Üniversitemiz Senatosunun 26.08.2011 tarih ve 14 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARI
Bu Esaslar, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" gereği düzenlenmiştir.
1. Kurum içi yatay geçişler eşdeğer düzeyde diploma programları arasında yapılır.
2. Kurum içi yatay geçiş, önlisans programları için 2 nci 3 üncü yarıyıllarında, lisans
programları için 3 üncü ve 5 inci yarıyıllarda yapılır. Müracaatlar, öğretim yılının
başlamasından 10 gün öncesine kadar yapılabilir.
3. Öğrencinin ayrılacağı bölüm/programdaki alt sınıf derslerinin tümünü alarak sınavlarını
başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.
4. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programına kurum içi yatay geçiş öğrenci
kabulünde, öğrencinin o programda yapılacak yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.
5. İkinci öğretimden normal öğretime kurum içi yatay geçiş yapılabilmesi için ikinci
öğretimde ilk % 10'a girme şartı aranır. Ancak yatay geçiş yapılan normal öğretim
programından mezun oluncaya kadar ikinci öğretim ücreti ödenir.
6. Üniversitemiz bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü • ile
öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için,
öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için
geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma
programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük
taban puanından az olmaması şartı aranır. (Değişiklik: 06.09.2012 tarih ve 17 sayılı Senato
Kararı)
7. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları; kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda
öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim
kurulları tarafından karara bağlanır. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yatay
geçiş kontenjanlarından ayrı olarak belirlenir.
•
Farklı Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına
yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2010
yılından itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4),
EA Puan Türü (YGS -5 ile YGS -6), Matematik –Fen (MF) Puan Türü, Türkçe – Matematik
(TM) Puan Türü, Türkçe – Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere
yedi puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve
DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1
SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik –Fen Puan Türüne, EA-2
Türkçe – Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil
Puan Türüne karşılığını ifade eder.
8. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve ilgili diploma programının (lisans programları için
son dört yıl, önlisans programları için son iki yıla ait) taban puanları, son başvurunun kabul
edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.
9. Geçiş yapan öğrencinin intibakı Dumlupınar Üniversitesi Lisans/Önlisans Eğitim Öğretim
ve Sınav Yönetmeliklerine ve Üniversite Senatosu'nca kabul edilen düzenlemelere uygun
olarak, geçiş yapılan bölüm/programca hazırlanır ve birim yönetim kurulu onayına sunulur.
10.Kurum içi yatay geçiş yapılabilecek bölümler/programlar, adı geçen yönetmelik
çerçevesinde ilgili birim yönetim kurullarının teklifi ve Üniversite Senatosunun onayı ile
belirlenir.
11.Bu esasların uygulanması ile ilgili diğer hususlarda karar almaya Üniversite Yönetim
Kurulu yetkilidir.
12.Bu esaslar, Dumlupınar Üniversitesi Senatosunda Kabul edildikten sonra yürürlüğe girer
ve 14.08.2009 tarih ve 09 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen esasların yürürlüğü sona
erer.
Download

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ