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, beşinci yarıyıla intibak işlemleri yapılır. Kayıt hakkı
kazandıkları lisans eğitiminin ilk dört yarıyılındaki derslerinden muafiyet işlemleri
yapılmayan dersler öncelikli olarak alınır. 30 AKTS olan normal ders yükünün bir buçuk
katını geçmemek koşuluyla, lisans öğreniminin ilk döneminde muafiyet işlemleri yapılmayan
birinci ve üçüncü yarıyıl dersleri ile beşinci yarıyıl dersleri, ikinci döneminde muafiyet
işlemleri yapılmayan ikinci ve üçüncü yarıyıl dersleri ile altıncı yarıyıl dersleri alınır.
Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre kayıt yapan öğrencilerin muaf tutulan derslerin başarı
notları Zirve Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 32.
Maddesi’nin 1. Fıkra (a) bendinde belirtilen notlara dönüştürülürken, başarı notunun 4’lük
sistemde en az C (C- ve altındaki derslerin muafiyet işlemi yapılmaz), 100’lük sistemde en az
65 olanlarından muafiyet işlemleri yapılır. Bu notlar transkrip belgesinde gösterilir ve
akademik ortalamaya dahil edilirler.
Muafiyet şartlarını karşıladığı halde eşdeğerliği olmayan dersler seçmeli derslerin yerine
sayılabilir.
Muafiyet işlemleri yapılan dersler yeniden seçilip alınabilir.
Download

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ DGS DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK