KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT
ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU
Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Cad. No:129/1 34394 Esentepe / İSTANBUL
Bankanın Telefon ve Fax Numaraları : 0212 354 11 11 - 0212 354 12 12
Bankanın İnternet Sayfası Adresi
: www.kuveytturk.com.tr
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT
ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU
1- Kısaca Kuveyt Türk
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan alınan 28
Şubat 1989 tarihli izinle Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. adıyla kurulmuş olup,
faaliyetlerine 31 Mart 1989 tarihinde başlamıştır. 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa uyum
sağlanması amacıyla, Banka’nın 26 Nisan 2006 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmış
olan ana sözleşme değişikliği ile unvan değişikliğine gidilmiş ve Banka’nın unvanı Kuveyt Türk
Katılım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Ana faaliyet alanı, Banka’nın kendi sermayesine
ilaveten yurt içinden ve dışından mevzuatla belirlenen yöntemlerle fon toplamak; özel cari
hesaplar, katılma hesapları, özel fon havuzları ve sair izin verilen münferit, müşterek ve/veya
iştirak halinde hesaplar açmak ve bu hesaplara yatırılan para veya sair kıymetleri çalıştırmak, borç
almak, avans kabul etmek ve fon temin etmek, faizsiz bankacılık prensipleri dahilinde ekonomiye
fon tahsis etmek, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmak, zirai, sınai ve
ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin yatırım faaliyetlerini teşvik
etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu
hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak işlemlerini kapsamaktadır.
Banka hisselerinin %62.24’ü Kuveyt’te mukim Kuwait Finance House’a, %18.72’si
Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları’na, %9.00’u Kuveyt’te mukim The Public Institution
For Social Security’e ve %9.00’u Islamic Development Bank’a ait olup geriye kalan %1.04
oranındaki hisseler diğer gerçek ve tüzel kişilere aittir.
2- Özet Finansal Bilgiler
KONSOLİDE
BİLANÇO
30/09/2014 31/12/2013
(Bin TL)
(Bin TL)
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
5,906,786
4,313,610
BANKALAR
2,391,144
2,474,337
20,596,441
16,300,226
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
634,266
408,432
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
380,022
335,768
2,749,250
1,947,179
AKTİF TOPLAMI
32,657,909
25,779,552
TOPLANAN FONLAR
21,476,474
17,026,569
ALINAN KREDİLER
4,018,403
4,040,525
İHRAC EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2,242,959
905,894
332
1,828
471,114
433,080
DİĞER PASİF KALEMLER
1,469,036
1,047,972
ÖZKAYNAKLAR
2,979,592
2,323,684
PASİF TOPLAMI
32,657,909
25,779,552
KREDİLER
DİĞER AKTİF KALEMLER
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
2
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT
ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU
KONSOLİDE
GELİR TABLOSU
30/09/2014 30/09/2013
(Bin TL)
(Bin TL)
KAR PAYI GELİRLERİ
1,467,058
1,051,293
KAR PAYI GİDERLERİ
647,770
443,337
NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
819,288
91,036
607,956
68,524
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
108,773
126,414
99,843
118,139
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
183,718
183,529
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KAR/ZARAR
576,297
437,892
358,925
299,612
VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR
356,278
299,612
VERGİ KARŞILIĞI
(68,102)
(57,350)
DÖNEM NET K/Z
288,176
242,262
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
30/09/2014 31/12/2013
Toplam Krediler/Toplam Aktifler*
% 65.00
%64.81
Toplam Krediler/Toplanan Fonlar*
%98.86
%98.13
Ortalama Özkaynak Karlılığı **
% 14.22
% 15.36
% 1.32
% 1.38
% 15.25
% 14.43
Ortalama Aktif Karlılığı **
Sermaye Yeterlilik Oranı
* Toplam Krediler rakamına leasing alacakları dahildir.
** Sözkonusu rasyolar ara dönem kar rakamları yılsonuna getirilerek hesaplanmıştır.
3- Finansal Durum,
Değerlendirme
Performans
ve
Geleceğe
Yönelik
Beklentiler
Hakkında
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar üzerinden aktif
büyüklüğümüz 32 milyar 658 milyon Türk Lirasına ulaşırken fon kullandırımımız ise 21 milyar
231 milyon TL ve Topladığımız fonlar 21 milyar 476 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2014
yılının ilk dokuz ayında elde edilen 288 milyon TL kar ve 360 milyon TL nakit sermaye artışının
etkisi ile Öz kaynaklarımız % 28.23 artarak 2 milyar 980 milyon TL’ye ulaşmıştır. 1 Temmuz
2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Basel II kurallarına göre hesaplanmış konsolide sermaye
yeterliliği rasyomuz ise 30 Eylül 2014 itibariyle % 15.25 olarak gerçekleşmiştir.
Bankamızın büyüme ve karlılık hedefleri doğrultusunda gelişimini sürdüreceği yönündeki
beklentimiz devam etmektedir.
3
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT
ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU
4- Dönem içinde Meydana Gelen Önemli Olay ve İşlemler
Bankamız, KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden 50 milyon TL nominal
değerli, 29 Eylül 2014 başlangıç tarihli ve 29 Aralık 2014 itfa tarihli, yıllık maliyeti %9.16 olan
sukuk ihracı gerçekleştirmiştir.
Ayrıca, yine bankamız, KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. üzerinden 100 milyon
TL nominal değerli, 29 Eylül 2014 başlangıç tarihli ve 23 Mart 2015 itfa tarihli, yıllık maliyeti
%9.95 olan sukuk ihracı gerçekleştirmiştir.
Bankamızın yılbaşında 268 olan şube sayısı rapor tarihi itibariyle 296 şubeye ulaşmış ve
yılbaşında 4,651 olan çalışan sayısı 373 kişi artarak 5,024 kişiye ulaşmıştır.
5- İlgili Ara Dönem Sonrasına İlişkin Beklentiler Hakkında Değerlendirme
Bankamız, Aralık ayı içinde 2 Milyar Malezya Ringiti (MYR) tutarında wakala sukuk
ihracını gerçekleştirmeyi planlanmaktadır. Bu kapsamda 5 yıl vadeli 230 Milyon USD karşılığı
tutarda Malezya Ringiti wakala sukuk ihracı yapılması öngörülmektedir.
Dönem sonrasında yeni şube açma faaliyetleri devam etmektedir. Yıl sonuna kadar şube
sayısının 320’ye ulaşması planlanmaktadır.
Ufuk UYAN
Genel Müdür
Abdullah TİVNİKLİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
4
Download

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK