SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ
MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ
ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
STAJ YÖNERGESĐ
TANIM: Staj, akademik öğretim periyodu süresince edinilen teorik bilgilerin ışığında,
uygun görülen birimlerde (arıtma tesisi, laboratuar, büro, işletme, fabrika vs.) uygulamalı
çalışmalarla bilgi ve deneyimin pekiştirilmesidir.
SÜRE: Çevre Mühendisliği Bölümü’nde stajlar, 8 saatlik 20’şer iş gününü kapsayan
1. ve 2. devreler olmak üzere iki ayrı dönem halinde yapılır. 1. devre stajı en erken 4.
yarıyıldan sonra yapılabilir. Zorunlu hallerde iki staj peş peşe bitirilebilir. Stajlar öğrenim ve
sınav dönemlerini kapsayan süreler dışında yapılır. Özel durumlarda staj komisyonu kararı ile
bu dönemlerde de çalışma yapılabilir.
MADDE 1:. Staj işlemleri:
1. a. Başvurular bir dilekçe ile öğrenci tarafından bölümün uygun gördüğü bir kuruluşa
yapılır.
1. b. Kamu veya özel sektör kuruluşlarından; bölümümüze staj kontenjanları gelmesi
halinde panoda ilan edilir ve öğrenciler bu staj kontenjanlarından da faydalanabilirler.
1. c. Staj komisyonu tarafından işyerinin; yapılacak olan staj için elverişli olup olmadığı
incelenir. Kısa sürede belirtilen yerlerde staj yapıp yapmayacakları durumu
öğrencilere duyurulur. Başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler yeni bir işyeri bulmak
zorundadırlar.
1. d. Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler, bahar yarıyılı dersleri sona ermeden 10 gün
önce, Staj Başvuru Formu (Ek 1), işyeri tarafından verilen kabul belgesi ve nüfus
cüzdanının fotokopisini Bölüm Staj Komisyonu’na teslim eder. Staja başlamadan
önce, öğrenci tarafından Fakülte Dekanlığı’nca onaylı fotoğraflı 2 adet Staj Sicil Fişi
(Ek 2) temin edilmelidir. Staj yeri ve staj tarihleri belli olan öğrenciler, Selçuk
Üniversitesi tarafından yapılan sigortaya ait işlemlerini takip etmek zorundadır.
Öğrenci Staj Başvuru Formu’nda belirttiği staj bilgilerini ve tarihlerini değiştiremez.
Eğer bu tarihlerde değişiklik olursa, staja yasal ve zorunlu nedenlerden dolayı
gidilemezse veya staja başladıktan sonra staj yasal ve zorunlu nedenlerden dolayı
yarım bırakılırsa, bu durumun vakit geçirilmeden Bölüm Staj Komisyonu’na
bildirilmesi zorunludur. Öğrenci bu bilgi verme işlemlerini yerine getirmezse doğacak
tüm maddi ve manevi sorumluluğun tarafına ait olduğunu yazılı olarak kabul ve
taahhüt eder.
1. e. Staj yapılacak kuruluşlarda Çevre Mühendisi bulunması öğrencilerin yararınadır.
Ancak, staj yapılacak yerin uygunluğundaki vazgeçilmez şart Çevre Mühendisliği
disiplin sınırları içerisinde yer alan etkinliklerin yapılıyor olmasıdır. Buna karşılık o iş
yerinde Çevre Mühendisinin bulunması zorunlu değildir. Staj yaptıkları kurumun
yönetmeliklerine disiplin ve iş güvenliği ile ilgili hükümlerine uymak zorundadırlar.
1. f. Staj yapacak öğrenciler 1. dönem ve 2. dönem staj yerinin belirlenmesi hususunda
MADDE: 5.’e uymak zorundadırlar.
MADDE: 2: Staj Raporunun Düzenlenmesi:
2. a. Staj raporu kapağı (Ek 3), fotoğraflı ön kapağı (Ek 4) ve diğer sayfaları (Ek 5)
Bölüm web sayfasından temin edilecektir.
2. b. Staj raporu staj süresince doldurulur (en az 30 sayfa) ve çalışma süresinin sonunda
fotoğraflı ön kapak ve Staj Sicil Fişi, kurumdaki staj sorumlusu tarafından onaylanmış
olmalıdır. Staj raporunun her bir sayfası kurumdaki staj sorumlusu tarafından
imzalanmış olmalıdır.
2. c. Staj raporu MADDE: 3. deki yazılan esaslara uygun olarak doldurulduktan sonra
Bölüm Staj Komisyonu’na teslim edilecektir.
MADDE: 3: Staj Raporlarının Yazılım Esasları:
3. a. Rapor mürekkepli kalem ile norm yazı olarak yazılır. Staj raporundaki yazılar (form
ve tablolar hariç) fotokopi olamaz. Şekiller ve resimler teknik resim kurallarına uygun
olarak çizilmiş olacaktır.
3. b. Başlıklar büyük, kalın harflerle sayfanın ortasına yazılacaktır. Alt başlıklar büyük
harflerle yazılıp altları çizilecektir.
3. c. Her sayfaya sayfa numarası verilecektir.
3. d. Her rapor aşağıdaki hususları içerecektir.
I. Konuların bulunduğu ve sayfa numaralarını gösteren içindekiler,
II. Staj yerinde geçirilen günlerde stajer öğrencinin hangi işlerde çalıştığını belirtilen
STAJ ÇALIŞMA PROGRAMI (stajla ilgili amir tarafından onaylanmış olmalıdır.),
III. Stajın yapıldığı kuruluş hakkındaki bilgiler:
-Kuruluşun Adı,
-Kuruluşun Yeri,
-Kuruluşta Çalışan Mühendis (Branşları belirtilecek), Diğer Teknik Elemanlar ve
Personel Sayısı,
-Kuruluşun Çalışma Konusu ve Đş Kapasitesi,
3. e. Raporun Ana Bölümleri:
GĐRĐŞ: Bu bölümde staj konusu hakkında kısa bilgi verilecektir.
ÇALIŞMA RAPORU: Bu bölümde staj programı göz önünde bulundurularak staj
yerinde gözlenmiş ve yapılmış her şey ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Rapor,
öğrencinin ağırlıkla çalıştığı veya seçtiği, staj yerinde yapılan işlerden bir veya birkaçı
üzerindeki ayrıntılı çalışmaları içermelidir.
DEĞERLENDĐRMELER VE SONUÇ: Bu bölümde stajdan edinilen beceriler ve
deneyimler değerlendirilecek, kuruluş çeşitli yönlerden irdelenecek gerekiyorsa
aksaklıklar ve prosesler (süreçler) konusunda öneriler sunulacaktır.
EKLER: Resimlerin, fotoğrafların, şekillerin, tabloların ve diğer dökümanların rapor
içerisindeki yeri 1/3’ü geçmemelidir. Eğer bu oran aşılıyorsa veya rapora iliştirilmesi
mümkün olmayan materyal (uzun tablolar, arıtım şeması,. örnek plan ve kesit
çizimleri, vs) birikimi varsa rapora eklenmek üzere arta kalan kısımlar ve materyaller
EKLER bölümünde numaralanarak verilmelidir. Raporun gereken yerlerinde bu
numaralar kullanılmak suretiyle EKLER bölümüne atıf yapılabilecektir. Fotokopi
kabulü için bu kopyaların staj amirince onaylanmış olması gereklidir.
3. f. Raporda anlatım dili edilgen yapıda olmalıdır (yapılmıştır, görüldü, bulunmuştur,
anlaşıldı, vs. gibi pasif fiiller içermelidir.)
MADDE 4: Staj Çalışması Sonrası Yapılacak Đşlemler:
4. a. Stajın bitimini takiben, Staj Sicil Fişi kuruluş yetkilisi tarafından “GĐZLĐ” olarak
doldurulup, kapalı bir zarf içerisinde bölüme gönderilir. Belgeyi dolduran kuruluş
yetkilisinin ismi, ünvanı ve görevi açık olarak yazılmış olmalıdır.
4. b. Stajını bitiren öğrenciler; belirtilen esaslara uygun olarak düzenledikleri staj
raporlarını en geç EKĐM ayı sonuna kadar Bölüm Staj Komisyonu’na imza karşılığı
teslim ederler.
4. c. Bölüm Staj Komisyonu, staj raporunu ve staj sicil fişini inceleyerek, stajın
uygunluğunu denetler. Öğrencilerin yapmış oldukları stajların değerlendirmesi tamamı
kabul, kısmen kabul veya tamamen red şeklinde olabilir ve bu durum öğrencilere ilan
edilir.
Stajı kabul edilmeyen veya eksik günü kalan öğrenciler, stajın tamamı veya eksik gün
sayısı kadar yeniden staj yapmak zorundadırlar. Birinci staj döneminden eksik günü
kalan öğrenciler, eksik günleri 2. dönem stajına ilave edebilirler.
4. d. Staj komisyonu uygun gördüğü taktirde, staj yeri ile ilgili ek koşul ve özellikler
arayabilir.
MADDE 5: Bölümümüzün mevcut durumu göz önüne alındığında, öğrencilerin 1.
devre stajlarını öncelikle su kalite analizleri ve yanında diğer bazı çevresel parametre
analizlerinin yapılabildiği (Hava kirliliği, Gürültü, Yakıt analizi vb gibi) laboratuvar
koşullarına sahip bir kuruluşta yapmaları gerekmektedir. 1. devre stajının kabulü için bu
şart kesinlikle aranacaktır. 2. devre stajları ise kamu veya özel sektör kuruluşlarında büro,
fabrika, işletme, şantiye veya proje vs. alanında yapılabilecektir.
MADDE 6: Staj Çalışmasının Değerlendirilmesi:
Bölüm Staj Komisyonu teslim alınan raporların ve staj sicil fişlerinin incelemesini yapar,
inceleme ve sözlü sınav sonunda öğrencilerin kabul edilen staj çalışma sürelerini belirler.
Bölüm Staj Komisyonu, zamanında teslim edilmeyen, eksik doldurulmuş staj sicil
fişlerine ait raporları değerlendirmeye almaz. Staj sınavını yapan Öğretim Üyelerinin staj
raporunda düzeltme istemesi halinde, öğrencinin staj raporunu istenilen tarihten daha geç
teslim etmesi durumunda Bölüm Staj Komisyonu raporu değerlendirmeye almaz. Staj
Komisyonunca hazırlanacak değerlendirme listeleri bölüm panosunda öğrencilere
duyurulur.
Stajların değerlendirilmesi, staj raporlarının tesliminden sonra Komisyon tarafından
incelenmesi ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Staj
değerlendirme işlemi aşağıdaki formülasyona göre yapılacaktır.
Değerlendirme = Staj Raporu Değerlendirme *0,5 + Sözlü Sınav *0,5
Bölüm Staj Komisyonu
Download

Bölüm Staj Yönergesi - Çevre Mühendisliği Bölümü